Päätöslauselmaesitys - B7-0178/2012Päätöslauselmaesitys
B7-0178/2012

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Valko-Venäjän tilanteesta (2012/2581(RSP))

13.3.2012

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Véronique De Keyser, Libor Rouček, Justas Vincas Paleckis, Kristian Vigenin, Marek Siwiec S&D-ryhmän puolesta

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B7-0178/2012

Menettely : 2012/2581(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B7-0178/2012
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B7-0178/2012
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

B7‑0178/2012

Euroopan parlamentin päätöslauselma Valko-Venäjän tilanteesta (2012/2581(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Valko-Venäjästä ja erityisesti 16. helmikuuta 2012 ja 20. tammikuuta 2011 antamansa päätöslauselmat,

–   ottaa huomioon Euroopan parlamentin puhemiehen Martin Schulzin 28. helmikuuta 2012 antaman julkilausuman Valko-Venäjän viranomaisten päätöksestä karkottaa EU:n ja Puolan suurlähettiläät,

–   ottaa huomioon ulkoasiainneuvoston Brysselissä pidetyssä 3149. kokouksessa 27. helmikuuta 2012 hyväksytyt neuvoston päätelmät Valko-Venäjästä,

–   ottaa huomioon 1. ja 2. maaliskuuta 2012 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmät,

–   ottaa huomioon EU:n korkean edustajan Catherine Ashtonin 28. helmikuuta 2012 antaman julkilausuman Valko-Venäjän viranomaisten päätöksestä vaatia EU:n edustuston päällikön ja Puolan Minskin-suurlähettilään kotiin kutsumista,

–   ottaa huomioon Varsovassa 30. syyskuuta 2011 pidetyn itäistä kumppanuutta koskevan huippukokouksen julkislausuman Valko-Venäjän tilanteesta,

–   ottaa huomioon Visegrad-ryhmän, Viron, Latvian ja Liettuan ulkoasiainministerien 5. maaliskuuta 2012 Prahassa antaman yhteisen lausuman,

–   ottaa huomioon itäisen kumppanuuden kansalaisyhteiskuntafoorumiin kuuluvan Valko‑Venäjän kansallisen foorumin 2. maaliskuuta 2012 Minskissä antaman lausuman,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon Euroopan unionin neuvoston 23. tammikuuta 2012 hyväksymän päätöksen, jolla laajennetaan kriteereitä pakotteiden soveltamisesta valkovenäläisiin yksityishenkilöihin ja yhteisöihin, jotka ovat tekemisissä vakavien ihmisoikeusloukkausten ja tukahduttamistoimien kanssa tai jotka saavat etua Valko‑Venäjän hallinnosta;

B.  ottaa huomioon, että 27. helmikuuta 2012 EU:n ulkoasiainministerit korostivat Valko‑Venäjän tilanteen huononemista ja päättivät lisätä 21 henkilöä, jotka ovat vastuussa kansalaisyhteiskuntaan ja demokraattiseen oppositioon kohdistuvista tukahduttamistoimista, niiden henkilöiden luetteloon, joihin sovelletaan viisumikieltoa ja varojen jäädyttämistä;

C. ottaa huomioon, että reaktiona EU:n uusiin pakotteisiin Valko-Venäjän ulkoasiainministeriö pyysi EU:n Minskin edustuston päällikköä ja Puolan Valko-Venäjän suurlähettilästä poistumaan maasta;

D. ottaa huomioon, että Valko-Venäjän viranomaisten lausunnon johdosta ja osoituksena solidaarisuudesta ja yhtenäisyydestä EU:n jäsenvaltiot päättivät 28. helmikuuta 2012 kutsua kaikki suurlähettiläänsä pääkaupunkeihinsa neuvonpitoa varten;

E.  ottaa huomioon, että suuri joukko Valko-Venäjän demokraattisen opposition ja kansalaisyhteiskunnan aktivistien edustajia, myös entisiä presidenttiehdokkaita ja huomattavia ihmisoikeuksien puolustajia, on edelleen vangittuina poliittisista syistä;

F.  ottaa huomioon, että 24. helmikuuta 2012 Vitsyebskin aluetuomari tuomitsi oppositioaktivisti Syarhey Kavalenkan kahdeksi vuodeksi ja yhdeksi kuukaudeksi avovankilaan ehdonalaissääntöjen rikkomisesta; ottaa huomioon, että Kavalenka pidätettiin 19. joulukuuta 2011, joka on puutteellisesti toimitettujen presidentinvaalien vuosipäivä;

