Menettely : 2012/2573(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B7-0177/2012

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B7-0177/2012

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 15/03/2012 - 11.3
CRE 15/03/2012 - 11.3
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2012)0088

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 114kWORD 64k
13.3.2012
PE486.716v01-00
 
B7-0177/2012

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti


Venäjän presidentinvaalien tuloksesta (2012/2573(RSP))


Hannes Swoboda ulkoasiainvaliokunnan puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma Venäjän presidentinvaalien tuloksesta (2012/2573(RSP))  
B7‑0177/2012

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Euroopan unionin ja Venäjän federaation välisen kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen, joka tuli voimaan vuonna 1997 ja jota on jatkettu odotettaessa sen korvaamista uudella sopimuksella,

–   ottaa huomioon käynnissä olevat neuvottelut uudesta sopimuksesta, joka tarjoaa uudet kattavat puitteet EU:n ja Venäjän välisille suhteille, sekä vuonna 2010 käynnistetyn "nykyaikaistamista koskevan kumppanuuden",

–   ottaa huomioon aiemmat mietintönsä ja päätöslauselmansa Venäjästä ja erityisesti 16. helmikuuta 2012(1) antamansa päätöslauselman Venäjän tulevista presidentinvaaleista, 14. joulukuuta 2011(2) antamansa päätöslauselman duuman vaalien tuloksesta ja etenkin siinä esittämänsä arvostelun, joka koskee duuman vaalien kulkua, sekä 7. heinäkuuta 2011(3) antamansa päätöslauselman joulukuussa 2011 järjestettyjen Venäjän duuman vaalien valmisteluista,

–   ottaa huomioon Etyjin demokraattisten instituutioiden ja ihmisoikeuksien toimiston, Etyjin parlamentaarisen yleiskokouksen ja Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen 5. maaliskuuta 2012 antaman yhteisen julkilausuman alustavista huomioista ja päätelmistä,

–   ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan 4. maaliskuuta 2012 antaman julkilausuman 4. maaliskuuta 2012 pidetyistä Venäjän presidentinvaaleista sekä hänen 14. joulukuuta 2011 Strasbourgissa pitämänsä puheen EU:n ja Venäjän huippukokouksesta ja 1. helmikuuta 2012 Brysselissä pitämänsä puheen Venäjän poliittisesta tilanteesta,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan,

A. toteaa, että unioni on Venäjän strategisena kumppanina ja välittömänä naapurina seurannut erityisen kiinnostuneena vaaleja ja julkista keskustelua sekä Venäjällä laajalle levinneitä ja jatkuvia mielenosoituksia, jotka liittyvät viime joulukuussa pidettyihin duuman vaaleihin ja 4. maaliskuuta 2012 pidettyihin presidentinvaaleihin;

B.  katsoo, että Venäjän federaation tilanne antaa edelleen aihetta huoleen ihmisoikeuksien kunnioittamisesta ja suojelemisesta sekä yhteisesti sovittujen demokraattisten periaatteiden, vaalilakien ja menettelyjen noudattamisesta; toteaa, että Venäjän federaatio on Euroopan neuvoston ja Etyjin täysjäsen ja se on näin ollen sitoutunut demokratian ja ihmisoikeuksien kunnioittamisen periaatteisiin;

C. ottaa huomioon, että Euroopan ihmisoikeustuomioistuin antoi 12. huhtikuuta 2011 langettavan tuomion Venäjän puolueiden hankalista rekisteröintimenettelyistä, jotka eivät vastaa vaaleille asetettuja Euroopan neuvoston ja Etyjin vaatimuksia; toteaa, että puolueiden ja ehdokkaiden rekisteröinnin rajoittaminen haittaa Venäjän poliittista kilpailua ja moniarvoisuutta;

D. toteaa, että huolimatta viimeaikaisista vaatimattomista aloitteista vaalilakien parantamiseksi yleiset säännöt ovat edelleen liian monimutkaisia ja paikoin hämäriä, joten oikeusperustaa ei sovelleta yhtenäisesti;

