Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B7-0181/2012Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B7-0181/2012

  PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl padėties Baltarusijoje (2012/2581(RSP))

  13.3.2012

  pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo
  pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį

  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Vytautas Landsbergis, Jacek Protasiewicz, Jacek Saryusz-Wolski, Peter Šťastný, Arnaud Danjean, Krzysztof Lisek, Ioannis Kasoulides, Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb, Tunne Kelam, Filip Kaczmarek, Lena Kolarska-Bobińska PPE frakcijos vardu

  Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B7-0178/2012

  Procedūra : 2012/2581(RSP)
  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
  Dokumento priėmimo eiga :  
  B7-0181/2012
  Pateikti tekstai :
  B7-0181/2012
  Debatai :
  Priimti tekstai :

  B7‑0181/2012

  Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Baltarusijoje (2012/2581(RSP))

  Europos Parlamentas,

  –   atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Baltarusijos, ypač į 2012 m. vasario 15 d., 2011 m. rugsėjo 13 d., 2011 m. gegužės 12 d., 2011 m. kovo 10 d., 2011 m. sausio 20 d., 2010 m. kovo 10 d. ir 2009 m. gruodžio 17 d. rezoliucijas,

  –   atsižvelgdamas į 2012 m. kovo 1–2 d. vykusio Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvadas, kuriose išreikštas gilus susirūpinimas toliau blogėjančia padėtimi Baltarusijoje,

  –   atsižvelgdamas į ES Užsienio reikalų tarybos 2012 m. vasario 28 d. sprendimą sustiprinti Baltarusijos režimui taikomas ribojamąsias priemones,

  –   atsižvelgdamas į vyriausiosios įgaliotinės Catherine Ashton 2012 m. vasario 28 d. pareiškimą dėl Baltarusijos valdžios institucijų sprendimo atšaukti ES delegacijos vadovą ir Lenkijos ambasadorių Minske,

  –   atsižvelgdamas į 2012 m. sausio 23 d. ES Užsienio reikalų tarybos išvadas dėl Baltarusijai taikomų ribojamųjų priemonių,

  –   atsižvelgdamas į Europos Tarybos 2012 m. sausio 25 d. rezoliuciją dėl padėties Baltarusijoje 1857(2012), kurioje smerkiamas nuolatinis opozicijos narių persekiojimas ir priekabiavimas prie pilietinės visuomenės aktyvistų, nepriklausomos žiniasklaidos ir žmogaus teisių gynėjų Baltarusijoje,

  –   atsižvelgdamas į 2011 m. birželio 17 d. JT Žmogaus teisių tarybos rezoliuciją, kurioje smerkiami prieš prezidento rinkimus Baltarusijoje, per juos ir po jų įvykdyti žmogaus teisių pažeidimai ir kurioje Baltarusijos vyriausybė raginama nutraukti opozicijos lyderių persekiojimą,

  –   atsižvelgdamas į per 2009 m. gegužės 7–9 d. Prahoje vykusį Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikimą patvirtintą deklaraciją ir per 2011 m. rugsėjo 30 d. Varšuvoje vykusį Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikimą patvirtintą deklaraciją dėl padėties Baltarusijoje,

  –   atsižvelgdamas į 2009 m. gegužės mėn. Berne Tarptautinės ledo ritulio federacijos (angl. IIHF) metinio kongreso metu priimtą sprendimą surengti 2014 m. IIHF pasaulio čempionatą Baltarusijoje, nepaisant to, kad persekiojami Aliaksandro Lukašenkos politiniai oponentai ir kad Baltarusijoje plačiai paplitę žmogaus teisių pažeidimai,

  –   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį,

  A. kadangi Prahos aukščiausiojo lygio susitikimo Rytų partnerystės klausimu deklaracijoje dar kartą patvirtinami įsipareigojimai, taip pat ir Baltarusijos, laikytis tarptautinės teisės principų ir pripažinti pagrindines vertybes, įskaitant demokratiją, teisinę valstybę, pagarbą žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms;

