Förfarande : 2012/2573(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B7-0177/2012

Ingivna texter :

B7-0177/2012

Debatter :

Omröstningar :

PV 15/03/2012 - 11.3
CRE 15/03/2012 - 11.3
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2012)0088

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 115kWORD 64k
13.3.2012
PE486.716v01-00
 
B7-0177/2012

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen


om resultatet av presidentvalet i Ryssland (2012/2573(RSP))


Hannes Swoboda för utskottet för utrikesfrågor

Europaparlamentets resolution om resultatet av presidentvalet i Ryssland (2012/2573(RSP))  
B7‑0177/2012

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av det partnerskaps- och samarbetsavtal mellan Europeiska unionen och Ryska federationen som trädde i kraft 1997 och som har förlängts i väntan på att ersättas av ett nytt avtal,

–   med beaktande av de pågående förhandlingarna om ett nytt avtal som ska skapa en ny heltäckande ram för förbindelserna mellan EU och Ryssland, och av partnerskapet för modernisering som lanserades 2010,

–   med beaktande av sina tidigare betänkanden och resolutioner om Ryssland, i synnerhet resolutionerna av den 16 februari 2012 om det förestående presidentvalet i Ryssland(1), av den 14 december 2011 om resultatet av valet till duman(2), i synnerhet dess kritik av hur valet till statsduman genomfördes, och av den 7 juli 2011 om förberedelserna inför valet till ryska statsduman i december 2011(3),

–   med beaktande av det gemensamma uttalandet av den 5 mars 2012 från OSSE/ODIHR, OSSE:s parlamentariska församling och Europarådets parlamentariska församling om preliminära iakttagelser och slutsatser,

–   med beaktande av uttalandet av den 4 mars 2012 från vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om presidentvalet i Ryssland den 4 mars 2012 samt hennes tal i Strasbourg den 14 december 2011 om toppmötet mellan EU och Ryssland och i Bryssel den 1 februari 2012 om den politiska situationen i Ryssland,

–   med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. EU, som är en strategisk partner och direkt granne till Ryssland, har med särskilt intresse följt valprocessen, den offentliga debatten och de utbredda, pågående protesterna i Ryssland i samband med valet till statsduman i december och presidentvalet den 4 mars.

B.  Utvecklingen i Ryssland ger fortfarande anledning till oro när det gäller respekten för och skyddet av de mänskliga rättigheterna samt respekten för gemensamt överenskomna demokratiska principer, valbestämmelser och förfaranden. Ryssland är fullvärdig medlem av Europarådet och OSSE och har således förbundit sig att respektera principerna om demokrati och mänskliga rättigheter.

C. Den 12 april 2011 underkände Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna det tungrodda förfarandet för registrering av politiska partier i Ryssland, ett förfarande som inte är förenligt med de valnormer som Europarådet och OSSE har fastställt. Genom att begränsa registreringen av politiska partier och kandidater minskas den politiska konkurrensen och mångfalden i Ryssland.

D. Visserligen har begränsade åtgärder nyligen vidtagits för att förbättra vallagarna, men de allmänna bestämmelserna är fortfarande extremt komplicerade och vaga, vilket i vissa fall leder till en inkonsekvent tillämpning av den rättsliga grunden.

E.  I det gemensamma uttalandet av den 5 mars 2012 från OSSE/ODIHR, OSSE:s parlamentariska församling och Europarådets parlamentariska församling om preliminära iakttagelser och slutsatser, fastställs att valrörelsen var kraftigt snedvriden till förmån för en kandidat på grund av brister i processen för registrering av kandidaterna, orättvis och snedvriden mediebevakning och användandet av statliga resurser till förmån för en kandidat.

F.  Med de många demonstrationer som har ägt rum sedan valet till duman den 4 december 2011 har det ryska folket, särskilt de demonstranter som kallas ”vita banden”, visat att man vill ha mer demokrati och en genomgripande reform av valsystemet.

1.  Europaparlamentet noterar resultatet av presidentvalet i ljuset av OSSE/ODIHR:s slutsatser.

2.  Europaparlamentet understryker behovet av ett kritiskt engagemang för Ryssland och ger sitt fulla stöd till moderniseringsplanerna, som omfattar dialog om såväl ekonomiska som politiska reformer i syfte att åtgärda rådande brister.

3.  Europaparlamentet kritiserar skarpt bristerna och oegentligheterna vid förberedelserna och genomförandet av detta val samt det faktum att väljarnas valmöjligheter begränsades. Parlamentet välkomnar det breda samhällsengagemanget i kampanjen och efterlyser en heltäckande och öppen analys av alla oegentligheter, i syfte att stärka de demokratiska reglerna inför framtida val.

4.  Europaparlamentet uppmanar President Medvedev att låta ord följas av handling och se till att de nödvändiga reformerna av det politiska systemet genomförs, samt förväntar sig att Rysslands nya president fortsätter reformarbetet och bland annat genomför den nödvändiga förenklingen av reglerna om partiregistrering. Parlamentet efterlyser även ett seriöst åtagande om att även ta itu med problemen med mediefrihet samt förenings- och yttrandefrihet. Parlamentet bekräftar att EU är redo att samarbeta med Ryssland, även inom ramen för partnerskapet för modernisering, för att öka respekten för mänskliga och grundläggande rättigheter och skapa ett effektivare, oberoende rättstatssystem i Ryssland.

5.  Europaparlamentet uppmanar de ryska myndigheterna och de politiska partier som är representerade i statsduman att föra en meningsfull dialog med demonstranterna för demokrati och oppositionen för att värna om omfattande reformer, öppenhet och demokrati. Parlament uppmanar den blivande presidenten Vladimir Putin att tona ner sin retorik mot demonstranterna och istället föra en ärlig dialog om landets framtid med dem.

6.  Europaparlamentet noterar statsdumans första godkännande av presidentens lagförslag om genomgripande förändringar av det politiska systemet, däribland förenkling av reglerna om partiregistrering och partiernas deltagande i val. Parlamentet uppmanar duman att beakta de ändringar som har lämnats in gemensamt av oregistrerade partier när den antar de nödvändiga lagarna, och förväntar sig att alla parter utnyttjar möjligheten att besluta om ett genomgripande reformpaket, som även inkluderar förändringar i vallagen, innan den nyvalda presidenten tillträder. Parlamentet understryker sin stora önskan om att se framgångsrika resultat och om att alla reformförslag som Medvedevs arbetsgrupp håller på att diskutera ska genomföras fullt ut.

7.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament, Ryska federationens regering och parlament, Europarådet och Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa.

(1)

Antagna texter, P7_TA(2012)0054.

(2)

Antagna texter, P7_TA(2011)0575.

(3)

Antagna texter, P7_TA(2011)0335.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy