Forslag til beslutning - B7-0156/2012Forslag til beslutning
B7-0156/2012

FORSLAG TIL BESLUTNING om diskriminerende internetsider og myndighedernes reaktioner (2012/2554(RSP))

12.3.2012

på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser
jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

Renate Weber, Sarah Ludford, Metin Kazak for ALDE-Gruppen

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B7-0152/2012

Procedure : 2012/2554(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B7-0156/2012
Indgivne tekster :
B7-0156/2012
Forhandlinger :
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

B7‑0156/2012

Europa-Parlamentets beslutning om diskriminerende internetsider og myndighedernes reaktioner (2012/2554(RSP))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til artikel 2, 3, 4 og 6 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU), artikel 2, 3, 4, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 26, 45, 49, 56, 67, 83 og 258 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder og den europæiske menneskerettighedskonvention (EMK),

 der henviser til Rådets rammeafgørelse 2008/913/RIA af 28. november 2008 om bekæmpelse af visse former for og tilkendegivelser af racisme og fremmedhad ved hjælp af straffelovgivningen[1],

 der henviser til direktiv 2004/38/EF om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område[2],

 der henviser til direktiv 2000/43/EF om gennemførelse af princippet om ligebehandling af alle uanset race eller etnisk oprindelse[3],

 der henviser til næstformand for Kommissionen Redings udtalelse af 11. februar 2012 om PVV's websted[4],

 der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

A.  der henviser til, at det nederlandske frihedsparti (PVV) har lanceret en internethotline ved navn "Meldpunt Midden en Oost Europeanen", hvor borgere opfordres til at indberette klager over den "massive indvandring af arbejdskraft" fra Central- eller Østeuropa, navnlig Polen, Rumænien og Bulgarien; der henviser til, at borgere navnlig bliver spurgt, om de har oplevet nogen problemer med hensyn til usocial adfærd, og om de har mistet deres arbejde til borgere fra et af disse lande;

B.  der henviser til, at den frie bevægelighed for borgerne i Den Europæiske Union er stadfæstet i artikel 21 i TEUF, og arbejdstagernes frie bevægelighed inden for Den Europæiske Union er stadfæstet i artikel 45 i TEUF;

C.  der henviser til, at retten til beskyttelse mod forskelsbehandling på grundlag af nationalitet er stadfæstet i artikel 18 i TEUF, og retten til beskyttelse mod forskelsbehandling på grund af race eller etnisk oprindelse er stadfæstet i artikel 10 i TEUF;

D.  der henviser til, at retten til at tænke frit er stadfæstet i artikel 10 i chartret om grundlæggende rettigheder, og retten til ytringsfrihed er stadfæstet i artikel 11;

E.  der henviser til, at Den Europæiske Union er baseret på de demokratiske værdier og retsstatsprincippet som fastlagt i artikel 2 i TEU og på den fuldstændige respekt for de grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder som stadfæstet i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder og i EMK;

F.  der henviser til, at medlemsstaterne har en forpligtelse over for alle EU-borgere til at sikre, at de ikke forskelsbehandles eller stigmatiseres, når de bor og arbejder i Europa;

G.  der henviser til, at PVV's hotline åbent tilskynder til forskelsbehandling af EU-arbejdstagere fra lande i Central- og Østeuropa og skaber splittelse mellem lokalsamfundene i det nederlandske samfund;

H.  der henviser til, at PVV's websted underminerer den frie bevægelighed for personer og retten til ikke-forskelsbehandling på grundlag af direktiv 2004/38/EF og de relevante artikler i traktaterne;

I.  der henviser til, at den nederlandske regering har indgået en parlamentarisk støtteaftale med PVV og dermed kan regne med et flertal i det nederlandske parlament;

J.  der henviser til, at den nederlandske regering hidtil ikke formelt har fordømt PVV's hotline;

K.  der henviser til, at der er en reel risiko for, at der oprettes lignende hotlines i andre medlemsstater;

1.  fordømmer på det skarpeste det websted, som PVV har oprettet, idet det strider mod grundlæggende europæiske værdier som den menneskelige værdighed, frihed, ligestilling, retsstatsprincippet og respekt for menneskerettighederne, og idet det kan ødelægge selve grundlaget for Unionen, som er pluralisme, ikke-forskelsbehandling, tolerance, retfærdighed, solidaritet og fri bevægelighed;Fwebstedgtagfafdfda

2.  mener, at PVV's hotline er et ildesindet initiativ, der har til formål at skabe splittelse i samfundet og opnå politisk gevinst på bekostning af arbejdstagere fra Central- og Østeuropa;

3.  understreger, at alle regeringer i Den Europæiske Union har en forpligtelse til at sikre retten til fri bevægelighed og retten til ikke-forskelsbehandling; opfordrer det Europæiske Råd og den nederlandske regering til formelt at fordømme PVV's hotline, idet den underminerer disse rettigheder og er en fornærmelse mod europæiske værdier og principper;

4.  opfordrer de nederlandske myndigheder og det nationale ligestillingsråd i Nederlandene til at undersøge, om dette initiativ har bidraget til at skabe flere negative stereotyper blandt visse kategorier af EU-borgere, og om dette tilskynder til had;

5.  opfordrer alle medlemsstater til at fremme mobiliteten for arbejdstagere i EU ved at følge op på de krav, som Parlamentet har fremsat i sine beslutninger;

6.  opfordrer Kommissionen og Rådet til omgående at revidere rammeafgørelsen om bekæmpelse af racisme og fremmedhad med henblik på at udvide dens anvendelsesområde, således at rammeafgørelsen bliver mere effektiv i bekæmpelsen af alle former for racisme og fremmedhad;

7.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og Europarådet samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter.