Ontwerpresolutie - B7-0183/2012Ontwerpresolutie
B7-0183/2012

ONTWERPRESOLUTIE over de situatie in Belarus (2012/2581 (RSP))

13.3.2012

naar aanleiding van een verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie / hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid
ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement

Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Michał Tomasz Kamiński namens de ECR-Fractie

Zie ook gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B7-0178/2012

Procedure : 2012/2581(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
B7-0183/2012
Ingediende teksten :
B7-0183/2012
Debatten :
Aangenomen teksten :

B7‑0183/2012

Resolutie van het Europees Parlement over de situatie in Belarus (2012/2581 (RSP))

Het Europees Parlement,

–   gezien zijn eerdere resoluties over de situatie in Belarus,

–   gezien Besluit 2010/639/GBVB van de Raad, zoals ten uitvoer gelegd door Uitvoeringsbesluit 2012/126/GBVB van de Raad, en Verordening (EG) nr. 765/2006 van de Raad, zoals ten uitvoer gelegd door Uitvoeringsverordening (EU) nr. 170/2012 van de Raad betreffende beperkende maatregelen tegen Belarus,

–   gezien Besluit 2011/69/GBVB van de Raad tot wijziging van de lijst van individuen ten aanzien van wie beperkende maatregelen zijn ingesteld, om hierin personen op te nemen die verantwoordelijk zijn voor de schendingen van de internationale verkiezingsnormen bij de presidentsverkiezingen in Belarus op 19 december 2010,

–   gezien het VN-Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing waarbij Belarus als staat partij is,

–   gezien de conclusies over Belarus van de 3065e bijeenkomst van de Raad Buitenlandse Zaken op 31 januari 2011 in Brussel,

–   gezien de verklaring van de Top van het Oostelijk Partnerschap die werd aangenomen in Praag op 7-9 mei 2009 en de verklaring over de situatie in Belarus die werd aangenomen tijdens de Top van het Oostelijk Partnerschap in Warschau op 30 september 2011,

–   gezien resolutie 1857 (2012) van de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa over de situatie in Belarus van 25 januari 2012,

–   gezien artikel 110, lid 2, van zijn Reglement,

A. overwegende dat in Besluit 2012/126/GBVB van de Raad beperkende maatregelen betreffende Belarus opgelegd zijn aan negentien rechters en aanklagers en twee politieambtenaren verantwoordelijk gehouden zijn voor de repressie van de democratische oppositie en burgeractivisten; overwegende dat deze sancties door de 27 ministers van Buitenlandse Zaken van de EU zijn overeengekomen;

B.  overwegende dat de Belarussische autoriteiten op 28 februari 2012 de ambassadeurs van de EU en Polen in Minsk hebben verzocht het land te verlaten en de hoofden van hun diplomatieke vertegenwoordigingen voor de Europese Unie en in Warschau voor overleg naar Minsk hebben teruggeroepen;

C. overwegende dat, naar aanleiding van de actie van de Belarussische autoriteiten, de EU op dezelfde dag besloten heeft een overleg te organiseren met alle ambassadeurs van EU-lidstaten in Minsk;

D. overwegende dat de EU reeds een bevriezing van tegoeden en een visaverbod aan 210 personen had opgelegd, vanwege de aanhoudende repressie van het maatschappelijk middenveld, de politieke oppositie en de onafhankelijke media door het regime van Loekasjenko;

E.  overwegende dat de EU een in maart 2012 te houden debat heeft aangekondigd inzake sancties tegen zakenlieden die het regime van Loekasjenko financieren;

F.  overwegende dat Rusland, Belarus en Kazachstan in een gezamenlijke verklaring bekendgemaakt hebben dat zij economische sancties tegen Minsk als onaanvaardbaar beschouwen; overwegende dat Vladimir Poetin heeft verklaard dat Rusland zich tegen alle sancties verzet, omdat deze tot interventie leiden zoals in de tragische gevallen van Libië en Irak;

G. overwegende dat mensenrechtenactivisten in Belarus aanhoudend worden geïntimideerd en gevangengenomen en dat het regime van Loekasjenko de repressie van burgeractivisten, de democratische oppositie en vrije media heeft geïntensiveerd;

H. overwegende dat er in Belarus onvoldoende vertrouwen bestaat in de rechtsstaat, de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht, en dat de juridische procedures duidelijk niet aan de internationaal erkende normen voldoen;

I.   overwegende dat een groot aantal politici uit de oppositie, burgeractivisten en mensenrechtenactivisten nog steeds in gevangenissen en strafkolonies zijn opgesloten, waaronder Mikalai Statkevich, Andrei Sannikau, Pavel Seviarynets, Dzmitry Bandarenka en Ales Bialiatski;

J.   overwegende dat Syarhiej Kavalenka, lid van de Conservatieve Christelijke Partij, veroordeeld is tot 2 jaar en 1 maand celstraf, omdat hij de wit-rood-witte vlag (een symbool voor een onafhankelijk Belarus) in de kerstboom in Vitebsk had gehangen; overwegende dat Syarhiej Kavalenka nu 86 dagen in hongerstaking is vanwege deze onterechte veroordeling;

