Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B7-0182/2012/REV1Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B7-0182/2012/REV1

  PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl padėties Baltarusijoje (2012/2581(RSP))

  13.3.2012

  pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo
  pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį

  Werner Schulz, Elisabeth Schroedter Verts/ALE frakcijos vardu

  Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B7-0178/2012

  Procedūra : 2012/2581(RSP)
  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
  Dokumento priėmimo eiga :  
  B7-0182/2012
  Pateikti tekstai :
  B7-0182/2012
  Debatai :
  Priimti tekstai :

  B7‑0182/2012

  Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Baltarusijoje (2012/2581(RSP))

  Europos Parlamentas,

  –   atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Baltarusijos, ypač į 2012 m. vasario 15 d., 2011 m. rugsėjo 13 d., 2011 m. gegužės 12 d., 2011 m. kovo 10 d., 2011 m. sausio 20 d., 2010 m. kovo 10 d. ir 2009 m. gruodžio 17 d. rezoliucijas,

  –   atsižvelgdamas į 2012 m. kovo 1–2 d. vykusio Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvadas, kuriose išreikštas gilus susirūpinimas toliau blogėjančia padėtimi Baltarusijoje,

  –   atsižvelgdamas į ES Užsienio reikalų tarybos 2012 m. vasario 28 d. sprendimą, atsižvelgiant į toliau blogėjančią padėtį Baltarusijoje, sustiprinti Baltarusijos režimui taikomas ribojamąsias priemones ir įtraukti dar 21 asmenį, atsakingą už pilietinės visuomenės ir demokratinės opozicijos represijas, į sąrašą žmonių, kuriems draudžiama keliauti ir kurių turtas įšaldytas,

  –   atsižvelgdamas į vyriausiosios įgaliotinės Catherine Ashton 2012 m. vasario 28 d. pareiškimą dėl Baltarusijos valdžios institucijų sprendimo atšaukti ES delegacijos vadovą ir Lenkijos ambasadorių Minske,

  –   atsižvelgdamas į 2012 m. sausio 23 d. ES Užsienio reikalų tarybos išvadas dėl Baltarusijai taikomų ribojamųjų priemonių,

  –   atsižvelgdamas į Europos Tarybos 2012 m. sausio 25 d. rezoliuciją dėl padėties Baltarusijoje 1857(2012), kurioje smerkiamas nuolatinis opozicijos narių persekiojimas ir priekabiavimas prie pilietinės visuomenės aktyvistų, nepriklausomos žiniasklaidos ir žmogaus teisių gynėjų Baltarusijoje,

  –   atsižvelgdamas į 2011 m. birželio 17 d. JT Žmogaus teisių tarybos rezoliuciją, kurioje smerkiami prieš prezidento rinkimus Baltarusijoje, per juos ir po jų įvykdyti žmogaus teisių pažeidimai ir Baltarusijos vyriausybė raginama nutraukti opozicijos lyderių persekiojimą,

  –   atsižvelgdamas į Prahoje 2009 m. gegužės 7–9 d. vykusio Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikimo metu patvirtintą deklaraciją ir per 2011 m. rugsėjo 30 d. Varšuvoje vykusį Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikimą patvirtintą deklaraciją dėl padėties Baltarusijoje,

  –   atsižvelgdamas į 2009 m. gegužės mėn. Berne Tarptautinės ledo ritulio federacijos (angl. IIHF) metinio kongreso metu priimtą sprendimą surengti 2014 m. IIHF pasaulio čempionatą Baltarusijoje, nepaisant to, kad persekiojami Aliaksandro Lukašenkos politiniai oponentai ir kad Baltarusijoje plačiai paplitę žmogaus teisių pažeidimai,

  –   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį,

  A. kadangi Prahos aukščiausiojo lygio susitikimo Rytų partnerystės klausimu deklaracijoje dar kartą patvirtinami įsipareigojimai, taip pat ir Baltarusijos, laikytis tarptautinės teisės principų ir pripažinti pagrindines vertybes, įskaitant demokratiją, teisinę valstybę, pagarbą žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms;

  B.  kadangi politinė situacija Baltarusijoje nuo prezidento rinkimų 2010 m. gruodžio 19 d. pastebimai blogėjo, buvo imamasi represinių priemonių prieš demokratinės opozicijos marius, laisvąją žiniasklaidą, pilietinės visuomenės aktyvistus ir žmogaus teisių gynėjus, nepaisant nuolatinių tarptautinės bendruomenės raginimų nedelsiant nutraukti šias priemones;

