Állásfoglalásra irányuló indítvány - B7-0156/2012Állásfoglalásra irányuló indítvány
B7-0156/2012

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY a diszkriminatív internetes oldalakról és a kormányok válaszairól (2012/2554(RSP))

12.3.2012

benyújtva a Tanács és a Bizottság nyilatkozatait követően
az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján

Renate Weber, Sarah Ludford, Metin Kazak az ALDE képviselőcsoport nevében

Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B7-0152/2012

Eljárás : 2012/2554(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
B7-0156/2012
Előterjesztett szövegek :
B7-0156/2012
Viták :
Elfogadott szövegek :

B7‑0156/2012

Az Európai Parlament állásfoglalása a diszkriminatív internetes oldalakról és a kormányok válaszairól (2012/2554(RSP))

Az Európai Parlament,

–   tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 2., 3., 4. és 6. cikkére, az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 2., 3., 4., 9., 10., 18., 19., 20., 21., 26., 45., 49., 56., 67., 83., és 258. cikkére, az Európai Unió Alapjogi Chartájára és az emberi jogok európai egyezményére (EJEE),

–   tekintettel a rasszizmus és az idegengyűlölet egyes formái és megnyilvánulásai elleni, büntetőjogi eszközökkel történő küzdelemről szóló, 2008. november 28-i 2008/913/IB tanácsi kerethatározatra[1],

–   tekintettel az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról szóló, 2004/38/EK irányelvre[2],

–   tekintettel a személyek közötti, faji vagy etnikai származásra való tekintet nélküli egyenlő bánásmód elvének alkalmazásáról szóló 2000/43/EK tanácsi irányelvre[3],

–   tekintettel Viviane Redingnek, a Bizottság alelnökének a PVV weboldaláról szóló, 2012. február 11-i nyilatkozatára[4],

–   tekintettel eljárási szabályzata 110. cikkének (2) bekezdésére,

A. mivel február elején a holland Szabadságpárt (PVV) „Meldpunt Midden en Oost Europeanen” elnevezéssel internetes forródrótot indított és arra hívta fel az embereket, hogy jelentsék be a „közép- vagy kelet-európai”, elsősorban lengyel, román és bolgár „munkaerő tömeges bevándorlásával” kapcsolatos panaszaikat; mivel arról kérdezik a polgárokat, hogy tapasztaltak-e antiszociális magatartással kapcsolatos problémákat, és elvesztették-e munkájukat a fent említett állampolgárok miatt;

B.  mivel az EUMSZ 21. cikke rögzíti a polgárok Európai Unión belüli szabad mozgáshoz való jogát, az EUMSZ 45. cikke pedig a munkavállalók Európai Unión belüli szabad mozgáshoz való jogát;

C. mivel az EUMSZ 18. cikke kimondja az állampolgárságon alapuló megkülönböztetés elleni védelemhez való jogot, az EUMSZ 10. cikke pedig rögzíti a faji vagy etnikai származáson alapuló megkülönböztetés elleni védelemhez való jogot;

D. mivel az Alapjogi Charta 10. cikke rögzíti a gondolatszabadsághoz való jogot, 11. cikke pedig a véleménynyilvánítás szabadságát;

E.  mivel az Európai Unió az EUSZ 2. cikkében foglaltak szerint a demokrácia és a jogállamiság értékein, valamint az Európai Unió Alapjogi Chartájában és az EJEE-ben rögzített alapvető jogok és szabadságok kétségbevonhatatlan tiszteletben tartásán alapul;

F.  mivel a tagállamok kötelessége, hogy garantálják minden uniós polgár számára, hogy nem éri őket hátrányos megkülönböztetés vagy megbélyegzés, bárhol is élnek vagy vállalnak munkát Európában;

G. mivel a PVV forródrótja nyíltan felbujt a közép- és kelet-európai országokból érkező európai uniós munkavállalókkal szembeni hátrányos megkülönböztetésre, és megosztottságot teremt a holland társadalom közösségei között;

H. mivel a PVV honlapja veszélyezteti a személyek szabad mozgását és a megkülönböztetésmentességhez való jogot, amelyek a 2004/38/EK irányelven és a Szerződések vonatkozó cikkein alapulnak;

I.   mivel a holland kormány parlamenti támogatási megállapodást kötött a PVV-vel, és ennek köszönhetően számíthat többségre a holland parlamentben;

J.   mivel a holland kormány mindeddig nem ítélte el hivatalosan a PVV forródrótját;

K. mivel fennáll a valós kockázata annak, hogy más tagállamokban is hasonló forródrótokat indítanak;

1.  határozottan elítéli a PVV által indított weboldalt, mivel az szemben áll az emberi méltóság, a szabadság, az egyenlőség, a jogállamiság és az emberi jogok tiszteletben tartásának alapvető európai értékeivel, továbbá az Európai Unió lényegi alapjának – azaz a pluralizmus, a megkülönböztetésmentesség, a tolerancia, az igazság, a szolidaritás és a szabad mozgás – lerombolásának kockázatát hordozza.

2.  úgy ítéli meg, hogy a PVV forródrót egy olyan rosszindulatú kezdeményezés, amely társadalmi megosztottságot kíván teremteni és politikai előnyre akar szert tenni a kelet- és közép-európai munkavállalók kárára;

3.  hangsúlyozza, hogy az Európai Unió valamennyi kormányának kötelessége biztosítani a szabad mozgáshoz és a megkülönböztetésmentességhez fűződő jogokat; felszólítja az Európai Tanácsot és a holland kormányt, hogy hivatalosan ítélje el a PVV forródrótját, mivel az aláássa az említett jogokat és sérti az európai értékeket és alapelveket;

4.  felszólítja a holland hatóságokat és az egyenlő bánásmóddal foglalkozó holland bizottságot annak kivizsgálására, hogy ez a kezdeményezés hozzájárult-e az EU egyes polgári csoportjaival szembeni negatív sztereotípiák erősítéséhez, illetve, hogy mindez gyűlöletkeltésnek tekinthető-e;

5.  felszólítja valamennyi tagállamot, hogy a Parlament állásfoglalásaiban megfogalmazott kérések nyomán hozott intézkedésekkel mozdítsák elő a munkavállalók mobilitását az Unióban;

6.  felszólítja a Bizottságot és a Tanácsot, hogy haladéktalanul vizsgálja felül a rasszizmusról és az idegengyűlöletről szóló kerethatározatot és szélesítse ki alkalmazási körét a rasszizmus és az idegengyűlölet valamennyi formája elleni küzdelem még hatékonyabbá tétele érdekében;

7.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, az Európa Tanácsnak, valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.