Návrh uznesenia - B7-0179/2012Návrh uznesenia
B7-0179/2012

NÁVRH UZNESENIA o situácii v Bielorusku (2012/2581(RSP))

13.3.2012

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku

Kristiina Ojuland, Ivo Vajgl, Ivars Godmanis, Sonia Alfano v mene skupiny ALDE

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B7-0178/2012

Postup : 2012/2581(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B7-0179/2012
Predkladané texty :
B7-0179/2012
Rozpravy :
Prijaté texty :

B7‑0179/2012

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v Bielorusku (2012/2581(RSP))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Bielorusku, najmä na uznesenia z 15. februára 2012, 13. septembra 2011, 12. mája 2011, 10. marca 2011, 20. januára 2011, 10. marca 2010 a 17. decembra 2009,

–   so zreteľom na závery Európskej rady z 1. – 2. marca 2012, v ktorých vyjadrila svoje hlboké znepokojenie nad ďalším zhoršovaním situácie v Bielorusku,

–   so zreteľom na rozhodnutie Rady pre zahraničné veci 2012/126/CFSP z 28. februára 2012 o posilnení reštriktívnych opatrení proti bieloruskému režimu, ktoré nasledovalo po ďalšom zhoršení situácie v Bielorusku; opatrenia spočívajú v tom, že Rada pridala mená 21 ľudí, ktorí sú zodpovední za represie voči občianskej spoločnosti a demokratickej opozícii v Bielorusku, do zoznamu osôb, na ktoré sa vzťahuje zákaz cestovania a zmrazenie majetku,

–   so zreteľom na vyhlásenie vysokej predstaviteľky EÚ Catherine Ashtonovej z 28. februára 2012 k rozhodnutiu bieloruských orgánov odvolať vedúceho delegácie EÚ a poľského veľvyslanca v Minsku,

–   so zreteľom na rozhodnutie Rady EÚ pre zahraničné veci z 23. januára 2012 o reštriktívnych opatrení voči Bielorusku,

–   so zreteľom na uznesenie Rady Európy 1857(2012) z 25. januára 2012 o situácii v Bielorusku, v ktorom Rada Európy odsúdila neustále prenasledovanie členov opozície a obťažovanie aktivistov občianskej spoločnosti, nezávislých médií a obhajcov ľudských práv v Bielorusku,

–   so zreteľom na uznesenie Rady OSN pre ľudské práva zo 17. júna 2011, v ktorom Rada odsúdila porušovanie ľudských práv pred prezidentskými voľbami v Bielorusku, počas volieb a po nich a v ktorom vyzýva bieloruskú vládu, aby ukončila prenasledovanie vodcov opozície,

–   so zreteľom na vyhlásenie prijaté na pražskom samite Východného partnerstva, ktorý sa konal 7. – 9. mája 2009, a na vyhlásenie o situácii v Bielorusku, ktoré bolo prijaté 30. septembra 2011 pri príležitosti konania summitu Východného partnerstva vo Varšave,

–   so zreteľom na rozhodnutie Medzinárodnej hokejovej federácie, ktoré bolo prijaté na jej výročnom kongrese v Berne v máji 2009, aby sa majstrovstvá sveta IIHF konali v roku 2014 v Bielorusku, a to aj napriek prenasledovaniu politických odporcov Alexandra Lukašenka a rozsiahlemu porušovaniu ľudských práv v Bielorusku,

–   so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže pražské vyhlásenie zo samitu o Východnom partnerstve opätovne potvrdzuje oddanosť (okrem iných aj Bieloruska) zásadám medzinárodného práva a základným hodnotám vrátane demokracie, zásad právneho štátu a dodržiavania ľudských práv a základných slobôd;

B.  keďže sa politická situácia v Bielorusku závažne zhoršuje od prezidentských volieb, ktoré sa konali 19. decembra 2010, dochádza k represívnym opatreniam proti členom demokratickej opozície, slobodným médiám, aktivistom občianskej spoločnosti a obhajcom ľudských práv, a to aj napriek opakovaným výzvam medzinárodného spoločenstva na okamžité zastavenie týchto opatrení;

C. keďže potom, ako bieloruské orgány v reakcii na rozhodnutie Európskej rady z 28. februára 2012 vyzvali veľvyslancov Európskej únie a Poľska, aby opustili krajinu, a odvolali svojich veľvyslancov z Bruselu a Varšavy, sa medzi EÚ a Bieloruskom vystupňoval diplomatický konflikt nebývalých rozmerov;

D. keďže v tejto súvislosti Alexander Lukašenko osobne zaútočil na nemeckého ministra zahraničia;

E.  keďže 1. marca 2012 jeden z vedúcich oddelení na úrade generálneho prokurátora vyhlásil, že osoby, ktoré žiadajú od cudzích štátov a medzinárodných organizácií, aby na Bielorusko uvalili ekonomické a iné sankcie, môžu dostať dočasný zákaz vycestovania z krajiny a môžu byť dokonca i trestne stíhané, a keďže v nadväznosti na toto vyhlásenie bolo niekoľkým obhajcom ľudských práv, opozičným politikom a nezávislým novinárom zakázané vycestovať z Bieloruska, alebo dokonca boli na hranici s EÚ vrátení späť;

F.  keďže veľvyslanci členských štátov v EÚ v Minsku boli odvolaní do svojich krajín na konzultácie a všetky členské štáty EÚ si pozvali bieloruských veľvyslancov na svoje ministerstvá zahraničných vecí;

