Предложение за резолюция - B7-0156/2012Предложение за резолюция
B7-0156/2012

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно дискриминационни уебсайтове и реакциите на правителствата (2012/2554(RSP))

12.3.2012

за приключване на разисквания по изявления на Съвета и на Комисията
съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността

Renate Weber, Sarah Ludford, Метин Казак от името на групата ALDE

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B7-0152/2012

Процедура : 2012/2554(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B7-0156/2012
Внесени текстове :
B7-0156/2012
Разисквания :
Гласувания :
Приети текстове :

B7‑0156/2012

Резолюция на Европейския парламент относно дискриминационни уебсайтове и реакциите на правителствата (2012/2554(RSP))

Европейският парламент,

–   като взе предвид членове 2, 3, 4 и 6 от Договора за Европейския съюз (ДЕС), членове 2, 3, 4, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 26, 45, 49, 56, 67, 83 и 258 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), Хартата на основните права на Европейския съюз и Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи,

–   като взе предвид Рамково решение 2008/913/ПВР на Съвета от 28 ноември 2008 г. относно борбата с определени форми и прояви на расизъм и ксенофобия посредством наказателното право[1],

–   като взе предвид Директива 2004/38/EО относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите-членки[2],

–   като взе предвид Директива 2000/43/ЕО относно прилагане на принципа на равно третиране на лица без разлика на расата или етническия произход[3],

–   като взе предвид изявлението на заместник-председателя на Комисията Рединг на уебсайта на PVV от 11 февруари 2012 г.[4],

–   като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

A. като има предвид, че в началото на февруари холандската Партия на свободата (PVV) стартира в интернет гореща линия „Meldpunt Midden en Oost Europeanen”, като призовава хората да подават оплаквания, породени от „масивната трудова миграция” на „граждани от Централна или Източна Европа”, по-специално поляци, румънци и българи; като има предвид, че хората биват питани, в частност, дали са имали някакви проблеми, що се отнася до противообществено поведение, и дали са загубили работните си места заради един от тези граждани;

Б.  като има предвид, че свободното движение на граждани в Европейския съюз е гарантирано в член 21 от ДФЕС, а свободното движение на работници в рамките на Европейския съюз – в член 45 от ДФЕС;

В.  като има предвид, че правото на защита от дискриминация, основана на националната принадлежност, е гарантирано в член 18 от ДФЕС, а защитата от дискриминация, основана на расов признак или етнически произход – в член 10 от ДФЕС;

Г.  като има предвид, че правото на свобода на мисълта е гарантирано в член 10 от Хартата на основните права, а свободата на изразяване – в член 11 от нея;

Д. като има предвид, че Европейският съюз е основан на ценностите на демокрацията и принципа на правовата държава, посочени в член 2 от ДЕС, и на недвусмисленото зачитане на основните права и свободи, гарантирано в Хартата на основните права на Европейския съюз и в Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи;

Е.  като има предвид, че държавите членки са поели задължение пред всички граждани на ЕС да гарантират липсата на дискриминация или опетняване, насочени към тях, когато живеят и работят където и да било в Европа;

Ж. като има предвид, че горещата линия на PVV открито подстрекава към дискриминация срещу работници от ЕС, произхождащи от централно- и източноевропейски страни, и създава разделение сред общностите в нидерландското общество;

З.  като има предвид, че уебсайтът на PVV подкопава свободното движение на хора и правото на недискриминация, основаващи се на Директива 2004/38/EО и на съответните членове от Договора;

И. като има предвид, че нидерландското правителство е подписало споразумение за парламентарна подкрепа с PVV, като по този начин може да разчита на мнозинство в нидерландския парламент;

Й. като има предвид, че нидерландското правителство засега не е порицало официално горещата линия на PVV;

К. като има предвид, че съществува реален риск от стартирането на подобни горещи линии в други държави членки;

1.  твърдо осъжда създадения от PVV уебсайт, тъй като той е в разрез с основните европейски ценности, свързани с човешкото достойнство, свободата, равенството, принципа на правовата държава и зачитането на правата на човека, и рискува да унищожи самата основа на Съюза, която е изградена от плурализъм, недискриминация, търпимост, справедливост, солидарност и свобода на движение;

2.  счита горещата линия на PVV за злонамерена инициатива, насочена към създаването на разделение в обществото и извличането на политически дивиденти в ущърб на работниците от Централна и Източна Европа;

3.  подчертава задължението на всички правителства в Европейския съюз да гарантират правото на свободно движение и правото на недискриминация; призовава Европейския съвет и нидерландското правителство да порицаят официално горещата линия на PVV, тъй като тя подронва тези права и представлява оскърбление за европейските ценности и принципи;

4.  призовава нидерландските органи и нидерландската Комисия за равно третиране да проверят дали тази инициатива е допринесла за засилване на негативните стереотипи срещу някои категории граждани от ЕС и дали това съставлява подбуждане към омраза;

5.  призовава всички държави членки да насърчат движението на работници в рамките на ЕС, като подкрепят исканията на Парламента, представени в неговите резолюции;

6.  призовава Комисията и Съвета да преразгледат Рамковото решение относно расизма и ксенофобията, като въпрос с неотложен характер, за да се разшири приложното му поле, с цел превръщането му в по-ефективен инструмент в борбата срещу всички прояви на расизъм и ксенофобия;

7.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, Съвета на Европа и правителствата и парламентите на държавите членки.