Rezolūcijas priekšlikums - B7-0157/2012Rezolūcijas priekšlikums
B7-0157/2012

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par diskriminējošām tīmekļa vietnēm un valdību reakcijām

12.3.2012

iesniegts, noslēdzot debates par Padomes un Komisijas paziņojumiem,
saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu

Peter van Dalen, Timothy Kirkhope, Paweł Robert Kowal, Michał Tomasz Kamiński, Roberts Zīle, Jan Zahradil, Janusz Wojciechowski, Tomasz Piotr Poręba ECR grupas vārdā

Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B7-0152/2012

Procedūra : 2012/2554(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
B7-0157/2012
Iesniegtie teksti :
B7-0157/2012
Debates :
Pieņemtie teksti :

B7‑0157/2012

Eiropas Parlamenta rezolūcija par diskriminējošām tīmekļa vietnēm un valdību reakcijām

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā tiešsaistes palīdzības tīmekļa vietni, kuru 2012. gada 8. februārī ir izveidojusi Nīderlandes Brīvības partija (PVV),

–   ņemot vērā komisāres V Redingas 2012. gada 11. februāra paziņojumu par PVV tīmekļa vietni,

–   ņemot vērā Reglamenta 110. pantu,

A. tā kā 2012. gada 8. februārī Nīderlandes Brīvības partija (PVV, Partij voor de Vrijheid, ) izveidoja tiešsaistes palīdzības tīmekļa vietni, ar kuras starpniecību pilsoņi var informēt par negatīvo pieredzi un viņu tiesību aizskaršanu, piemēram, darba zaudēšanu, kuru izraisījuši Viduseiropas un Austrumeiropas pilsoņi;

B.  tā kā šī palīdzības tīmekļa vietne nav valdības, bet privāta PVV iniciatīva;

C. tā kā šīs palīdzības tīmekļa vietnes izveidošana aizsāka kvēlas debates Nīderlandē un daudzas politiskās partijas, plašsaziņas līdzekļi, MVU un citu uzņēmumu vadītāji, pilsoniskās sabiedrības līderi un atsevišķi pilsoņi ir nosodījuši PVV iniciatīvu; tā kā ir ierosinātas daudzas pretējas iniciatīvas, piemēram, tīmekļa vietne, kurā var ziņot par pozitīvu pieredzi ar cilvēkiem no Polijas;

D. tā kā pašreiz vēl nav saņemta Nīderlandes valdības oficiāla nostāja attiecībā uz PVV palīdzības tīmekļa vietni;

E.  tā kā PVV palīdzības tīmekļa vietne ir izraisījusi satraukumu starptautiskajos plašsaziņas līdzekļos un citos forumos, no kuriem daudzi nosoda tīmekļa vietni,

1.  nosoda PVV tiešsaistes tīmekļa vietni un kategoriski nepiekrīt izvēlētajam paņēmienam un signāliem, kādus šī partija dara zināmus Viduseiropas un Austrumeiropas pilsoņiem, kuri dzīvo un strādā Nīderlandē;

2.  aicina Nīderlandes valdību skaidri un nepārprotami norobežoties no šīs palīdzības tīmekļa vietnes; uzskata, ka tas ir vispiemērotākais veids, jo šī palīdzības tīmekļa vietne ir tās partijas iniciatīva, kas Nīderlandes valdībai sniedz atbalstu parlamentā;

3.  atzīst Viduseiropas un Austrumeiropas valstu un to pilsoņu daudzveidīgos un nozīmīgos pozitīvos ieguldījumus vēstures gaitā un pašreiz gan Nīderlandē, gan visā Eiropas Savienībā kopumā;

4.  apstiprina savu uzticību Savienības tiesību kopumam, tostarp tiesību aktiem, kuros nostiprināta strādājošo brīva pārvietošanās un vārda brīvība;

5.  uzskata, ka šai iniciatīvai jau ir pievērsta pārāk liela uzmanība, ko tā neapšaubāmi nav pelnījusi;

6.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Komisijai, Padomei un dalībvalstu valdībām un parlamentiem.