Предложение за резолюция - B7-0157/2012Предложение за резолюция
B7-0157/2012

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно дискриминационни уебсайтове и реакциите на правителствата (2012/2554(RSP))

12.3.2012

за приключване на разисквания по изявления на Съвета и на Комисията
съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността

Peter van Dalen, Timothy Kirkhope, Paweł Robert Kowal, Michał Tomasz Kamiński, Roberts Zīle, Jan Zahradil, Janusz Wojciechowski, Tomasz Piotr Poręba от името на групата ECR

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B7-0152/2012

Процедура : 2012/2554(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B7-0157/2012
Внесени текстове :
B7-0157/2012
Разисквания :
Гласувания :
Приети текстове :

B7‑0157/2012

Резолюция на Европейския парламент относно дискриминационни уебсайтове и реакциите на правителствата (2012/2554(RSP))

Европейският парламент,

–   като взе предвид горещата линия, стартирана в интернет на 8 февруари 2012 г. от холандската Партия на свободата (PVV),

–   като взе предвид изявлението на члена на ЕК Рединг на уебсайта на PVV от 11 февруари 2012 г.,

–   като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

A. като има предвид, че на 8 февруари 2012 г. холандската Партия на свободата (PVV/Partij voor de Vrijheid) стартира гореща линия в интернет, с помощта на която гражданите да съобщават за отрицателни преживявания и за нарушения на обществения ред, като например загуба на работни места, предизвикани от граждани от Централна и Източна Европа;

Б.  като има предвид, че тази гореща линия не е правителствена инициатива, а частна инициатива, организирана от PVV;

В.  като има предвид, че стартирането на тази гореща линия разпали ожесточени дебати в Нидерландия и много политически партии, средствата за масово осведомяване, МСП и ръководители на други предприятия, водачи на гражданското общество и отделни граждани осъдиха инициативата на PVV; като има предвид, че се постави началото на много инициативи с противоположно послание, като например уебсайт за съобщаване на положителни преживявания с полски граждани;

Г.  като има предвид, че засега нидерландското правителство не е заявило официалната си позиция по горещата линия на PVV;

Д. като има предвид, че горещата линия на PVV също така предизвика сензация в международните медии и други форуми, като мнозина порицаха уебсайта;

1.  осъжда горещата линия на PVV и изразява твърдото си несъгласие с избрания метод и със сигнала, който той изпраща до живеещите и работещи в Нидерландия граждани от Централна и Източна Европа;

2.  призовава нидерландското правителство да се дистанцира от тази гореща линия по ясен и недвусмислен начин; счита, че това е още по-уместно с оглед на факта, че горещата линия е инициатива на партия, която осигурява на нидерландското правителство парламентарна подкрепа;

3.  признава разнообразния и важен положителен принос на държавите от Централна и Източна Европа и техните граждани в исторически план, както и в нашето съвремие – в Нидерландия и Европейския съюз като цяло;

4.  заявява, че остава верен на достиженията на общностното право, включително свободното движение на работници и свободата на изразяване;

5.  счита, че вече се обърна прекалено много внимание на инициатива, която категорично не го заслужава;

6.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията, Съвета и правителствата и парламентите на държавите членки.