  B.  kadangi politinė padėtis Baltarusijoje nuo prezidento rinkimų 2010 m. gruodžio 19 d. pastebimai blogėjo, buvo imamasi represinių priemonių prieš demokratinės opozicijos marius, laisvąją žiniasklaidą, pilietinės visuomenės aktyvistus ir žmogaus teisių gynėjus, nepaisant nuolatinių tarptautinės bendruomenės raginimų nedelsiant nutraukti šias priemones;

  C. kadangi po to, kai Baltarusijos valdžios institucijos paprašė, kad Europos Sąjungos ambasadorius ir Lenkijos ambasadorius paliktų šalį ir, reaguodamos į Europos Vadovų Tarybos 2012 m. vasario 28 d. sprendimą, atšaukė savo ambasadorius Briuselyje ir Varšuvoje, iki precedento neturinčio masto buvo eskaluotas ES ir Baltarusijos diplomatinis konfliktas;

  D. kadangi Aliaksandras Lukašenka reagavo į šias aplinkybes asmeniškai užsipuldamas Vokietijos užsienio reikalų ministrą, šiuo poelgiu peržengdamas bet kokias diplomatinio etiketo ribas;

  E.  kadangi 2012 m. kovo 1 d. Generalinės prokuratūros skyriaus vadovas pareiškė, kad „asmenims, raginantiems užsienio valstybes ir tarptautines organizacijas taikyti Baltarusijai ekonomines ir kitas sankcijas, gali būti taikomas laikinas draudimas keliauti į užsienį arba netgi pradėtas jų baudžiamasis persekiojimas“, ir dėl to kai kuriems žmogaus teisių gynėjams, opozicijos politikams ir nepriklausomiems žurnalistams nebuvo leista išvykti iš Baltarusijos arba jie netgi buvo grąžinti pasiekę ES pasienį;

  F.  kadangi 2012 m. vasario 14 d. Baltarusijos Teisingumo ministerija nusprendė ketvirtą kartą atmesti prašymą registruoti Baltarusijos krikščionių demokratų partiją, neturėdama jokio juridinio pagrindo tai daryti, taip pat, remiantis pranešimais, pirmą kartą pagrasino naudoti smurtą šios partijos narių atžvilgiu, jei jie neatšauks savo, kaip partijos steigėjų, parašų;

  G. kadangi ES valstybių narių ambasadoriai Minske buvo pakviesti grįžti į savo sostines pasitarti ir visos ES valstybės narės sukvietė Baltarusijos ambasadorius į savo užsienio reikalų ministerijas;

  H. kadangi ES valstybių narių sprendimas yra aiškus ženklas, kad užsienio reikalų srityje ES yra solidari ir vieninga ir kad ES veiksmai yra efektyvūs, ir Europos vertybių skatinimo ES viduje ir už jos ribų ir jų įgyvendinimo sėkmė priklausys nuo tvirto ES įsipareigojimo veikti vieningai;

  I.   kadangi dvišalių santykių su Europos Sąjunga pagerėjimas taip pat priklauso nuo Baltarusijos vyriausybės pažangos įgyvendinant savo ESBO prisiimtus įsipareigojimus ir nuo pagarbos pagrindinėms žmogaus teisėms, teisinei valstybei ir demokratijos principams;

  J.   kadangi ES Taryba nusprendė išplėsti sąrašą asmenų, kuriems taikomos sankcijos dėl to, kad Baltarusijos režimas vis didina visuomenės represijas;

  K. kadangi 2011 m. Baltarusijos demokratijos ir žmogaus teisių aktu, kurį sausio 3 d. pasirašė prezidentas B. Obama, JAV ragina IIHF atšaukti planus 2014 m. čempionatą surengti Baltarusijoje, kol Baltarusijos vyriausybė išlaisvins visus politinius kalinius;

  1.  palankiai vertina ES diplomatinėje praktikoje precedento neturintį žingsnį – sprendimą atšaukti visus ES valstybių narių ambasadorius Baltarusijoje – ir patvirtina, kad Baltarusijos valdžios institucijų mėginimai suskaldyti Europos Sąjungą priimant sprendimus dėl sankcijų nedavė rezultatų;