G. ottaa huomioon, että Valko-Venäjän viranomaiset rikkovat maan perustuslain 30 artiklaa ja rajoittavat kansalaistensa oikeutta vapaaseen liikkumiseen; ottaa huomioon, että 1. maaliskuuta 2012 Valko-Venäjän yleisen syyttäjän virasto ilmoitti, että valkovenäläisiä, jotka tukevat Valko-Venäjän vastaisia uusia ulkomaisia pakotteita, voidaan estää matkustamasta ulkomaille; ottaa huomioon, että kolmen oppositiojohtajan ja aktivistin Anatol Lyabedzkan, Alyaksandr Dabravolskin ja Viktar Karnyayenkan sekä ihmisoikeuksien puolustajan Valyantsin Stefanovichin ei annettu ylittää Valko-Venäjän ja Liettuan rajaa maaliskuun 7 ja 11 päivän välisenä aikana;

H. ottaa huomioon, että 11. maaliskuuta 2012 Valko-Venäjän, Kazakstanin ja Venäjän federaation hallitukset antoivat yhteisen julkilausuman, jossa arvostellaan EU:n aikomusta asettaa Valko-Venäjän vastaisia taloudellisia pakotteita, jotka saattavat vaarantaa näiden kolmen maan tulliunionin;

1.  tuomitsee edelleen jyrkästi ihmisoikeus- ja perusvapaustilanteen heikentymisen ja syvällisten demokraattisten ja taloudellisten uudistusten puuttumisen Valko-Venäjällä ja vastustaa edelleen hallituksen vastustajiin kohdistuvia tukahduttamistoimia Minskissä;

2.  vaatii välittömästi ja ehdoitta vapauttamaan kaikki Valko-Venäjän poliittiset vangit ja palauttamaan heidän oikeutensa;

3.  paheksuu syvästi Valko-Venäjän viranomaisten äskettäistä päätöstä EU:n Minskin edustuston päällikön ja Puolan Valko-Venäjän suurlähettilään karkottamisesta ja pitää sitä haitallisena ja kohtuuttomana toimenpiteenä, joka vain syventää ja lisää Valko-Venäjän itselleen aiheuttamaa eristäytymistä;

4.  vaatii Valko-Venäjää toteuttamaan toimia, jotka osoittavat hyvää tahtoa, ja sallimaan normaalien diplomaattisuhteiden palauttamisen Valko-Venäjän ja EU:n sekä sen jäsenvaltioiden välille;

5.  panee tyytyväisenä merkille neuvoston päätöksen lisätä uusia henkilöitä luetteloon tahoista, jotka ovat vastuussa vakavista ihmisoikeusloukkauksista, kansalaisyhteiskuntaan ja demokraattiseen oppositioon kohdistuvista tukahduttamistoimista tai Valko-Venäjän hallinnon tukemisesta tai siitä hyötymisestä, matkustuskiellon kohdistamiseksi heihin ja heidän varojensa jäädyttämiseksi;

6.  korostaa, että EU ei sovella talouspakotteita Valko-Venäjään eikä aio vahingoittaa Valko‑Venäjän kansaa;

7.  korostaa, että EU:n ja Valko-Venäjän yhteyden asteittainen palautuminen ja poliittisen vuoropuhelun uudelleen käynnistyminen Minskin hallinnon kanssa ja Valko-Venäjän kansalaisten eduksi on mahdollista, jos Valko-Venäjä osoittaa haluavansa omaksua kaikki demokratiaa, ihmisoikeuksia, kansalaisvapauksia ja oikeusvaltiota koskevat kansainväliset normit;

8.  toistaa Euroopan unionin olevan sitoutunut lujittamaan yhteydenpitoa Valko-Venäjän kansalaisyhteiskunnan kanssa ja tukemaan Valko-Venäjän kansan demokraattisia pyrkimyksiä;

9.  kannustaa voimakkaasti Valko-Venäjän kansalaisyhteiskunnan ja valtiosta riippumattomien järjestöjen demokraattista toimintaa;

10. kehottaa Valko-Venäjän viranomaisia vastaamaan rakentavalla tavalla viisumisääntöjen vapauttamista koskevaan neuvottelukutsuun;

11. kehottaa itäisen kumppanuuden maita vaatimaan Valko-Venäjää paaluttamaan normaalit poliittiset suhteet EU:hun;

12. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Etyjin ja Euroopan neuvoston parlamentaarisille yleiskokouksille sekä Valko-Venäjän parlamentille ja hallitukselle.