Projekt rezolucji - B7-0178/2012Projekt rezolucji
B7-0178/2012

PROJEKT REZOLUCJI w sprawie sytuacji na Białorusi (2012/2581(RSP))

13.3.2012

zamykającej debatę na temat oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa
zgodnie z art. 110 ust. 2 Regulaminu

Véronique De Keyser, Libor Rouček, Justas Vincas Paleckis, Kristian Vigenin, Marek Siwiec w imieniu grupy politycznej S&D

Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B7-0178/2012

Procedura : 2012/2581(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
B7-0178/2012
Teksty złożone :
B7-0178/2012
Debaty :
Teksty przyjęte :

B7‑0178/2012

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji na Białorusi (2012/2581(RSP))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając swoje poprzednie rezolucje w sprawie Białorusi, w szczególności rezolucje z 16 lutego 2012 r. i z 20 stycznia 2011 r.,

–   uwzględniając oświadczenie przewodniczącego PE Martina Schulza z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie decyzji władz białoruskich o wydaleniu ambasadorów UE i Polski,

–   uwzględniając konkluzje Rady w sprawie Białorusi przyjęte na 3149. posiedzeniu Rady do Spraw Zagranicznych w dniu 27 lutego 2012 r.,

–   uwzględniając konkluzje Rady Europejskiej z dni 1-2 marca 2012 r.,

–   uwzględniając oświadczenie w sprawie decyzji władz białoruskich wzywającej szefową delegatury UE na Białorusi i polskiego ambasadora w Mińsku do opuszczenia kraju, złożone przez wysoką przedstawiciel UE Catherine Ashton w Brukseli w dniu 28 lutego 2012 r.,

–   uwzględniając deklarację w sprawie sytuacji na Białorusi przyjętą na szczycie Partnerstwa Wschodniego w Warszawie w dniu 30 września 2011 r.,

–   uwzględniając wspólne oświadczenie ministrów spraw zagranicznych Grupy Wyszehradzkiej, Estonii, Łotwy i Litwy złożone w Pradze w dniu 5 marca 2012 r.,

–   uwzględniając oświadczenie Białoruskiej Krajowej Platformy Forum Społeczeństwa Obywatelskiego Partnerstwa Wschodniego złożone w Mińsku w dniu 2 marca 2012 r.,

–   uwzględniając art. 110 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że w dniu 23 stycznia 2012 r. Rada Unii Europejskiej przyjęła decyzję o rozszerzeniu kryteriów stosowania sankcji wobec osób fizycznych i podmiotów na Białorusi dopuszczających się poważnego łamania praw człowieka i represji lub będących beneficjentami reżimu białoruskiego;

B.  mając na uwadze, że w dniu 27 lutego 2012 r. ministrowie spraw zagranicznych UE podkreślili postępujące pogarszanie się sytuacji na Białorusi i podjęli decyzję o dodaniu do listy osób objętych zamrożeniem aktywów i zakazem wydawania wiz nazwisk 21 urzędników białoruskich odpowiedzialnych za represjonowanie członków społeczeństwa obywatelskiego i opozycji demokratycznej;

C. mając na uwadze, że w reakcji na nowe sankcje UE białoruskie ministerstwo spraw zagranicznych zwróciło się do szefowej delegatury UE w Mińsku i do ambasadora Polski na Białorusi o opuszczenie kraju;

D. mając na uwadze, że w dniu 28 lutego 2012 r. w następstwie oświadczenia władz białoruskich oraz w wyrazie solidarności i jedności państwa członkowskie UE postanowiły wezwać wszystkich swoich ambasadorów do poszczególnych stolic na konsultacje;

E.  mając na uwadze, że wielu przedstawicieli białoruskiej opozycji demokratycznej i działaczy społeczeństwa obywatelskiego, w tym byli kandydaci na prezydenta, a także czołowi obrońcy praw człowieka nadal z powodów politycznych przebywają w więzieniu;

