Förfarande : 2012/2581(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B7-0180/2012

Ingivna texter :

B7-0180/2012

Debatter :

Omröstningar :

PV 15/03/2012 - 11.6
CRE 15/03/2012 - 11.6
PV 29/03/2012 - 9.8
CRE 29/03/2012 - 9.8

Antagna texter :


FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 114kWORD 62k
13.3.2012
PE486.719v01-00
 
B7-0180/2012

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen


om Vitryssland (2012/2581(RSP))


Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen

Europaparlamentets resolution om Vitryssland (2012/2581(RSP))  
B7‑0180/2012

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av sina tidigare resolutioner om Vitryssland, särskilt resolutionerna av den 15 februari 2012, den 13 september 2011, den 12 maj 2011, den 10 mars 2011, den 20 januari 2011, den 10 mars 2010 och den 17 december 2009,

–   med beaktande av rådets (utrikes frågor) beslut av den 23 januari 2012 om restriktiva åtgärder mot Vitryssland,

–   med beaktande av rådets (utrikes frågor) beslut 2012/126/Gusp av den 28 februari 2012 om att skärpa de restriktiva åtgärderna mot Vitryssland genom att lägga till ytterligare 21 personer, vilka gjort sig skyldiga till förtryck av det civila samhället och den demokratiska oppositionen, på förteckningen över personer som ska omfattas av frysta tillgångar och viseringsförbud,

–   med beaktande av uttalandet av den 28 januari 2012 från unionens höga representant, Catherine Ashton, om de vitryska myndigheternas beslut att förvisa EU:s delegationschef och Polens ambassadör i Minsk ur landet,

–   med beaktande av Europarådets resolution 1857(2012) av den 25 januari 2012 om situationen i Vitryssland, där man fördömer de fortsatta förföljelserna av medlemmar av oppositionen och trakasserierna mot aktivister i civilsamhället, oberoende medier och människorättsförsvarare i Vitryssland,

–   med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Den diplomatiska konflikten mellan EU och Vitryssland, som aldrig har varit mer tillspetsad, trappades upp efter det att de vitryska myndigheterna begärt att EU:s delegationschef och Polens ambassadör skulle lämna landet och kallade hem sina egna ambassadörer från Bryssel och Warszawa som en reaktion på Europeiska rådets beslut av den 28 februari 2012.

B.  EU-medlemsstaternas ambassadörer i Minsk kallades alla hem till sina huvudstäder för konsultationer, och alla EU-medlemsstater kallade upp de vitryska ambassadörerna till sina utrikesministerier.

C. Demokrati- och människorättssituationen i Vitryssland är fortfarande mycket oroande. Medlemmar av den demokratiska oppositionen, oberoende medier, aktivister i civilsamhället och människorättsförsvarare fortsätter att förtryckas.

1.  Europaparlamentet begär att de vitryska myndigheterna omedelbart och ovillkorligt friger och ger upprättelse åt alla som frihetsberövats på politiska grunder. Parlamentet kritiserar skarpt det fortsatta förtrycket av medlemmar av den demokratiska oppositionen, de fria medierna, aktivister i civilsamhället och människorättsförsvarare, och uppmanar de vitryska myndigheterna att respektera de internationella åtaganden som man har gjort i fråga om medborgerliga och politiska rättigheter.

2.  Europaparlamentet understryker att Vitryssland behöver en offentlig nationell dialog med alla demokratiska krafter om landets framtid och demokratiska reformer, utan någon inblandning utifrån.

3.  Europaparlamentet är djupt oroat över den diplomatiska konflikten mellan de vitryska myndigheterna och EU. Parlamentet anser att Vitrysslands och EU:s agerande spär på känslan av misstro och fientlighet mellan de båda parterna, vilket endast förvärrar motsättningarna. I stället bör man försöka föra en givande dialog och hitta samarbets- och grannskapsmekanismer som är fördelaktiga för båda parter.

4.  Europaparlamentet understryker att problemen i EU:s och Rysslands gemensamma grannskap inte kan lösas utan samarbete med Ryssland. Parlamentet uppmanar EU och Ryssland att upphöra med all verksamhet som förvärrar de befintliga motsättningarna i området och att få ett slut på rivaliteten i detta område. Parlamentet uppmanar kommissionens vice ordförande/unionens höga representant, Catherine Ashton, att tillsammans med sin ryska motpart diskutera ett samarbete kring hur man förhåller sig till det gemensamma närområdet, däribland gentemot Vitryssland som Ryssland bedriver partnerskap med inom Euroasiatiska unionen.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till Vitrysslands parlament och myndigheter, medlemsstaterna, kommissionen, rådet, OSSE:s parlamentariska församling och Rysslands regering och parlament.

 

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy