Procedură : 2012/2554(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B7-0154/2012

Texte depuse :

B7-0154/2012

Dezbateri :

Voturi :

PV 15/03/2012 - 11.2

Texte adoptate :

P7_TA(2012)0087

PROPUNERE DE REZOLUŢIE
PDF 129kWORD 76k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B7-0152/2012
12.3.2012
PE483.206v01-00
 
B7-0154/2012

depusă pe baza declarațiilor Consiliului și Comisiei

în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la site-urile de internet discriminatorii și reacțiile guvernelor (2012/2554(RSP))


Manfred Weber, Marian-Jean Marinescu, Simon Busuttil, Theodor Dumitru Stolojan, Andrey Kovatchev, Sebastian Valentin Bodu, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Iliana Ivanova, Lena Kolarska-Bobińska, Mariya Nedelcheva, Jacek Protasiewicz, Csaba Sógor, Tadeusz Zwiefka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska în numele Grupului PPE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la site-urile de internet discriminatorii și reacțiile guvernelor (2012/2554(RSP))  
B7‑0154/2012

Parlamentul European,

–   având în vedere Carta drepturilor fundamentale ale Uniunii europene, în special egalitatea tuturor cetățenilor, după cum prevede articolul 1, principiul nediscriminării, consacrat la articolul 21, și libertatea de circulație și de ședere, prevăzute la articolul 45,

–   având în vedere articolele 2 și 3 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene în care sunt prevăzute drepturile fundamentale și principiile pe care se întemeiază Uniunea Europeană, inclusiv principiile nediscriminării și liberei circulații,

–   având în vedere articolul 18 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, care interzice discriminarea pe motive de naționalitate,

–   având în vedere scrisoarea deschisă a ambasadorilor din zece state membre (Bulgaria, Republica Cehă, Estonia, Lituania, Letonia, Polonia, România, Slovacia, Slovenia și Ungaria) către Regatul Țărilor de Jos, din 13 februarie 2012,

–   având în vedere articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât la 8 februarie 2012, Partidul Libertății de extremă dreapta (Partij voor de Vrijheid, PVV), condus de Geert Wilders, a lansat un site internet în care invita cetățenii olandezi să-și publice anonim plângerile privind presupusele probleme cauzate de cetățenii europeni din statele membre din Europa Centrală și de Est, care locuiesc și muncesc Țările de Jos (Meldpunt Midden en Oost Europeanen);

B.  întrucât ambasadorii celor zece țări din Europa Centrală și de Est în Țările de Jos au protestat ferm față de site-ul de internet, declarând că „încurajează percepția negativă a unui grup particular de cetățeni ai UE în societatea olandeză”;

C. întrucât combaterea discriminării, inclusiv pe motive de naționalitate, reprezintă unul din principiile fundamentale ale UE, consacrat în tratate;

D. întrucât incitarea publică la discriminare pe motive de rasă, religie sau origine națională sau etnică, violență și ură rasială constituie o încălcare a legilor fundamentale ale UE și este, în consecință, pasibilă de pedepse în temeiul dreptului penal al statelor membre;

E.  întrucât dreptul cetățenilor UE la libertatea de exprimare, libertatea presei și a mijloacelor media sunt drepturi fundamentale care trebuie respectate de către statele membre, dar care se opresc în momentul în care încalcă drepturile fundamentale ale celorlalți cetățeni;

F.  întrucât alimentarea nejustificată a discriminării și a xenofobiei poate da naștere la îngrijorări serioase în ceea ce privește relațiile dintre statele membre, mai ales între societatea civilă din statele membre din Europa Centrală și de Est și societatea civilă olandeză;

G. întrucât cetățeni din Europa de Centrală și de Est au fost supuși unor acte de violență fizică și altor tipuri de hărțuieli;

H. întrucât, conform celor mai recente studii făcute de Universitatea Erasmus din Rotterdam(1), muncitorii migranți din țările Europei Centrale și de Est aduc o contribuție semnificativă la economia olandeză și la piața muncii din Țările de Jos;

I.   întrucât, în ultimii ani, sprijinul activ al politicii guvernamentale olandeze pentru integrarea europeană a scăzut simțitor, fapt demonstrat de poziția actualului guvern olandez față de chestiuni precum lărgirea spațiului Schengen, liberalizarea vizelor și deschidere piețelor muncii;

J.   întrucât guvernul condus de prim-ministrul olandez, dl Rutte, este sprijinit în parlamentul olandez de Partidul Libertății (PVV); întrucât dl Rutte nu a denunțat acest incident de natură manifest discriminatoare și xenofobă și nu au fost luate încă niciun fel de măsuri pentru rezolvarea acestei probleme,

1.  își exprimă consternarea cu privire la crearea și menținerea unui site de internet care are un caracter fățiș discriminatoriu, încurajează discriminarea și practicile xenofobe și este contrar valorilor fundamentale ale UE;

2.  își exprimă sincera îngrijorare cu privire la faptul că site-ul PVV poate crea un precedent puternic, generând astfel intoleranța între cetățenii UE de diferite naționalități;

3.  îndeamnă prim-ministrul Regatului Țărilor de Jos, dl Rutte, și pe toți ceilalți lideri politici olandezi să se distanțeze de această inițiativă deplorabilă;

4.  îndeamnă guvernul olandez să-și revizuiască toleranța față de politicile Partidului Libertății, care sunt în contradicție cu valorile fundamentale ale UE;

5.  subliniază că înființarea și menținerea site-ului PVV se află sub incidența dreptului olandez și solicită, în consecință, autorităților olandeze de aplicare a legii să acționeze și să stopeze imediat promovarea practicilor discriminatorii de către acest site;

6.  nu este de acord cu afirmațiile făcute pe acest site, de tipul acuzațiilor la adresa cetățenilor UE din Europa Centrală și de Est referitoare la ocuparea locurilor de muncă ale forței de muncă locale; subliniază că, în realitate, lucrătorii din Bulgaria și România nu au încă acces la piața olandeză a forței de muncă;

7.  invită Comisia să depună toate eforturile posibile pentru a opri răspândirea atitudinilor xenofobice cum ar fi cele exprimate pe acest site de internet.

8.  solicită instituțiilor UE și statelor membre să participe activ la combaterea extremismului și a xenofobiei în UE, deoarece acest fenomen subminează însăși temelia și principiile fundamentale care stau la baza Uniunii Europene;

9.  propune deschiderea unui dialog deschis și de substanță între instituțiile UE, statele membre, guverne și societatea civilă, dedicat provocărilor de ordin social, politic și economic rezultate în urma migrației în interiorul UE;

10. solicită guvernului olandez să răspundă rapid scrisorilor trimise de Comisie preferitoare la legislația avută în vedere care ar putea încălca Directiva 2004/38/CE privind dreptul la liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii Uniunii și membrii familiilor acestora;

11. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Președintelui Consiliului European, Consiliului, Comisiei, precum și parlamentelor și guvernelor statelor membre.

(1)

Arbeidsmigranten uit Polen, Roemenie en Bulgarije in Den Haag Sociale leefsituatie, arbeidpositie en toekomstperspectief, Prof. Gotfried Engbersen, Afdeling Sociologie Universiteit Rotterdam.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate