Menetlus : 2012/2581(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B7-0182/2012

Esitatud tekstid :

B7-0182/2012

Arutelud :

Hääletused :

PV 15/03/2012 - 11.6
CRE 15/03/2012 - 11.6
PV 29/03/2012 - 9.8
CRE 29/03/2012 - 9.8

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2012)0112

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 119kWORD 68k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B7-0178/2012
13.3.2012
PE486.721v01-00
 
B7-0182/2012/REV

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 110 lõikele 2


Olukord Valgevenes (2012/2581(RSP))


Werner Schulz, Elisabeth Schroedter fraktsiooni Verts/ALE nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon olukorra kohta Valgevenes (2012/2581(RSP))  
B7‑0182/2012

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Valgevene kohta, eriti 15. veebruari 2012. aasta, 13. septembri 2011. aasta, 12. mai 2011. aasta, 10. märtsi 2011. aasta, 20 jaanuari 2011. aasta, 10. märtsi 2010. aasta ja 17. detsembri 2009. aasta resolutsiooni,

–   võttes arvesse Euroopa Ülemkogu 1.–2. märtsi 2012. aasta kohtumise järeldusi, kus väljendatakse suurt muret Valgevene olukorra jätkuva halvenemise pärast,

–   võttes arvesse ELi välisasjade nõukogu 28. veebruari 2012. aasta otsust nr 2012/126/ÜVJP Valgevene vastu suunatud piiravate meetmete tugevdamise kohta pärast Valgevene olukorra edasist halvenemist, lisades reisikeelu ja varade külmutamise nimekirja 21 inimest, kes vastutavad kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni vastaste repressioonide eest;

–   võttes arvesse kõrge esindaja Catherine Ashtoni 28. veebruari 2012. aasta avaldust Valgevene võimude otsuse kohta saata riigist välja ELi delegatsiooni juht ja Poola suursaadik Minskis,

–   võttes arvesse ELi välisasjade nõukogu 23. jaanuari 2012. aasta otsust, mis käsitleb Valgevene vastu suunatud piiravaid meetmeid,

–   võttes arvesse Euroopa Nõukogu 25. jaanuari 2012. aasta resolutsiooni 1857(2012) olukorra kohta Valgevenes, milles mõistetakse hukka opositsiooniliikmete jätkuv tagakiusamine ning kodanikuühiskonna aktivistide, sõltumatu ajakirjanduse ja inimõiguslaste ahistamine Valgevenes,

–   võttes arvesse ÜRO inimõiguste nõukogu 17. juuni 2011. aasta resolutsiooni, milles mõistetakse hukka enne ja pärast Valgevene presidendivalimisi ning nende ajal toime pandud inimõiguste rikkumised, ning kutsutakse Valgevene valitsust üles lõpetama opositsioonijuhtide tagakiusamist,

–   võttes arvesse 7.–9. mail 2009. aastal Prahas toimunud idapartnerluse teemalisel tippkohtumisel vastu võetud ühisdeklaratsiooni ning 30. septembril 2011. aastal Varssavis toimunud idapartnerluse teemalise tippkohtumise ühisdeklaratsiooni,

–   võttes arvesse Rahvusvahelise Jäähokiföderatsiooni (IIHF) 2009. aasta maikuus Bernis tehtud otsust korraldada 2014. aasta jäähoki maailmameistrivõistlused Valgevenes, hoolimata Aljaksandr Lukašenka poliitiliste vastaste tagakiusamisest ja ulatuslikest inimõiguste rikkumistest Valgevenes,

–   võttes arvesse kodukorra artikli 110 lõiget 2,

A. arvestades, et idapartnerluse-teemalise tippkohtumise Praha deklaratsioonis kinnitati veel kord (muu hulgas Valgevene) pühendumust rahvusvahelise õiguse põhimõtetele ja põhiväärtustele, sealhulgas demokraatiale, õigusriigi põhimõttele ning inimõiguste ja põhivabaduste austamisele;

B.  arvestades, et Valgevene poliitiline olukord on pärast 19. detsembri 2010. aasta presidendivalimisi tõsiselt halvenenud ning demokraatliku opositsiooni liikmete, vaba ajakirjanduse, kodanikuühiskonna aktivistide ja inimõiguste kaitsjate vastu on võetud repressiivmeetmeid, hoolimata rahvusvahelise üldsuse korduvatest üleskutsetest need meetmed viivitamata peatada;

