Förslag till resolution - B7-0156/2012Förslag till resolution
B7-0156/2012

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om diskriminerande webbplatser och regeringarnas reaktioner på dessa (2012/2554(RSP))

12.3.2012

till följd av uttalanden av rådet och kommissionen
i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen

Renate Weber, Sarah Ludford, Metin Kazak för ALDE-gruppen

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B7-0152/2012

Förfarande : 2012/2554(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B7-0156/2012
Ingivna texter :
B7-0156/2012
Debatter :
Omröstningar :
Antagna texter :

B7‑0156/2012

Europaparlamentets resolution om diskriminerande webbplatser och regeringarnas reaktioner på dessa (2012/2554(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av artiklarna 2, 3, 4 och 6 i fördraget om Europeiska unionen (FEU), artiklarna 2, 3, 4, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 26, 45, 49, 56, 67, 83 och 258 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF), Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna,

–   med beaktande av rådets rambeslut 2008/913/RIF av den 28 november 2008 om bekämpande av vissa former av och uttryck för rasism och främlingsfientlighet enligt strafflagstiftningen[1],

–   med beaktande av direktiv 2004/38/EG om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier[2],

–   med beaktande av direktiv 2000/43/EG om genomförandet av principen om likabehandling av personer oavsett deras ras eller etniska ursprung[3],

–   med beaktande av uttalandet av den 11 februari 2012 från vice ordföranden för kommissionen, Reding, om PVV:s webbplats[4],

–   med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. I början av februari lanserade det nederländska Frihetspartiet (Partij voor de Vrijheid, PVV) en internettjänst ”Meldpunt Midden en Oost Europeanen”, där man uppmanar människor att rapportera klagomål till följd av massarbetsinvandringen av medborgare från Central- och Östeuropa, särskilt polacker, rumäner och bulgarer. Människor tillfrågas särskilt om de har upplevt problem i form av antisociala beteenden och huruvida de har förlorat sitt arbete till någon av dessa medborgare.

B.  Den fria rörligheten för personer inom Europeiska unionen fastställs i artikel 21, och den fria rörligheten för arbetstagare inom Europeiska unionen i artikel 45 i EUF-fördraget.

C. Förbudet mot diskriminering på grund av nationalitet står inskrivet i artikel 18 och förbudet mot diskriminering på grund av ras eller etniskt ursprung i artikel 10 i EUF‑fördraget.

D.  Rätten till tankefrihet fastställs i artikel 10, och rätten till yttrandefrihet i artikel 11 i stadgan om de grundläggande rättigheterna.

E.  Enligt artikel 2 i EU-fördraget ska Europeiska unionen bygga på värdena demokrati och rättsstaten, och på entydig respekt för de grundläggande rättigheterna och friheterna, såsom fastställs i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och i den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

F.  Medlemsstaterna är skyldiga att se till att ingen EU-medborgare som bor eller arbetar inom unionen diskrimineras eller stigmatiseras.

G. PVV:s tjänst uppmanar öppet till diskriminering av arbetstagare från central- och östeuropeiska länder och skapar motsättningar inom det nederländska samhället.

H. PVV:s webbplats undergräver den fria rörligheten för personer och rätten till icke‑diskriminering i enlighet med direktiv 2004/38/EG och relevanta fördragsartiklar.

I.   Den nederländska regeringen har ingått en uppgörelse om parlamentariskt stöd med PVV och kan därför räkna med att få majoritet i det nederländska parlamentet.

J.   Den nederländska regeringen har än så länge inte formellt fördömt PVV:s tjänst.

K. Det finns en reell risk att liknande tjänster lanseras i andra medlemsstater.

1.  Europaparlamentet fördömer med eftertryck PVV:s webbplats eftersom den strider mot grundläggande europeiska värden som mänsklig värdighet, frihet, jämlikhet, rättstaten och respekten för mänskliga rättigheter och hotar att rasera själva grunden för unionen, som utgörs av mångfald, icke-diskriminering, tolerans, rättvisa, solidaritet och rörelsefrihet.

2.  Europaparlamentet anser att PVV:s tjänst är ett fientligt initiativ avsett att skapa motsättningar i samhället och vinna politiskt stöd på bekostnad av arbetstagare från Central- och Östeuropa.

3.  Europaparlamentet understryker att regeringarna i EU är skyldiga att trygga rätten till fri rörlighet och icke-diskriminering. Parlamentet uppmanar Europeiska rådet och Nederländernas regering att formellt fördöma PVV:s tjänst eftersom den undergräver dessa rättigheter och strider mot europeiska värden och principer.

4.  Europaparlamentet uppmanar de nederländska myndigheterna och den nederländska kommissionen för lika behandling att undersöka om detta initiativ har bidragit till att de negativa stereotyperna om vissa kategorier av EU-medborgare har tilltagit och om initiativet utgör en uppmaning till hat.

5.  Europaparlamentet uppmanar alla medlemsstater att främja arbetstagarnas rörlighet i EU genom att följa upp de begäranden som parlamentet har gjort i sina resolutioner.

6.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att omgående se över rambeslutet om rasism och främlingsfientlighet för att utvidga dess tillämpningsområde så att det effektivare kan bekämpa alla former av rasism och främlingsfientlighet.

7.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, Europarådet och medlemsstaternas regeringar och parlament.