Процедура : 2012/2554(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B7-0156/2012

Внесени текстове :

B7-0156/2012

Разисквания :

Гласувания :

PV 15/03/2012 - 11.2

Приети текстове :

P7_TA(2012)0087

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 139kWORD 72k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B7-0152/2012
12.3.2012
PE483.208v01-00
 
B7-0156/2012

за приключване на разисквания по изявления на Съвета и на Комисията

съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността


относно дискриминационни уебсайтове и реакциите на правителствата (2012/2554(RSP))


Renate Weber, Sarah Ludford, Метин Казак от името на групата ALDE

Резолюция на Европейския парламент относно дискриминационни уебсайтове и реакциите на правителствата (2012/2554(RSP))  
B7‑0156/2012

Европейският парламент,

–   като взе предвид членове 2, 3, 4 и 6 от Договора за Европейския съюз (ДЕС), членове 2, 3, 4, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 26, 45, 49, 56, 67, 83 и 258 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), Хартата на основните права на Европейския съюз и Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи,

–   като взе предвид Рамково решение 2008/913/ПВР на Съвета от 28 ноември 2008 г. относно борбата с определени форми и прояви на расизъм и ксенофобия посредством наказателното право(1),

–   като взе предвид Директива 2004/38/EО относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите-членки(2),

–   като взе предвид Директива 2000/43/ЕО относно прилагане на принципа на равно третиране на лица без разлика на расата или етническия произход(3),

–   като взе предвид изявлението на заместник-председателя на Комисията Рединг на уебсайта на PVV от 11 февруари 2012 г.(4),

–   като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

A. като има предвид, че в началото на февруари холандската Партия на свободата (PVV) стартира в интернет гореща линия „Meldpunt Midden en Oost Europeanen”, като призовава хората да подават оплаквания, породени от „масивната трудова миграция” на „граждани от Централна или Източна Европа”, по-специално поляци, румънци и българи; като има предвид, че хората биват питани, в частност, дали са имали някакви проблеми, що се отнася до противообществено поведение, и дали са загубили работните си места заради един от тези граждани;

Б.  като има предвид, че свободното движение на граждани в Европейския съюз е гарантирано в член 21 от ДФЕС, а свободното движение на работници в рамките на Европейския съюз – в член 45 от ДФЕС;

В.  като има предвид, че правото на защита от дискриминация, основана на националната принадлежност, е гарантирано в член 18 от ДФЕС, а защитата от дискриминация, основана на расов признак или етнически произход – в член 10 от ДФЕС;

Г.  като има предвид, че правото на свобода на мисълта е гарантирано в член 10 от Хартата на основните права, а свободата на изразяване – в член 11 от нея;

Д. като има предвид, че Европейският съюз е основан на ценностите на демокрацията и принципа на правовата държава, посочени в член 2 от ДЕС, и на недвусмисленото зачитане на основните права и свободи, гарантирано в Хартата на основните права на Европейския съюз и в Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи;

Е.  като има предвид, че държавите членки са поели задължение пред всички граждани на ЕС да гарантират липсата на дискриминация или опетняване, насочени към тях, когато живеят и работят където и да било в Европа;

Ж. като има предвид, че горещата линия на PVV открито подстрекава към дискриминация срещу работници от ЕС, произхождащи от централно- и източноевропейски страни, и създава разделение сред общностите в нидерландското общество;

З.  като има предвид, че уебсайтът на PVV подкопава свободното движение на хора и правото на недискриминация, основаващи се на Директива 2004/38/EО и на съответните членове от Договора;

И. като има предвид, че нидерландското правителство е подписало споразумение за парламентарна подкрепа с PVV, като по този начин може да разчита на мнозинство в нидерландския парламент;

Й. като има предвид, че нидерландското правителство засега не е порицало официално горещата линия на PVV;

К. като има предвид, че съществува реален риск от стартирането на подобни горещи линии в други държави членки;

1.  твърдо осъжда създадения от PVV уебсайт, тъй като той е в разрез с основните европейски ценности, свързани с човешкото достойнство, свободата, равенството, принципа на правовата държава и зачитането на правата на човека, и рискува да унищожи самата основа на Съюза, която е изградена от плурализъм, недискриминация, търпимост, справедливост, солидарност и свобода на движение;

2.  счита горещата линия на PVV за злонамерена инициатива, насочена към създаването на разделение в обществото и извличането на политически дивиденти в ущърб на работниците от Централна и Източна Европа;

3.  подчертава задължението на всички правителства в Европейския съюз да гарантират правото на свободно движение и правото на недискриминация; призовава Европейския съвет и нидерландското правителство да порицаят официално горещата линия на PVV, тъй като тя подронва тези права и представлява оскърбление за европейските ценности и принципи;

4.  призовава нидерландските органи и нидерландската Комисия за равно третиране да проверят дали тази инициатива е допринесла за засилване на негативните стереотипи срещу някои категории граждани от ЕС и дали това съставлява подбуждане към омраза;

5.  призовава всички държави членки да насърчат движението на работници в рамките на ЕС, като подкрепят исканията на Парламента, представени в неговите резолюции;

6.  призовава Комисията и Съвета да преразгледат Рамковото решение относно расизма и ксенофобията, като въпрос с неотложен характер, за да се разшири приложното му поле, с цел превръщането му в по-ефективен инструмент в борбата срещу всички прояви на расизъм и ксенофобия;

7.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, Съвета на Европа и правителствата и парламентите на държавите членки.

(1)

ОВ L 382, 6.12.2008 г., стр. 55.

(2)

ОВ L 158, 30.4.2004 г., стр. 77.

(3)

ОВ L 180, 19.7.2000 г., стр. 22.

(4)

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/multimedia/news/2012/02/20120211_en.htm

Правна информация - Политика за поверителност