Förslag till resolution - B7-0157/2012Förslag till resolution
B7-0157/2012

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om diskriminerande webbplatser och regeringarnas reaktioner på dessa (2012/2554(RSP))

12.3.2012

till följd av uttalandena av rådet och kommissionen
i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen

Peter van Dalen, Timothy Kirkhope, Paweł Robert Kowal, Michał Tomasz Kamiński, Roberts Zīle, Jan Zahradil, Janusz Wojciechowski, Tomasz Piotr Poręba för ECR-gruppen

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B7-0152/2012

Förfarande : 2012/2554(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B7-0157/2012
Ingivna texter :
B7-0157/2012
Debatter :
Omröstningar :
Antagna texter :

B7‑0157/2012

Europaparlamentets resolution om diskriminerande webbplatser och regeringarnas reaktioner på dessa (2012/2554(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av den internettjänst som det nederländska partiet Partij voor de Vrijheid (PVV) lanserade den 8 februari 2012,

–   med beaktande av kommissionsledamot Viviane Redings uttalande den 11 februari 2012 om PVV:s webbplats,

–   med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Den 8 februari 2012 lanserade det nederländska frihetspartiet PVV en internettjänst som gör det möjligt för medborgare att rapportera om sina negativa erfarenheter av EU‑medborgare från Central- och Östeuropa och om problem i form av förlorade arbetstillfällen orsakade av dessa.

B.  Denna internettjänst är inte något regeringsinitiativ, utan ett privat initiativ från PVV.

C. Lanseringen av denna internettjänst utlöste en intensiv debatt i Nederländerna och många politiska partier, medier, små och medelstora företag samt andra företagsledare och ledare i det civila samhället har fördömt PVV:s initiativ. Många motåtgärder har vidtagits, t.ex. en webbplats där man kan rapportera om sina positiva erfarenheter av polacker.

D.  Det finns fortfarande ingen officiell ståndpunkt från den nederländska regeringen om PVV:s internettjänst.

E.  PVV:s internettjänst har också fått efterverkningar i internationella medier och andra forum där många fördömer webbplatsen.

1.  Europaparlamentet fördömer PVV:s internettjänst och är starkt emot den valda metoden och den signal detta sänder till medborgare från Central- och Östeuropa som bor och arbetar i Nederländerna.

2.  Europaparlamentet uppmanar den nederländska regeringen att ta avstånd från denna internettjänst på ett klart och otvetydigt sätt. Parlamentet anser att detta är särskilt viktigt eftersom internettjänsten är ett initiativ från ett parti som stöder den nederländska regeringen i parlamentet.

3.  Europaparlamentet betonar de central- och östeuropeiska ländernas och deras medborgares många positiva bidrag i Nederländerna och i EU överlag, både under historiens gång och i dag.

4.  Europaparlamentet understryker sin respekt för gemenskapens regelverk, inklusive fri rörlighet för arbetstagare och yttrandefriheten.

5.  Europaparlamentet anser att alltför mycket uppmärksammat redan har ägnats detta initiativ som helt klar inte förtjänar det.

6.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till kommissionen, rådet och medlemsstaternas regeringar och parlament.