Állásfoglalásra irányuló indítvány - B7-0154/2012Állásfoglalásra irányuló indítvány
B7-0154/2012

  ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY a diszkriminatív internetes oldalakról és a kormányok válaszairól (2012/2554(RSP))

  12.3.2012

  benyújtva a Tanács és a Bizottság nyilatkozatait követően
  az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján

  Manfred Weber, Marian-Jean Marinescu, Simon Busuttil, Theodor Dumitru Stolojan, Andrey Kovatchev, Sebastian Valentin Bodu, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Iliana Ivanova, Lena Kolarska-Bobińska, Mariya Nedelcheva, Jacek Protasiewicz, Csaba Sógor, Tadeusz Zwiefka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska a PPE képviselőcsoport nevében

  Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B7-0152/2012

  Eljárás : 2012/2554(RSP)
  A dokumentum állapota a plenáris ülésen
  Válasszon egy dokumentumot :  
  B7-0154/2012
  Előterjesztett szövegek :
  B7-0154/2012
  Viták :
  Elfogadott szövegek :

  B7‑0154/2012

  Az Európai Parlament állásfoglalása a diszkriminatív internetes oldalakról és a kormányok válaszairól (2012/2554(RSP))

  Az Európai Parlament,

  –   tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájára, és különösen a valamennyi polgár egyenlőségére vonatkozó elvre (1. cikk), a megkülönböztetésmentesség elvére (21. cikk), valamint a szabad mozgás és tartózkodás elvére (45. cikk),

  –   tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés 2. és 3. cikkére, amelyek rögzítik az Európai Unió alapvető jogait és elveit, ideértve a megkülönböztetésmentesség és a szabad mozgás elvét is,

  –   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 18. cikkére, amely kimondja az állampolgárság alapján történő megkülönböztetés tilalmát,

  –   tekintettel tíz uniós tagállam (Bulgária, a Cseh Köztársaság, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Románia, Szlovákia és Szlovénia) nagyköveteinek a Holland Királysághoz intézett, 2012. február 13-i levelére,

  –   tekintettel eljárási szabályzata 110. cikkének (2) bekezdésére,

  A. mivel 2012. február 8-án a Geert Wilders vezette holland szélsőjobboldali Szabadságpárt (Partij voor de Vrijheid, PVV) weboldalt hozott létre, amelyen felhívta a holland állampolgárokat, hogy névtelenül jelentsék be a Közép- és Kelet-Európából érkező, Hollandiában élő és dolgozó polgárok által állítólag okozott problémákkal kapcsolatos panaszaikat (Meldpunt Midden en Oost Europeanen);

   

  B.  mivel tíz közép- és kelet-európai ország hollandiai nagykövetei határozott tiltakozásukat fejezték ki a weboldallal szemben, kijelentve, hogy az „negatív képet sugall a holland társadalom számára az uniós polgárok egy meghatározott csoportjáról”;

   

  C. mivel a hátrányos megkülönböztetés – többek között az állampolgárság alapján történő hátrányos megkülönböztetés – elleni küzdelem az EU alapvető, a Szerződésekben rögzített elveinek egyike;

  D. mivel a faji, vallási, nemzeti vagy etnikai hovatartozás alapján történő megkülönböztetésre, erőszakra és fajgyűlöletre való nyilvános felbujtás az EU alapvető jogszabályainak megsértését jelenti, és ezért a tagállamok büntetőjoga szerint büntetendő;

  E.  mivel az EU polgárainak a véleménynyilvánítás szabadságához, valamint a sajtó és a média szabadságához való joguk az EU alapvető jogait képezik, amelyeket a tagállamoknak tiszteletben kell tartaniuk, de amelyek nem terjedhetnek odáig, hogy megsértsék más polgárok alapvető jogait;

  F.  mivel a hátrányos megkülönböztetés és az idegengyűlölet szítása a tagállamok – különösen a közép-és kelet-európai tagállamok civil társadalma és a holland civil társadalom – közötti kapcsolatokat fenyegető tényleges veszély potenciális forrása lehet;

