Rezolūcijas priekšlikums - B7-0183/2012Rezolūcijas priekšlikums
B7-0183/2012

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par stāvokli Baltkrievijā (2012/2581(RSP))

13.3.2012

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,
saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu

Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Michał Tomasz Kamiński ECR grupas vārdā

Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B7-0178/2012

Procedūra : 2012/2581(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
B7-0183/2012
Iesniegtie teksti :
B7-0183/2012
Debates :
Pieņemtie teksti :

B7‑0183/2012

Eiropas Parlamenta rezolūcija par stāvokli Baltkrievijā (2012/2581(RSP))

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par stāvokli Baltkrievijā,

–   ņemot vērā Padomes Lēmumu 2010/639/KĀDP, ko īsteno ar Padomes Īstenošanas lēmumu 2012/126/KĀDP, un Padomes Regulu (EK) Nr. 765/2006, ko īsteno ar Padomes Īstenošanas regulu (ES) Nr. 170/2012 par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz Baltkrieviju,

–   ņemot vērā Padomes Lēmumu 2011/69/KĀDP, ar ko groza to personu sarakstu, uz kurām attiecas ierobežojošie pasākumi, lai šajā sarakstā iekļautu personas, kas atbildīgas par starptautisko vēlēšanu standartu pārkāpumiem Baltkrievijas prezidenta vēlēšanās 2010. gada 19. decembrī,

–   ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvenciju pret spīdzināšanu un citu nežēlīgu, necilvēcīgu vai pazemojošu rīcību vai sodīšanu, kurai Baltkrievija ir pievienojusies,

–   ņemot vērā 2011. gada 31. janvārī Briselē notikušās 3065. Ārlietu padomes sanāksmē pieņemtos Padomes secinājumus par Baltkrieviju,

–   ņemot vērā Prāgā 2009. gada 7.–9. maijā notikušās Austrumu partnerības augstākā līmeņa sanāksmes deklarāciju un Deklarāciju par situāciju Baltkrievijā, kas pieņemta Varšavā 2011. gada 30. septembrī Austrumu partnerības augstākā līmeņa sanāksmes laikā,

–   ņemot vērā Eiropas Padomes Parlamentārās asamblejas 2012. gada 25. janvāra rezolūciju Nr. 1857(2012) par stāvokli Baltkrievijā,

–   ņemot vērā Reglamenta 110. panta 2. punktu,

A. tā kā Padomes Lēmumā 2012/126/KĀDP noteikts, ka attiecībā uz Baltkrieviju pieņemtos ierobežojošos pasākumus paplašina, tos attiecinot uz 19 tiesnešiem un divām policijas amatpersonām, par kuriem uzskata, ka viņi ir atbildīgi par demokrātiskās opozīcijas un pilsoniskās sabiedrības aktīvistu represēšanu; tā kā par šīm sankcijām vienojās 27 ES ārlietu ministri;

B.  tā kā 2012. gada 28. februārī Baltkrievijas iestādes pieprasīja, lai Minskā rezidējošie ES vēstnieks un Polijas vēstnieks atstātu valsti, un atsauca uz konsultācijām Minskā savu diplomātisko institūciju vadītājus no Eiropas Savienības un Varšavas;

C. tā kā, atbildot uz Baltkrievijas iestāžu rīcību, ES tajā pašā dienā nolēma atsaukt no Minskas uz konsultācijām visus ES dalībvalstu vēstniekus;

D. tā kā ES jau ir ieviesusi līdzekļu iesaldēšanu un aizliegumu saņemt vīzas 210 personām par Lukašenko režīma represiju turpināšanu attiecībā uz pilsonisko sabiedrību, politisko opozīciju un neatkarīgajiem plašsaziņas līdzekļiem;

E.  tā kā ES ir paziņojusi, ka 2012. gada martā jānotiek debatēm par sankcijām pret uzņēmējiem, kas finansē Lukašenko režīmu;

F.  tā kā Krievijas, Baltkrievijas un Kazahstānas kopīgajā paziņojumā pausts, ka ekonomiskās sankcijas pret Minsku ir nepieņemamas; tā kā Vladimirs Putins ir teicis, ka Krievija iebilst pret jebkādām sankcijām, jo to rezultātā notiek iejaukšanās, tāpat kā traģiskajos notikumos Lībijā un Irākā;

G. tā kā Baltkrievijā turpinās cilvēktiesību aizstāvju vajāšana un apcietināšana un Lukašenko režīms ir pastiprinājis represijas pret pilsoniskās sabiedrības aktīvistiem, demokrātisko opozīciju un neatkarīgajiem plašsaziņas līdzekļiem;

H. tā kā Baltkrievijā ir uzticēšanās tiesiskumam un tiesu iestāžu neatkarībai ir zema un skaidri redzams, ka tiesvedība neatbilst starptautiski atzītām normām;

I.   tā kā cietumos un soda izciešanas kolonijās joprojām atrodas daudzi opozīcijas politiķi, pilsoniskās sabiedrības aktīvisti un cilvēktiesību aizstāvji, to vidū Mikalai Statkevich, Andrei Sannikau, Pavel Seviarynets, Dzmitry Bandarenka un Ales Bialiatski;

J.   tā kā Konservatīvās kristīgās partijas biedram Syarhiej Kavalenka tika piespriesti 2 gadi un 1 mēnesis cietumā par baltsarkanbaltā karoga (neatkarīgās Baltkrievijas simbola) uzvilkšanu Ziemassvētku eglē Vitebskā; tā kā Syarhiej Kavalenka jau 86 dienas turpina badastreiku, protestēdams pret netaisno spriedumu;

