Návrh usnesení - B7-0183/2012Návrh usnesení
B7-0183/2012

NÁVRH USNESENÍ o situaci v Bělorusku (2012/2581(RSP))

13. 3. 2012

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu

Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Michał Tomasz Kamiński za skupinu ECR

Viz také společný návrh usnesení RC-B7-0178/2012

Postup : 2012/2581(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B7-0183/2012
Předložené texty :
B7-0183/2012
Rozpravy :
Přijaté texty :

B7‑0183/2012

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Bělorusku (2012/2581(RSP))

Evropský parlament,

–   s ohledem na svá předchozí usnesení o situaci v Bělorusku,

–   s ohledem na rozhodnutí Rady 2010/639/SZBP ve znění prováděcího rozhodnutí Rady 2012/126/SZBP a na nařízení Rady (ES) č. 765/2006, ve znění prováděcího nařízení Rady (EU) č. 170/2012 o omezujících opatřeních vůči Bělorusku,

–   s ohledem na rozhodnutí Rady 2011/69/SZBP, kterým se mění seznam osob podléhajících omezujícím opatřením tak, aby zahrnoval osoby odpovědné za porušování mezinárodních standardů pro volby během prezidentských voleb v Bělorusku dne 19. prosince 2010,

–   s ohledem na Úmluvu OSN proti mučení a jinému krutému, nelidskému a ponižujícímu zacházení nebo trestům, jejíž smluvní stranou Bělorusko je,

–   s ohledem na závěry o Bělorusku, které přijala Rada ve složení pro zahraniční věci na svém 3 065. zasedání v Bruselu dne 31. ledna 2011,

–   s ohledem na deklaraci ze summitu o Východním partnerství přijatou v Praze ve dnech 7.–9. května 2009 a na deklaraci o situaci v Bělorusku přijatou u příležitosti konání summitu o Východním partnerství ve Varšavě dne 30. září 2011,

–   s ohledem na rezoluci Parlamentního shromáždění Rady Evropy č. 1857 (2012) o situaci v Bělorusku ze dne 25. ledna 2012,

–   s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu

A. vzhledem k tomu, že v rozhodnutí Rady 2012/126/SZBP byla omezující opatření uvalená na Bělorusko rozšířena na devatenáct soudců a veřejných žalobců a na dva policejní úředníky, kteří jsou považováni za odpovědné za potlačování demokratické opozice a aktivistů občanské společnosti; vzhledem k tomu, že tyto sankce schválilo 27 ministrů zahraničních věcí zemí EU;

B.  vzhledem k tomu, že dne 28. února 2012 běloruské orgány vyzvaly velvyslance EU a Polska v Minsku, aby opustili zemi, a povolaly hlavy svých diplomatických zastoupení při Evropské unii a ve Varšavě do Minska ke konzultacím;

C. vzhledem k tomu, že v reakci na tento krok běloruských úřadů se EU téhož dne rozhodla povolat ke konzultacím všechny velvyslance členských států EU v Minsku;

D. vzhledem k tomu, že EU již zavedla zmrazení aktiv a zákaz udělení víz pro 210 osob odpovědných za trvající potlačování občanské společnosti, politické opozice a nezávislých sdělovacích prostředků Lukašenkovým režimem;

E.  vzhledem k tomu, že EU oznámila, že v březnu 2012 proběhne debata o sankcích vůči podnikatelům financujícím Lukašenkův režim;

F.  vzhledem k tomu, že Rusko, Bělorusko a Kazachstán označily společně hospodářské sankce vůči Minsku za nepřijatelné; vzhledem k tomu, že Vladimir Putin prohlásil, že Rusko se staví proti sankcím, protože vedly k intervencím v tragických případech Libye a Iráku;

G. vzhledem k tomu, že pokračuje pronásledování a zadržování obhájců lidských práv v Bělorusku a že Lukašenkův režim zesílil represe proti aktivistům občanské společnosti, demokratické opozici a svobodným sdělovacím prostředkům;

H. vzhledem k tomu, že v Bělorusku nepanuje dostatečná důvěra v právní stát a nezávislost justice a že soudní procesy zjevně nesplňují mezinárodně uznávané normy;

I.   vzhledem k tomu, že mnoho opozičních politiků, aktivistů občanské společnosti a obhájců lidských práv je dosud ve věznicích a trestaneckých táborech, mezi nimi Mikalaj Statkevič, Andrej Sannikav, Pavel Sevjaryněc, Zmicer Bandarenka a Ales Bjaljacki;