C. arvestades, et enneolematu ulatusega diplomaatiline konflikt ELi ja Valgevene vahel teravnes pärast seda, kui Valgevene võimud vastuseks Euroopa Ülemkogu 28. veebruari 2012. aasta otsusele nõudsid, et Euroopa Liidu suursaadik ja Poola suursaadik riigist lahkuksid, ning kutsusid tagasi oma suursaadikud Brüsselis ja Varssavis;

D. arvestades, et sellele järgnes Aljaksandr Lukašenka isiklik sõnavõtt Saksamaa välisministri aadressil, mis hõlmas varjatult solvavat sõnakasutust ja väljus diplomaatilise etiketi piiridest;

E.  arvestades, et 1. märtsil 2012. aastal teatas Valgevene peaprokuratuuri osakonnajuhataja, et „isikute vastu, kes kutsuvad välisriike ja rahvusvahelisi organisatsioone üles Valgevene vastu majanduslikke ja muid sanktsioone kehtestama, võidakse kehtestada ajutine välisreiside keeld ja nende vastu võidakse algatada isegi kriminaaluurimine”, ning pärast seda on mõnesid inimõiguskaitsjaid, opositsioonipoliitikuid ja sõltumatuid ajakirjanikke takistatud Valgevenest lahkumast ning neid on isegi ELi piirilt tagasi saadetud;

F.  arvestades, et kõik ELi liikmesriikide suursaadikud Minskis kutsuti konsultatsioonideks kodumaale tagasi ja kõik ELi liikmesriigid kutsusid Valgevene suursaadikud välja oma välisministeeriumidesse;

G. arvestades, et ELi liikmesriikide otsus on selge märk ELi solidaarsusest ja ühtsusest välisasjades ning ELi tegevuse tulemuslikkusest ja Euroopa väärtuste edukast levitamisest nii ELi piires kui ka väljaspool liitu ning otsuse edukas rakendamine toetub liidu kindlale kavatsusele ühtselt tegutseda;

H. arvestades, et ELi poliitika Valgevene suhtes rajaneb endiselt tingimusel, et Valgevene võimud peaksid parandama suhteid ELiga kõigi poliitvangide vabastamise teel;

I.   arvestades, et Valgevene ja Euroopa Liidu kahepoolsete suhete paranemine sõltub samuti Valgevene valitsuse edusammudest oma OSCE kohustuste täitmisel ning põhiliste inimõiguste, õigusriigi põhimõtte ja demokraatlike põhimõtete austamisest, mis hõlmab ka poliitvangide vabastamist; arvestades, et vastasel juhul suurendab Valgevene oma eraldatust, mis mõjutab Valgevene rahvast ja suurendab ühtlasi sõltuvust Venemaast;

J.   arvestades, et kuna Valgevene võimude repressioonid ühiskonna vastu jätkuvad, on ELi nõukogu otsustanud täiendada isikute nimekirja, kelle suhtes kehtivad piirangud;

K. arvestades, et EL on Valgevene ekspordi jaoks suurim kaubanduspartner, hõlmates 38%; arvestades, et Valgevene kaubavahetuse ülejääk ELiga oli 2011. aastal ligikaudu 6 miljardit USA dollarit;

L.  arvestades, et ELi liikmesriigid ei jõudnud kokkuleppele sanktsioonide kehtestamises nn rahadega sahkerdajate suhtes, kelleks on ametivõimudega tihedalt seotud ja neid toetavad mõjuvõimsad ärimehed;

M. arvestades, et 2011. aasta Valgevene demokraatia ja inimõiguste akti kohaselt, millele president Barack Obama 3. jaanuaril alla kirjutas, kutsuvad Ameerika Ühendriigid Rahvusvahelist Jäähokiföderatsiooni üles peatama 2014. aasta meistrivõistluste Valgevenes korraldamise kava niikauaks, kuni Valgevene valitsus vabastab kõik poliitvangid;

1.  peab kahetsusväärseks ELi ja Valgevene vaheliste suhete jätkuvat halvenemist; võtab teadmiseks otsuse kutsuda Valgevenest tagasi kõik ELi liikmesriikide suursaadikud, mis on ELi diplomaatias pretsedenditu samm ning tõestab, et Valgevene ametivõimude püüdlused tekitada ELis lahkarvamusi otsustamisel sanktsioonide üle on läbi kukkunud;