F.  mając na uwadze, że w dniu 24 lutego 2012 r. sędzia okręgowy w Witebsku skazał działacza opozycji Siarhieja Kawalenkę na dwa lata i jeden miesiąc pobytu w kolonii karnej o złagodzonym rygorze pod zarzutem złamania warunków zwolnienia warunkowego; mając na uwadze, że Kawalenka został aresztowany w dniu 19 grudnia 2011 r., w rocznicę nieprawidłowych wyborów prezydenckich;

G. mając na uwadze, że władze białoruskie naruszają art. 30 konstytucji Białorusi oraz ograniczają prawo obywateli do swobodnego przemieszczania się; mając na uwadze, że w dniu 1 marca 2012 r. Urząd Prokuratora Generalnego Białorusi oznajmił, że Białorusini, którzy popierają nowe zagraniczne sankcje wobec Białorusi mogą zostać objęci zakazem wyjazdu za granicę; mając na uwadze, że trzech przywódców i działaczy opozycji: Anatol Labiedźka, Aliaksandr Dabrawolski i Wiktar Karniajenka, a także obrońca praw człowieka Waliantsin Stefanowicz nie uzyskali pozwolenia na przekroczenie granicy białorusko-litewskiej w okresie między 7 i 11 marca;

H. mając na uwadze, że w dniu 11 marca 2012 r. rządy Białorusi, Kazachstanu i Federacji Rosyjskiej wydały wspólne oświadczenie krytykujące zamiar nałożenia przez UE sankcji gospodarczych na Białoruś, co mogłoby zagrozić unii celnej tych trzech państw;

1.  nadal zdecydowanie potępia pogarszanie się sytuacji w zakresie praw człowieka i podstawowych wolności, czemu towarzyszy brak głębokich reform demokratycznych i gospodarczych na Białorusi, oraz nadal będzie występował przeciwko represjonowaniu przeciwników reżimu w Mińsku;

2.  wzywa do natychmiastowego i bezwarunkowego zwolnienia wszystkich więźniów politycznych na Białorusi oraz ich rehabilitacji;

3.  wyraża głębokie ubolewanie z powodu niedawnej decyzji władz Białorusi o wydaleniu szefowej delegatury UE w Mińsku oraz ambasadora Polski na Białorusi, uznając ten krok za niepożądane i niewspółmierne działanie, które dodatkowo pogłębia coraz większą izolację Białorusi;

4.  wzywa Białoruś do podjęcia działań wykazujących jej dobrą wolę i pozwalających na przywrócenie normalnych stosunków dyplomatycznych między Białorusią oraz UE i jej państwami członkowskimi;

5.  z zadowoleniem przyjmuje decyzję Rady o rozszerzeniu listy osób – które mają zostać objęte zakazem wydawania wiz i zamrożeniem aktywów – odpowiedzialnych za poważne przypadki łamania praw człowieka, represjonowanie członków społeczeństwa obywatelskiego i opozycji demokratycznej lub wspierających reżim białoruski albo będących jego beneficjentami;

6.  podkreśla, że UE nie nałożyła na Białoruś sankcji gospodarczych i nie zamierza szkodzić ludności białoruskiej;

7.  podkreśla, że stopniowe przywracanie stosunków UE z Białorusią i wznowienie dialogu politycznego z władzami w Mińsku z korzyścią dla obywateli Białorusi jest możliwe, jeżeli Białoruś wykaże wolę dążenia do przyjęcia wszystkich międzynarodowych norm demokracji, praw człowieka, swobód obywatelskich i praworządności;

8.  ponawia zobowiązanie Unii Europejskiej do zwiększenia zaangażowania na rzecz białoruskiego społeczeństwa obywatelskiego oraz wspierania demokratycznych dążeń ludności Białorusi;

9.  zdecydowanie popiera demokratyczne działania białoruskiego społeczeństwa obywatelskiego i organizacji pozarządowych;

10. wzywa władze Białorusi, by udzieliły konstruktywnej odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji w sprawie liberalizacji systemu wizowego;

11. zwraca się do państw Partnerstwa Wschodniego, aby wezwały Białoruś do powrotu do normalnych stosunków politycznych z UE;

12. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, Radzie, Komisji, parlamentom i rządom państw członkowskich, Zgromadzeniom Parlamentarnym OBWE i Rady Europy oraz parlamentowi i rządowi Białorusi.