Rezolūcijas priekšlikums - B7-0178/2012Rezolūcijas priekšlikums
B7-0178/2012

  REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par stāvokli Baltkrievijā (2012/2581(RSP))

  13.3.2012

  iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,
  saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu

  Véronique De Keyser, Libor Rouček, Justas Vincas Paleckis, Kristian Vigenin, Marek Siwiec S&D grupas vārdā

  Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B7-0178/2012

  Procedūra : 2012/2581(RSP)
  Dokumenta lietošanas cikls sēdē
  Dokumenta lietošanas cikls :  
  B7-0178/2012
  Iesniegtie teksti :
  B7-0178/2012
  Debates :
  Pieņemtie teksti :

  B7‑0178/2012

  Eiropas Parlamenta rezolūcija par stāvokli Baltkrievijā (2012/2581(RSP))

  Eiropas Parlaments,

  –   ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Baltkrieviju, jo īpaši 2012. gada 16. februāra un 2011. gada 20. janvāra rezolūcijas,

  –   ņemot vērā EP priekšsēdētāja Martin Schulz 2012. gada 28. februāra paziņojumu par Baltkrievijas iestāžu lēmumu izraidīt ES un Polijas vēstniekus,

  –   ņemot vērā Padomes secinājumus par Baltkrieviju, kurus pieņēma 3149. Ārlietu padomes sanāksmē Briselē 2012. gada 27. februārī,

  –   ņemot vērā Eiropadomes 2012. gada 1. un 2. marta secinājumus,

  –   ņemot vērā ES augstās pārstāves Catherine Ashton 2012. gada 28. februāra paziņojumu Briselē par Baltkrievijas iestāžu lēmumu atsaukt uz Minsku ES delegācijas vadītāju un Polijas vēstnieku,

  –   ņemot vērā Austrumu partnerības augstākā līmeņa sanāksmē Varšavā 2011. gada 30. septembrī pieņemto deklarāciju par stāvokli Baltkrievijā,

  –   ņemot vērā Višegradas grupas valstu, Igaunijas, Latvijas un Lietuvas ārlietu ministru Prāgā 2012. gada 5. martā pieņemto kopīgo paziņojumu,

  –   ņemot vērā Austrumu partnerības Pilsoniskās sabiedrības foruma Baltkrievijas Nacionālās platformas Minskā 2012. gada 2. martā pieņemto paziņojumu,

  –   ņemot vērā Reglamenta 110. panta 2. punktu,

  A. tā kā 2012. gada 23. janvārī Eiropas Savienības Padome pieņēma lēmumu paplašināt kritērijus sankciju piemērošanai personām un struktūrām Baltkrievijā, kuras ir iesaistītas būtiskos cilvēktiesību pārkāpumos un represijās vai guvušas labumu no Baltkrievijas režīma;

  B.  tā kā 2012. gada 27.februārī, uzsverot turpmāko stāvokļa pasliktināšanos Baltkrievijā, ES valstu ārlietu ministri nolēma pievienot 21 par pilsoniskās sabiedrības un demokrātiskās opozīcijas apspiešanu atbildīgo Baltkrievijas amatpersonu to personu sarakstam, kurām piemēro līdzekļu iesaldēšanu un vīzu aizliegumu;

  C. tā kā, reaģējot uz jaunajām ES sankcijām, Baltkrievijas Ārlietu ministrija lika ES delegācijas Minskā vadītājam un Polijas vēstniekam Baltkrievijā pamest valsti;

  D. tā kā 2012. gada 28. februārī, reaģējot uz Baltkrievijas iestāžu paziņojumu un paužot solidaritāti un vienotību, ES dalībvalstis vienojās atsaukt visus savus vēstniekus uz attiecīgajām galvaspilsētām, lai apspriestos;

  E.  tā kā liels skaits Baltkrievijas demokrātiskās opozīcijas pārstāvju un pilsoniskās sabiedrības aktīvistu, tostarp kādreizējie prezidenta amata kandidāti, kā arī prominenti cilvēktiesību aizstāvji joprojām ir ieslodzījumā politisku iemeslu dēļ;