2.  rõhutab, et kõikide ELi liikmesriikide ja muude demokraatlike riikide kindel tahe rasketel aegadel ühiselt tegutseda võib toetada põhiväärtuste edukat edendamist selliste riikides nagu Valgevene ning tuua need riigid demokraatlikele ümberkorraldustele lähemale;

3.  rõhutab, et üha suurema eraldumise asemel peaks Minsk tegema oma inimeste jaoks õige valiku ning avama end demokraatiale;

4.  mõistab hukka inimõiguste kaitsjate ja demokraatliku opositsiooni esindajate pideva tagakiusamise ning kodanikuühiskonna aktivistide ja sõltumatu meedia poliitilistel põhjustel ahistamise Valgevenes;

5.  nõuab kõikide poliitvangide viivitamatut ja tingimusteta vabastamist; kinnitab veel kord, et dialoog ELi ja Valgevene vahel ei saa jätkuda enne, kui Valgevene hakkab edendama demokraatiat, inimõigusi ja õigusriigi põhimõtte järgimist ning vabastab tingimusteta kõik poliitvangid, sealhulgas inimõigustekeskuse „Vjasna” juhi ja Inimõiguste Rahvusvahelise Föderatsiooni asepresidendi Ales Bjaljatski, kaks endist presidendikandidaati Mikalai Statkevitši ja Andrei Sannikavi, demokraatliku opositsiooni kandidaatide presidendivalimiste kampaania juhid Pavel Sevjarõnetsi ja Dzmitri Bandarenka ning Sjargei Kavalenka, poliitvangi, kes viibib vangistuses koduaresti väidetava rikkumise eest ja kes peab juba pikka aega näljastreiki, mis on tema tervise kriitilisse seisundisse viinud ja ohustab otseselt tema elu, ning nende kodanikuõigused on täielikult taastatud;

6.  kutsub ELi liikmesriikide ja kõigi teiste demokraatlike riikide jäähokiföderatsioone muuhulgas maikuus Helsingis toimuval järgmisel Rahvusvahelise Jäähokiföderatsiooni kongressil tungivalt nõudma, et Rahvusvaheline Jäähokiföderatsioon kasutaks 2014. aastal Valgevenes toimuvaid jäähoki maailmameistrivõistluseid võimalusena tõsta rahvusvahelise üldsuse teadlikkust inimõiguste ja kodanikuõiguste kriitilisest olukorrast Valgevenes, ning kutsub Rahvusvahelise Jäähokiföderatsiooni ametnikke ja sportlasi üles astuma vabade ja vastutustundlike kodanikena välja režiimi repressioonide vastu;;

7.  kiidab heaks nõukogu 28. veebruari 2012. aasta otsuse tugevdada piiravaid meetmeid ning lisada 21 inimest, kes vastutavad kodanikuühiskonna ja demokraatliku opositsiooni vastaste repressioonide eest Valgevenes, nende isikute nimekirja, kelle suhtes on kehtestatud reisikeeld ja kelle varad on külmutatud;

8.  kutsub nõukogu üles hindama viimati toimunud sündmusi ELi ja Valgevene vahelistes diplomaatilistes suhetes ning inimõiguste ja põhivabaduste olukorra jätkuvat halvenemist riigis, ning kutsub üles võtma vastu asjakohast otsust uute piiravate meetmete, sealhulgas ka sihipäraste majanduslike sanktsioonide kohta üksikjuhtudel, ning tagama kõikide ELi liikmesriikides võetud meetmete täielikku ja jätkuvat rakendamist;

9.  kutsub ELi ühtlasi üles tugevdama sidemeid Valgevene kodanikuühiskonna ja opositsiooniga ning toetama Valgevene rahva demokraatlikke püüdlusi;

10. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liikmesriikide parlamentidele ja valitsustele, ÜRO peasekretärile, OSCE ja Euroopa Nõukogu parlamentaarsetele assambleedele, Sõltumatute Riikide Ühenduse sekretariaadile ning Valgevene parlamendile ja valitsusele.

 

Õigusteave - Privaatsuspoliitika