Návrh uznesenia - B7-0154/2012Návrh uznesenia
B7-0154/2012

  NÁVRH UZNESENIA o diskriminačných internetových stránkach a reakciách vlád (2012/2554(RSP))

  12.3.2012

  predložený na základe vyhlásení Rady a Komisie
  v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku

  Manfred Weber, Marian-Jean Marinescu, Simon Busuttil, Theodor Dumitru Stolojan, Andrey Kovatchev, Sebastian Valentin Bodu, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Iliana Ivanova, Lena Kolarska-Bobińska, Mariya Nedelcheva, Jacek Protasiewicz, Csaba Sógor, Tadeusz Zwiefka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska v mene poslaneckého klubu PPE

  Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B7-0152/2012

  Postup : 2012/2554(RSP)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  B7-0154/2012
  Predkladané texty :
  B7-0154/2012
  Rozpravy :
  Prijaté texty :

  B7‑0154/2012

  Uznesenie Európskeho parlamentu o diskriminačných internetových stránkach a reakciách vlád (2012/2554(RSP))

  Európsky parlament,

  –   so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie, najmä na rovnosť všetkých občanov ustanovenú v článku 1, zásadu nediskriminácie zakotvenú v článku 21 a slobodu pohybu a pobytu ustanovenú v článku 45,

  –   so zreteľom na články 2 a 3 Zmluvy o Európskej únii, v ktorých sa stanovujú základné práva a zásady Európskej únie vrátane zásady nediskriminácie a zásady voľného pohybu,

  –   so zreteľom na článok 18 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v ktorom sa zakazuje diskriminácia na základe štátnej príslušnosti,

  –   so zreteľom na otvorený list veľvyslancov desiatich členských štátov EÚ (Bulharska, Českej republiky, Estónska, Litvy, Lotyšska, Poľska, Rumunska, Slovenska, Slovinska a Maďarska) Holandskému kráľovstvu z 13. februára 2012,

  –   so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

  A. keďže 8. februára 2012 holandská ultrapravicová Strana slobody (Partij voor de Vrijheid/PVV) na čele s Geertom Wildersom vytvorila webovú stránku, na ktorej vyzýva štátnych príslušníkov Holandska, aby podávali anonymné sťažnosti týkajúce sa problémov, ktoré údajne spôsobujú občania členských štátov strednej a východnej Európy, ktorí žijú a pracujú v Holandsku (horúca linka s názvom Meldpunt Midden en Oost Europeanen);

  B.  keďže veľvyslanci desiatich krajín strednej a východnej Európy v Holandsku sa dôrazne ohradili proti tejto webovej stránke a uviedli, že „nabáda k negatívnemu vnímaniu osobitnej skupiny občanov EÚ v rámci holandskej spoločnosti“;

  C. keďže boj proti diskriminácii vrátane diskriminácie na základe štátnej príslušnosti je jednou zo základných zásad EÚ zakotvených v zmluvách;

  D. keďže nabádanie verejnosti k diskriminácii na základe rasy, náboženského vyznania, štátnej príslušnosti alebo etnického pôvodu, k násiliu alebo rasovej nenávisti sa považuje za porušenie základných právnych predpisov EÚ, a preto je podľa trestného práva členských štátov trestné;

  E.  keďže právo občanov EÚ na slobodu prejavu a právo na slobodu tlače a médií sú základnými právami EÚ, ktoré musia členské štáty dodržiavať, ale iba do tej miery, kým sa nimi neporušujú základné práva iných občanov;

  F.  keďže neopodstatnené nabádanie k diskriminácii a xenofóbii môže prerásť do skutočného problému, pokiaľ ide o vzťahy medzi členskými štátmi, najmä medzi občianskou spoločnosťou v členských štátoch strednej a východnej Európy a holandskou občianskou spoločnosťou;

  G. keďže občania strednej a východnej Európy sa stretávajú s prejavmi fyzického násilia a inými druhmi zastrašovania;

  H. keďže podľa poslednej štúdie vypracovanej Erazmovou univerzitou v Rotterdame[1] majú migrujúci pracovníci zo strednej a východnej Európy významný prínos pre holandské hospodárstvo a holandský trh práce;

  I.   keďže miera presadzovania európskej integrácie v rámci politiky holandskej vlády sa za posledné roky značne znížila, čo dokazuje aj postoj súčasnej holandskej vlády k otázkam ako rozširovanie schengenského priestoru, liberalizácia vízového režimu a otváranie trhov práce;

  J.   keďže vláda holandského premiéra Rutteho je podporovaná v holandskom parlamente Stranou slobody (PVV); keďže premiér Rutte zatiaľ verejne neodsúdil tento jasný prejav diskriminácie a xenofóbie a doposiaľ neboli prijaté žiadne opatrenia na vyriešenie tejto veci;

  1.  vyjadruje rozhorčenie nad vytvorením a správou webovej stránky, ktorá je otvorene diskriminačná, nabáda k diskriminačným a xenofóbnym prejavom a je v rozpore so základnými hodnotami EÚ;

  2.  vyjadruje skutočné znepokojenie nad tým, že webová stránka strany PVV môže vytvoriť silný precedens a vyvolať neznášanlivosť medzi občanmi EÚ rôznych štátnych príslušností;

  3.  naliehavo vyzýva premiéra Rutteho a všetkých ostatných holandských politických lídrov, aby sa od tejto hanebnej iniciatívy dištancovali;

  4.  naliehavo vyzýva holandskú vládu, aby prehodnotila svoju toleranciu voči politikám Strany slobody, ktoré sú v rozpore so základnými hodnotami EÚ;

  5.  zdôrazňuje, že vytvorenie a správa webovej stránky strany PVV podlieha holandskému právnemu poriadku, a preto vyzýva holandské orgány presadzovania práva, aby konali a okamžite zastavili propagáciu diskriminačných prejavov touto webovou stránkou;

  6.  nesúhlasí s vyhláseniami uvedenými na tejto webovej stránke, ako napríklad s obviňovaním občanov EÚ z členských štátov strednej a východnej Európy, že berú prácu miestnej pracovnej sile; zdôrazňuje, že v skutočnosti bulharskí a rumunskí pracovníci ešte nemajú prístup na holandský trh práce;

  7.  vyzýva Komisiu, aby urobila všetko, čo je v jej silách na zastavenie šírenia xenofóbnych postojov, akými sú názory vyjadrované na tejto webovej stránke;

  8.  vyzýva všetky inštitúcie EÚ a všetky členské štáty, aby sa aktívne zapojili do boja proti extrémizmu a xenofóbii v celej EÚ, keďže takéto prejavy podlamujú základy a hlavné zásady, na ktorých je Európska únia postavená;

  9.  navrhuje, aby inštitúcie EÚ, vlády členských štátov a občianska spoločnosť viedli otvorený a intenzívny dialóg o sociálnych, politických a hospodárskych výzvach, ktoré vyplývajú z migrácie v rámci EÚ;

  10. vyzýva holandskú vládu, aby poskytla rýchlu odpoveď na list zaslaný Komisiou s ohľadom na plánované právne predpisy, ktoré sú možno v rozpore so smernicou 2004/38/ES o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov;

  11. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie predsedovi Európskej rady, Rade, Komisii a parlamentom a vládam členských štátov.