Procedură : 2012/2554(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B7-0153/2012

Texte depuse :

B7-0153/2012

Dezbateri :

Voturi :

PV 15/03/2012 - 11.2

Texte adoptate :

P7_TA(2012)0087

PROPUNERE DE REZOLUŢIE
PDF 126kWORD 75k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B7-0152/2012
12.3.2012
PE483.205v01-00
 
B7-0153/2012

depusă pe baza declarațiilor Consiliului și Comisiei

în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


privind site-urile de internet discriminatorii și reacțiile guvernelor (2012/2554(RSP))


Marie-Christine Vergiat, Jiří Maštálka în numele Grupului GUE/NGL

Rezoluția Parlamentului European privind site-urile de internet discriminatorii și reacțiile guvernelor (2012/2554(RSP))  
B7‑0153/2012

Parlamentul European,

–   având în vedere articolele 2, 3, 4 și 6 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE), articolele 2, 3, 4, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 26, 45, 49, 56, 67, 83 și 258 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și Convenția europeană privind drepturile omului (CEDO),

–   având în vedere Decizia-cadru 2008/913/JAI din 28 noiembrie 2008 privind combaterea anumitor forme și expresii ale rasismului și xenofobiei prin intermediul dreptului penal(1),

–   având în vedere Directiva 2004/38/CE privind dreptul la liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii Uniunii și membrii familiilor acestora(2),

–   având în vedere Directiva 2000/43/CE de punere în aplicare a principiului egalității de tratament între persoane, fără deosebire de rasă sau origine etnică(3),

–   având în vedere declarația d-nei Reding, vicepreședinta Comisiei în legătură cu site-ul de internet al PVV la 11 februarie 2012(4),

–   având în vedere articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât la începutul lunii februarie Partidul Libertății din Olanda (PVV) a lansat un serviciu hotline pe internet „Meldpunt Midden en Oost Europeanen”, îndemnând oamenii să relateze nemulțumirile determinate de „migrația masivă de forță de muncă” a „cetățenilor din Europa Centrală sau de Est”, în special polonezi, români și bulgari; întrucât oamenii sunt întrebați, îndeosebi, dacă au întâmpinat vreo problemă legată de comportamente antisociale și dacă și-au pierdut locul de muncă în favoarea unuia dintre acești cetățeni;

B.  întrucât libera circulația a cetățenilor în Uniunea Europeană este consfințită de articolul 21 din TFUE, iar libera circulație a lucrătorilor în Uniunea Europeană de articolul 45 din TFUE;

C. întrucât dreptul la protecție împotriva discriminării din motive de naționalitate și la protecție împotriva discriminării din motive de rasă sau etnie sunt consfințite prin articolul 18, respectiv articolul 10 din TFUE;

D. întrucât libertatea de gândire este consacrată de articolul 10, iar libertatea de expresie de articolul 11 din Carta drepturilor fundamentale;

E.  întrucât Uniunea Europeană este întemeiată pe valorile democrației și statului de drept, după cum stipulează articolul 2 din TUE, și pe respectul neechivoc pentru drepturile și libertățile fundamentale, așa cum stipulează Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și Convenția Europeană privind drepturile omului;

F.  întrucât statele membre au obligația față de toți cetățenii UE de a garanta că aceștia nu sunt discriminați sau stigmatizați indiferent de locul din Europa în care aceștia trăiesc sau muncesc;

G. întrucât serviciul hotline al PVV incită pe față la discriminare împotriva lucrătorilor din Uniunea Europeană proveniți din țările din Europa Centrală și de Est și creează disensiuni între comunitățile societății olandeze;

H. întrucât site-ul de internet al PVV subminează libera circulație a persoanelor și dreptul la nediscriminare, fondat pe Directiva 2004/38/CE și pe articolele pertinente din Tratat;

I.   întrucât guvernul olandez a semnat un acord de sprijin guvernamental cu PVV pentru a putea obține majoritatea în Parlamentul olandez;

J.   întrucât până în prezent guvernul olandez nu a condamnat în mod oficial serviciul hotline al PVV;

K. întrucât alte state membre au trecut prin situații similare;

1.  condamnă cu tărie site-ul de internet lansat de PVV, deoarece se opune valorilor europene precum demnitatea umană, libertatea, egalitatea, statul de drept și respectarea drepturilor omului și riscă să distrugă însăși temelia Uniunii, formată din pluralism, nediscriminare, toleranță, dreptate, solidaritate și libera circulație;

2.  consideră serviciul hotline al PVV o inițiativă rău intenționată care urmărește să creeze disensiuni în societate și să obțină avantaje politice în detrimentul lucrătorilor din Europa Centrală și de Est;

3.  este profund îngrijorat de tendința tot mai accentuată a guvernelor de a stigmatiza anumite grupuri din cauza originii etnice sau a credințelor; denunță instrumentalizarea politicii în domeniul migrației în scopuri politice sau electorale;

4.  subliniază obligația tuturor guvernelor din Uniunea Europeană de a garanta dreptul la libera circulație și la nediscriminare; solicită Consiliului European și Guvernului Olandei să condamne în mod oficial serviciul hotline al PVV deoarece subminează drepturile amintite, fiind un afront la adresa valorilor și principiilor europene;

5.  solicită autorităților olandeze să investigheze dacă această inițiativă constituie o infracțiune administrativă sau penală;

6.  solicită tuturor statelor membre să promoveze mobilitatea lucrătorilor în UE dând curs solicitărilor făcute de Parlament în rezoluțiile sale;

7.  invită Comisia să cerceteze inițiative sau acte similare din statele membre, care pot constitui o încălcare a drepturilor omului și a libertăților civile consacrate în sistemele juridice ale statelor membre și în legislația Uniunii Europene, împreună cu reacțiile autorităților competente la astfel de inițiative și să prezinte rapoarte pe marginea lor Consiliului și Parlamentului înainte de 31 iulie 2012.

8.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Consiliului Europei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

(1)

JO L 382, 06.12.2008, p. 55.

(2)

JO L 158, 30.04.2004, p. 77.

(3)

JO L 180, 19.7.2000, p. 22.

(4)

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/multimedia/news/2012/02/20120211_en.htm

Aviz juridic - Politica de confidențialitate