Päätöslauselmaesitys - B7-0179/2012Päätöslauselmaesitys
B7-0179/2012

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Valko-Venäjän tilanteesta (2012/2581(RSP))

13.3.2012

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Kristiina Ojuland, Ivo Vajgl, Ivars Godmanis, Sonia Alfano ALDE-ryhmän puolesta

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B7-0178/2012

Menettely : 2012/2581(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B7-0179/2012
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B7-0179/2012
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

B7‑0179/2012

Euroopan parlamentin päätöslauselma Valko-Venäjän tilanteesta (2012/2581(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Valko-Venäjästä ja erityisesti 15. helmikuuta 2012, 13. syyskuuta 2011, 12. toukokuuta 2011, 10. maaliskuuta 2011, 20. tammikuuta 2011, 10. maaliskuuta 2010 ja 17. joulukuuta 2009 antamansa päätöslauselmat,

–   ottaa huomioon 1. ja 2. maaliskuuta 2012 annetut Eurooppa-neuvoston päätelmät, joissa se ilmaisee syvän huolensa Valko-Venäjän tilanteen huononemisesta,

–   ottaa huomioon 28. helmikuuta 2012 annetun EU:n ulkoasiainneuvoston päätöksen 2012/126/YUTP, jossa vahvistettiin Valko-Venäjän hallintoon kohdistuvia rajoittavia toimenpiteitä Valko-Venäjän tilanteen huononemisen vuoksi lisäämällä 21 kansalaisyhteiskuntaan ja demokraattiseen oppositioon kohdistuvista tukahduttamistoimista vastuussa olevaa henkilöä luetteloon henkilöistä, joihin sovelletaan matkustuskieltoa ja varojen jäädyttämistä,

–   ottaa huomioon korkean edustajan Catherine Ashtonin 28. helmikuuta 2012 antaman julkilausuman Valko-Venäjän viranomaisten päätöksestä vaatia EU:n edustuston päällikön ja Puolan Minskin-suurlähettilään kotiin kutsumista,

–   ottaa huomioon 23. tammikuuta 2012 annetun EU:n ulkoasianneuvoston päätöksen Valko-Venäjään kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä,

–   ottaa huomioon Valko-Venäjän tilanteesta 25. tammikuuta 2012 annetun Euroopan neuvoston päätöslauselman 1857(2012), jossa tuomitaan opposition edustajien jatkuva vainoaminen sekä kansalaisyhteiskunnan aktivistien, riippumattomien tiedotusvälineiden ja ihmisoikeuksien puolustajien häirintä Valko-Venäjällä,

–   ottaa huomioon 17. kesäkuuta 2011 annetun Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeusneuvoston päätöslauselman, jossa tuomitaan ennen Valko-Venäjän presidenttivaaleja sekä niiden aikana ja jälkeen tapahtuneet ihmisoikeuksien loukkaukset ja kehotetaan Valko-Venäjän hallitusta lopettamaan oppositiojohtajien "vainoaminen",

–   ottaa huomioon Prahassa 7.–9. toukokuuta 2009 pidetyn itäistä kumppanuutta koskevan huippukokouksen julkilausuman sekä Valko-Venäjän tilannetta koskevan julkilausuman, joka hyväksyttiin Varsovassa 30. syyskuuta 2011 pidetyn itäistä kumppanuutta koskevan huippukokouksen yhteydessä,

–   ottaa huomioon kansainvälisen jääkiekkoliiton IIHF:n vuosittaisessa kongressissa Bernissä toukokuussa 2009 tehdyn päätöksen, jonka mukaan Valko-Venäjä isännöi vuoden 2014 maailmanmestaruuskisoja huolimatta Aljaksandr Lukašenkan poliittisiin vastustajiin kohdistetusta vainosta ja Valko-Venäjällä esiintyvistä laajamittaisista ihmisoikeusloukkauksista,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan,

A. toteaa, että itäistä kumppanuutta koskevassa Prahan huippukokouksen julkilausumassa vahvistetaan muiden muassa Valko-Venäjän sitoutuminen kansainvälisen oikeuden periaatteisiin ja perusarvoihin, joihin kuuluvat muun muassa demokratia, oikeusvaltio sekä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittaminen;

B.  toteaa, että Valko-Venäjän poliittinen tilanne on heikentynyt vakavasti 19. joulukuuta 2010 pidettyjen presidentinvaalien jälkeen ja että demokraattisen opposition edustajiin, vapaisiin tiedotusvälineisiin, kansalaisyhteiskunnan aktivisteihin ja ihmisoikeuksien puolustajiin kohdistetaan tukahduttamistoimia huolimatta kansainvälisen yhteisön toistuvista kehotuksista lopettaa nämä toimenpiteet välittömästi;