E.  huomauttaa, että Etyjin demokraattisten instituutioiden ja ihmisoikeuksien toimiston, Etyjin parlamentaarisen yleiskokouksen ja Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen alustavista huomioista ja päätelmistä 5. maaliskuuta 2012 antamassa yhteisessä julkilausumassa todettiin, että vaalimenettely oli pahasti vinoutunut yhden ehdokkaan hyväksi, sillä ehdokkaiden rekisteröinnissä oli puutteita, tiedotusvälineiden uutisointi oli puolueellista ja värittynyttä ja valtion resursseja käytettiin yhden ehdokkaan tukemiseksi;

F.  toteaa, että 4. joulukuuta 2011 pidettyjen duuman vaalien jälkeen venäläiset ja erityisesti valkoista nauhaa tunnuksenaan käyttävät mielenosoittajat ovat useissa mielenosoituksissa vaatineet demokratian lisäämistä ja vaalijärjestelmän kattavaa uudistusta;

1.  panee merkille presidentinvaalien tuloksen Etyjin demokraattisten instituutioiden ja ihmisoikeuksien toimiston alustavien päätelmien perusteella;

2.  korostaa tarvetta kriittiseen yhteistyöhön Venäjän kanssa ja tukee täysin nykyaikaistamista koskevaa ohjelmaa, joka kattaa sekä taloudellisia että poliittisia uudistuksia käsittelevän vuoropuhelun, jotta voitaisiin toteuttaa uudistuksia olemassa olevien puutteiden poistamiseksi;

3.  arvostelee voimakkaasti vaalien valmistelussa ja kulussa ilmenneitä puutteita ja sääntöjenvastaisuuksia sekä sitä, että äänestäjien valinnanmahdollisuudet olivat rajalliset; on ilahtunut siitä, että kansalaisyhteiskunnan panos kampanjaan oli merkittävä, ja vaatii kattavaa ja avointa analyysia kaikista sääntöjenvastaisuuksista, jotta demokraattisia sääntöjä voidaan lujittaa tulevia vaaleja silmällä pitäen;

4.  pyytää presidentti Medvedeviä siirtymään sanoista tekoihin ja takaamaan, että poliittisen järjestelmän tarvittavat uudistukset hyväksytään, ja odottaa, että Venäjän uusi presidentti on valmis myös toteuttamaan uudistukset, kuten kipeästi kaivatun puolueiden rekisteröintiä koskevien sääntöjen yksinkertaistamisen; pyytää, että myös tiedotusvälineiden vapauteen, kokoontumisvapauteen ja sananvapauteen liittyvien ongelmien ratkaisemiseen sitoudutaan vakavasti; toistaa EU:n olevan valmis tekemään Venäjän kanssa yhteistyötä muun muassa nykyaikaistamista koskevan kumppanuuden puitteissa ihmisoikeuksien ja perusoikeuksien kunnioittamisen sekä Venäjän riippumattoman oikeusvaltiojärjestelmän tehokkuuden parantamiseksi;

5.  kannustaa Venäjän viranomaisia ja duumassa edustettuina olevia puolueita aloittamaan mielekkään vuoropuhelun demokratiaa kannattavien mielenosoittajien ja opposition edustajien kanssa kattavan uudistuksen, avoimuuden ja demokratian edistämiseksi; pyytää presidentiksi valittua Vladimir Putinia hillitsemään mielenosoittajien vastaisia puheitaan ja aloittamaan heidän kanssaan vilpittömän vuoropuhelun maan tulevaisuudesta;

6.  huomauttaa, että duuma on hyväksynyt alustavasti esitykset presidentin laeiksi, joiden tarkoituksena on tehdä kattavia muutoksia poliittiseen järjestelmään, kuten yksinkertaistaa puolueiden rekisteröintiä ja niiden vaaleihin osallistumista koskevia sääntöjä; kehottaa duumaa tarvittavia lakeja hyväksyessään ottamaan huomioon rekisteröimättömien puolueiden niihin yhteisesti ehdottamat muutokset; odottaa kaikkien osapuolten tarttuvan tilaisuuteen ennen valitun presidentin virkaanastumista ja päättävän kattavasta uudistuspaketista, joka sisältää muutoksia vaalilakiin; toivoo hartaasti, että kaikki Medvedevin työryhmässä käsiteltävinä olevat uudistusehdotukset hyväksytään ja toteutetaan täysin;

7.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Venäjän federaation hallitukselle ja parlamentille, Euroopan neuvostolle sekä Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestölle.

 

(1)

Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0054.

(2)

Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0575.

(3)

Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0335.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö