Päätöslauselmaesitys - B7-0156/2012Päätöslauselmaesitys
B7-0156/2012

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS syrjivistä verkkosivustoista ja hallitusten reaktioista (2012/2554(RSP))

12.3.2012

neuvoston ja komission julkilausumien johdosta
työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Renate Weber, Sarah Ludford, Metin Kazak ALDE-ryhmän puolesta

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B7-0152/2012

Menettely : 2012/2554(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B7-0156/2012
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B7-0156/2012
Keskustelut :
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

B7‑0156

Euroopan parlamentin päätöslauselma syrjivistä verkkosivustoista ja hallitusten reaktioista (2012/2554(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 2, 3, 4 ja 6 artiklan, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 2, 3, 4, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 26, 45, 49, 56, 67, 83 ja 258 artiklan, Euroopan unionin perusoikeuskirjan sekä Euroopan ihmisoikeussopimuksen,

–   ottaa huomioon rasismin ja muukalaisvihan tiettyjen muotojen ja ilmaisujen torjumisesta rikosoikeudellisin keinoin 28. marraskuuta 2008 tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2008/913/YOS[1],

–   ottaa huomioon Euroopan unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella annetun direktiivin 2003/38/EY[2],

–   ottaa huomioon rodusta tai etnisestä alkuperästä riippumattoman yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta annetun direktiivin 2000/43/EY[3],

–   ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan Viviane Redingin 11. helmikuuta 2012 antaman lausunnon[4] Alankomaiden vapauspuolueen PVV:n (Partij Voor de Vrijheid) verkkosivustosta,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että Alankomaiden vapauspuolue (PVV) otti helmikuun alussa käyttöön vihjelinjasivuston 'Meldpunt Midden en Oost Europeanen', jossa kehotetaan ihmisiä lähettämään valituksia Itä- tai Keski-Euroopan kansalaisten – erityisesti puolalaisten, romanialaisten ja bulgarialaisten – "runsaasta työperäisestä maahanmuutosta"; ottaa huomioon, että ihmisiltä kysytään erityisesti, ovatko he kohdanneet epäsosiaaliseen käytökseen liittyviä ongelmia ja ovatko he menettäneet työpaikkansa jollekin näiden maiden kansalaiselle;

B.  ottaa huomioon, että kansalaisten vapaa liikkuvuus unionissa on kirjattu SEUT:n 21 artiklaan ja työntekijöiden vapaa liikkuvuus unionissa SEUT:n 45 artiklaan;

C. ottaa huomioon, että oikeus suojeluun kansalaisuuteen perustuvalta syrjinnältä on kirjattu SEUT:n 18 artiklaan ja oikeus suojeluun rotuun tai etniseen alkuperään perustuvalta syrjinnältä SEUT:n 10 artiklaan;

D. ottaa huomioon, että ajatuksenvapaus on kirjattu perusoikeuskirjan 10 artiklaan ja sananvapaus perusoikeuskirjan 11 artiklaan;

E.  ottaa huomioon, että Euroopan unionin perustana ovat demokratian ja oikeusvaltion periaatteet, kuten SEU:n 2 artiklassa määrätään, sekä Euroopan unionin perusoikeuskirjassa ja Euroopan ihmisoikeussopimuksessa vahvistettujen perusoikeuksien ja ‑vapauksien yksiselitteinen kunnioittaminen;

F.  ottaa huomioon, että jäsenvaltioilla on velvollisuus varmistaa, että unionin kansalaisia ei syrjitä tai leimata, kun he asuvat ja työskentelevät Euroopassa;

G. ottaa huomioon, että PVV:n vihjelinja yllyttää avoimesti syrjimään työntekijöitä, jotka ovat Keski- ja Itä‑Euroopan valtioista tulevia unionin kansalaisia, ja luo yhteisöjen välisiä jakolinjoja Alankomaiden yhteiskuntaan;

H. katsoo, että PVV:n verkkosivusto horjuttaa ihmisten oikeutta vapaaseen liikkuvuuteen ja syrjimättömyyteen direktiivin 2004/38/EY ja asiaa koskevien perussopimusten artiklojen perusteella;

I.   ottaa huomioon, että Alankomaiden hallitus on allekirjoittanut parlamentaarisen tukisopimuksen PVV:n kanssa ja voi siksi luottaa saavansa enemmistön Alankomaiden parlamentissa;

J.   ottaa huomioon, että Alankomaiden hallitus ei ole toistaiseksi virallisesti tuominnut PVV:n vihjelinjaa;

K. katsoo, että vaarana on, että vastaavia vihjelinjoja otetaan käyttöön myös muissa jäsenvaltioissa;

1.  tuomitsee jyrkästi PVV:n käyttöönottaman verkkosivuston, sillä se on vastoin sellaisia eurooppalaisia perusarvoja kuin ihmisarvo, vapaus, tasa‑arvo, oikeusvaltio sekä ihmisoikeuksien kunnioittaminen, ja katsoo, että se uhkaa tuhota unionin perustan, johon kuuluvat moniarvoisuus, syrjimättömyys, suvaitsevaisuus, oikeudenmukaisuus, yhteisvastuu ja vapaa liikkuvuus;

2.  katsoo, että PVV:n vihjelinja on pahantahtoinen hanke, jonka tarkoituksena on luoda jakolinjoja yhteiskuntaan ja saavuttaa poliittista etua Keski- ja Itä-Euroopasta tulevien työntekijöiden kustannuksella;

3.  painottaa, että kaikkien unionin hallitusten velvollisuutena on taata vapaata liikkuvuutta ja syrjimättömyyttä koskevat oikeudet; kehottaa Eurooppa‑neuvostoa ja Alankomaiden hallitusta tuomitsemaan virallisesti PVV:n vihjelinjan, koska se heikentää kyseisiä oikeuksia ja loukkaa unionin arvoja ja periaatteita;

4.  kehottaa Alankomaiden viranomaisia ja Alankomaiden tasa‑arvolautakuntaa tutkimaan, onko tämä hanke lisännyt joitakin unionin kansalaisryhmiä koskevia kielteisiä stereotypioita ja voidaanko tätä pitää vihaan yllyttämisenä;

5.  kehottaa kaikkia jäsenvaltioita edistämään työntekijöiden liikkuvuutta unionissa toteuttamalla parlamentin päätöslauselmissaan esittämät pyynnöt;

6.  kehottaa komissiota ja neuvostoa tarkistamaan rasismista ja muukalaisvihasta tehtyä puitepäätöstä kiireellisesti, jotta sen soveltamisalaa voidaan laajentaa ja sen avulla voidaan torjua tehokkaammin kaikenlaista rasismia ja muukalaisvihaa;

7.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, Euroopan neuvostolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.