K. overwegende dat Ivan Shyla, een Belarussisch staatsburger die in Polen studeert, op 14 februari 2012 door Spetsnaz-agenten is gearresteerd voor het PEN Center-kantoor in Minsk, waar hij de prijsuitreiking "I love Belarus" zou bijwonen; overwegende dat het gerechtshof heeft besloten Ivan Shyla 22 dagen celstraf te geven voor zijn solidariteitscampagne met Dzmitrijem Dashkevich van vorig jaar;

L.  overwegende dat het wereldkampioenschap ijshockey in 2014 in Belarus zou plaatsvinden;

M. overwegende dat de Belarussische autoriteiten de verklaring van Praag van de Top van het Oostelijk Partnerschap hebben ondertekend waarin zij hun gehechtheid aan de beginselen van het internationale recht en aan fundamentele waarden, zoals democratie, de rechtstaat en eerbiediging van mensenrechten en fundamentele vrijheden, tot uiting hebben gebracht;

1.  veroordeelt met klem de aanhoudende intimidaties en opsluitingen van mensenrechtenactivisten door het regime van Loekasjenko en dringt er bij de Belarussische autoriteiten op aan te stoppen met de repressie van burgeractivisten en onafhankelijke journalisten;

2.  verzoekt de Belarussische autoriteiten om de vastgehouden oppositiefiguren onmiddellijk en onvoorwaardelijk vrij te laten, om gedetineerden ongehinderd toegang te geven tot familieleden en medische zorg en om ervoor te zorgen dat de in het kader van de rechtszaak betreffende de massale onlusten beschuldigde personen een eerlijk en rechtvaardig proces krijgen; dringt er bij de Belarussische autoriteiten op aan Syarhiej Kavalenka onmiddellijk en onvoorwaardelijk vrij te laten en hem de noodzakelijke medische zorg te bieden;

3.  veroordeelt de arrestatie en veroordeling van Ivan Shyla, een jonge activist van het Jongerenfront; brengt in herinnering dat de solidariteitsacties voor politieke gevangenen geen excuus mogen zijn voor het hardhandig optreden tegen de oppositie;

4.  veroordeelt met klem de door de KGB, de Belarussische politie en andere autoriteiten toegepaste methoden, zoals foltering, intimidatie en het gebruik van geweld teneinde valse bekentenissen van gedetineerden af te dwingen; veroordeelt bedreigingen tegen familieleden van activisten van de oppositie, journalisten, advocaten en burgeractivisten;

5.  verwelkomt eerdere EU-sancties tegen vertegenwoordigers van het regime van Belarus en verzoekt de hoge vertegenwoordiger van de EU, de Commissie en de Raad om een verlenging van de sancties in overweging te nemen;

6.  verzoekt de Belarussische autoriteiten ervoor te zorgen dat mensenrechten en fundamentele vrijheden nageleefd worden, overeenkomstig de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en de door Belarus geratificeerde internationale mensenrechteninstrumenten;

7.  benadrukt met klem dat een dialoog met het regime van Belarus uitsluitend tot de mogelijkheden behoort als de Belarussische autoriteiten voldoen aan hun constitutionele en internationale verplichtingen betreffende de rechtsstaat, mensenrechten en democratie; herhaalt dat er geen vooruitgang kan worden geboekt met betrekking tot de dialoog tussen de EU en Belarus als Belarus geen vooruitgang boekt op het gebied van democratie, mensenrechten en de rechtsstaat;

8.  verzoekt de Internationale IJshockeyfederatie en de nationale ijshockeyfederaties het gastland van het wereldkampioenschap ijshockey in 2014 te wijzigen en zich te verplaatsen naar een land dat de mensenrechten van zijn bevolking eerbiedigt; benadrukt dat een evenement met een dergelijk prestige niet zou moeten plaatsvinden in een land met een autocratisch en bruut regime dat geleid heeft tot het lijden en de repressie van duizenden burgers;

9.  herhaalt zijn verzoek aan de Commissie om met alle financiële en politieke middelen de inspanningen te steunen van het maatschappelijk middenveld, de onafhankelijke media (zoals TV Belsat, European Radio for Belarus, Radio Racja en andere) en niet-gouvernementele organisaties in Belarus tot bevordering van de democratie en tot weerstand tegen het regime;

10. verwelkomt het besluit van de Britse regering om het EU-reisverbod toe te passen op president Loekasjenko, die deze zomer een bezoek wil brengen aan het Verenigd Koninkrijk ter gelegenheid van de Olympische Spelen. De Britse regering verdient lof voor hun besluit om wettelijke voorrang te geven aan het EU-reisverbod ten opzichte van hun beloftes aan het IOC;

11. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, de Raad, de Commissie, de parlementen en regeringen van de lidstaten, de Parlementaire Vergaderingen van de OVSE en de Raad van Europa en het parlement en de regering van Belarus.