  G. mivel közép- és kelet-európai polgárok tettleges erőszakcselekmények és más zaklatások áldozataivá váltak;

  H. mivel a rotterdami Erasmus Egyetemen készített legfrissebb tanulmányok[1] szerint a Közép- és Kelet-Európából érkezett migráns munkavállalók jelentős mértékben hozzájárulnak a holland gazdaság és a holland munkaerőpiac teljesítményéhez;

  I.   mivel a holland kormányzati politika korábbi lendületes hozzájárulása az európai integrációhoz az utóbbi évek folyamán jelentősen mérséklődött, ami a jelenlegi holland kormány bizonyos kérdésekben – például a schengeni térség bővítése, a vízumliberalizáció és a munkaerőpiacok megnyitása tekintetében – képviselt álláspontjában is megnyilvánul;

  J.   mivel Mark Rutte, holland miniszterelnök kormánya a holland parlamentben a holland Szabadságpárt (PVV) támogatását élvezi; mivel Mark Rutte elmulasztotta e sajnálatos – nyilvánvalóan megkülönböztető és idegengyűlölő jellegű – esemény elítélését, és mindezidáig semmilyen intézkedésre sem került sor e kérdés kezelése tekintetében;

  1.  felháborodásának ad hangot a nyíltan megkülönböztető, a hátrányos megkülönböztetés és az idegengyűlölet gyakorlati megnyilvánulásait bátorító, az EU alapvető értékeivel ellentétes weboldal létrehozása és fenntartása miatt;

  2.  mély aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a PVV weboldala súlyos precedenst teremthet, és intoleranciát gerjeszthet a különböző nemzetiségű uniós polgárok között;

  3.  sürgeti Mark Rutte miniszterelnököt és valamennyi holland politikai vezetőt, hogy sürgősen határolják el magukat ettől a sajnálatos kezdeményezéstől;

  4.  kéri a holland kormányt, hogy sürgősen vizsgálja felül a Szabadságpárt által folytatott, az EU alapvető értékeivel ellentétben álló politikákat eltűrő hozzáállását;

  5.  hangsúlyozza, hogy a PVV weboldalának létrehozása és fenntartása a holland jog alá esik, ezért felhívja a holland végrehajtó hatóságokat, hogy haladéktalanul lépjenek fel és vessenek véget annak, hogy a nevezett weboldal a hátrányos megkülönböztetés gyakorlataira ösztönöz;

  6.  nem ért egyet a weboldalon tett vádaskodó állításokkal, amelyek szerint a Közép- és Kelet-Európából érkező polgárok elveszik a munkalehetőségeket a helyi munkaerő elől; hangsúlyozza, hogy a valóságban éppen a bolgár és a román munkavállalók nem rendelkeznek még hozzáféréssel a holland munkaerő-piachoz;

  7.  felkéri a Bizottságot, hogy tegyen meg minden lehetséges intézkedést a többek között a nevezett weboldalon is megnyilvánuló idegengyűlölő magatartásformák terjedésének megfékezése érdekében;

  8.  felhívja az uniós intézményeket és valamennyi tagállamot, hogy az EU-ban mindenütt aktívan vegyenek részt a szélsőséges magatartás és az idegengyűlölet ellen folytatott küzdelemben, mivel e jelenségek azokat az alapokat és legfőbb elveket ássák alá, amelyekre az Európai Unió épül;

  9.  javasolja, hogy az uniós intézmények, a tagállamok kormányai és a civil társadalmak folytassanak egymással nyílt és lényegre törő párbeszédet az Unión belüli migrációból fakadó társadalmi, politikai és gazdasági kihívásokról;

  10. kéri a holland kormányt, hogy mihamarabb adjon választ a Bizottság levelére azon tervezett jogszabály tárgyában, amely sértheti az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról szóló 2004/38/EK irányelvet.

  11. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást az Európai Tanács elnökének, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a tagállamok parlamentjeinek és kormányainak.