Forslag til beslutning - B7-0179/2012Forslag til beslutning
B7-0179/2012

FORSLAG TIL BESLUTNING om situationen i Hviderusland (2012/2581(RSP))

13.3.2012

på baggrund af redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

Kristiina Ojuland, Ivo Vajgl, Ivars Godmanis, Sonia Alfano for ALDE-Gruppen

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B7-0178/2012

Procedure : 2012/2581(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B7-0179/2012
Indgivne tekster :
B7-0179/2012
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

B7‑0179/2012

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Hviderusland (2012/2581(RSP))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til sine tidligere beslutninger om Hviderusland, navnlig beslutningerne af 15. februar 2012, 13. september 2011, 12. maj 2011, 10. marts 2011, 20. januar 2011, 10. marts 2010 og 17. december 2009,

–   der henviser til konklusionerne fra Det Europæiske Råd den 1.-2. marts 2012, hvori det udtrykker dyb bekymring over den yderligere forværring af situationen i Hviderusland,

–   der henviser til Rådet for Udenrigsanliggenders afgørelse 2012/126/FUSP af 28. februar 2012 om at styrke de restriktive foranstaltninger over for det hviderussiske regime efter den yderligere forværring af situationen i Hviderusland ved at tilføje yderligere 21 personer, der er ansvarlige for undertrykkelsen af ​​civilsamfundet og den demokratiske opposition, til listen over dem, der skal omfattes af indrejseforbud og indefrysning af aktiver,

–   der henviser til erklæring af 28. februar 2012 fra Unionens højtstående repræsentant, Catherine Ashton, om de hviderussiske myndigheders beslutning om at anmode EU’s delegationschef og den polske ambassadør i Minsk om at forlade landet,

–   der henviser til Rådet for Udenrigsanliggenders afgørelse af 23. januar 2012 om restriktive foranstaltninger over for Hviderusland,

–   der henviser til Europarådets resolution 1857(2012) af 25. januar 2012 om situationen i Hviderusland, hvori det fordømmer den fortsatte forfølgelse af medlemmer af oppositionen og chikanen af civilsamfundsaktivister, ​​uafhængige medier og menneskerettighedsforkæmpere i Hviderusland,

–   der henviser til FN's Menneskerettighedsråds resolution af 17. juni 2011, hvori det fordømmer menneskerettighedskrænkelserne før, under og efter præsidentvalget i Hviderusland og opfordrer den hviderussiske regering til at bringe "forfølgelsen" af oppositionsledere til ophør,

–   der henviser til den erklæring fra topmødet om østlige partnerskab, der blev vedtaget i Prag den 7.-9. maj 2009, og erklæringen om situationen i Hviderusland, der blev vedtaget i anledning af det østlige partnerskabs topmøde i Warszawa den 30. september 2011,

–   der henviser til afgørelsen på Det Internationale Ishockeyforbunds (IIHF) årskongres i Bern i maj 2009 om at tildele Hviderusland værtskabet for IIHF’s verdensmesterskab i 2014 til trods for forfølgelsen af Aleksandr Lukasjenkos politiske modstandere og udbredte menneskerettighedskrænkelser i Hviderusland,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

A. der henviser til, at Prag-erklæringen fra det østlige partnerskabs topmøde bekræftede bl.a. Hvideruslands forpligtelse til at overholde principperne i folkeretten og de grundlæggende værdier, herunder demokrati, retsstatsprincippet og respekten for menneskerettighederne samt de grundlæggende frihedsrettigheder,

B.  der henviser til, at den politiske situation i Hviderusland er blevet alvorligt forværret siden præsidentvalget den 19. december 2010 med undertrykkende foranstaltninger over for medlemmer af den demokratiske opposition, de frie medier, civilsamfundsaktivister og menneskerettighedsforkæmpere på trods af gentagne opfordringer fra det internationale samfund til omgående at standse disse foranstaltninger;

C. der henviser til, at en diplomatisk konflikt mellem EU og Hviderusland af hidtil uset omfang optrappedes, efter de hviderussiske myndigheder bad EU’s ambassadør og Polens ambassadør om at forlade landet og kaldte deres egne ambassadører hjem fra Bruxelles og Warszawa som reaktion på Rådets afgørelse af 28. februar 2012;

D. der henviser til, at Aleksandr Lukasjenko i denne forbindelse fulgte op med et personligt angreb på Tysklands udenrigsminister;

E.  der henviser til, at en afdelingschef i anklagemyndigheden den 1. marts 2012 erklærede, at personer, der opfordrer fremmede magter og internationale organisationer til at pålægge Hviderusland økonomiske eller andre former for sanktioner, kan blive underlagt et midlertidigt udrejseforbud og endda strafferetlig forfølgelse, og til, at nogle menneskerettighedsforkæmpere, oppositionspolitikere og uafhængige journalister efterfølgende er blevet nægtet tilladelse til at forlade Hviderusland eller er blevet afvist ved grænsen til EU;

F.  der henviser til, at alle ambassadører i Minsk fra EU’s medlemsstater blev kaldt hjem til samtaler i deres hovedstæder, og at alle EU’s medlemsstater har indkaldt de hviderussiske ambassadører til møde i deres respektive udenrigsministerier;

