Postup : 2012/2581(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B7-0182/2012

Předložené texty :

B7-0182/2012

Rozpravy :

Hlasování :

PV 15/03/2012 - 11.6
CRE 15/03/2012 - 11.6
PV 29/03/2012 - 9.8
CRE 29/03/2012 - 9.8

Přijaté texty :

P7_TA(2012)0112

NÁVRH USNESENÍ
PDF 130kWORD 78k
Viz také společný návrh usnesení RC-B7-0178/2012
13. 3. 2012
PE486.721v01-00
 
B7-0182/2012/REV

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu


o situaci v Bělorusku (2012/2581(RSP))


Werner Schulz, Elisabeth Schroedter za skupinu Verts/ALE

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Bělorusku (2012/2581(RSP))  
B7‑0182/2012

Evropský parlament,

–   s ohledem na svá předchozí usnesení o Bělorusku, zejména na usnesení ze dne 15. února 2012, 13. září 2011, 12. května 2011, 10. března 2011, 20. ledna 2011, 10. března 2010 a 17. prosince 2009,

–   s ohledem na závěry Evropské rady z dnů 1.–2. března 2012, v nichž Evropská rada vyjádřila hluboké znepokojení ohledně dalšího zhoršování situace v Bělorusku,

–   s ohledem na rozhodnutí Rady EU ve složení pro zahraniční věci 2012/126/SZBP ze dne 28. února 2012 posílit omezující opatření proti běloruskému režimu po dalším zhoršení situace v Bělorusku a zařadit dalších 21 osob odpovědných za utlačování občanské společnosti a demokratické opozice na seznam osob, kterým bylo zakázáno cestování a jimž byl zmrazen majetek,

–   s ohledem na prohlášení vysoké představitelky Catherine Ashtonové ze dne 28. února 2012 týkající se rozhodnutí běloruských úřadů odvolat vedoucího delegace EU a polského velvyslance v Minsku,

–   s ohledem na rozhodnutí Rady EU ve složení pro zahraniční věci ze dne 23. ledna 2012 o omezujících opatřeních proti Bělorusku,

–   s ohledem na rezoluci Rady Evropy č. 1857(2012) ze dne 25. ledna 2012 o situaci v Bělorusku, v níž odsoudila pokračující pronásledování členů opozice a zastrašování aktivistů občanské společnosti, nezávislých sdělovacích prostředků a obránců lidských práv v Bělorusku,

–   s ohledem na rezoluci Rady OSN pro lidská práva ze dne 17. června 2011, která odsuzuje porušování lidských práv před prezidentskými volbami v Bělorusku, během nich i po volbách, a vyzývá běloruskou vládu, aby ukončila pronásledování vůdců opozice,

–   s ohledem na deklaraci ze summitu o Východním partnerství přijatou v Praze ve dnech  7.–9. května 2009 a na deklaraci o situaci v Bělorusku přijatou u příležitosti konání summitu o Východním partnerství ve Varšavě dne 30. září 2011,

–   s ohledem na rozhodnutí přijaté na výročním kongresu Mezinárodní hokejové federace (IIHF) v Bernu v květnu 2009 uspořádat mistrovství světa v ledním hokeji IIHF v roce 2014 v Bělorusku navzdory skutečnosti, že v této zemi dochází k pronásledování politických odpůrců Alexandra Lukašenka a k četným případům porušování lidských práv,

–   s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že pražská deklarace ze summitu o Východním partnerství opětovně potvrzuje závazek, mimo jiné Běloruska, dodržovat zásady mezinárodního práva a základní hodnoty, včetně demokracie, právního státu a dodržování lidských práv a základních svobod;

B.  vzhledem k tomu, že politická situace v Bělorusku se od prezidentských voleb, které se konaly dne 19. prosince 2010, výrazně zhoršuje, jelikož jsou přijímána represivní opatření proti členům demokratické opozice, svobodným sdělovacím prostředkům, aktivistům občanské společnosti a obráncům lidských práv, a to i přes opakované výzvy ze strany mezinárodního společenství, aby byla tato opatření okamžitě zrušena;

C. vzhledem k tomu, že diplomatický spor nevídaného rozsahu mezi EU a Běloruskem se vyostřil poté, co běloruské úřady vyzvaly velvyslance Evropské unie a polského velvyslance k opuštění země a v reakci na rozhodnutí Evropské rady ze dne 28. února 2012 odvolaly své vlastní velvyslance z Bruselu a Varšavy;

D. vzhledem k tomu, že Alexandr Lukašenko v této souvislosti navázal osobním útokem na německého ministra zahraničních věcí, při němž použil nevhodný a útočný slovník, a porušil tak veškerou diplomatickou etiketu;

E.  vzhledem k tomu, že vedoucí oddělení na nejvyšším státním zastupitelství uvedl dne 1. března 2012, že „osobám vyzývajícím cizí státy a mezinárodní organizace k uložení hospodářských a jiných sankci vůči Bělorusku může být dočasně zakázáno vycestování do zahraničí a mohou být dokonce trestně stíhány“ a že v důsledku toho nebylo některým obráncům lidských práv, opozičním politikům a nezávislým novinářům umožněno vycestovat z Běloruska nebo byli odmítnuti na hranicích s EU;

F.  vzhledem k tomu, že velvyslanci členských států EU v Minsku byli odvoláni ke konzultacím v hlavních městech svých zemí a všechny členské státy EU povolaly běloruské velvyslance před své ministry zahraničních věcí;

G. vzhledem k tomu, že rozhodnutí členských států EU je jasným znamením solidarity a jednoty EU v oblasti zahraničních věcí a že účinnost jednání EU a úspěšné prosazování evropských hodnot v EU i mimo ni, jakož i jejich uplatňování budou záviset na pevném odhodlání EU vystupovat jednotně;

