Menetlus : 2012/2581(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B7-0180/2012

Esitatud tekstid :

B7-0180/2012

Arutelud :

Hääletused :

PV 15/03/2012 - 11.6
CRE 15/03/2012 - 11.6
PV 29/03/2012 - 9.8
CRE 29/03/2012 - 9.8

Vastuvõetud tekstid :


RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 110kWORD 74k
13.3.2012
PE486.719v01-00
 
B7-0180/2012

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 110 lõikele 2


Valgevene (2012/2581(RSP))


Helmut Scholz fraktsiooni GUE/NGL nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon Valgevene kohta (2012/2581(RSP))  
B7‑0180/2012

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Valgevene kohta, eriti 15. veebruari 2012. aasta, 13. septembri 2011. aasta, 12. mai 2011. aasta, 10. märtsi 2011. aasta, 20 jaanuari 2011. aasta, 10. märtsi 2010. aasta ja 17. detsembri 2009. aasta resolutsiooni,

–   võttes arvesse ELi välisasjade nõukogu 23. jaanuari 2012. aasta otsust, mis käsitleb Valgevene vastu suunatud piiravaid meetmeid,

–   võttes arvesse ELi välisasjade nõukogu 28. veebruari 2012. aasta otsust 2012/126/ÜVJP, millega tugevdatakse Valgevene vastu suunatud piiravaid meetmeid, lisades reisikeelu ja varade külmutamise nimekirja veel 21 isikut, kes on vastutavad kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni vastaste repressioonide eest,

–   võttes arvesse kõrge esindaja Catherine Ashtoni 28. veebruari 2012. aasta avaldust Valgevene võimude otsuse kohta saata riigist välja ELi delegatsiooni juht ja Poola suursaadik Minskis,

–   võttes arvesse Euroopa Nõukogu 25. jaanuari 2012. aasta resolutsiooni 1857(2012) olukorra kohta Valgevenes, milles mõistetakse hukka opositsiooniliikmete jätkuv tagakiusamine ning kodanikuühiskonna aktivistide, sõltumatu ajakirjanduse ja inimõiguslaste ahistamine Valgevenes,

–   võttes arvesse kodukorra artikli 110 lõiget 2,

A. arvestades, et enneolematu ulatusega diplomaatiline konflikt ELi ja Valgevene vahel teravnes pärast seda, kui Valgevene võimud vastuseks Euroopa Ülemkogu 28. veebruari 2012. aasta otsusele nõudsid, et Euroopa Liidu suursaadik ja Poola suursaadik riigist lahkuksid, ning kutsusid tagasi oma suursaadikud Brüsselis ja Varssavis;

B.  arvestades, et kõik ELi liikmesriikide suursaadikud Minskis kutsuti konsultatsioonideks kodumaale tagasi ja kõik ELi liikmesriigid kutsusid Valgevene suursaadikud välja oma välisministeeriumidesse;

C. arvestades, et inimõiguste ja demokraatlike õiguste olukord Valgevenes tekitab endiselt tõsist muret; arvestades, et jätkub demokraatliku opositsiooni liikmete, sõltumatu ajakirjanduse, kodanikuühiskonna aktivistide ja inimõiguslaste represseerimine;

1.  nõuab Valgevene ametivõimudelt kõigi poliitilistel põhjustel kinnipeetavate kohest ja tingimusteta vabastamist ja rehabiliteerimist; kritiseerib teravalt jätkuvaid surveabinõusid demokraatliku opositsiooni liikmete, sõltumatu ajakirjanduse, kodanikuühiskonna aktivistide ja inimõiguslaste vastu; kutsub Valgevene ametivõime üles täitma oma poliitiliste ja kodanikuõiguste alaseid rahvusvahelisi kohustusi;

2.  rõhutab, et Valgevene vajab kõigi demokraatlike jõududega peetavat avalikku üleriigilist dialoogi riigi tuleviku ja demokraatlike reformide küsimustes, millesse ei sekkuks ükski välisjõud;

3.  väljendab sügavat muret Valgevene ametivõimude ja Euroopa Liidu vahelise diplomaatilise konflikti pärast; on mures selle pärast, et mõlema poole tegevus süvendab usaldamatust ja vaenulikkust Valgevene ja Euroopa Liidu vahel, mis toob kaasa vastuolude teravnemise selle asemel, et pidada viljakat dialoogi ning otsida võimalusi vastastikku kasulikuks koostööks ja naabrussuheteks;

4.  rõhutab, et ühtki probleemi ELi ja Venemaa ühises naabruses ei saa lahendada ilma koostööta Venemaaga; kutsub ELi ja Venemaad peatama igasuguse tegevuse, mis süvendab piirkonnas praeguseid vastuolusid, ning saama üle omavahelisest rivaalitsemisest; palub asepresidendil ja kõrgel esindajal Catherine Ashtonil arutada oma Venemaa kolleegiga, kuidas koostöös käsitleda oma ühist naabrust, mis hõlmab ka Valgevenet kui Venemaa partnerit Euraasia Liidus;

5.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon Valgevene parlamendile ja ametivõimudele, liikmesriikidele, komisjonile ja nõukogule, OSCE parlamentaarsele assambleele ning Venemaa valitsusele ja parlamendile.

 

Õigusteave - Privaatsuspoliitika