G. der henviser til, at EU-medlemsstaternes beslutning er et klart signal om EU’s solidaritet og enhed i udenrigsanliggender, om effektiviteten af EU’s aktioner samt om, at det er lykkedes at udbrede de europæiske værdier både i og uden for EU, og til, at en vellykket gennemførelse afhænger af EU’s urokkelige vilje til at agere i fællesskab;

H. der henviser til, at EU’s politik over for Hviderusland fortsat er baseret på betingelser, og at de hviderussiske myndigheder derfor bør løslade alle politiske fanger for at forbedre forbindelserne mellem EU og Hviderusland;

I.   der henviser til, at en forbedring af de bilaterale forbindelser med Den Europæiske Union også er betinget af, at Hvideruslands regering gør fremskridt med hensyn til at efterleve sine OSCE-forpligtelser og respektere de grundlæggende menneskerettigheder, retsstatsprincippet og de demokratiske principper, herunder løsladelsen af politiske fanger; der henviser til, at det i modsat fald øger sin selvvalgte isolation, hvilket vil få følger for den hviderussiske befolkning og samtidig føre til en højere grad af afhængighed af Rusland;

J.   der henviser til, at Rådet har besluttet at udvide listen over personer, der er genstand for sanktioner, som følge af det hviderussiske regimes tiltagende undertrykkelse af befolkningen;

K. der henviser til, at USA i henhold til loven fra 2011 om demokrati og menneskerettigheder i Hviderusland (the Belarus Democracy and Human Rights Act), der blev undertegnet af præsident Barack Obama den 3. januar, opfordrer IIHF til at suspendere planerne om at afholde verdensmesterskabet i 2014 i Hviderusland, indtil Hvideruslands regering frigiver alle politiske fanger;

1.  glæder sig over beslutningen om at hjemkalde alle EU-medlemsstaternes ambassadører fra Hviderusland, hvilket er en hidtil uset foreteelse i EU’s diplomatiske praksis og bevis på, at de hviderussiske myndigheders forsøg på at splitte Den Europæiske Union i forbindelse med beslutninger om sanktioner er slået fejl;

2.  understreger, at en urokkelig vilje i alle EU-medlemsstater og i andre demokratiske lande til at agere i fællesskab i vanskelige tider kan fremme en vellykket udbredelse af universelle værdier i lande som Hviderusland og bringe disse lande nærmere vejen mod omstillingen til demokrati;

3.  understreger, at Minsk i stedet for at vælge i stigende grad at isolere sig burde træffe det rigtige valg for sin befolkning og åbne sig for demokratiet;

4.  fordømmer den fortsatte forfølgelse af menneskerettighedsforkæmpere og medlemmer af den demokratiske opposition og chikanen af civilsamfundsaktivister og de ​​uafhængige medier i Hviderusland af politiske grunde;

5.  kræver øjeblikkelig og betingelsesløs frigivelse af alle politiske fanger; gentager, at der ikke kan ske fremskridt i dialogen mellem EU og Hviderusland, uden at Hviderusland gør fremskridt med hensyn til demokrati, menneskerettigheder og retsstatsprincippet, og før alle politiske fanger, blandt andre Ales Bialiatski, formand for menneskerettighedscentret Viasna og næstformand i Det Internationale Menneskerettighedsforbund, de to tidligere præsidentkandidater, Nikolaj Statkevitj og Andrej Sannikau, lederne af præsidentkampagnerne for de demokratiske oppositionskandidater, Pavel Seviarynets og Dimitrij Bondarenko, samt Sergej Kovalenko, en politisk fange, der tilbageholdes for en påstået overtrædelse af sin husarrest, og som har gennemført en langvarig sultestrejke, der har ført til en kritisk forværring af hans helbred, som direkte truer hans liv, alle løslades betingelsesløst og generhverver deres borgerrettigheder fuldt ud;

6.  anmoder de nationale ishockeyforbund i EU-medlemsstaterne og i alle andre demokratiske nationer om indtrængende at opfordre IIHF, bl.a. når de mødes ved den kommende kongres i maj i Helsinki, Finland, til at genoverveje den tidligere beslutning og overdrage værtskabet for IIHF’s verdensmesterskab i 2014 i Hviderusland til et andet værtsland, indtil alle politiske fanger, der af internationale menneskerettighedsorganisationer er anerkendt som samvittighedsfanger, er blevet løsladt, og indtil regimet udviser tydelige tegn på vilje til at respektere menneskerettighederne og retsstatsprincippet;

7.  glæder sig over Rådets afgørelse af 28. februar 2012 om at styrke de restriktive foranstaltninger og føje yderligere 21 personer, der er ansvarlige for undertrykkelsen af ​​civilsamfundet og den demokratiske opposition i Hviderusland, til listen over dem, der skal omfattes af indrejseforbud og indefrysning af aktiver;

8.  opfordrer Rådet til at gøre status over den seneste udvikling i de diplomatiske forbindelser mellem EU og Hviderusland samt over den yderligere forværring af situationen vedrørende menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder i landet, og anmoder det om at vedtage en passende afgørelse om yderligere restriktive foranstaltninger;

9.  opfordrer EU til samtidig at styrke sin dialog med det hviderussiske civilsamfund, styrke sine bånd med oppositionen og støtte det hviderussiske folks demokratiske forhåbninger;

10. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, FN’s generalsekretær, OSCE's Parlamentariske Forsamling, Europarådets Parlamentariske Forsamling, sekretariatet for Fællesskabet af Uafhængige Stater og parlamentet og regeringen i Hviderusland.