H. vzhledem k tomu, že politika EU vůči Bělorusku zůstává i nadále podmíněna požadavkem na běloruské úřady, aby zlepšily vztahy mezi EU a Běloruskem tím, že propustí všechny politické vězně;

I.   vzhledem k tomu, že zlepšení dvoustranných vztahů s Evropskou unií je rovněž podmíněno pokrokem běloruské vlády při plnění jejích závazků vůči OBSE a dodržování základních lidských práv, právního státu a demokratických zásad, včetně propuštění politických vězňů; vzhledem k tomu, že další prohloubení izolace Běloruska by mělo negativní dopad na běloruské obyvatelstvo a vedlo k větší závislosti na Rusku;

J.   vzhledem k tomu, že Rada EU se rozhodla rozšířit seznam osob, na něž byly uvaleny sankce, neboť útlak společnosti ze strany běloruského režimu se stále stupňuje;

K. vzhledem k tomu, že EU je s 38 % největším obchodním partnerem Běloruska v oblasti vývozu; vzhledem k tomu, že přebytek obchodu Běloruska s EU činil v roce 2011 přibližně 6 miliard USD;

L.  vzhledem k tomu, že se členské státy EU nedokázaly shodnout na potrestání vlivných podnikatelů podporujících režim a úzce s ním propojených;

M. vzhledem k tomu, že na základě Zákona o demokracii a lidských právech v Bělorusku z roku 2011, který prezident Barack Obama podepsal dne 3. ledna, vyzývají Spojené státy IIHF, aby odložila plán na pořádání mistrovství světa v roce 2014 v Bělorusku, dokud běloruská vláda nepropustí všechny politické vězně;

1.  vyjadřuje politování nad dalším zhoršováním vztahů mezi EU a Běloruskem; bere na vědomí rozhodnutí odvolat všechny velvyslance členských států EU z Běloruska, což je nevídaný krok v diplomatických postupech EU a svědčí o tom, že snahy běloruských úřadů rozdělit Evropskou unii na základě rozdílných rozhodnutí o sankcích selhaly;

2.  zdůrazňuje, že pevné odhodlání všech členských států EU i jiných demokratických zemí vystupovat v případě potřeby jednotně může přispět k úspěšnému šíření univerzálních hodnot v zemích, jako je Bělorusko, a nasměrovat tyto země na cestu demokratizace;

3.  zdůrazňuje, že místo prohlubování své izolace by měl Minsk přijmout správné rozhodnutí ve prospěch svých občanů a otevřít se demokracii;

4.  odsuzuje pokračující politicky motivovanou perzekuci obránců lidských práv a příslušníků demokratické opozice a pronásledování aktivistů z řad občanské společnosti a nezávislých sdělovacích prostředků v Bělorusku;

5.  požaduje okamžité bezpodmínečné propuštění všech politických vězňů; opakuje, že v dialogu mezi EU a Běloruskem nemůže dojít k žádnému pokroku, dokud Bělorusko nepokročí na cestě k demokracii, lidským právům a právnímu státu a dokud nebudou bezpodmínečně propuštěni všichni političtí vězni, mj. Ales Bjaljacki, předseda střediska lidských práv Vjasna a místopředseda Mezinárodní federace pro lidská práva (FIDH), dva bývalí kandidáti na úřad prezidenta Mikalaj Statkevič a Andrej Sannikav, vůdci předvolební prezidentské kampaně pracující pro kandidáty demokratické opozice Pavel Sevjaryněc a Zmicer Bandarenka a rovněž politický vězeň Sjargej Kavalenka, který je zadržován pro údajné porušení domácího vězení a který již delší dobu drží protestní hladovku, v důsledku čehož se značně zhoršil jeho zdravotní stav a je vážně ohrožen jeho život, a dokud nebudou v plné míře obnovena jejich občanská práva;

6.  vyzývá národní hokejové federace jednotlivých členských států EU a všech ostatních demokratických národů, aby na Mezinárodní hokejovou federaci v rámci příštího kongresu, který se bude konat v květnu ve finských Helsinkách, naléhaly, aby konání mistrovství světa v ledním hokeji v roce 2014 v Bělorusku pojala jako příležitost ke zvýšení informovanosti mezinárodní veřejnosti o kritické situace v oblasti lidských a občanských práv v Bělorusku, a vyzývá funkcionáře i sportovce zapojené do Mezinárodní hokejové federace, aby se jako svobodní a odpovědní občané vyslovili proti útlaku vyvíjenému režimem;

7.  vítá rozhodnutí Rady ze dne 28. února 2012 zpřísnit omezující opatření a doplnit 21 osob odpovědných za represi vůči občanské společnosti a demokratické opozici v Bělorusku na seznam osob, na které se vztahuje zákaz cestování a zmrazení majetku;

8.  vyzývá Radu, aby zvážila nejnovější vývoj diplomatických vztahů mezi EU a Běloruskem a další zhoršování situace v oblasti lidských práv a základních svobod, a naléhavě ji žádá, aby přijala odpovídající rozhodnutí ohledně dalších omezujících opatření včetně v jednotlivých případech cílených hospodářských sankcí a aby zaručila důsledné provedení všech přijatých opatření v členských státech EU v plném rozsahu;

9.  současně vyzývá EU, aby prohloubila svou spolupráci s běloruskou občanskou společností, zlepšila své vztahy s opozicí a podpořila demokratické ambice běloruského lidu;

10. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, parlamentům a vládám členských států, generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů, parlamentním shromážděním OBSE a Rady Evropy, sekretariátu Společenství nezávislých států a parlamentu a vládě Běloruska.

Právní upozornění - Ochrana soukromí