Resolutsiooni ettepanek - B7-0183/2012Resolutsiooni ettepanek
B7-0183/2012

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK Olukord Valgevenes (2012/2581(RSP))

13.3.2012

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel
vastavalt kodukorra artikli 110 lõikele 2

Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Michał Tomasz Kamiński fraktsiooni ECR nimel

Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B7-0178/2012

Menetlus : 2012/2581(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B7-0183/2012
Esitatud tekstid :
B7-0183/2012
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

B7‑0183/2012

Euroopa Parlamendi resolutsioon olukorra kohta Valgevenes (2012/2581(RSP))

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone olukorra kohta Valgevenes,

–   võttes arvesse nõukogu otsust 2010/639/ÜVJP, mida rakendatakse nõukogu rakendusotsusega 2012/126/ÜVJP, ning nõukogu määrust (EÜ) nr 765/2006, mida rakendatakse nõukogu rakendusmäärusega (EL) nr 170/2012, Valgevene vastu suunatud piiravate meetmete kohta,

–   võttes arvesse nõukogu otsust 2011/69/ÜVJP, millega muudetakse nende isikute nimekirja, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid, et lisada isikud, kes on vastutavad rahvusvaheliste valimisstandardite rikkumise eest Valgevenes 19. detsembril 2010. aastal toimunud presidendivalimistel,

–   võttes arvesse piinamise ning muude julmade, ebainimlike või inimväärikust alandavate kohtlemis- ja karistamisviiside vastast Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni konventsiooni, milles Valgevene on osaline,

–   võttes arvesse 31. jaanuaril 2011. aastal Brüsselis toimunud välisasjade nõukogu 3065. istungil vastu võetud järeldusi Valgevene kohta,

–   võttes arvesse 7.–9. mail 2009. aastal Prahas toimunud idapartnerluse tippkohtumise deklaratsiooni ning 30. septembril 2011. aastal Varssavis toimunud idapartnerluse tippkohtumisel vastu võetud deklaratsiooni olukorra kohta Valgevenes,

–   võttes arvesse Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee 25. jaanuari 2012. aasta resolutsiooni 1857(2012) olukorra kohta Valgevenes,

–   võttes arvesse kodukorra artikli 110 lõiget 2,

A. arvestades, et nõukogu otsuses 2012/126/ÜVJP laiendati Valgevene vastu suunatud piiravaid meetmeid 19 kohtunikule ja prokurörile ning 2 politseiametnikule, keda peetakse vastutavaks demokraatliku opositsiooni ja kodanikuühiskonna aktivistide mahasurumise eest; arvestades, et nendes sanktsioonides leppisid kokku 27 ELi välisministrit;

B.  arvestades, et 28. veebruaril 2012 kutsusid Valgevene ametivõimud ELi ja Poola suursaadikuid Minskis üles riigist lahkuma ning kutsusid Euroopa Liidu juures ja Varssavis asuvate Valgevene diplomaatiliste institutsioonide juhid nõupidamiseks tagasi Minskisse;

C. arvestades, et vastuseks Valgevene ametivõimude tegevusele otsustas EL samal päeval kutsuda nõupidamisele kõik ELi liikmesriikide suursaadikud Minskis;

D. arvestades, et EL oli juba võtnud kasutusele varade külmutamise ja viisakeelu 210 inimese suhtes kodanikuühiskonna, poliitilise opositsiooni ja sõltumatu meedia jätkuva mahasurumise tõttu Lukašenko režiimi poolt;

E.  arvestades, et EL on teatanud, et 2012. aasta märtsis toimub arutelu Lukašenko režiimi rahastavate ärimeeste vastu suunatud sanktsioonide üle;

F.  arvestades, et Venemaa, Valgevene ja Kasahstan pidasid ühises avalduses Minski vastu kehtestatud majandussanktsioone vastuvõetamatuks; arvestades, et Vladimir Putini sõnul on Venemaa vastu kõikidele sanktsioonidele, sest need toovad kaasa sekkumise, nagu Liibüa ja Iraagi traagiliste juhtumite puhul;

G. arvestades, et Valgevenes jätkub inimõiguste kaitsjate ahistamine ja kinnipidamine ning Lukašenko režiim on tugevdanud kodanikuühiskonna aktivistide, demokraatliku opositsiooni ja vaba meedia vastaseid repressioone;

H. arvestades, et Valgevenes on ebapiisav usaldus õigusriigi põhimõtte ja kohtusüsteemi sõltumatuse vastu ning kohtumenetlused ei vasta kaugeltki rahvusvaheliselt tunnustatud standarditele;

I.   arvestades, et suur arv opositsioonipoliitikuid, kodanikuühiskonna aktiviste ja inimõiguste kaitsjaid on ikka veel vangis ja kolooniates, nende hulgas Mikalai Statkevitš, Andrei Sannikav, Pavel Sevjarõnets, Dzmitri Bandarenka ja Ales Bialiatski;

J.   arvestades, et Konservatiivse Kristliku Partei liige Sjarhej Kavalenka mõisteti 2 aastaks ja 1 kuuks vangi selle eest, et ta riputas valgepunavalge lipu (iseseisva Valgevene sümbol) Vitsebski jõulupuule; arvestades, et Sjarhej Kavalenka jätkab ebaõiglase kohtuotsuse vastast näljastreiki, mis on kestnud nüüd juba 86 päeva;

