Предложение за резолюция - B7-0180/2012Предложение за резолюция
B7-0180/2012

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно Беларус (2012/2581(RSP))

13.3.2012

за приключване на разискванията по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността

Helmut Scholz от името на групата GUE/NGL

Процедура : 2012/2581(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B7-0180/2012
Внесени текстове :
B7-0180/2012
Разисквания :
Приети текстове :

B7‑0180/2012

Резолюция на Европейския парламент относно Беларус (2012/2581(RSP))

Европейският парламент,

–   като взе предвид предишните си резолюции относно Беларус, и по-специално тези от 15 февруари 2012 г., 13 септември 2011 г., 12 май 2011 г., 10 март 2011 г., 20 януари 2011 г., 10 март 2010 г. и 17 декември 2009 г.,

–   като взе предвид решението на Съвета по външни работи на ЕС от 23 януари 2012 г. относно ограничителни мерки срещу Беларус,

–   като взе предвид Решение 2012/126/ОВППС на Съвета по външни работи на ЕС от 28 февруари 2012 г. за засилване на ограничителните мерки срещу Беларус, като в списъка за забрана за пътувания и замразяване на активите се добавят още 21 лица, отговорни за репресиите срещу гражданското общество и демократичната опозиция,

–   като взе предвид изявлението на върховния представител Катрин Аштън от 28 февруари 2012 г. относно решението на органите на Беларус да отзоват ръководителя на делегацията на ЕС и полския посланик в Минск,

–   като взе предвид резолюция 1857(2012) на Съвета на Европа от 25 януари 2012 г. относно положението в Беларус, която осъжда непрекъснатото преследване на членове на опозицията и тормоза над активисти на гражданското общество, независими медии и защитници на правата на човека в Беларус,

–   като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

A. като има предвид, че между ЕС и Беларус ескалира безпрецедентен дипломатически конфликт, след като органите на Беларус поискаха посланикът на Европейския съюз и полският посланик да напуснат страната и отзоваха своите посланици от Брюксел и Варшава в отговор на решението на Европейския съвет от 28 февруари 2012 г.;

Б.  като има предвид, че всички посланици на държавите – членки на ЕС в Минск бяха повикани да се върнат в техните столици с цел провеждане на консултации и че всички държави – членки на ЕС поканиха посланиците на Беларус да се явят в техните министерства на външните работи;

В.  като има предвид, че положението с човешките и демократичните права в Беларус остава незадоволително; като има предвид, че репресивните мерки срещу членове на демократичната опозиция, независими медии, активисти на гражданското общество и защитници на правата на човека продължават;

1.  призовава органите на Беларус незабавно и безусловно да освободят и реабилитират всички лица, задържани по политически причини; силно критикува продължаването на репресивните мерки срещу членове на демократичната опозиция, независими медии, активисти на гражданското общество и защитници на правата на човека; призовава органите на Беларус да изпълнят международните си задължения в областта на гражданските и политическите права;

2.  подчертава, че Беларус се нуждае от обществен национален диалог с всички демократични сили за бъдещето на страната и демократичните реформи, без намеса отвън;

3.  изразява дълбока загриженост по повод на дипломатическия конфликт между органите на Беларус и Европейския съюз; изразява загриженост за това, че действията на двете страни засилват атмосферата на недоверие и враждебност между Беларус и Европейския съюз, което води до по-нататъшно изостряне на противоречията, вместо да се провежда ползотворен диалог и да се търсят механизми за взаимноизгодно сътрудничество и съседство;

4.  подчертава, че никой проблем във връзка с общата граница между ЕС и Русия не може да бъде решен без сътрудничество с Русия; призовава ЕС и Русия да преустановят всякакви дейности, които водят до задълбочаване на съществуващите противоречия в района и да преодолеят съперничеството си в тази област; призовава върховния представител/ заместник-председател на Комисията Катрин Аштън да обсъди с руския си колега съвместен подход към общата граница, като се включи и Беларус, като партньор на Русия в рамките на Евразийския съюз;

5.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на парламента и органите на Беларус, на държавите членки, на Комисията и Съвета, както и на Парламентарната асамблея на ОССЕ, на правителството и парламента на Русия.