  C. kadangi po to, kai Baltarusijos valdžios institucijos paprašė, kad Europos Sąjungos ambasadorius ir Lenkijos ambasadorius paliktų šalį ir, reaguodamos į Europos Vadovų Tarybos 2012 m. vasario 28 d. sprendimą, atšaukė savo ambasadorius Briuselyje ir Varšuvoje, kilo precedento neturinčio masto ES ir Baltarusijos diplomatinis konfliktas;

  D. kadangi Aliaksandras Lukašenka reagavo į šias aplinkybes sunkiai suprantamais užgauliais žodžiais, kuriais buvo peržengtos bet kokios diplomatinio etiketo ribos, asmeniškai užsipuldamas Vokietijos užsienio reikalų ministrą;

  E.  kadangi 2012 m. kovo 1 d. Generalinės prokuratūros skyriaus vadovas pareiškė, kad „asmenims, raginantiems užsienio valstybes ir tarptautines organizacijas taikyti Baltarusijai ekonomines ir kitas sankcijas, gali būti taikomas laikinas draudimas keliauti į užsienį arba netgi pradėtas jų baudžiamasis persekiojimas“, ir dėl to kai kuriems žmogaus teisių gynėjams, opozicijos politikams ir nepriklausomiems žurnalistams nebuvo leista išvykti iš Baltarusijos arba jie netgi buvo grąžinti pasiekę ES pasienį;

  F.  kadangi ES valstybių narių ambasadoriai Minske buvo pakviesti grįžti į savo sostines pasitarti ir visos ES valstybės narės sukvietė Baltarusijos ambasadorius į savo užsienio reikalų ministerijas;

  G. kadangi ES valstybių narių sprendimas yra aiškus ženklas, kad užsienio reikalų srityje ES yra solidari ir vieninga ir kad ES veiksmai yra efektyvūs, ir Europos vertybių skatinimo ES viduje bei už jos ribų ir jų įgyvendinimo sėkmė priklausys nuo tvirto ES įsipareigojimo veikti vieningai;

  H. kadangi ES Baltarusijai taikoma politika ir toliau yra grindžiama sąlygomis; kadangi Baltarusijos valdžios institucijos gali pagerinti ES ir Baltarusijos santykius paleisdamos visus politinius kalinius;

  I.   kadangi dvišalių santykių su Europos Sąjunga pagerėjimas taip pat priklauso nuo Baltarusijos vyriausybės pažangos įgyvendinant savo ESBO prisiimtus įsipareigojimus ir laikantis pagrindinių žmogaus teisių, teisinės valstybės ir demokratijos principų, įskaitant politinių kalinių išlaisvinimą; kadangi priešingu atveju padidės Baltarusijos saviizoliacija, kuri veiks Baltarusijos žmones ir taip pat lems didesnę priklausomybe nuo Rusijos;

  J.   kadangi ES Taryba nusprendė išplėsti sąrašą asmenų, kuriems dėl didėjančių Baltarusijos režimo visuomenės represijų taikomos sankcijos;

  K. kadangi ES yra didžiausia Baltarusijos prekybos partnerė: Baltarusijos eksportas į ES siekia 38 proc.; kadangi 2011 m. Baltarusijos prekybos su ES perteklius siekė apie 6 milijardus JAV dolerių;

  L.  kadangi ES valstybės narės negalėjo pasiekti susitarimo dėl sankcijų įtakingiems verslininkams, artimai susijusiems su režimu ir jį remiantiems;

  M. kadangi remdamosi 2011 m. Baltarusijos demokratijos ir žmogaus teisių aktu, kurį kaip įstatymą sausio 3 d. pasirašė prezidentas B. Obama, JAV ragina IIHF sustabdyti planus 2014 m. čempionatą surengti Baltarusijoje, kol Baltarusijos vyriausybė paleis visus politinius kalinius;

  1.  apgailestauja dėl toliau blogėjančių ES ir Baltarusijos santykių; atkreipia dėmesį į sprendimą atšaukti visus ES valstybių narių ambasadorius Baltarusijoje – ES diplomatinėje praktikoje precedento neturintį žingsnį ir patvirtina, kad Baltarusijos valdžios institucijų mėginimai suskaldyti Europos Sąjungą priimant sprendimus dėl sankcijų nedavė rezultatų;