C. ottaa huomioon, että EU:n ja Valko-Venäjän ennennäkemättömän laaja diplomaattinen konflikti kärjistyi Valko-Venäjän viranomaisten vaadittua Euroopan unionin ja Puolan suurlähettilästä poistumaan maasta ja Valko-Venäjän kutsuttua omat suurlähettiläänsä kotiin Brysselistä ja Varsovasta 28. helmikuuta 2012 annetun Eurooppa-neuvoston päätöksen johdosta;

D. ottaa huomioon, että Aljaksandr Lukašenka kävi samassa yhteydessä aggressiiviseen henkilökohtaiseen hyökkäykseen Saksan ulkoasiainministeriä vastaan;

E.  ottaa huomioon, että 1. maaliskuuta 2012 eräs valtakunnansyyttäjänviraston osastopäällikkö totesi, että henkilöt, jotka kehottavat ulkovaltoja ja kansainvälisiä järjestöjä asettamaan Valko-Venäjälle taloudellisia ja muita pakotteita, saatetaan asettaa tilapäiseen ulkomaanmatkustuskieltoon ja jopa rikossyytteeseen, ja toteaa, että tämän seurauksena joitakin ihmisoikeuksien puolustajia, oppositiopoliitikkoja ja riippumattomia toimittajia on estetty matkustamasta Valko-Venäjän ulkopuolelle tai heidät on jopa käännytetty EU:n vastaiselta rajalta;

F.  ottaa huomioon, että kaikkien EU:n jäsenvaltioiden Minskin-suurlähettiläät kutsuttiin pääkaupunkeihinsa neuvonpitoa varten ja kaikki EU:n jäsenvaltiot kutsuivat Valko-Venäjän suurlähettiläät ulkoasiainministeriensä puhutteluun;

G. toteaa, että EU:n jäsenvaltioiden päätös on selvä osoitus EU:n solidaarisuudesta ja yhtenäisyydestä ulkoasioissa sekä EU:n toimien vaikuttavuudesta ja eurooppalaisten arvojen onnistuneesta edistämisestä EU:ssa ja EU:n ulkopuolella ja että päätöksen menestyksekäs täytäntöönpano edellyttää EU:lta tiukkaa sitoutumista yhteiseen toimintaan;

H. huomauttaa, että EU:n Valko-Venäjän-politiikka perustuu edelleen ehdollisuuteen; toteaa, että Valko-Venäjän viranomaiset voivat parantaa EU:n ja Valko-Venäjän suhteita vain vapauttamalla kaikki poliittiset vangit;

I.   toteaa, että Valko-Venäjän ja Euroopan unionin kahdenvälisten suhteiden parantumisen ehtona on myös se, että Valko-Venäjän hallitus edistyy Etyj-sitoumustensa täyttämisessä sekä kunnioittaa perusluonteisia ihmisoikeuksia ja oikeusvaltion ja kansanvallan periaatteita ja muun muassa vapauttaa poliittiset vangit; toteaa, että muuten se eristäytyy entisestään, mikä vaikuttaisi kielteisesti Valko-Venäjän väestöön ja lisäisi riippuvuutta Venäjästä;

J.   ottaa huomioon, että Euroopan unionin neuvosto on päättänyt lisätä uusia nimiä pakotteiden kohteena olevien henkilöiden luetteloon Valko-Venäjän hallinnon yhteiskuntaan kohdistamien tukahduttamistoimien lisääntymisen vuoksi;

K. ottaa huomioon, että Valko-Venäjän demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskevassa vuoden 2011 laissa ("Belarus Democracy and Human Rights Act"), jonka presidentti Barack Obama allekirjoitti 3. tammikuuta, Yhdysvallat kehottaa kansainvälistä jääkiekkoliittoa luopumaan suunnitelmastaan pitää vuoden 2014 mestaruuskisat Valko-Venäjällä, kunnes Valko-Venäjän hallitus vapauttaa kaikki poliittiset vangit;

1.  panee tyytyväisenä merkille päätöksen vetää kaikki EU:n jäsenvaltioiden suurlähettiläät Valko-Venäjältä, mikä on EU:lta ennenkuulumaton diplomaattinen toimi ja osoittaa, että Valko-Venäjän viranomaisten pyrkimykset jakaa Euroopan unioni kahtia pakotepäätösten suhteen ovat epäonnistuneet;

