Menettely : 2012/2554(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B7-0157/2012

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B7-0157/2012

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 15/03/2012 - 11.2

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2012)0087

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 114kWORD 59k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B7-0152/2012
12.3.2012
PE483.209v01-00
 
B7-0157/2012

neuvoston ja komission julkilausumien johdosta

työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti


syrjivistä verkkosivustoista ja hallitusten reaktioista (2012/2554(RSP))


Peter van Dalen, Timothy Kirkhope, Paweł Robert Kowal, Michał Tomasz Kamiński, Roberts Zīle, Jan Zahradil, Janusz Wojciechowski, Tomasz Piotr Poręba ECR-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma syrjivistä verkkosivustoista ja hallitusten reaktioista (2012/2554(RSP))  
B7‑0157/2012

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Alankomaiden vapauspuolueen PVV:n (Partij Voor de Vrijheid) 8. helmikuuta 2012 käyttöönottaman vihjelinjasivuston,

–   ottaa huomioon komission jäsenen Viviane Redingin 11. helmikuuta 2012 antaman lausunnon PVV:n verkkosivustosta,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että Alankomaiden vapauspuolue PVV otti 8. helmikuuta 2012 käyttöön internetissä vihjelinjasivuston, jonka avulla kansalaiset voivat ilmoittaa kielteisistä kokemuksista ja haitoista, kuten työpaikan menetyksistä, jotka liittyvät Keski- ja Itä‑Euroopan kansalaisiin;

B.  ottaa huomioon, että vihjelinja ei ole hallituksen hanke vaan PVV:n oma hanke;

C. ottaa huomioon, että vihjelinjan käyttöönotto sai aikaan kiivaan keskustelun Alankomaissa ja monet poliittiset puolueet, tiedotusvälineet, pk-yritysten ja muiden yritysten johtajat, kansalaisyhteiskunnan johtajat ja yksittäiset kansalaiset ovat tuominneet PVV:n hankkeen; ottaa huomioon, että on käynnistetty useita vastahankkeita, muun muassa verkkosivusto, jossa pyydetään ilmoittamaan myönteisistä kokemuksista puolalaisten kanssa;

D. ottaa huomioon, että Alankomaiden hallituksella ei ole tällä hetkellä virallista kantaa PVV:n vihjelinjaan;

E.  ottaa huomioon, että PVV:n vihjelinja on aiheuttanut kuohuntaa kansainvälisessä mediassa ja muilla foorumeilla, ja monet ovat tuominneet verkkosivuston;

1.  tuomitsee PVV:n vihjelinjasivuston ja vastustaa painokkaasti valittua toimintatapaa ja viestiä, jonka se antaa Alankomaissa asuville ja työskenteleville Keski- ja Itä-Euroopan kansalaisille;

2.  kehottaa Alankomaiden hallitusta sanoutumaan välittömästi ja yksiselitteisesti irti vihjelinjasta; katsoo, että tämä on erityisen tärkeää, koska vihjelinja on sellaisen puolueen hanke, joka antaa parlamentaarista tukea Alankomaiden hallitukselle;

3.  tunnustaa Keski- ja Itä-Euroopan valtioiden ja kansalaisten monitahoisen ja merkittävän myönteisen panoksen Alankomaissa ja koko unionissa sekä historiallisesti että nykypäivänä;

4.  vahvistaa sitoumuksensa unionin säännöstöön työntekijöiden vapaa liikkuvuus ja sananvapaus mukaan luettuina;

5.  katsoo, että hankkeelle on jo annettu liian paljon huomiota ja että se ei selvästi ansaitse sitä;

6.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle ja neuvostolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

 

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö