Forslag til beslutning - B7-0183/2012Forslag til beslutning
B7-0183/2012

FORSLAG TIL BESLUTNING om situationen i Hviderusland (2012/2581(RSP))

13.3.2012

på baggrund af redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Michał Tomasz Kamiński for ECR-Gruppen

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B7-0178/2012

Procedure : 2012/2581(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B7-0183/2012
Indgivne tekster :
B7-0183/2012
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

B7‑0183/2012

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Hviderusland (2012/2581(RSP))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til sine tidligere beslutninger om situationen i Hviderusland,

–   der henviser til Rådets afgørelse 2010/639/FUSP, gennemført ved Rådets gennemførelsesafgørelse 2012/126/FUSP, og Rådets forordning (EF) nr. 765/2006, gennemført ved Rådets gennemførelsesafgørelse (EU) nr. 170/2012, om restriktive foranstaltninger over for Belarus,

–   der henviser til Rådets afgørelse 2011/69/FUSP af 31. januar 2011 om ændring af listen over personer omfattet af restriktive foranstaltninger med henblik på at inkludere personer, der var ansvarlige for overtrædelserne af de internationale valgstandarder ved præsidentvalget den 19. december 2010 i Hviderusland;

–   der henviser til FN's konvention mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, som Hviderusland er part i,

–   der henviser til Rådets konklusioner om Hviderusland, der blev vedtaget på Udenrigsrådets 3065. samling i Bruxelles den 31. januar 2011,

–   der henviser til erklæringen fra topmødet i det østlige partnerskab den 7.-9. maj 2009 i Prag og erklæringen om situationen i Hviderusland fra det østlige partnerskabs topmøde den 30. september 2011 i Warszawa,

–   der henviser til resolution 1857 (2012) af 25. januar 2012 fra Europarådets Parlamentariske Forsamling om situationen i Hviderusland,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

A. der henviser til, at der i Rådets afgørelse 2012/126/FUSP blev truffet restriktive foranstaltninger mod nitten dommere og anklagere samt to polititjenestemænd, som ansås for at være ansvarlige for undertrykkelse af den demokratiske opposition og civilsamfundsaktivister; der henviser til, at disse sanktioner blev vedtaget af alle 27 EU-udenrigsministre;

B.  der henviser til, at de hviderussiske myndigheder den 28. februar 2012 anmodede EU's og Polens ambassadører i Minsk om at forlade landet og kaldte lederne af Hvideruslands diplomatiske repræsentationer ved EU og i Warszawa hjem til konsultationer i Minsk;

C. der henviser til, at EU som svar på de hviderussiske myndigheders handling den selv samme dag besluttede at appellere om konsultationer med alle EU-landes ambassadører i Minsk;

D. der henviser til, at EU i forvejen havde indført indefrysning af aktiver og indrejseforbud for 210 personer på grund af Lukasjenko-regimets fortsatte undertrykkelse af civilsamfundet, den politiske opposition og de uafhængige medier;

E.  der henviser til, at EU har bebudet en debat i marts 2012 om sanktioner mod forretningsmænd, der finansierer Lukasjenkos regime;

F.  der henviser til, at Rusland, Hviderusland og Kasakhstan i en fælles udtalelse har betegnet økonomiske sanktioner som uacceptable; der henviser til, at Vladimir Putin har erklæret, at Rusland er imod alle sanktioner, fordi de fører til interventioner som i de tragiske tilfælde med Libyen og Irak;

G. der henviser til, at menneskerettighedsforkæmpere til stadighed udsættes for chikane og arrestationer, og at Lukasjenkos regime har skærpet undertrykkelsen af civilsamfundsaktivister, den demokratiske opposition og de frie medier;

H. der henviser til, at der i Hviderusland er ringe tillid til retsstaten og domstolenes uafhængighed, og at de retlige processer helt klart ikke lever op til de internationalt anerkendte standarder;

I.   der henviser til, at et stort antal oppositionspolitikere, civilsamfundsaktivister og menneskerettighedsaktivister fortsat er anbragt i fængsler og straffekolonier, heriblandt Nikolaj Statkevitj, Andrej Sannikov, Pavel Severinets, Dmitrij Bondarenko og Ales Bjaljatski;

J.   der henviser til, at Sergej Kovalenko, medlem af det Konservative Kristelige Parti, er blevet idømt fængsel i 2 år og 1 måned for at have hængt det hvide, røde og hvide flag (symbol på det uafhængige Hviderusland) på juletræet i Vitebsk; der henviser til, at Sergej Kovalenko i protest mod den uretfærdige dom har indledt en sultestrejke, som nu har varet i 86 dage;

K. der henviser til, at Ivan Sjilo, en hviderussisk statsborger som studerer i Polen, den 14. februar 2012 blev anholdt af Spetsnaz-officerer foran PEN-centrets kontor i Minsk, hvor han skulle have deltaget i prisoverrækkelsesceremonien "I love Belarus"; der henviser til, at Ivan Sjilo blev idømt 22 dages fængsel for at have gennemført en kampagne for solidaritet med Dmitrij Dasjkevitj sidste år;

L.  der henviser til, at VM i Ishockey efter planen skal afholdes i Hviderusland i 2014;

M. der henviser til, at de hviderussiske myndigheder har undertegnet erklæringen fra det østlige partnerskabs topmøde i Prag, hvori de forpligter sig til at overholde principperne i folkeretten og de grundlæggende værdier, herunder demokrati, retsstatsprincippet og respekten for menneskerettighederne samt de grundlæggende frihedsrettigheder;

1.  fordømmer på det kraftigste Lukasjenko-regimets vedvarende chikane mod og tilbageholdelser af menneskerettighedsforkæmpere opfordrer indtrængende de hviderussiske myndigheder til at standse den målrettede undertrykkelse af civilsamfundsaktivister og uafhængige journalister;

2.  anmoder de hviderussiske myndigheder om øjeblikkeligt og betingelsesløs at løslade fængslede oppositionspolitikere, give de tilbageholdte uhindret adgang til pårørende og medicinsk behandling og sikre en fair og retfærdig rettergang for de anklagede i straffesagen om masseoptøjer; opfordrer indtrængende de hviderussiske myndigheder til at løslade Sergej Kovalenko øjeblikkeligt og betingelsesløst og til at yde ham den nødvendige lægehjælp;

3.  fordømmer arrestationen og domfældelsen af den unge aktivist fra "Ung Front", Ivan Sjilo; påpeger, at handlinger udført for at vise solidaritet med politiske fanger ikke må bruge som påskud for at slå ned på oppositionen;

4.  fordømmer på det kraftigste de metoder, der benyttes af KGB, hviderussisk politi og andre myndigheder, såsom tortur, chikane og magtanvendelse for at få de tilbageholdte til at afgive falske tilståelser; fordømmer truslerne mod oppositionsmedlemmers familier, journalister, advokater og civilsamfundsaktivister;

5.  påskønner de tidligere EU-sanktioner mod repræsentanter for det hviderussiske regime og opfordrer den højtstående repræsentant, Kommissionen og Rådet til at overveje at udvide disse sanktioner yderligere;

6.  opfordrer de hviderussiske myndigheder til at sikre respekten for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder i overensstemmelse med verdenserklæringen om menneskerettigheder og de internationale menneskerettighedsinstrumenter, som er ratificeret af Hviderusland;

7.  betoner kraftigt, at enhver dialog med det hviderussiske regime kun er mulig, hvis dets myndigheder vil opfylde deres forfatningsmæssige og internationale forpligtelser for så vidt angår retsstatsprincipper, menneskerettigheder og demokrati; fastholder, at der ikke kan ske fremskridt i dialogen mellem EU og Hviderusland, uden at Hviderusland gør fremskridt med hensyn til demokrati, menneskerettigheder og retsstatsprincipper;

8.  Opfordrer Det Internationale Ishockeyforbund og de nationale ishockeyforbund til at flytte værtskabet for VM i Ishockey 2014 til et land, der respekterer sit folks menneskerettigheder; understreger, at en så prestigebetonet begivenhed ikke bør afholdes i et land, hvis autokratiske og brutale styre medført lidelser for og undertrykkelse af tusindvis af borgere;

9.  opfordrer på ny Kommissionen til med alle finansielle og politiske midler at støtte de bestræbelser, som Hvideruslands civilsamfund, uafhængige medier (herunder TV Belsat, European Radio for Belarus, Radio Racja m.fl.) samt ikke-statslige organisationer i Hviderusland gør for at fremme demokrati og udøve modstand mod styret;

10. hilser det velkomment, at den britiske regering har besluttet at anvende EU's indrejseforbud mod præsident Lukasjenko, som søger at komme til Det Forenede Kongerige i anledning af De Olympiske Lege denne sommer; lykønsker den britiske regering med dens beslutning om at give EU's indrejseforbud en retlig fortrinsstilling i forhold til sine forpligtelser over for IOC;

11. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionens næstformand/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes parlamenter og regeringer, OSCE's og Europarådets Parlamentariske Forsamlinger og parlamentet og regeringen i Hviderusland.