  F.  tā kā 2012. gada 24. februārī Vitebskas apgabaltiesas tiesnesis piesprieda opozīcijas aktīvistam Syarhey Kavalenka divus gadus un vienu mēnesi ilgu apcietinājumu viegla režīma ieslodzījuma vietā par nosacītas atbrīvošanas noteikumu pārkāpšanu; tā kā S. Kavalenka tika arestēts 2011. gada 19. decembrī – nelikumīgo prezidenta vēlēšanu gadadienā;

  G. tā kā Baltkrievijas iestādes pārkāpj Baltkrievijas konstitūcijas 30. pantu un ierobežo savu pilsoņu brīvu pārvietošanos; tā kā 2012. gada 1. martā Baltkrievijas Ģenerālprokuratūra paziņoja, ka tiem Baltkrievijas pilsoņiem, kuri atbalsta jaunas sankcijas pret Baltkrieviju, var tikt liegts izceļot uz ārvalstīm; tā kā trim opozīcijas līderiem un aktīvistiem Anatol Lyabedzka, Alyaksandr Dabravolski un Viktar Karnyayenka, kā arī cilvēktiesību aizstāvim Valyantsin Stefanovich netika atļauts šķērsot Baltkrievijas un Lietuvas robežu laikposmā no 7. līdz 11. martam;

  H. tā kā 2012. gada 11. martā Baltkrievijas, Kazahstānas un Krievijas Federācijas valdības nāca klajā ar kopīgu paziņojumu, paužot kritiku par ES ieceri piemērot ekonomiskās sankcijas Baltkrievijai, kuras varētu apdraudēt šo triju valstu muitas savienību,

  1.  joprojām stingri nosoda situācijas pasliktināšanos cilvēktiesību un pamatbrīvību jomā, kā arī padziļinātu demokrātisko un ekonomisko reformu trūkumu Baltkrievijā un turpinās iestāties pret režīma oponentu represijām Minskā;

  2.  aicina nekavējoties un bez nosacījumiem atbrīvot un attaisnot visus Baltkrievijā politiski ieslodzītos;

  3.  pauž dziļas bažas par Baltkrievijas iestāžu lēmumu izraidīt ES delegācijas Minskā vadītāju un Polijas vēstnieku Baltkrievijā un uzskata to par neproduktīvu rīcību, kas vienīgi padziļinās pieaugošo Baltkrievijas pašizolāciju;

  4.  prasa Baltkrievijai veikt pasākumus, parādot labo gribu un ļaujot atjaunot normālas diplomātiskās attiecības starp Baltkrieviju un ES un tās dalībvalstīm;

  5.  atzinīgi vērtē Padomes lēmumu paplašināt par nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem, pilsoniskās sabiedrības un demokrātiskās opozīcijas apspiešanu vai Baltkrievijas režīma atbalstīšanu un labuma gūšanu no tā atbildīgo personu sarakstu, piemērojot šīm personām ieceļošanas aizliegumu un līdzekļu iesaldēšanu;

  6.  uzsver, ka ES nav piemērojusi ekonomiskās sankcijas pret Baltkrieviju un neparedz nodarīt kaitējumu Baltkrievijas tautai;

  7.  uzsver, ka pakāpeniska ES un Baltkrievijas attiecību atjaunošana un politiskā dialoga atsākšana ar oficiālo Minsku Baltkrievijas pilsoņu labā ir iespējama tikai tad, ja šī valsts nodemonstrēs vēlmi virzīties uz visu starptautisko demokrātijas, cilvēktiesību, pilsonisko brīvību un tiesiskuma standartu pieņemšanu;

  8.  atgādina, ka Eiropas Savienība ir apņēmusies stiprināt saikni ar Baltkrievijas pilsonisko sabiedrību un atbalstīt Baltkrievijas tautas alkas pēc demokrātijas;

  9.  stingri atbalsta Baltkrievijas pilsoniskās sabiedrības un nevalstisko organizāciju demokrātiskās aktivitātes;

  10. prasa Baltkrievijas iestādēm konstruktīvi reaģēt uz aicinājumu uzsākt sarunas par vīzu režīma liberalizāciju;

  11. aicina Austrumu partnerības valstīm prasīt Baltkrievijai atjaunot normālas politiskās attiecības ar ES;

  12. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Komisijas priekšsēdētāja vietniecei/Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, Padomei, Komisijai, dalībvalstu parlamentiem un valdībām, EDSO Parlamentārajai asamblejai un Eiropas Padomes Parlamentārajai asamblejai un Baltkrievijas parlamentam un valdībai.