J.   vzhledem k tomu, že člen konzervativní křesťanské strany Sjargej Kavalenka byl odsouzen k trestu odnětí svobody na 2 roky a 1 měsíc za to, že vyvěsil bílo-červeno-bílou vlajku (symbol nezávislého Běloruska) na vánoční strom ve Vitebsku; vzhledem k tomu, že Sjargej Kavalenka pokračuje již 86. den v hladovce proti nespravedlivému rozsudku;

K. vzhledem k tomu, že běloruský občan studující v Polsku Ivan Šyła byl dne 14. února 2012 zatčen příslušníky speciálních sil před kanceláří PEN klubu v Minsku, kde očekával ceremoniál vyhlašování ceny „Miluji Bělorusko“; vzhledem k tomu, že soud odsoudil Ivana Šyłu k 22 dnům vězení za loňskou kampaň solidarity se Zmicerem Daškevičem;

L.  vzhledem k tomu, že by se v roce 2014 mělo v Bělorusku konat mistrovství světa v ledním hokeji;

M. vzhledem k tomu, že běloruské orgány podepsaly deklaraci z pražského summitu o Východním partnerství, čímž se zavázaly, že budou dbát na zásady mezinárodního práva a základní hodnoty, včetně demokracie, právního státu a dodržování lidských práv a základních svobod;

1.  důrazně odsuzuje pokračující pronásledování a zadržování obhájců lidských práv Lukašenkovým režimem a naléhavě vyzývá běloruské orgány, aby přestaly s represemi vůči aktivistům občanské společnosti a nezávislým novinářům;

2.  vyzývá běloruské orgány k okamžitému a bezpodmínečnému propuštění zadržovaných představitelů opozice, k tomu, aby byl zadržovaným umožněn přístup k jejich blízkým a k lékařské péči a aby byl zaručen řádný a spravedlivý proces osobám obviněným z trestných činů během masových protestů; naléhavě vyzývá běloruské orgány, aby okamžitě a bezpodmínečně propustily Sjargeje Kavalenku a zajistily mu nezbytnou lékařskou pomoc;

3.  odsuzuje zatčení a obvinění mladého aktivisty „Mladého frontu“ Ivan Šyła; připomíná, že akce solidarity s politickými vězni neomlouvá zásahy vůči opozici;

4.  důrazně odsuzuje metody používané KGB, běloruskou policií a dalšími orgány, jako je mučení, týrání, a používání síly s cílem vymoci od zadržovaných falešná doznání; odsuzuje výhružky vůči příbuzným opozičních aktivistů, novinářům, právníkům a aktivistům občanské společnosti;

5.  vítá předchozí sankce EU vůči zástupcům běloruského režimu a vyzývá vysokou představitelku EU, Komisi a Radu, aby zvážily další rozšíření sankcí;

6.  vyzývá běloruské orgány, aby zajistily dodržování lidských práv a základních svobod v souladu se Všeobecnou deklarací lidských práv a mezinárodními nástroji lidských práv, jež Bělorusko ratifikovalo;

7.  pevně zdůrazňuje, že jakýkoli dialog s běloruským režimem je možný , pouze pokud jeho orgány splní své ústavní a mezinárodní závazky ohledně právního státu, lidských práv a demokracie; znovu opakuje, že bez přechodu Běloruska k demokracii, lidským právům a právnímu státu nemůže být dosaženo v dialogu mezi EU a Běloruskem žádného pokroku;

8.  vyzývá Mezinárodní federaci ledního hokeje a národní hokejové federace, aby změnily pořadatele mistrovství světa v ledním hokeji v roce 2014 a přesunuly mistrovství do země, která dodržuje lidská práva svých obyvatel; zdůrazňuje, že takováto prestižní akce by se neměla konat v zemi, jejíž autokratický a brutální režim zavinil utrpení tisíců svých občanů v důsledku útlaku;

9.  znovu žádá Komisi, aby všemi finančními i politickými prostředky podporovala úsilí běloruské občanské společnosti, nezávislých sdělovacích prostředků (včetně televizní stanice Belsat, Evropského rádia pro Bělorusko, rozhlasové stanice Radio Racyja a dalších) a nevládních organizací v Bělorusku při prosazování demokracie a vystupování proti režimu;

10. vítá rozhodnutí britské vlády uplatnit zákaz cestování do EU vůči prezidentu Lukašenkovi, který hodlá navštívit Spojené království letos v létě při příležitosti konání olympijských her. Je třeba britské vládě poblahopřát k jejímu rozhodnutí upřednostnit právně zákaz cesty do EU před jejími závazku vůči Mezinárodnímu olympijskému výboru;

11. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Radě, Komisi, parlamentům a vládám členských států, parlamentním shromážděním OBSE a Rady Evropy a parlamentu a vládě Běloruska.