Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B7-0178/2012Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B7-0178/2012

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl padėties Baltarusijoje (2012/2581(RSP))

13.3.2012

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo
pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį

Véronique De Keyser, Libor Rouček, Justas Vincas Paleckis, Kristian Vigenin, Marek Siwiec S&D frakcijos vardu

Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B7-0178/2012

Procedūra : 2012/2581(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B7-0178/2012
Pateikti tekstai :
B7-0178/2012
Debatai :
Priimti tekstai :

B7‑0178/2012

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Baltarusijoje (2012/2581(RSP))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Baltarusijos, ypač į 2012 m. vasario 16 d. ir 2011 m. sausio 20 d. rezoliucijas,

–   atsižvelgdamas į EP pirmininko Martin'o Schulz'o 2012 m. vasario 28 d. pareiškimą dėl Baltarusijos valdžios institucijų sprendimo išsiųsti ES bei Lenkijos ambasadorius,

–   atsižvelgdamas į Tarybos išvadas dėl Baltarusijos, priimtas 2012 m. vasario 27 d. Briuselyje vykusiame 3149-ajame Užsienio reikalų tarybos posėdyje,

–   atsižvelgdamas į 2012 m. kovo 1 ir 2 d. Europos Vadovų Tarybos išvadas,

–   atsižvelgdamas į ES vyriausiosios įgaliotinės Catherine Ashton 2012 m. vasario 28 d. pareiškimą dėl Baltarusijos valdžios institucijų sprendimo atšaukti ES delegacijos vadovą ir Lenkijos ambasadorių Minske,

–   atsižvelgdamas į deklaraciją dėl padėties Baltarusijoje, kuri buvo patvirtinta 2011 m. rugsėjo 30 d., Varšuvoje vykusio Rytų partnerystės aukščiausio lygio susitikimo proga,

–   atsižvelgdamas į bendrą Vyšegrado grupės užsienio reikalų ministrų bei Estijos, Latvijos ir Lietuvos užsienio reikalų ministrų 2012 m. kovo 5 d. Prahoje priimtą pareiškimą,

–   atsižvelgdamas į Rytų partnerystės pilietinės visuomenės forumo Baltarusijos nacionalinės platformos pareiškimą, padarytą Minske 2012 m. kovo 2 d.,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi 2012 m. sausio 23 d. Europos Sąjungos Taryba patvirtino sprendimą, kuriuo praplečiami kriterijai dėl sankcijų taikymo Baltarusijos piliečiams arba grupėms, susijusioms su rimtais žmogaus teisių pažeidimais ir represijomis arba turinčioms naudos iš Baltarusijos režimo;

B.  kadangi 2012 m. vasario 27 d., pabrėždami vis blogėjančią padėtį Baltarusijoje, ES užsienio reikalų ministrai nusprendė įtraukti 21 Baltarusijos valdžios institucijų pareigūną, atsakingą už represijas pilietinės visuomenės bei demokratinės opozicijos atžvilgiu, į sąrašą žmonių kurių lėšos turi būti įšaldytos, o viza negali būti išduodama;

C. kadangi reaguodama į naujas ES sankcijas Baltarusijos užsienio reikalų ministerija paprašė ES delegacijos Minske vadovą bei Lenkijos ambasadorių Baltarusijoje palikti šalį;

D. kadangi 2012 m. vasario 28 d., reaguodamos į Baltarusijos valdžios institucijų pareiškimą bei išreikšdamos solidarumą ir vienybę ES valstybės narės susitarė atšaukti visus savo ambasadorius konsultacijoms į atitinkamas sostines;

E.  kadangi dauguma Baltarusijos demokratinės opozicijos atstovų bei pilietinės visuomenės aktyvistų, įskaitant buvusius kandidatus į prezidentus bei žymius žmogaus teisių gynėjus lieka įkalintais dėl politinių priežasčių;

F.  kadangi 2012 m. vasario 24 d. Vitebsko apygardos teismo teisėjas nuteisė opozicijos aktyvistą Siargejų Kavalenką dvejiems metams ir vienam mėnesiui kalėti susilpninto režimo pataisos įstaigoje dėl kaltinimų pažeidus lygtinio atleidimo taisykles; kadangi S. Kavalenka buvo suimtas 2011 m. gruodžio 19 d., kuri yra nesąžiningų prezidento rinkimų metinių diena;

