Πρόταση ψηφίσματος - B7-0157/2012Πρόταση ψηφίσματος
B7-0157/2012

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με διαδικτυακούς ιστοτόπους που προωθούν τις διακρίσεις και με τις αντίστοιχες κυβερνητικές αντιδράσεις (2012/2554(RSP))

12.3.2012

εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού

Peter van Dalen, Timothy Kirkhope, Paweł Robert Kowal, Michał Tomasz Kamiński, Roberts Zīle, Jan Zahradil, Janusz Wojciechowski, Tomasz Piotr Poręba εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0152/2012

Διαδικασία : 2012/2554(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B7-0157/2012
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B7-0157/2012
Συζήτηση :
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B7‑0157/2012

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με διαδικτυακούς ιστοτόπους που προωθούν τις διακρίσεις και με τις αντίστοιχες κυβερνητικές αντιδράσεις (2012/2554(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την ανοικτή γραμμή διαδικτυακής επικοινωνίας που καθιέρωσε το ολλανδικό κόμμα RVV (Κόμμα για την Ελευθερία) στις 8 Φεβρουαρίου 2012,

–    έχοντας υπόψη τη δήλωση της Επιτρόπου Reding στις 11 Μαρτίου 2012 σχετικά με τον ιστότοπο του PVV,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 8 Φεβρουαρίου 2012 το Ολλανδικό Κόμμα για την Ελευθερία (ΡVV/ Partij voor de Vrijheid) καθιέρωσε ανοικτή γραμμή διαδικτυακής επικοινωνίας, στην οποία οι πολίτες θα μπορούν να αναφέρουν αρνητικές εμπειρίες και δυσάρεστα γεγονότα, όπως απώλεια εργασίας, τα οποία προκάλεσαν πολίτες από την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη (ΚΑΕ)·

Β   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανοικτή γραμμή επικοινωνίας δεν είναι κυβερνητική πρωτοβουλία αλλά πρωτοβουλία του PVV·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η καθιέρωση αυτής της ανοικτής γραμμής διαδικτυακής επικοινωνίας πυροδότησε έντονες διαμάχες στην Ολλανδία και πολλά πολιτικά κόμματα, ΜΜΕ και άλλοι επικεφαλής ενώσεων, επικεφαλής της κοινωνίας των πολιτών και μεμονωμένοι πολίτες καταδίκασαν την πρωτοβουλία του PVV· λαμβάνοντας υπόψη ότι ελήφθησαν πολλές αντίπαλες πρωτοβουλίες, όπως ιστότοπος όπου αναφέρονται θετικές εμπειρίες από Πολωνούς·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι προς το παρόν δεν υπάρχει επίσημη θέση της ολλανδικής κυβέρνησης σχετικά με την ανοικτή γραμμή επικοινωνίας του PVV·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανοικτή γραμμή επικοινωνίας του PVV έκανε αίσθηση και στα διεθνή μέσα ενημέρωσης και σε άλλα φόρα, ενώ πολλοί είναι αυτοί που καταδίκασαν την εν λόγω πρωτοβουλία·

1.  καταδικάζει την ανοικτή γραμμή διαδικτυακής επικοινωνίας του PVV και διαφωνεί έντονα με την επιλεγείσα μέθοδο και το μήνυμα που στέλνει στους πολίτες της ΚΑΕ οι οποίοι ζουν και εργάζονται στην Ολλανδία·

2.  καλεί την ολλανδική κυβέρνηση να αποστασιοποιηθεί από αυτή την πρωτοβουλία κατά τρόπο σαφή και κατηγορηματικό· το αίτημα αυτό καθίσταται ακόμη πιο επιτακτικό, δεδομένου ότι η ανοικτή γραμμή διαδικτυακής επικοινωνίας είναι πρωτοβουλία ενός κόμματος που παρέχει κοινοβουλευτική στήριξη στην ολλανδική κυβέρνηση·

3.  αναγνωρίζει την πολυποίκιλη και σημαντική συνεισφορά των χωρών της ΚΑΕ και των πολιτών τους, διαχρονικά αλλά και στο σήμερα, στην Ολλανδία και την Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά·

4.  επιβεβαιώνει την προσήλωσή του στο κοινοτικό κεκτημένο, συμπεριλαμβανομένης της ελεύθερης κυκλοφορίας εργαζομένων καθώς και της ελευθερίας έκφρασης·

5.  είναι της γνώμης ότι έχει ήδη δοθεί υπερβολική προσοχή σε μια πρωτοβουλία η οποία σαφώς δεν αξίζει κάτι τέτοιο·

6.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, στο Συμβούλιο και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.