K. arvestades, et Poolas õppiv Valgevene kodanik Ivan Šõla vahistati 14. veebruaril 2012 Spetsnazi ametnike poolt PEN-keskuse kontori ees Minskis, kus ta pidi osalema auhinnatseremoonial „Ma armastan Valgevenet”; arvestades, et kohtu otsuse kohaselt peab Ivan Šõla veetma 22 päeva vanglas eelmisel aastal Dzmitri Daškevitšiga üles näidatud solidaarsuse kampaania eest;

L.  arvestades, et Valgevenes peaksid toimuma 2014. aasta jäähoki maailmameistrivõistlused;

M. arvestades, et Valgevene ametivõimud on allkirjastanud idapartnerluse tippkohtumise Praha deklaratsiooni, millega nad kinnitasid pühendumist rahvusvahelise õiguse põhimõtetele ja põhiväärtustele, sealhulgas demokraatiale, õigusriigi põhimõttele ning inimõiguste ja põhivabaduste austamisele;

1.  mõistab teravalt hukka inimõiguste kaitsjate jätkuva ahistamise ja kinnipidamise Lukašenko režiimi poolt ning nõuab tungivalt, et Valgevene ametivõimud peataksid kodanikuühiskonna aktivistide ja sõltumatute ajakirjanike vastu suunatud repressioonid;

2.  nõuab, et Valgevene ametivõimud vabastaksid kohe ja tingimusteta kinnipeetavad opositsiooniesindajad, võimaldaksid kinnipeetavatel suhelda vabalt sugulastega ja saada arstiabi ning tagaksid õiglase ja erapooletu kohtuprotsessi neile, keda süüdistatakse massirahutuste kriminaalasjas; nõuab tungivalt, et Valgevene ametivõimud vabastaksid kohe ja tingimusteta Sjarhej Kavalenka ning tagaksid talle vajaliku arstiabi;

3.  mõistab hukka ühenduse „Maladõ Front” noore aktivisti Ivan Šõla vahistamise ja süüdimõistmise; tuletab meelde, et poliitvangidega solidaarsuse ülesnäitamine ei saa olla ettekäändeks opositsiooni mahasurumisel;

4.  mõistab teravalt hukka KGB, Valgevene politsei ja teiste ametivõimude kasutatavad meetodid, nagu piinamine, ahistamine ja jõu kasutamine vahialustelt valetunnistuste saamiseks; mõistab hukka opositsiooniaktivistide sugulaste, ajakirjanike, advokaatide ja kodanikuühiskonna aktivistide ähvardamise;

5.  pooldab Valgevene režiimi esindajate vastu kehtestatud eelmisi ELi sanktsioone ning kutsub ELi kõrget esindajat, komisjoni ja nõukogu üles arutama sanktsioonide edasist laiendamist;

6.  kutsub Valgevene ametivõime üles tagama inimõiguste ja põhivabaduste austamise kooskõlas inimõiguste ülddeklaratsiooniga ja inimõigusi käsitlevate rahvusvaheliste dokumentidega, mille Valgevene on ratifitseerinud;

7.  rõhutab kindlalt, et dialoog Valgevene režiimiga on võimalik ainult siis, kui Valgevene ametivõimud täidavad oma põhiseadusest tulenevad ja rahvusvahelised kohustused õigusriigi põhimõtte, inimõiguste ja demokraatia valdkonnas; kordab, et ELi ja Valgevene dialoogi edenemise eeldus on Valgevene edusammud demokraatia, inimõiguste ja õigusriigi põhimõtte edendamisel;

8.  kutsub Rahvusvahelist Jäähokiföderatsiooni ja riikide jäähokiföderatsioone üles muutma 2014. aasta jäähoki maailmameistrivõistluste korraldajariiki ja tegema korraldamist ülesandeks riigile, kus austatakse oma rahva inimõigusi; rõhutab, et selline mainekas üritus ei tohiks toimuda riigis, kus autokraatlik ja jõhker režiim on toonud kaasa tuhandete kodanike kannatused ja mahasurumise;

9.  kordab üleskutset komisjonile toetada kõigi rahaliste ja poliitiliste vahenditega Valgevene kodanikuühiskonna, sõltumatu meedia (sealhulgas TV Belsat, European Radio for Belarus, Radio Racja ja teised) ja valitsusväliste organisatsioonide jõupingutusi Valgevenes, et edendada demokraatiat ja seista vastu režiimi survele;

10. kiidab heaks Suurbritannia valitsuse otsuse kohaldada ELi reisikeeldu president Lukašenko suhtes, kes kavatseb külastada Ühendkuningriiki käeoleva aasta suvel olümpiamängude puhul; on rahul Suurbritannia valitsuse otsusega pidada ELi reiskeeldu ROKi ees võetud kohustustest õiguslikult tähtsamaks;

11. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, nõukogule, komisjonile, liikmesriikide parlamentidele ja valitsustele, OSCE ja Euroopa Nõukogu parlamentaarsetele assambleedele ning Valgevene parlamendile ja valitsusele.