Projekt rezolucji - B7-0157/2012Projekt rezolucji
B7-0157/2012

PROJEKT REZOLUCJI w sprawie dyskryminujących stron internetowych i reakcji rządowych (2012/2554(RSP))

12.3.2012

zamykającej debatę nad oświadczeniami Rady i Komisji
zgodnie z art. 110 ust. 2 Regulaminu

Peter van Dalen, Timothy Kirkhope, Paweł Robert Kowal, Michał Tomasz Kamiński, Roberts Zīle, Jan Zahradil, Janusz Wojciechowski, Tomasz Piotr Poręba w imieniu grupy politycznej ECR

Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B7-0152/2012

Procedura : 2012/2554(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
B7-0157/2012
Teksty złożone :
B7-0157/2012
Debaty :
Teksty przyjęte :

B7‑0157/2012

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie dyskryminujących stron internetowych i reakcji rządowych (2012/2554(RSP))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając fakt uruchomienia w dniu 8 lutego 2012 r. przez holenderską Partię Wolności (PVV) gorącej linii w internecie,

–   uwzględniając oświadczenie komisarz Reding z dnia 11 lutego 2012 r. w sprawie strony internetowej partii PVV,

–   uwzględniając art. 110 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że holenderska Partia Wolności uruchomiła w dniu 8 lutego 2012 r. internetową gorącą linię, na której obywatele mogą zgłaszać negatywne doświadczenia i nieprawidłowości związane np. z utratą pracy na rzecz obywateli krajów Europy Środkowo-Wschodniej;

B.  mając na uwadze, że ta gorąca linia nie jest inicjatywą rządową, a prywatnym przedsięwzięciem PVV;

C. mając na uwadze, że uruchomienie gorącej linii wywołało w Holandii burzliwą dyskusję, a wiele partii politycznych, mediów, właścicieli MŚP i innych przedsiębiorstw, przywódców organizacji społeczeństwa obywatelskiego i indywidualnych obywateli potępiło inicjatywę PVV; mając na uwadze, że podjęto liczne kontrinicjatywy, jak chociażby strona internetowa, na której można zgłaszać pozytywne doświadczenia dotyczące kontaktu z Polakami;

D. mając na uwadze, że rząd Holandii do tej pory nie zajął oficjalnego stanowiska w  sprawie gorącej linii PVV;

E.  mając na uwadze, że sprawa gorącej linii PVV spowodowała również zamieszanie w międzynarodowych mediach i na innych forach, gdzie pojawiło się wiele głosów potępiających stronę internetową PVV;

1.  potępia internetową gorącą linię PVV, zdecydowanie nie zgadza się z obraną metodą działania i potępia sygnał, jaki inicjatywa ta wysyła pod adresem obywateli krajów Europy Środkowo-Wschodniej mieszkających i pracujących w Holandii;

2.  wzywa rząd Holandii, aby jasno i kategorycznie zdystansował się od sprawy gorącej linii; uważa, że rząd tym bardziej powinien to uczynić, ponieważ gorąca linia jest inicjatywą partii, która udziela holenderskiemu rządowi poparcia parlamentarnego;

3.  dostrzega liczne i istotne zasługi krajów Europy Środkowo-Wschodniej i ich obywateli zarówno na przestrzeni wieków, jak i obecnie, zarówno w Holandii, jak i w całej Unii Europejskiej;

4.  potwierdza swoje przywiązanie do przestrzegania postanowień dorobku prawnego UE, między innymi w zakresie swobodnego przepływu pracowników i wolności słowa;

5.  jest zdania, że dotychczas zbyt dużo uwagi poświęcono inicjatywie, która, jak widać jednoznacznie, nie jest tego warta;

6.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Komisji, Radzie oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.