Postup : 2012/2554(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B7-0156/2012

Předložené texty :

B7-0156/2012

Rozpravy :

Hlasování :

PV 15/03/2012 - 11.2

Přijaté texty :

P7_TA(2012)0087

NÁVRH USNESENÍ
PDF 128kWORD 70k
Viz také společný návrh usnesení RC-B7-0152/2012
12. 3. 2012
PE483.208v01-00
 
B7-0156/2012

předložený na základě prohlášení Rady a Komise

v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu


o diskriminačních internetových stránkách a vládních reakcích (2012/2554(RSP))


Renate Weber, Sarah Ludford, Metin Kazak za skupinu ALDE

Usnesení Evropského parlamentu o diskriminačních internetových stránkách a vládních reakcích (2012/2554(RSP))  
B7‑0156/2012

Evropský parlament,

–   s ohledem na články 2, 3, 4 a 6 Smlouvy o Evropské unii (SEU), na články 2, 3, 4, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 26, 45, 49, 56, 67, 83 a 258 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU), na Listinu základních práv Evropské Unie a Evropskou úmluvu o lidských právech (EÚLP),

–   s ohledem na rámcové rozhodnutí Rady 2008/913/SVV ze dne 28. listopadu 2008 o boji proti některým formám a projevům rasismu a xenofobie prostřednictvím trestního práva(1),

–   s ohledem na směrnici 2004/38/ES o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států(2),

–   s ohledem na směrnici 2000/43/ES, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ(3),

–   s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise paní Redingové o internetové stránce nizozemské Strany pro svobodu (PVV) ze dne 11. února 2012(4),

–   s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že počátkem února zahájila nizozemská Strana pro svobodu (PVV) provoz internetové stránky „Meldpunt Midden en Oost Europeanen“ a vyzvala občany, aby na ni posílali své stížnosti týkající se „hromadné migrace pracovních sil ze střední či východní Evropy“, zejména z Polska, Rumunska a Bulharska; vzhledem k tomu, že lidé byli zejména tázáni, zda pocítili jakékoli problémy v souvislosti s antisociálním chováním a zda ztratili práci kvůli některému z občanů těchto zemí;

B.  vzhledem k tomu, že volný pohyb osob v rámci Evropské unie je zakotven v článku 21 SFEU a volný pohyb pracovníků v rámci Evropské unie zase v článku 45 SFEU;

C. vzhledem k tomu, že právo na ochranu před diskriminací na základě státní příslušnosti je zakotveno v článku 18 SFEU a ochrana před diskriminací na základě rasy nebo etnického původu zase v článku 10 SFEU;

D. vzhledem k tomu, že právo na svobodu myšlení je zakotveno v článku 10 Listiny základních práv a svoboda projevu v článku 11 této listiny;

E.  vzhledem k tomu, že Evropská unie je založena na hodnotách demokracie a právního státu, jak uvádí článek 2 SEU, a na jednoznačném dodržování základních práv a svobod, jak je zakotveno v Listině základních práv Evropské unie a v EÚLP;

F.  vzhledem k tomu, že členské státy jsou povinny zajistit všem občanům EU žijícím a pracujícím v rámci Evropy, že nebudou vystaveni diskriminaci nebo stigmatizaci;

G. vzhledem k tomu, že internetová stránka zřízená stranou PVV otevřeně vyzývá k diskriminaci pracovníků Evropské unie pocházejících ze zemí střední a východní Evropy a činí rozdíly mezi jednotlivými komunitami nizozemské společnosti;

H. vzhledem k tomu, že internetová stránka strany PVV zpochybňuje volný pohyb osob a právo na ochranu před diskriminací, jež jsou založeny na směrnici 2004/38/ES a příslušných článcích Smluv;

I.   vzhledem k tomu, že nizozemská vláda uzavřela se stranou PVV dohodu o podpoře, díky níž může spoléhat na většinu hlasů v nizozemském parlamentu;

J.   vzhledem k tomu, že nizozemská vláda dosud internetovou stránku strany PVV oficiálně neodsoudila;

K. vzhledem k tomu, že existuje reálné nebezpečí vzniku obdobných internetových stránek v dalších členských státech;

1.  jednoznačně odsuzuje internetovou stránku zřízenou stranou PVV, neboť je popřením základních evropských hodnot lidské důstojnosti, svobody, rovnosti, právního státu a dodržování lidských práv a ohrožuje samotnou podstatu Unie, již tvoří pluralismus, nediskriminační zacházení, tolerance, spravedlnost, solidarita a svoboda pohybu;

2.  považuje internetovou stránku PVV za zhoubnou iniciativu, jejímž cílem je podněcování sporů ve společnosti a politický prospěch na úkor pracovníků ze střední a východní Evropy;

3.  zdůrazňuje, že povinností všech vlád Evropské unie je zaručit právo na volný pohyb a nediskriminační zacházení; vyzývá Evropskou radu a nizozemskou vládu, aby oficiálně odsoudily internetovou stránku strany PVV, neboť tato práva ohrožuje a představuje výsměch evropským hodnotám a zásadám;

4.  vyzývá nizozemské orgány a nizozemskou Komisi pro rovné zacházení, aby provedly šetření ohledně toho, zda tato iniciativa přispěla k nárůstu negativního stereotypního nahlížení na některé skupiny občanů EU a zda představuje podněcování k nenávisti;

5.  vyzývá všechny členské státy, aby podporovaly mobilitu pracovních sil v EU tím, že se budou řídit požadavky formulovanými Parlamentem v jeho usneseních;

6.  vyzývá Komisi a Radu, aby neprodleně přezkoumaly rámcové rozhodnutí o boji proti rasismu a xenofobii s cílem rozšířit jeho oblast působnosti se zřetelem na účinnější potírání všech forem rasismu a xenofobie;

7.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, Radě Evropy a vládám a parlamentům členských států.

 

(1)

Úř. věst. L 382, 6.12.2008, s. 55.

(2)

Úř. věst. L 158, 30.4.2004, s. 77.

(3)

Úř. věst. L 180, 19.7.2000, s. 22.

(4)

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/multimedia/news/2012/02/20120211_en.htm

Právní upozornění - Ochrana soukromí