Päätöslauselmaesitys - B7-0157/2012Päätöslauselmaesitys
B7-0157/2012

  PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS syrjivistä verkkosivustoista ja hallitusten reaktioista (2012/2554(RSP))

  12.3.2012

  neuvoston ja komission julkilausumien johdosta
  työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti

  Peter van Dalen, Timothy Kirkhope, Paweł Robert Kowal, Michał Tomasz Kamiński, Roberts Zīle, Jan Zahradil, Janusz Wojciechowski, Tomasz Piotr Poręba ECR-ryhmän puolesta

  Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B7-0152/2012

  Menettely : 2012/2554(RSP)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  B7-0157/2012
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  B7-0157/2012
  Keskustelut :
  Äänestykset :
  Hyväksytyt tekstit :

  B7‑0157/2012

  Euroopan parlamentin päätöslauselma syrjivistä verkkosivustoista ja hallitusten reaktioista (2012/2554(RSP))

  Euroopan parlamentti, joka

  –   ottaa huomioon Alankomaiden vapauspuolueen PVV:n (Partij Voor de Vrijheid) 8. helmikuuta 2012 käyttöönottaman vihjelinjasivuston,

  –   ottaa huomioon komission jäsenen Viviane Redingin 11. helmikuuta 2012 antaman lausunnon PVV:n verkkosivustosta,

  –   ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan,

  A. ottaa huomioon, että Alankomaiden vapauspuolue PVV otti 8. helmikuuta 2012 käyttöön internetissä vihjelinjasivuston, jonka avulla kansalaiset voivat ilmoittaa kielteisistä kokemuksista ja haitoista, kuten työpaikan menetyksistä, jotka liittyvät Keski- ja Itä‑Euroopan kansalaisiin;

  B.  ottaa huomioon, että vihjelinja ei ole hallituksen hanke vaan PVV:n oma hanke;

  C. ottaa huomioon, että vihjelinjan käyttöönotto sai aikaan kiivaan keskustelun Alankomaissa ja monet poliittiset puolueet, tiedotusvälineet, pk-yritysten ja muiden yritysten johtajat, kansalaisyhteiskunnan johtajat ja yksittäiset kansalaiset ovat tuominneet PVV:n hankkeen; ottaa huomioon, että on käynnistetty useita vastahankkeita, muun muassa verkkosivusto, jossa pyydetään ilmoittamaan myönteisistä kokemuksista puolalaisten kanssa;

  D. ottaa huomioon, että Alankomaiden hallituksella ei ole tällä hetkellä virallista kantaa PVV:n vihjelinjaan;

  E.  ottaa huomioon, että PVV:n vihjelinja on aiheuttanut kuohuntaa kansainvälisessä mediassa ja muilla foorumeilla, ja monet ovat tuominneet verkkosivuston;

  1.  tuomitsee PVV:n vihjelinjasivuston ja vastustaa painokkaasti valittua toimintatapaa ja viestiä, jonka se antaa Alankomaissa asuville ja työskenteleville Keski- ja Itä-Euroopan kansalaisille;

  2.  kehottaa Alankomaiden hallitusta sanoutumaan välittömästi ja yksiselitteisesti irti vihjelinjasta; katsoo, että tämä on erityisen tärkeää, koska vihjelinja on sellaisen puolueen hanke, joka antaa parlamentaarista tukea Alankomaiden hallitukselle;

  3.  tunnustaa Keski- ja Itä-Euroopan valtioiden ja kansalaisten monitahoisen ja merkittävän myönteisen panoksen Alankomaissa ja koko unionissa sekä historiallisesti että nykypäivänä;

  4.  vahvistaa sitoumuksensa unionin säännöstöön työntekijöiden vapaa liikkuvuus ja sananvapaus mukaan luettuina;

  5.  katsoo, että hankkeelle on jo annettu liian paljon huomiota ja että se ei selvästi ansaitse sitä;

  6.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle ja neuvostolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.