K. tā kā Baltkrievijas pilsoni Ivan Shyla, kas studēja Polijā, speciālās vienības virsnieki arestēja 2012. gada 14. februārī PEN kluba biroja priekšā, kur viņš ieradās uz balvas „I love Belarus” pasniegšanas ceremoniju; tā kā tiesa nolēma, ka Ivan Shyla pavadīs cietumā 22 dienas par pagājušā gada solidaritātes kampaņu ar Dzmitrijem Dashkevich;

L.  tā kā tiek plānots, ka 2014. gadā Baltkrievijā notiks Pasaules hokeja čempionāts;

M. tā kā Baltkrievijas iestādes ir parakstījušas Prāgas Austrumu partnerības augstākā līmeņa sanāksmes deklarāciju, kurā tās apņēmās ievērot starptautisko tiesību aktu principus un pamatvērtības, tostarp demokrātijas, tiesiskuma un cilvēktiesību un pamatbrīvību principus,

1.  stingri nosoda to, ka Lukašenko režīms turpina vajāt un apcietināt cilvēktiesību aizstāvjus, un mudina Baltkrievijas iestādes pārtraukt pret pilsoniskās sabiedrības aktīvistiem un neatkarīgajiem žurnālistiem vērstās represijas;

2.  prasa Baltkrievijas iestādēm nekavējoties un bez nosacījumiem atbrīvot apcietinājumā turētos opozicionārus, nodrošināt apcietinātajiem neierobežotu saziņu ar radiniekiem un medicīniskās aprūpes pieejamību, kā arī garantēt godīgu un taisnīgu tiesu personām, kas apsūdzētas krimināllietā par masu nemieriem; mudina Baltkrievijas iestādes nekavējoties un bez nosacījumiem atbrīvot Syarhiej Kavalenka un sniegt viņam nepieciešamo medicīnisko palīdzību;

3.  nosoda organizācijas „Young Front” jaunā aktīvista Ivan Shyla arestu un notiesāšanu; atgādina, ka akcijas, kuru mērķis ir solidarizēties ar politieslodzītajiem, nevar būt attaisnojums opozīcijas apspiešanai;

4.  stingri nosoda tādas KGB, Baltkrievijas policijas un citu iestāžu izmantotās metodes kā spīdzināšana, vajāšana un spēka lietošana, lai iegūtu nepatiesas atzīšanās no apcietinātajiem; nosoda draudus pret opozīcijas aktīvistu radiniekiem, žurnālistiem, advokātiem un pilsoniskās sabiedrības aktīvistiem;

5.  atzinīgi vērtē iepriekšējās ES sankcijas pret Baltkrievijas režīma pārstāvjiem un aicina ES augsto pārstāvi, Komisiju un Padomi apsvērt sankciju turpmāku paplašināšanu;

6.  aicina Baltkrievijas iestādes nodrošināt, ka tiek ievērotas cilvēktiesības un pamatbrīvības saskaņā ar Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju un Baltkrievijas ratificētajiem starptautiskajiem cilvēktiesību dokumentiem;

7.  stingri uzsver, ka dialogs ar Baltkrievijas režīmu ir iespējams tikai tad, ja šīs valsts iestādes izpilda savas konstitucionālās un starptautiskās saistības par tiesiskumu, cilvēktiesībām un demokrātiju; no jauna apstiprina, ka ES un Baltkrievijas dialoga turpināšana nav iespējama, ja Baltkrievija nepanāk progresu demokrātijas, cilvēktiesību un tiesiskuma jomā;

8.  aicina Starptautisko Hokeja federāciju un dalībvalstu hokeja federācijas mainīt valsti, kurā tiks rīkots 2014. gada Pasaules hokeja čempionāts, to pārceļot uz valsti, kas ievēro savas tautas cilvēktiesības; uzsver, ka šādam prestižam pasākumam nevajadzētu notikt valstī, kuras autokrātiskais un brutālais režīms ir radījis ciešanas tūkstošiem pilsoņu un apspiedis viņus;

9.  atkārto savu aicinājumu Komisijai ar visiem finansiālajiem un politiskajiem līdzekļiem atbalstīt Baltkrievijas pilsoniskās sabiedrības, neatkarīgo plašsaziņas līdzekļu (tostarp televīzijas kanāla „Belsat”, Eiropas radio Baltkrievijā, radiostacijas „Racja” un citu raidstaciju) un nevalstisko organizāciju centienus Baltkrievijā veicināt demokrātiju un pretoties pastāvošajam režīmam;

10. atzinīgi vērtē Lielbritānijas valdības lēmumu par to, ka prezidentam Lukašenko, kas vēlas apmeklēt Apvienoto Karalisti šovasar olimpisko spēļu laikā, tiek piemērots aizliegums ieceļot Eiropas Savienībā. Lielbritānijas valdība jāapsveic par šādu lēmumu piešķirt juridisku prioritāti ES ieceļošanas aizliegumam, nevis savām saistībām ar Starptautisko olimpisko komiteju;

11. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, Padomei, Komisijai, dalībvalstu parlamentiem un valdībām, EDSO Parlamentārajai asamblejai un Eiropas Padomes Parlamentārajai asamblejai, kā arī Baltkrievijas parlamentam un valdībai.