G. kadangi Baltarusijos valdžios institucijos pažeidžia Baltarusijos konstitucijos 30 straipsnį ir riboja savo piliečių judėjimo laisvę; kadangi 2012 m. kovo 1 d. Baltarusijos generalinė prokuratūra paskelbė, kad naujoms užsienio valstybių paskelbtoms sankcijoms pritarusiems Baltarusijos piliečiams gali būti neleista keliauti į užsienį; kadangi trims opozicijos lyderiams ir aktyvistams – Anatolijui Liabedzkai, Aliaksandrui Dabravolskiui ir Viktarui Karnejenkai bei žmogaus teisių gynėjui Valentinui Stefanovičiui nebuvo leista kirsti Baltarusijos ir Lietuvos sienos laikotarpyje nuo kovo 7 d. iki kovo 11 d.;

H. kadangi 2012 m. kovo 11 d. Baltarusijos, Kazachstano ir Rusijos Federacijos vyriausybės padarė bendrą pareiškimą, kuriame kritikuojamas ES ketinimas taikyti Baltarusijai ekonomines sankcijas, kas galėtų sukelti grėsmę šių trejų valstybių muitų sąjungai;

1.  toliau griežtai smerkia vis blogėjančią žmogaus teisių bei pagrindinių laisvių padėtį kartu su gilių demokratinių ir ekonominių reformų Baltarusijoje trūkumu ir toliau prieštarauja režimo oponentų Minske atžvilgiu vykdomoms represijoms;

2.  ragina nedelsiant ir besąlygiškai išlaisvinti bei išteisinti visus politinius kalinius Baltarusijoje;

3.  giliai apgailestauja dėl naujausio Baltarusijos valdžios institucijų sprendimo išsiųsti ES delegacijos vadovą ir Lenkijos ambasadorių Minske kaip dėl žalingo ir neproporcingo sprendimo, kuriuo tik sustiprinama vis didėjanti pačios Baltarusijos vykdoma izoliacija;

4.  primygtinai ragina Baltarusiją imtis žingsnių demonstruojant gerą valią ir atkuriant įprastus diplomatinius santykius tarp Baltarusijos bei ES ir jos valstybių narių;

5.  palankiai vertina Tarybos sprendimą sustiprinti ribojamąsias priemones ir praplėsti sąrašą asmenų, atsakingų už represijas pilietinės visuomenės ir demokratinės opozicijos Baltarusijoje atžvilgiu arba turinčių naudos iš Baltarusijos režimo į sąrašą žmonių, kuriems draudžiama keliauti ir kurių turtas įšaldomas;

6.  pabrėžia, kad ES netaiko Baltarusijai ekonominių sankcijų ir nesiekia pakenkti Baltarusijos žmonėms;

7.  pabrėžia, kad laipsniškas ES ir Baltarusijos santykių atnaujinimas bei politinio dialogo su Minsku pradžia vardan Baltarusijos piliečių yra įmanomi jei Baltarusija pademonstruos savo pasirengimą patvirtinti visus tarptautinius demokratijos, žmogaus teisių, pilietinių laisvių bei teisinės valstybės principus;

8.  pakartoja Europos Sąjungos įsipareigojimą stiprinti santykius su Baltarusijos pilietine visuomene ir remti Baltarusijos gyventojų demokratinius siekius;

9.  skatina demokratinę Baltarusijos pilietinės visuomenės bei NVO veiklą;

10. primygtinai ragina Baltarusijos valdžios institucijas konstruktyviai reaguoti į raginimą pradėti derybas dėl vizų išdavimo tvarkos liberalizavimo;

11. ragina Rytų partnerystės šalis primygtinai raginti Baltarusiją atkurti normalius politinius santykius su ES;

12. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijos pirmininko pavaduotojai-Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, Tarybai, Komisijai, valstybių narių parlamentams ir vyriausybėms, ESBO parlamentinėms asamblėjoms, Europos Tarybai ir Baltarusijos parlamentui bei vyriausybei.