  2.  pabrėžia, kad tvirtas visų ES valstybių narių ir kitų demokratinių šalių įsipareigojimas esant būtinybei veikti vieningai gali padėti sėkmingai skatinti universaliąsias vertybes tokiose šalyse, kaip Baltarusija, ir priartinti šias šalis prie perėjimo prie demokratijos;

  3.  smerkia Aliaksandro Lukašenkos įžeidžiančią kalbą, skirtą Vokietijos užsienio reikalų ministrui;

  4.  pabrėžia, kad Minskas vietoj saviizoliacijos turėtų rinktis tai, kas naudinga žmonėms, ir atsiverti demokratijai;

  5.  smerkia nuolatinį žmogaus teisių gynėjų ir demokratinės opozicijos narių persekiojimą bei priekabiavimą prie pilietinės visuomenės aktyvistų ir nepriklausomos žiniasklaidos Baltarusijoje dėl politinių priežasčių;

  6.  reikalauja besąlygiškai ir nedelsiant išlaisvinti visus politinius kalinius; pabrėžia, kad ES ir Baltarusijos dialogas negalės pasistūmėti į priekį, jei Baltarusija nedarys pažangos siekdama įtvirtinti demokratiją, žmogaus teises bei teisinės valstybės principus ir kol besąlygiškai nebus išlaisvinti visi politiniai kaliniai, be kitų, žmogaus teisių centro „Viasna“ pirmininkas ir Tarptautinės žmogaus teisių federacijos (FIDH) pirmininko pavaduotojas Alesis Bialiatskis, du buvę kandidatai į prezidentus Mikalajus Statkevičius ir Andrejus Sanikau, demokratinės opozicijos kandidatų į prezidentus rinkimų kampanijos vadovai Pavelas Seviarynetsas ir Dzimitrijus Bandarenka ir dėl tariamai pažeistų namų arešto taisyklių pažeidimo įkalintas politinis kalinys Siargejus Kavalenka, kurio sveikata dėl ilgai trunkančio bado streiko labai pablogėjo ir jo gyvybei gresia pavojus, ir kol nebus visiškai atkurtos šių asmenų pilietinės teisės;

  7.  ragina ES valstybių narių ir visų kitų demokratinių šalių nacionalines ledo ritulio federacijas skatinti IIHF, taip pat per jos ateinantį susitikimą kitame kongrese, kuris vyks gegužės mėn. Suomijoje, Helsinkyje, iš naujo svarstyti ankstesnįjį sprendimą ir perkelti į kitą šalį 2012 m. Pasaulio ledo ritulio čempionatą, kol bus išlaisvinti visi politiniai kaliniai, kuriuos tarptautinės žmogaus teisių organizacijos pripažįsta sąžinės kaliniais ir kol režimas neparodys aiškių ženklų, kad jis įsipareigoja laikytis žmogaus teisių ir teisinės valstybės principų;

  8.  palankiai vertina Tarybos 2012 m. vasario 28 d. sprendimą sustiprinti ribojamąsias priemones ir į sąrašą žmonių, kuriems draudžiama keliauti ir kurių turtas įšaldytas, įtraukti dar 21 asmenį, atsakingą už pilietinės visuomenės ir demokratinės opozicijos represijas Baltarusijoje;

  9.  ragina Tarybą atsižvelgti į paskutinius įvykius, susijusius su ES ir Baltarusijos diplomatiniais santykiais, ir į toliau blogėjančią žmogaus teisių bei pagrindinių laisvių padėtį šalyje, taip pat ragina priimti atitinkamą sprendimą dėl tolesnių ribojamųjų priemonių, įskaitant ekonomines sankcijas;

  10. pabrėžia, kad Europos Sąjunga ir Baltarusija turėtų plėtoti gerus kaimyninius santykius ir kad ES šiuos santykius tvirtai remia, glaudžiai bendradarbiaudama su Baltarusijos pilietine visuomene, demokratine opozicija ir remdama Baltarusijos gyventojų demokratijos siekius;

  11. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių parlamentams ir vyriausybėms, Jungtinių Tautų Generaliniam Sekretoriui, Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) ir Europos Tarybos parlamentinėms asamblėjoms, Nepriklausomų valstybių sandraugos (NVS) sekretoriatui bei Baltarusijos parlamentui ir vyriausybei.