Propunere de rezoluţie - B7-0156/2012Propunere de rezoluţie
B7-0156/2012

PROPUNERE DE REZOLUŢIE referitoare la site-urile de internet discriminatorii și reacțiile guvernului (2012/2554(RSP))

12.3.2012

depusă pe baza declarațiilor Consiliului și Comisiei
în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

Renate Weber, Sarah Ludford, Metin Kazak în numele Grupului ALDE

Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B7-0152/2012

Procedură : 2012/2554(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B7-0156/2012
Texte depuse :
B7-0156/2012
Dezbateri :
Texte adoptate :

B7‑0156/2012

Rezoluția Parlamentului European referitoare la site-urile de internet discriminatorii și reacțiile guvernului (2012/2554(RSP))

Parlamentul European,

–   având în vedere articolele 2, 3, 4 și 6 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE), articolele 2, 3, 4, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 26, 45, 49, 56, 67, 83 și 258 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și Convenția europeană privind drepturile omului (CEDO),

–   având în vedere Decizia-cadru 2008/913/JAI din 28 noiembrie 2008 privind combaterea anumitor forme și expresii ale rasismului și xenofobiei prin intermediul dreptului penal[1],

–   având în vedere Directiva 2004/38/CE privind dreptul la liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii Uniunii și membrii familiilor acestora[2],

–   având în vedere Directiva 2000/43/CE de punere în aplicare a principiului egalității de tratament între persoane, fără deosebire de rasă sau origine etnică[3],

–   având în vedere declarația făcută de dna Reding, vicepreședinta Comisiei, în legătură cu site-ul de internet al PVV la 11 februarie 2012[4],

–   având în vedere articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât la începutul lunii februarie Partidul Libertății din Olanda (PVV) a lansat serviciul hotline pe internet „Meldpunt Midden en Oost Europeanen”, îndemnând oamenii să relateze nemulțumirile determinate de „migrația masivă de forță de muncă” a „cetățenilor din Europa Centrală sau de Est”, în special polonezi, români și bulgari; întrucât oamenii sunt întrebați, îndeosebi, dacă au întâmpinat vreo problemă legată de comportamente antisociale și dacă și-au pierdut locul de muncă în favoarea unuia dintre acești cetățeni;

B.  întrucât libera circulație a cetățenilor în Uniunea Europeană este consfințită de articolul 21 din TFUE, iar libera circulație a lucrătorilor în Uniunea Europeană de articolul 45 din TFUE;

C. întrucât dreptul la protecție împotriva discriminării din motive de naționalitate și la protecție împotriva discriminării din motive de rasă sau origine etnică sunt consfințite prin articolul 18, respectiv articolul 10 din TFUE;

D. întrucât dreptul la libertatea de gândire este consacrat de articolul 10, iar libertatea de exprimare de articolul 11 din Carta drepturilor fundamentale;

E.  întrucât Uniunea Europeană este întemeiată pe valorile democrației și statului de drept, după cum stipulează articolul 2 din TUE, și pe respectul neechivoc pentru drepturile și libertățile fundamentale, așa cum stipulează Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și Convenția Europeană privind drepturile omului;

F.  întrucât statele membre au obligația față de toți cetățenii UE de a le garanta că nu suferă discriminări sau stigmatizări atunci când trăiesc sau muncesc pe teritoriul UE;

G. întrucât serviciul hotline al PVV incită pe față la discriminare împotriva lucrătorilor din Uniunea Europeană proveniți din țările din Europa Centrală și de Est și creează disensiuni între comunități ale societății olandeze;

H. întrucât site-ul de internet al PVV subminează libera circulație a persoanelor și dreptul la nediscriminare, fondat pe Directiva 2004/38/CE și pe articolele pertinente din Tratat;

I.   întrucât guvernul olandez a semnat un acord de sprijin parlamentar cu PVV și poate, astfel, conta pe o majoritate în Parlamentul olandez;

J.   întrucât până în prezent guvernul olandez nu a condamnat în mod oficial serviciul hotline al PVV;

K. întrucât există riscul real ca servicii de hotline similare să fie lansate în alte state membre;

1.  condamnă cu fermitate site-ul de internet lansat de PVV, deoarece acesta se opune valorilor fundamentale europene precum demnitatea umană, libertatea, egalitatea, statul de drept și respectarea drepturilor omului și riscă să distrugă însăși temelia Uniunii, formată din pluralism, nediscriminare, toleranță, dreptate, solidaritate și libera circulație;

2.  consideră serviciul hotline al PVV o inițiativă rău intenționată care urmărește să creeze disensiuni în societate și să obțină avantaje politice în detrimentul lucrătorilor din Europa Centrală și de Est;

3.  subliniază obligația tuturor guvernelor din Uniunea Europeană de a garanta dreptul la libera circulație și dreptul la nediscriminare; solicită Consiliului European și guvernului olandez să condamne în mod oficial serviciul hotline al PVV, deoarece acesta subminează drepturile amintite, fiind un afront la adresa valorilor și principiilor europene;

4.  solicită autorităților olandeze și Comisiei olandeze pentru egalitatea de tratament să verifice dacă această inițiativă a contribuit la înmulțirea stereotipurilor negative în ceea ce privește unele categorii de cetățeni ai UE și dacă aceasta constituie o incitare la ură;

5.  solicită tuturor statelor membre să promoveze mobilitatea lucrătorilor în UE dând curs solicitărilor făcute de Parlament în rezoluțiile sale;

6.  solicită Comisiei și Consiliului să revizuiască Decizia-cadru privind rasismul și xenofobia în regim de urgență pentru a lărgi domeniul de aplicare al acesteia, astfel încât să poată combate cu mai multă eficacitate toate formele de rasism și xenofobie;

7.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Consiliului Europei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.