Forslag til beslutning - B7-0180/2012Forslag til beslutning
B7-0180/2012

FORSLAG TIL BESLUTNING om Hviderusland (2012/2581(RSP))

13.3.2012

på baggrund af redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

Helmut Scholz for GUE/NGL-Gruppen

Procedure : 2012/2581(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B7-0180/2012
Indgivne tekster :
B7-0180/2012
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

B7‑0180/2012

Europa-Parlamentets beslutning om Hviderusland (2012/2581(RSP))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til sine tidligere beslutninger om Hviderusland, navnlig beslutningerne af 15. februar 2012, 13. september 2011, 12. maj 2011, 10. marts 2011, 20. januar 2011, 10. marts 2010 og 17. december 2009,

–   der henviser til afgørelsen fra Rådet for Udenrigsanliggender af 23. januar 2012 om restriktive foranstaltninger over for Hviderusland,

–   der henviser til Udenrigsrådets afgørelse 2012/126/FUSP af 28. februar 2012 om at styrke de restriktive foranstaltninger over for det hviderussiske regime ved at tilføje yderligere 21 personer, der er ansvarlige for undertrykkelsen af ​​civilsamfundet og den demokratiske opposition, til listen over personer omfattet af indrejseforbud og indefrysning af aktiver,

–   der henviser til erklæringen af 28. februar 2012 fra Unionens højtstående repræsentant, Catherine Ashton, vedrørende de hviderussiske myndigheders beslutning om at kalde EU’s delegationschef og den polske ambassadør tilbage til Minsk,

–   der henviser til Europarådets beslutning af 25. januar 2012 1857(2012) om situationen i Hviderusland, som fordømmer den fortsatte forfølgelse af medlemmer af oppositionen og chikanen af civilsamfundsaktivister, ​​uafhængige medier og menneskerettighedsforkæmpere i Hviderusland,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

A. der henviser til, at en diplomatisk konflikt mellem EU og Hviderusland af hidtil uset omfang optrappedes, efter de hviderussiske myndigheder bad EU’s ambassadør og Polens ambassadør om at forlade landet og kaldte deres egne ambassadører hjem fra Bruxelles og Warszawa som reaktion på Rådets afgørelse af 28. februar 2012;

B.  der henviser til, at alle ambassadører i Minsk fra EU’s medlemsstater blev kaldt hjem til samtaler i deres hovedstæder, og at alle EU’s medlemsstater har indkaldt de hviderussiske ambassadører til deres udenrigsministerier;

C. der påpeger, at situationen i Hviderusland med hensyn til menneskerettigheder og demokratiske rettigheder fortsat giver anledning til alvorlige betænkeligheder; der henviser til, at der stadig træffes undertrykkende foranstaltninger mod medlemmer af den demokratiske opposition, civilsamfundsaktivister og menneskerettighedsforkæmpere;

1.  kræver, at de hviderussiske myndigheder straks og uden betingelser løslader og rehabiliterer alle, der er tilbageholdt af politiske grunde; kritiserer på det kraftigste den fortsatte undertrykkelse af medlemmer af den demokratiske opposition, de frie medier, civilsamfundsaktivister og menneskerettighedsforkæmpere: opfordrer de hviderussiske myndigheder til at overholde deres internationale forpligtelser på området borgerlige og politiske rettigheder;

2.  understreger, at Hviderusland har behov for en offentlig national dialog med alle de demokratiske kræfter om landets fremtid og demokratiske reformer uden nogen indblanding udefra;

3.  udtrykker stærk foruroligelse over den diplomatiske konflikt mellem de hviderussiske myndigheder og Den Europæiske Union; påpeger med foruroligelse, at begge siders handlinger forværrer atmosfæren af mistillid og fjendtlighed mellem Hviderusland og Den Europæiske Union og skærper modsætningsforholdet yderligere i stedet for at bidrage til at føre en produktiv dialog og søge efter mekanismer for samarbejde og naboskab til gensidig gavn;

4.  understreger, at intet problem i EU's og Rusland fælles naboskabsområde kan løses uden Ruslands medvirken; opfordrer EU og Rusland til at indstille enhver aktivitet, der kan forværre de eksisterende modsætninger i området, og sætte sig ud over den indbyrdes rivalisering i området; opfordrer den højtstående repræsentant/Kommissionens næstformand, Catherine Ashton, til sammen med sin russiske modpart at drøfte en samarbejdsindsats i det fælles naboskabsområde, herunder Hviderusland i dets egenskab af Ruslands partner i Den Eurasiske Union;

5.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Hvideruslands parlament og myndigheder, medlemsstaterne, Kommissionen og Rådet samt OSCE's Parlamentariske Forsamling og Ruslands regering og parlament.