Predlog resolucije - B7-0156/2012Predlog resolucije
B7-0156/2012

PREDLOG RESOLUCIJE o diskriminatornih internetnih straneh in reakcijah vlad (2012/2554(RSP))

12.3.2012

ob zaključku razprave o izjavah Sveta in Komisije
v skladu s členom 110(2) Poslovnika

Renate Weber, Sarah Ludford, Metin Kazak v imenu skupine ALDE

Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B7-0152/2012

Postopek : 2012/2554(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B7-0156/2012
Predložena besedila :
B7-0156/2012
Razprave :
Sprejeta besedila :

B7‑0156/2012

Resolucija Evropskega parlamenta o diskriminatornih internetnih straneh in reakcijah vlad (2012/2554(RSP))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju členov 2, 3, 4 in 6 Pogodbe o Evropski uniji (PEU), členov 2, 3, 4, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 26, 45, 49, 56, 67, 83 in 258 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU), Listine Evropske unije o temeljnih pravicah ter Evropske konvencije o človekovih pravicah,

–   ob upoštevanju Okvirnega sklepa Sveta 2008/913/JHA z dne 28. novembra 2008 o boju proti nekaterim oblikam in izrazom rasizma in ksenofobije v skladu s kazenskim pravom[1],

–   ob upoštevanju Direktive 2004/38/ES o pravici državljanov Unije in njihovih družinskih članov, da se prosto gibljejo in prebivajo na ozemlju držav članic[2],

–   ob upoštevanju Direktive 2000/43/ES o izvajanju načela enakega obravnavanja oseb ne glede na raso ali narodnost[3],

–    ob upoštevanju izjave podpredsednice Komisije Viviane Reding z dne 11. februarja 2012 o spletnem mestu Stranke za svobodo[4],

–   ob upoštevanju člena 110(2) Poslovnika,

A. ker je nizozemska Stranka za svobodo (Partij voor de Vrijheid – PVV) v začetku februarja odprla spletno prijavno točko „Meldpunt Midden en Oost Europeanen“, kjer lahko ljudje poročajo o težavah zaradi „množičnega priseljevanja delavcev iz Srednje ali Vzhodne Evrope“, predvsem Poljakov, Romunov in Bolgarov; ker obiskovalce spletnega mesta sprašujejo predvsem, ali so naleteli na kakršne koli težave v smislu asocialnega vedenja in ali so izgubili zaposlitev zaradi državljana katere od navedenih držav;

B.  ker je prosto gibanje državljanov v Evropski uniji opredeljeno v členu 212 PDEU, prosto gibanje delavcev v Evropski uniji pa v členu 45 PDEU;

C. ker je pravica do zaščite pred diskriminacijo na podlagi državljanstva opredeljena v členu 18 PDEU, pravica do zaščite pred diskriminacijo na podlagi rase ali narodnosti pa v členu 10 PDEU;

D. ker je pravica do svobode misli opredeljena v členu 10, pravica do svobodnega izražanja pa v členu 11 Listine o temeljnih pravicah;

E.  ker Evropska unija temelji na vrednotah demokracije in pravne države, kot je opredeljeno v členu 2 PEU, ter na nedvoumnem spoštovanju temeljnih pravic in svoboščin, kot je opredeljeno v Listini Evropske unije o temeljnih pravicah in Evropski konvenciji o človekovih pravicah;

F.  ker morajo države članice vsem državljanom EU zagotoviti, da niso deležni diskriminacije ali stigmatizacije, kadar bivajo in delajo v Evropi;

G. ker prijavna točka stranke PVV odkrito napeljuje k diskriminaciji zoper delavce Evropske unije iz srednje- in vzhodnoevropskih držav ter ustvarja razkol med skupnostmi v nizozemski družbi;

H. ker spletno mesto stranke PVV ogroža prosto gibanje oseb in pravico do nediskriminacije, ki temeljita na direktivi 2004/38/ES in ustreznih členih pogodbe;

I.   ker je nizozemska vlada s stranko PVV podpisala sporazum o parlamentarni podpori, zaradi česar lahko računa na večino v nizozemskem parlamentu;

J.   ker nizozemska vlada doslej še ni uradno obsodila prijavne točke PVV;

K. ker obstaja dejansko tveganje, da se podobne prijavne točke odprejo tudi v drugih državah članicah;

1.  ostro obsoja spletno mesto stranke PVV, saj je v nasprotju s temeljnimi evropskimi vrednotami spoštovanja človekovega dostojanstva, svobode, enakosti, pravne države in spoštovanja človekovih pravic ter lahko uniči same temelje Unije, torej pluralizem, nediskriminacijo, strpnost, pravičnost, solidarnost ter svobodo gibanja;

2.  meni, da je prijavna točka PVV zlonamerna pobuda, katere cilj je ustvariti razkol v družbi ter pridobiti politično korist na račun delavcev iz Srednje in Vzhodne Evrope;

3.  poudarja, da so vse vlade Evropske unije zavezane zagotavljati pravico do prostega gibanja in nediskriminacije; poziva Evropski svet in nizozemsko vlado, naj uradno obsodita prijavno točko PVV, saj ogroža navedene pravice in je žalitev za evropske vrednote in načela;

4.  poziva nizozemske oblasti in nizozemski odbor za enako obravnavo, naj preučita, ali so se zaradi pobude povečali negativni predsodki proti nekaterim kategorijam državljanov EU in ali to prispeva k podpihovanju sovraštva;

5.  poziva vse države članice, naj z uresničevanjem zahtev, ki jih v resolucijah izraža Parlament, spodbujajo mobilnost delavcev v EU;

6.  poziva Komisijo in Svet, naj nujno preučita okvirni sklep o rasizmu in ksenofobiji, da bi razširila njegov obseg in poskusila povečati njegovo učinkovitost pri boju proti vsem oblikam rasizma in ksenofobije;

7.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, Svetu Evrope ter vladam in parlamentom držav članic.