G. keďže rozhodnutie členských štátov EÚ je jasným znakom solidarity a jednoty EÚ v oblasti zahraničných vecí a účinnosť opatrení EÚ a úspešné presadzovanie európskych hodnôt vnútri EÚ i mimo nej, ako aj ich úspešná realizácia bude závisieť od pevného odhodlania EÚ vystupovať jednotne;

H. keďže politika EÚ voči Bielorusku je naďalej podmienená požiadavkou, aby bieloruské orgány zlepšili vzťahy medzi EÚ a Bieloruskom tým, že prepustia všetkých politických väzňov;

I.   keďže zlepšenie bilaterálnych vzťahov s Európskou úniou je tiež podmienené pokrokom bieloruskej vlády v plnení jej záväzkov v OBSE a v rešpektovaní základných ľudských práv, zásad právneho štátu a demokratických zásad vrátane prepustenia politických väzňov; keďže v dôsledku toho sa zvýši vlastná izolácia, ktorá by postihla bieloruské obyvateľstvo a viedla by tiež k väčšej závislosti od Ruska;

J.   keďže Rada EÚ sa rozhodla rozšíriť zoznam osôb, na ktoré sa vzťahujú sankcie, pretože bieloruský režim zvyšuje represie voči spoločnosti;

K. keďže podľa zákona o demokracii a ľudských právach v Bielorusku z roku 2011, ktorý podpísal prezident Barack Obama 3. januára, Spojené štáty vyzývajú IIHF, aby pozastavila svoj plán usporiadať majstrovstvá sveta 2014 v Bielorusku, kým bieloruská vláda neprepustí všetkých politických väzňov;

1.  víta rozhodnutie odvolať všetkých veľvyslancov členských štátov EÚ z Bieloruska, čo je bezprecedentný krok v diplomatickej praxi EÚ a dokazuje, že pokusy bieloruských orgánov rozdeliť Európsku úniu v rozhodovaní o sankciách zlyhali;

2.  zdôrazňuje, že pevný záväzok všetkých členských štátov EÚ, ako aj ďalších demokratických krajín konať v prípade potreby jednotne môže podporiť úspešné presadzovanie univerzálnych hodnôt v takých krajinách, ako je Bielorusko, a nasmerovať tieto krajiny viac na cestu k demokracii;

3.  zdôrazňuje, že namiesto prehlbovania izolácie by mal Minsk prijať správne rozhodnutie na prospech svojich občanov a otvoriť sa demokracii;

4.  odsudzuje pokračujúce politicky motivované prenasledovanie obhajcov ľudských práv a členov demokratickej opozície, ako aj obťažovanie aktivistov z občianskej spoločnosti a nezávislých médií v Bielorusku;

5.  žiada bezpodmienečné okamžité prepustenie všetkých politických väzňov; znovu opakuje, že nemožno dosiahnuť žiadny pokrok v dialógu medzi EÚ a Bieloruskom, kým Bielorusko nepokročí v oblasti demokracie, ľudských práv a právneho štátu, kým nebudú bezpodmienečne prepustení všetci politickí väzni a kým nebudú plne rehabilitované občianske práva týchto väzňov, medzi ktorých patria okrem iných Ales Bialiacki, predseda strediska pre ľudské práva Viasna a podpredseda FIDH (Medzinárodnej federácie pre ľudské práva), dvaja bývalí prezidentskí kandidáti Mikolaj Statkevič a Andrej Sannikov, vedúci prezidentských kampaní kandidátov demokratickej opozície Pavel Seviarynec a Dmitrij Bondarenko, rovnako ako Sergej Kovalenko, politický väzeň zadržiavaný za údajné porušenie domáceho väzenia, ktorý už dlhšie drží hladovku, následkom čoho sa kriticky zhoršilo jeho zdravie a je priamo ohrozený jeho život;

6.  vyzýva národné federácie ľadového hokeja členských štátov EÚ a všetkých ostatných demokratických štátov, aby naliehali na IIHF aj počas zasadania na jej budúcom kongrese v máji v Helsinkách vo Fínsku, aby prehodnotila svoje predchádzajúce rozhodnutie a pozastavila Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2014 v Bielorusku, alebo ich premiestnila do inej hostiteľskej krajiny, až kým nebudú prepustení všetci politickí väzni, ktorých medzinárodné organizácie pre ľudské práva uznávajú za „väzňov svedomia“, a kým režim jednoznačne nepreukáže záväzok rešpektovať ľudské práva a zásady právneho štátu;

7.  víta rozhodnutie Rady z 28. februára 2012 sprísniť reštriktívne opatrenia a doplniť mená 21 osôb zodpovedných za represie voči občianskej spoločnosti a demokratickej opozícii v Bielorusku do zoznam tých, na ktorých sa vzťahuje zákaz cestovania a zmrazenie majetku;

8.  vyzýva Radu, aby zvážila najnovší vývoj diplomatických vzťahov medzi EÚ a Bieloruskom, ako aj ďalšie zhoršenie situácie v oblasti ľudských práv a základných slobôd v krajine, a vyzýva ju, aby prijala príslušné rozhodnutie o ďalších reštriktívnych opatreniach;

9.  vyzýva zároveň EÚ, aby posilnila spoluprácu s bieloruskou občianskou spoločnosťou, rozšírila vzťahy s opozíciou a podporovala demokratické túžby bieloruského ľudu;

10. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, parlamentom a vládam členských štátov, generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov, parlamentným zhromaždeniam OBSE a Rady Európy, sekretariátu Spoločenstva nezávislých štátov, ako aj parlamentu a vláde Bieloruska.