2.  tähdentää, että EU:n kaikkien jäsenvaltioiden sekä muiden demokraattisten maiden päättäväinen sitoutuminen tarpeen tullen yhteiseen toimintaan voi myötävaikuttaa yleismaailmallisten arvojen onnistuneeseen edistämiseen sellaisissa maissa kuin Valko-Venäjä sekä saada nämä maat etenemään kohti demokratiakehitystä;

3.  painottaa, että Minskin olisi tehtävä kansalaisten kannalta oikea valinta ja aloitettava demokraattinen avautuminen sen sijaan, että se päättäisi eristäytyä entisestään;

4.  tuomitsee ihmisoikeuksien puolustajien ja demokraattisen opposition edustajien jatkuvan vainoamisen ja kansalaisyhteiskunnan aktivistien sekä Valko-Venäjän riippumattomien tiedotusvälineiden toiminnan häiritsemisen poliittisin perustein;

5.  vaatii vapauttamaan kaikki poliittiset vangit välittömästi ja ehdoitta; toistaa, ettei EU:n ja Valko-Venäjän vuoropuhelussa voida edetä, jollei Valko-Venäjällä tapahdu edistystä demokratisoitumisessa sekä ihmisoikeuksien ja oikeusvaltion periaatteen kunnioittamisessa, eikä myöskään ennen kuin kaikki poliittiset vangit, myös Viasna-ihmisoikeuskeskuksen johtaja ja FIDH:n varapuheenjohtaja Ales Beljatski, kaksi entistä presidenttiehdokasta Mikalai Statkevitš ja Andrei Sannikau, demokraattisen opposition presidenttiehdokkaiden kampanjapäälliköt Pavel Sevjarynets ja Dzmitry Bandarenka sekä Sjarhei Kavalenka, poliittinen vanki, joka pidätettiin kotiarestin väitetyn rikkomisen vuoksi ja joka on ollut pitkään nälkälakossa, mikä on johtanut hänen terveydentilansa vakavaan heikkenemiseen ja siten välittömään hengenvaaraan, vapautetaan ehdoitta ja heidän kansalaisoikeutensa palautetaan täydellisesti;

6.  kehottaa EU:n jäsenvaltioiden ja kaikkien muiden demokraattisten valtioiden kansallisia jääkiekkoliittoja vaatimaan muun muassa toukokuussa Helsingissä järjestettävän seuraavan IIHF:n kongressin yhteydessä pidettävässä kokouksessa kansainvälistä jääkiekkoliittoa tarkastelemaan uudelleen aiempaa päätöstään ja joko luopumaan Valko-Venäjän vuoden 2014 jääkiekon maailmanmestaruuskisoista tai siirtämään kisat toiseen isäntämaahan, kunnes kaikki kansainvälisten ihmisoikeusjärjestöjen mielipidevangeiksi tunnustamat poliittiset vangit on vapautettu ja kunnes Valko-Venäjän hallinto antaa selviä merkkejä sitoutumisestaan ihmisoikeuksien ja oikeusvaltion kunnioittamiseen;

7.  panee tyytyväisenä merkille 28. helmikuuta 2012 annetun neuvoston päätöksen, jossa vahvistetaan rajoittavia toimenpiteitä ja lisätään 21 kansalaisyhteiskuntaan ja demokraattiseen oppositioon kohdistuvista tukahduttamistoimista vastuussa olevaa henkilöä luetteloon henkilöistä, joihin sovelletaan matkustuskieltoa ja varojen jäädyttämistä;

8.  kehottaa neuvostoa arvioimaan EU:n ja Valko-Venäjän diplomaattisuhteiden viimeaikaista kehitystä sekä maan ihmisoikeustilanteen ja perusvapauksien tilan huononemista ja hyväksymään vastaavan päätöksen uusista rajoittavista toimenpiteistä;

9.  kehottaa EU:ta samalla lujittamaan yhteydenpitoa Valko-Venäjän kansalaisyhteiskuntaan, vahvistamaan yhteyksiään oppositioon ja tukemaan valkovenäläisten demokratiapyrkimyksiä;

10. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden parlamenteille ja hallituksille, Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerille, Etyjin ja Euroopan neuvoston parlamentaarisille yleiskokouksille, Itsenäisten valtioiden yhteisön sihteeristölle sekä Valko-Venäjän parlamentille ja hallitukselle.