Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B7-0183/2012Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B7-0183/2012

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl padėties Baltarusijoje (2012/2581(RSP))

13.3.2012

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo
pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį

Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Michał Tomasz Kamiński ECR frakcijos vardu

Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B7-0178/2012

Procedūra : 2012/2581(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B7-0183/2012
Pateikti tekstai :
B7-0183/2012
Debatai :
Priimti tekstai :

B7‑0183/2012

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Baltarusijoje (2012/2581(RSP))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl padėties Baltarusijoje,

–   atsižvelgdamas į Tarybos sprendimą 2010/639/BUSP, įgyvendinamą pagal Tarybos įgyvendinimo sprendimą 2012/126/BUSP, ir į Tarybos Reglamentą (EB) Nr. 765/2006 dėl Baltarusijai taikomų ribojamųjų priemonių, įgyvendinamą pagal Tarybos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 170/2012,

–   atsižvelgdamas į Tarybos sprendimą 2011/69/BUSP, kuriuo iš dalies keičiamas tam tikrų Baltarusijos pareigūnų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąrašas ir į jį įtraukiami asmenys, atsakingi už tarptautinių rinkimų standartų pažeidimus per 2010 m. gruodžio 19 d. Baltarusijoje vykusius prezidento rinkimus,

–   atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų konvenciją prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ir baudimą, prie kurios Baltarusija yra prisijungusi,

–   atsižvelgdamas į Tarybos išvadas dėl Baltarusijos, priimtas 2011 m. sausio 31 d. Briuselyje vykusiame 3065-ajame Užsienio reikalų Tarybos posėdyje,

–   atsižvelgdamas į Prahoje 2009 m. gegužės 7–9 d. vykusio Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikimo metu patvirtintą deklaraciją ir per 2011 m. rugsėjo 30 d. Varšuvoje vykusį Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikimą patvirtintą deklaraciją dėl padėties Baltarusijoje,

–   atsižvelgdamas į 2012 m. sausio 25 d. Europos parlamentinės asamblėjos tarybos rezoliuciją Nr. 1857 (2012) dėl padėties Baltarusijoje,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi pagal Tarybos sprendimą 2011/69/BUSP ribojamosios priemonės Baltarusijai praplėstos ir pradėtos taikyti devyniolikai teisėjų ir prokurorų ir dviems policijos pareigūnams, kurie laikomi atsakingais už demokratinės opozicijos ir pilietinės visuomenės aktyvistų represijas; kadangi sankcijoms pritarė 27 ES valstybių užsienio reikalų ministrai;

B.  kadangi 2012 m. vasario 28 d. Baltarusijos valdžios institucijos paprašė, kad Minske esantys ES ir Lenkijos ambasadoriai paliktų šalį, ir savo diplomatinių institucijų Europos Sąjungoje ir Varšuvoje vadovus pakvietė atvykti į Minską konsultacijoms;

C. kadangi reaguodama į Baltarusijos valdžios institucijų veiksmus tą pačią dieną ES nusprendė sukviesti konsultacijoms visų Minske esančių ES valstybių narių ambasadorius;

D. kadangi Lukašenkos režimo vykdomų pilietinės visuomenės, politinės opozicijos ir nepriklausomos žiniasklaidos represijų laikotarpiu ES jau įšaldė 210 asmenų turtą ir uždraudė jiems išduoti vizas;

E.  kadangi ES paskelbė, kad 2012 m. kovo mėn. vyks diskusija dėl sankcijų verslininkams, kurie finansuoja Lukašenkos režimą;

F.  kadangi bendrame Rusijos, Baltarusijos ir Kazachstano pareiškime nurodoma, kad ekonominės sankcijos Minskui yra nepriimtinos; kadangi Vladimiras Putinas pareiškė, kad Rusija nepritaria jokioms sankcijoms, nes jos veda prie intervencijos, kaip buvo tragiškais Libijos ir Irako atvejais;

G. kadangi Baltarusijoje toliau vykdomi žmogaus teisių aktyvistų bauginimai ir sulaikymai ir Lukašenkos režimas padidino pilietinės visuomenės aktyvistų, demokratinės opozicijos ir nepriklausomos žiniasklaidos represijas;

H. kadangi Baltarusijoje nepakankamai pasitikima teisine valstybe, teismų nepriklausomumu, o teismo procesuose akivaizdžiai nesilaikoma tarptautiniu mastu pripažintų standartų;

I.   kadangi daug opozicijos politikų, pilietinės visuomenės aktyvistų ir žmogaus teisių gynėjų, tarp jų – Mikalajus Statkevičius, Andrejus Sanikau, Pavelas Seviarynetsas, Dzimitrijus Bandarenka ir Alesis Bialiatskis, vis dar kalinami kalėjime ir griežtojo režimo kolonijose;

J.   kadangi Konservatyviųjų krikščionių partijos narys Siargejus Kavalenka nuteistas 2 metus ir 1 mėnesį kalėti dėl to, kad Vitebske ant Kalėdų eglutės pakabino baltos, raudonos, baltos spalvų vėliavą – nepriklausomos Baltarusijos simbolį; kadangi Siargejus Kavalenka protestuodamas prieš neteisingą nuosprendį jau 86 dienas tęsia bado streiką;

K. kadangi Lenkijoje besimokantį Baltarusijos pilietį Ivaną Šylą 2012 m. vasario 14 d. Specialiosios paskirties pajėgų (Spetsnaz) pareigūnai suėmė priešais prekybos centro PEN būstinę Minske, kur jis turėjo dalyvauti apdovanojimų ceremonijoje „Aš myliu Baltarusiją“; kadangi už praėjusiais metais vykdytą solidarumo su Dzimitrijumi Daškevičiumi kampaniją teismas nuteisė Ivaną Šylą 22 dienas kalėti;

L.  kadangi 2014 m. Baltarusijoje turėtų vykti Pasaulio ledo ritulio čempionatas;

M. kadangi Baltarusijos valdžios institucijos pasirašė Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikimo metu priimtą Prahos deklaraciją, kuria įsipareigojo laikytis tarptautinės teisės principų ir pripažinti pagrindines vertybes, įskaitant demokratiją, teisinę valstybę ir pagarbą žmogaus teisėms bei pagrindinėms laisvėms;

1.  griežtai smerkia nuolat Lukašenkos režimo vykdomus žmogaus teisių gynėjų bauginimus ir sulaikymus ir ragina Baltarusijos valdžios institucijas nutraukti pilietinės visuomenės aktyvistų ir nepriklausomų žurnalistų represijas;

2.  ragina Baltarusijos valdžios institucijas nedelsiant ir besąlygiškai paleisti sulaikytus opozicijos veikėjus, sulaikytiems asmenims užtikrinti nevaržomą galimybę susisiekti su artimaisiais, suteikti medicininę priežiūrą ir užtikrinti nešališką ir teisingą teismo procesą baudžiamojoje byloje, iškeltoje asmenims, apkaltintiems masinių riaušių organizavimu; ragina Baltarusijos valdžios institucijas nedelsiant ir besąlygiškai paleisti Siargejų Kavalenką ir suteikti jam būtinąją medicininę pagalbą;

3.  smerkia jauno „Jaunimo fronto“ aktyvisto Ivano Šylos suėmimą ir nuteisimą; primena, kad solidarumo su politiniais kaliniais akcijos negali būti pretekstas susidoroti su opozicija;

4.  griežtai smerkia metodus, kuriuos taiko KGB, Baltarusijos policija ir kitos valdžios institucijos, pavyzdžiui, kankinimą, bauginimą ir jėgos naudojimą siekiant iš kalinamų asmenų išgauti netikrus prisipažinimus; smerkia grasinimus opozicijos aktyvistų artimiesiems, žurnalistams, teisininkams ir pilietinės visuomenės aktyvistams;

5.  pritaria ankstesnėms ES sankcijoms, kurios taikomos Baltarusijos režimo atstovams, ir ragina ES vyriausiąją įgaliotinę, Komisiją ir Tarybą apsvarstyti tolesnį sankcijų mastą;

6.  ragina Baltarusijos valdžios institucijas užtikrinti pagarbą žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms pagal Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją ir tarptautinius žmogaus teisių dokumentus, kuriuos Baltarusija yra ratifikavusi;

7.  ypač pabrėžia, kad dialogas su Baltarusijos režimu bus galimas tik tuo atveju, jei Baltarusijos valdžios institucijos vykdys su teisine valstybe, žmogaus teisėmis ir demokratija susijusius savo konstitucinius ir tarptautinius įsipareigojimus; kartoja, kad ES ir Baltarusijos dialogas negalės pasistūmėti į priekį, jei Baltarusija nedarys pažangos siekdama įtvirtinti demokratiją, žmogaus teises bei teisinės valstybės principus;

8.  ragina Tarptautinę ledo ritulio federaciją ir nacionalines ledo ritulio federacijas 2014 m. Pasaulio ledo ritulio taurės varžybų šeimininke pasirinkti kitą šalį ir perkelti jas į šalį, kurioje gerbiamos piliečių žmogaus teisės; pabrėžia, kad toks prestižinis renginys neturėtų vykti šalyje, kurioje dėl autokratinio ir brutalaus režimo kenčia tūkstančiai piliečių;

9.  dar kartą ragina Komisiją finansinėmis ir politinėmis priemonėmis remti Baltarusijos pilietinės visuomenės, nepriklausomos žiniasklaidos (įskaitant televiziją „Belsat“, radijo stotis „Europos radijas Baltarusijai“ ir „Radio racja“ ir kt.) ir nevyriausybinių organizacijų Baltarusijoje pastangas propaguoti demokratiją ir oponuoti režimui;

10. teigiamai vertina Jungtinės Karalystės vyriausybės sprendimą taikyti ES priimtą draudimą keliauti prezidentui Lukašenkai, kuris norėtų apsilankyti Jungtinėje Karalystėje per šios vasaros Olimpines žaidynes; reikia pasveikinti Jungtinės Karalystės vyriausybę dėl sprendimo suteikti teisinę pirmenybę ne savo pasižadėjimams Tarptautiniam olimpiniam komitetui, o ES patvirtintam draudimui keliauti;

11. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, Tarybai, Komisijai, valstybių narių parlamentams ir vyriausybėms, ESBO parlamentinėms asamblėjoms, Europos Tarybai ir Baltarusijos parlamentui ir vyriausybei.