Процедура : 2012/2573(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B7-0177/2012

Внесени текстове :

B7-0177/2012

Разисквания :

Гласувания :

PV 15/03/2012 - 11.3
CRE 15/03/2012 - 11.3
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2012)0088

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 129kWORD 75k
13.3.2012
PE486.716v01-00
 
B7-0177/2012

за приключване на разискванията по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността


относно резултата от изборите за президент в Русия (2012/2573(RSP))


Hannes Swoboda от името на комисията по външни работи

Резолюция на Европейския парламент относно резултата от изборите за президент в Русия (2012/2573(RSP))  
B7‑0177/2012

Европейският парламент,

–   като взе предвид Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и Руската федерация, което влезе в сила през 1997 г. и чийто срок на действие беше удължен в очакване на замяната му с ново споразумение,

–   като взе предвид текущите преговори за ново споразумение, което да осигури нова всеобхватна рамка за отношенията между ЕС и Русия, както и преговорите за партньорство за модернизация, започнали през 2010 г.,

–   като взе предвид предишните си доклади и резолюции относно Русия, по-специално резолюцията си от 16 февруари 2012 г. относно предстоящите президентски избори в Русия(1), резолюцията си от 14 декември 2011 г. относно изборите за Дума, произведени на 4 декември 2011 г. (2), по-специално критичното си отношение спрямо произвеждането на изборите за Дума, и резолюцията си от 7 юли 2011 г. относно подготовката на изборите за Държавна дума в Русия през декември 2011 г.(3),

–   като взе предвид съвместното изявление на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) / Бюрото за демократични институции и права на човека (БДИПЧ), Парламентарната асамблея на ОССЕ и Парламентарната асамблея на Съвета на Европа относно предварителните констатации и заключения от 5 март 2012 г.,

–   като взе предвид изявлението на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност от 4 март 2012 г. относно изборите за президент в Русия, произведени на 4 март 2012 г., и нейните речи от 14 декември 2011 г. в Страсбург относно срещата на високо равнище ЕС-Русия и от 1 февруари 2012 г. в Брюксел относно политическата ситуация в Русия,

–   като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

A. като има предвид, че ЕС в качеството си на стратегически партньор на Русия, намиращ се в непосредствено съседство с нея, проследи с особен интерес процеса на изборите, както и обществените дебати и широко разпространените и продължаващи протести в Русия, свързани с изборите за Държавната дума от миналия декември и изборите за президент, произведени на 4 март;

Б.  като има предвид, че все още съществува загриженост по отношение на събитията в Руската федерация във връзка със зачитането и защитата на правата на човека и спазването на всеобщо договорените демократични принципи, правила и процедури; като има предвид, че Руската федерация е пълноправен член на Съвета на Европа и на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа и че следователно тя се е ангажирала с принципите на демокрацията и зачитането на правата на човека;

В.  като има предвид, че на 12 април 2011 г. Европейският съд по правата на човека произнесе решение срещу тромавите процедури за регистриране на политически партии в Русия, които не са в съответствие със стандартите за произвеждане на избори, установени от Съвета на Европа и ОССЕ; като има предвид, че ограничаването на регистрирането на политическите партии и кандидати възпрепятства политическата конкуренция и плурализма в Русия;

Г.  като има предвид, че въпреки неотдавнашните ограничени инициативи за подобряване на законите за произвеждането на избори общите разпоредби продължават да бъдат прекалено сложни и в някои случаи неясни, което води до непоследователно прилагане на правните принципи;

Д. като има предвид, че в съвместното изявление на ОССЕ/БДИПЧ, Парламентарната асамблея на ОССЕ и Парламентарната асамблея на Съвета на Европа относно предварителните констатации и заключения от 5 март 2012 г. се посочва, че изборите са се характеризирали със „силен дисбаланс в полза на един кандидат“, проявяващ се в пропуски при регистрацията на кандидатите, неравномерно и пристрастно отразяване в средствата за масово осведомяване и използване на държавни средства в полза на един кандидат;

Е.  като има предвид, че чрез редица демонстрации след изборите за Дума от 4 декември 2011 г. руските граждани и по-специално демонстрантите с „бели панделки“ изразиха волята си за повече демокрация и за всеобхватна реформа на избирателната система;

1.  приема за сведение резултатите от изборите за президент в светлината на предварителните заключения на ОССЕ/БДИПЧ;

2.  подчертава необходимостта от критична ангажираност по отношение на Русия, като изразява пълната си подкрепа за програмата за модернизация, която обхваща диалога относно икономическите и политическите реформи с оглед на въвеждането и прилагането на реформи за преодоляване на съществуващите недостатъци;

3.  остро критикува недостатъците и нередностите при подготовката и произвеждането на тези избори и факта, че изборът на избирателите е бил ограничен; приветства високата степен на гражданска ангажираност по време на кампанията и призовава за цялостен и прозрачен анализ на всички нередности с оглед на укрепването на правилата за произвеждането на демократични избори в бъдеще;

4.  приканва президента, г-н Медведев, да оправдае думите си с действия и да гарантира приемането на необходимите реформи на политическата система и се надява, че новият руски президент ще бъде готов да ги доразвие, включително чрез така необходимото опростяване на разпоредбите относно регистрирането на политическите партии; призовава за сериозен ангажимент за намирането на решения също и на проблемите, свързани със свободата на средствата за масово осведомяване и свободата на събранията и на изразяване на мнение; отново изразява готовността на ЕС да работи в сътрудничество с Русия, в това число в рамката, предвидена от партньорството за модернизация, с цел да се подобри спазването на правата на човека и основните права, както и ефективността на системата за независимо прилагане на принципите на правовата държава в Русия;

5.  насърчава руските органи на управление и политическите партии, представени в Държавната дума, да участват в съдържателен диалог с протестиращите в защита на демокрацията и с опозицията в името на всеобхватната реформа, прозрачността и демокрацията; призовава новоизбрания президент, Владимир Путин, да смекчи тона на изказванията си срещу протестиращите и да участва в искрен диалог с тях относно бъдещето на страната;

6.  отбелязва първоначалното одобряване от Държавната дума на проектозаконите, внесени от президента, насочени към всеобхватни промени на политическата система, включително опростяване на разпоредбите относно регистрацията на политическите партии и техния достъп до изборите; настоятелно призовава Държавната дума при приемането на необходимите закони да вземе предвид измененията, внесени съвместно от нерегистрираните партии; надява се, че всички страни ще се възползват от възможността преди встъпването в длъжност на новоизбрания президент да вземат решение за приемането на пакет от всеобхватни реформи, включително за промени в закона за произвеждането на избори; изразява силното си желание за успешен резултат и пълно прилагане на всички предложения за реформи, които се обсъждат в рамките на работната група на г-н Медведев;

7.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, правителствата и парламентите на държавите членки, правителството и парламента на Руската федерация, Съвета на Европа и Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа.

(1)

Приети текстове, P6_TA(2012)0054.

(2)

Приети текстове, P7_TA(2011)0575.

(3)

Приети текстове, P7_TA(2011)0335.

Правна информация - Политика за поверителност