Forslag til beslutning - B7-0178/2012Forslag til beslutning
B7-0178/2012

FORSLAG TIL BESLUTNING om situationen i Hviderusland (2012/2581(RSP))

13.3.2012

på baggrund af redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

Véronique De Keyser, Libor Rouček, Justas Vincas Paleckis, Kristian Vigenin, Marek Siwiec for S&D-Gruppen

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B7-0178/2012

Procedure : 2012/2581(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B7-0178/2012
Indgivne tekster :
B7-0178/2012
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

B7‑0178/2012

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Hviderusland (2012/2581(RSP))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til sine tidligere beslutninger om Hviderusland, navnlig beslutningerne af 16. februar 2012 og 20. januar 2011,

–   der henviser til erklæringen af 28. februar 2012 fra Europa-Parlamentets formand, Martin Schulz, vedrørende de hviderussiske myndigheders beslutning om at udvise EU's ambassadør og Polens ambassadør,

–   der henviser til Rådets konklusioner om Hviderusland på den 3149. samling i Rådet for Udenrigsanliggender i Bruxelles den 27. februar 2012,

–   der henviser til konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde den 1.-2. marts 2012,

–   der henviser til erklæringen af 28. februar 2012 i Bruxelles fra Unionens højtstående repræsentant, Catherine Ashton, vedrørende de hviderussiske myndigheders beslutning om at udvise EU’s delegationschef og den polske ambassadør i Minsk,

–   der henviser til erklæringen om situationen i Hviderusland, der blev vedtaget under det østlige partnerskabs topmøde i Warszawa den 30. september 2011,

–   der henviser til fælleserklæringen fra udenrigsministrene fra Visegradlandene, Estland, Letland og Litauen i Prag den 5. marts 2012,

–   der henviser til erklæringen fra den hviderussiske nationale platform i civilsamfundsforummet under det østlige partnerskab i Minsk den 2. marts 2012,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

A. der henviser til, at Rådet for Den Europæiske Union vedtog en beslutning den 23. januar 2012, som udvidede kriterierne for at indføre sanktioner mod hviderussiske enkeltpersoner og enheder, der var involveret i alvorlige menneskerettighedskrænkelser og undertrykkelse, eller som nød godt af det hviderussiske regime;

B.  der henviser til EU's udenrigsministres afgørelse af 28. februar 2012, som tydeliggør forværringen af situationen i Hviderusland, om at føje yderligere 21 hviderussiske embedsmænd, der er ansvarlige for undertrykkelsen af ​​civilsamfundet og den demokratiske opposition, til fortegnelsen over personer, der er omfattet af indrejseforbud og indefrysning af aktiver;

C. der henviser til, at den hviderussiske udenrigsminister som reaktion på de nye EU-sanktioner anmodede EU's delegationschef i Minsk og Polens ambassadør i Hviderusland om at forlade landet;

D. der henviser til, at EU's medlemsstater den 28. februar 2012 som følge af de hviderussiske myndigheders erklæring samt i solidaritet og enhed blev enige om at kalde alle deres ambassadører hjem til samtaler i deres respektive hovedstæder;

E.  der henviser til, at en lang række repræsentanter for den hviderussiske demokratiske opposition og civilsamfundsaktivister, herunder tidligere præsidentkandidater, samt fremtrædende menneskerettighedsforkæmpere, forbliver i fængsel af politiske årsager;

F.  der henviser til, at en dommer ved distriktsdomstolen den 24. februar 2012 idømte oppositionsaktivisten, Sergej Kovalenko, en straf på to år og en måned i et fængsel med lav sikkerhed for at overtræde sin prøveløsladelse; der henviser til, at Kovalenko blev arresteret den 19. december 2011, som er årsdagen for det problematiske præsidentvalg;

G. der henviser til, at de hviderussiske myndigheder tilsidesætter artikel 30 i den hviderussiske forfatning og begrænser deres borgeres ret til fri bevægelighed; der henviser til, at Hvideruslands anklagemyndigheds kontor den 1. marts 2012 bekendtgjorde, at hviderussere, som støttede nye udenlandske sanktioner mod Hviderusland, kunne nægtes tilladelse til at forlade Hviderusland; der henviser til, at tre oppositionsledere og -aktivister, Anatolij Lebedko, Aleksandr Dobrovolskij og Viktor Kornijenko, samt menneskerettighedsforkæmperen Valentin Stafanovitj blev nægtet tilladelse til at krydse grænsen mellem Hviderusland og Litauen mellem den 7. og 11. marts;

H. der henviser til, at regeringerne i Hviderusland, Kazakhstan og Den Russiske Føderation den 11. marts 2012 fremsatte en fælleserklæring, hvori de kritiserede EU's planer om at indføre økonomiske sanktioner mod Hviderusland, idet disse sanktioner kunne være til skade for de tre landes toldunion;

1.  fordømmer fortsat på det kraftigste forværringen af situationen for så vidt angår menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder samt mangelen på demokratiske og økonomiske reformer i Hviderusland og vil fortsat modsætte sig undertrykkelsen af regimets modstandere i Minsk;

2.  kræver øjeblikkelig frigivelse og rehabilitering af alle politiske fanger i Hviderusland;

3.  beklager dybt de hviderussiske myndigheders beslutning om at udvise EU’s delegationschef i Minsk og Polens ambassadør i Hviderusland, idet det er en uforholdsmæssig handling, der giver bagslag, og som kun øger Hvideruslands selvvalgte isolation;

4.  opfordrer Hviderusland til at træffe foranstaltninger, som viser landets velvilje, og som åbner mulighed for at genetablere normale diplomatiske forbindelser mellem Hviderusland og EU samt medlemsstaterne;

5.  glæder sig over Rådets afgørelse om at føje de personer, der er ansvarlige for alvorlige menneskerettighedskrænkelser, undertrykkelsen af ​​civilsamfundet og den demokratiske opposition, eller som støtter eller drager fordel af det hviderussiske regime, til fortegnelsen over personer, som skal rammes af indrejseforbud og indefrysning af aktiver;

6.  understreger, at EU ikke indførte økonomiske sanktioner mod Hviderusland, og EU tilstræber ikke at skade det hviderussiske folk;

7.  understreger, at EU's gradvise genoptagelse af forbindelserne med Hviderusland og fornyelsen af den politiske dialog med det officielle Minsk til gavn for borgerne i Hviderusland betinges af Hvideruslands vilje til at tage skridt hen imod indførelse af alle internationale standarder for demokrati, menneskerettigheder, borgerlige rettigheder og retsstatsprincippet;

8.  gentager, at Den Europæiske Union fortsat er besluttet på at styrke sit engagement med det hviderussiske civilsamfund og at støtte det hviderussiske folks demokratiske forhåbninger;

9.  støtter på det kraftigste det hviderussiske civilsamfunds og ikkestatslige organisationers demokratiske aktiviteter;

10. opfordrer indtrængende de hviderussiske myndigheder til at reagere konstruktivt på indbydelsen til forhandlinger om visumliberalisering;

11. opfordrer de lande, der deltager i det østlige partnerskab, til indtrængende at anmode Hviderusland om at vende tilbage til normale politiske forbindelser med EU;

12. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionens næstformand/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes parlamenter og regeringer, OSCE's og Europarådets Parlamentariske Forsamlinger og parlamentet og regeringen i Hviderusland.