Projekt rezolucji - B7-0156/2012Projekt rezolucji
B7-0156/2012

PROJEKT REZOLUCJI w sprawie dyskryminacyjnych stron internetowych i reakcji rządów (2012/2554(RSP))

12.3.2012

zamykającej debatę nad oświadczeniami Rady i Komisji
zgodnie z art. 110 ust. 2 Regulaminu

Renate Weber, Sarah Ludford, Metin Kazak w imieniu grupy politycznej ALDE

Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B7-0152/2012

Procedura : 2012/2554(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
B7-0156/2012
Teksty złożone :
B7-0156/2012
Debaty :
Teksty przyjęte :

B7‑0156/2012

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie dyskryminacyjnych stron internetowych i reakcji rządów (2012/2554(RSP))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając art. 2, 3, 4 i 6 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE), art. 2, 3, 4, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 26, 45, 49, 56, 67, 83 i 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej oraz europejską konwencję praw człowieka (EKPC),

–   uwzględniając decyzję ramową Rady 2008/913/WSiSW z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwalczania pewnych form i przejawów rasizmu i ksenofobii za pomocą środków prawnokarnych[1],

–   uwzględniając dyrektywę 2004/38/WE w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich[2],

–   uwzględniając dyrektywę Rady 2000/43/WE wprowadzającą w życie zasadę równego traktowania osób bez względu na pochodzenie rasowe lub etniczne[3],

–   uwzględniając oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji V. Reding z dnia 11 lutego 2012 r. w sprawie strony internetowej partii PVV[4],

–   uwzględniając art. 110 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że na początku lutego holenderska Partia Wolności (PVV) uruchomiła internetową gorącą linię pod nazwą „Meldpunt Midden en Oost Europeanen”, wzywając do zgłaszania skarg związanych z „masową migracją zarobkową” „obywateli z Europy Środkowo-Wschodniej”, w szczególności Polaków, Rumunów i Bułgarów; mając na uwadze, że ludzie są pytani zwłaszcza o to, czy doświadczyli jakichkolwiek problemów wynikających z anty-społecznego zachowania i czy utracili pracę na rzecz osoby o wspomnianej narodowości;

B.  mając na uwadze, że swoboda przemieszczania się obywateli na terytorium Unii Europejskiej została zapisana w art. 21 TFUE, a swoboda przepływu pracowników wewnątrz Unii – w art. 45 TFUE;

C. mając na uwadze, że prawo do ochrony przed dyskryminacją ze względu na przynależność państwową zostało zapisane w art. 18 TFUE, natomiast ochronę przed dyskryminacją ze względu na pochodzenie rasowe lub etniczne gwarantuje art. 10 TFUE;

D. mając na uwadze, że prawo do wolności myśli zostało zapisane w art. 10 Karty praw podstawowych, a prawo do wolności wypowiedzi – w jej art. 11;

E.  mając na uwadze, że Unia Europejska opiera się na wartościach demokracji i praworządności, jak stanowi art. 2 TUE, oraz na pełnym wyraźnym podstawowych praw i wolności zapisanych w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej i EKPC;

F.  mając na uwadze, że państwa członkowskie mają wobec wszystkich obywateli UE obowiązek dopilnowania, aby obywatele mieszkający i pracujący w Europie nie byli dyskryminowani ani stygmatyzowani;

G. mając na uwadze, że gorąca linia PVV otwarcie podburza do dyskryminacji pracowników Unii Europejskiej pochodzących z państw Europy Środkowo-Wschodniej i tworzy podziały między społecznościami w społeczeństwie holenderskim;

H. mając na uwadze, że strona internetowa PVV podważa prawo do swobodnego przemieszczania się osób i prawo do niedyskryminacji, wynikające z dyrektywy 2004/38/WE i odpowiednich artykułów traktatu;

I.   mając na uwadze, że rząd Holandii podpisał z PVV porozumienie o poparciu parlamentarnym, i w związku z tym może liczyć na większość w parlamencie niderlandzkim;

J.   mając na uwadze, że dotychczas rząd Holandii oficjalnie nie potępił gorącej linii PVV;

K. mając na uwadze, że istnieje realne ryzyko uruchomienia podobnych gorących linii w innych państwach członkowskich;

1.  zdecydowanie potępia stronę internetową uruchomioną przez PVV, ponieważ jest ona niezgodna z podstawowymi europejskimi wartościami, jakimi są godność osoby ludzkiej, wolność, równość, praworządność i poszanowanie praw człowieka, oraz grozi zniszczeniem samego fundamentu Unii, jaki stanowi pluralizm, niedyskryminacja, tolerancja, sprawiedliwość, solidarność i swoboda przemieszczania się;

2.  uważa, że gorąca linia PVV to wroga inicjatywa mająca na celu tworzenie podziałów w społeczeństwie oraz osiągnięcie zysków politycznych ze szkodą dla pracowników z Europy Środkowo-Wschodniej;

3.  podkreśla obowiązek zagwarantowania przez wszystkie rządy Unii Europejskiej prawa do swobodnego przemieszczania się i prawa do niedyskryminacji; wzywa Radę Europejską i rząd Holandii do oficjalnego potępienia gorącej linii PVV, ponieważ narusza ona te prawa i uwłacza europejskim wartościom i zasadom;

4.  wzywa władze Holandii i holenderską komisję do spraw równego traktowania, by zbadały, czy ta inicjatywa przyczyniła się do rozwoju negatywnych stereotypów związanych z pewnymi kategoriami obywateli UE i czy tym samym podburza do nienawiści;

5.  apeluje do państw członkowskich o propagowanie mobilności pracowników w UE zgodnie z wezwaniami Parlamentu zawartymi w jego rezolucjach;

6.  wzywa Komisję i Radę do dokonania przeglądu decyzji ramowej w sprawie rasizmu i ksenofobii, jako sprawy nie cierpiącej zwłoki w celu rozszerzenia jej zakresu, aby była bardziej skuteczna w zwalczaniu wszelkich form rasizmu i ksenofobii;

7.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, Radzie Europy oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.