  2.  pabrėžia, kad tvirtas visų ES valstybių narių ir kitų demokratinių šalių įsipareigojimas esant būtinybei veikti vieningai gali padėti sėkmingai skatinti universaliąsias vertybes tokiose šalyse kaip Baltarusija ir priartinti šias šalis prie perėjimo prie demokratijos;

  3.  pabrėžia, kad, užuot rinkęsis didesnę saviizoliaciją, Minskas turėtų pasirinkti tai, ko reikia jo žmonėms, ir atsiverti demokratijai;

  4.  smerkia nuolatinį žmogaus teisių gynėjų ir demokratinės opozicijos narių persekiojimą bei priekabiavimą prie pilietinės visuomenės aktyvistų ir nepriklausomos žiniasklaidos Baltarusijoje dėl politinių priežasčių;

  5.  reikalauja besąlygiškai nedelsiant išlaisvinti visus politinius kalinius; pabrėžia, kad ES ir Baltarusijos dialogas negalės pasistūmėti į priekį, jei Baltarusija nedarys pažangos siekdama įtvirtinti demokratiją, žmogaus teises bei teisinės valstybės principus ir kol besąlygiškai nebus išlaisvinti visi politiniai kaliniai, be kitų, žmogaus teisių centro „Viasna“ pirmininkas ir Tarptautinės žmogaus teisių federacijos (FIDH) pirmininko pavaduotojas Alesis Bialiatskis, du buvę kandidatai į prezidentus Mikalajus Statkevičius ir Andrejus Sanikau, demokratinės opozicijos kandidatų į prezidentus rinkimų kampanijos vadovai Pavelas Seviarynetsas ir Dzimitrijus Bandarenka ir dėl tariamai pažeistų namų arešto taisyklių pažeidimo įkalintas politinis kalinys Siargejus Kavalenka, kurio sveikata dėl ilgai trunkančio bado streiko labai pablogėjo ir jo gyvybei gresia pavojus, ir kol nebus visiškai atkurtos šių asmenų pilietinės teisės;

  6.  ragina ES valstybių narių ir visų kitų demokratinių šalių nacionalines ledo ritulio federacijas skatinti IIHF, taip pat per jos ateinantį susitikimą kitame kongrese, kuris vyks gegužės mėn. Suomijoje, Helsinkyje, pasinaudoti 2014 m. Baltarusijoje vyksiančiu Pasaulio ledo ritulio čempionatu kaip galimybe tarptautiniu mastu padidinti sąmoningumą kritinės žmogaus ir pilietinių teisių padėties Baltarusijoje klausimu ir ragina IIHF pareigūnus bei sportininkus, kaip laisvus ir atsakingus piliečius, pasisakyti prieš režimo represijas;

  7.  palankiai vertina Tarybos 2012 m. vasario 28 d. sprendimą sustiprinti ribojamąsias priemones ir įtraukti dar 21 asmenį, atsakingą už pilietinės visuomenės ir demokratinės opozicijos represijas Baltarusijoje, į sąrašą žmonių, kuriems draudžiama keliauti ir kurių turtas įšaldytas;

  8.  ragina Tarybą atsižvelgti į paskutinius įvykius, susijusius su ES ir Baltarusijos diplomatiniais santykiais, ir į toliau blogėjančią žmogaus teisių bei pagrindinių laisvių padėtį šalyje ir ragina priimti atitinkamą sprendimą dėl tolesnių ribojamųjų priemonių, įskaitant atskirais atvejais taikomas tikslines ekonomines sankcijas, ir užtikrinti visapusišką ir nuoseklų visų priimtų priemonių įgyvendinimą ES valstybėse narėse;

  9.  ragina ES tuo pat metu sustiprinti savo įsipareigojimus Baltarusijos pilietinei visuomenei, savo ryšius su opozicija ir remti Baltarusijos žmonių demokratijos siekius;

  10. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių parlamentams ir vyriausybėms, Jungtinių Tautų Generaliniam Sekretoriui, Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) ir Europos Tarybos parlamentinėms asamblėjoms, Nepriklausomų valstybių sandraugos (NVS) sekretoriatui bei Baltarusijos parlamentui ir vyriausybei.