Projekt rezolucji - B7-0183/2012Projekt rezolucji
B7-0183/2012

PROJEKT REZOLUCJI w sprawie sytuacji na Białorusi (2012/2581(RSP))

13.3.2012

zamykającej debatę na temat oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji/ wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa
zgodnie z art. 110 ust. 2 Regulaminu

Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Michał Tomasz Kamiński w imieniu grupy politycznej ECR

Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B7-0178/2012

Procedura : 2012/2581(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
B7-0183/2012
Teksty złożone :
B7-0183/2012
Debaty :
Teksty przyjęte :

B7‑0183/2012

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji na Białorusi (2012/2581(RSP))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając swoje poprzednie rezolucje w sprawie sytuacji na Białorusi,

–   uwzględniając decyzję Rady 2010/639/WPZiB wykonaną decyzją wykonawczą Rady 2012/126/WPZiB, a także rozporządzenie Rady (WE) nr 765/2006 wykonane rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) nr 170/2012 dotyczące środków ograniczających wobec Białorusi,

–   uwzględniając decyzję Rady 2011/69/WPZiB zmieniającą wykaz osób podlegających środkom ograniczającym, tak aby objąć nim osoby odpowiedzialne za łamanie międzynarodowych standardów wyborczych podczas wyborów prezydenckich na Białorusi w dniu 19 grudnia 2010 r.,

–   uwzględniając Konwencję Narodów Zjednoczonych w sprawie zakazu tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania lub karania, której Białoruś jest stroną,

–   uwzględniając konkluzje Rady w sprawie Białorusi przyjęte na 3065. posiedzeniu Rady do Spraw Zagranicznych w dniu 31 stycznia 2011 r. w Brukseli,

–   uwzględniając deklarację szczytu Partnerstwa Wschodniego odbywającego się w dniach 7-9 maja 2009 r. w Pradze oraz deklarację w sprawie sytuacji na Białorusi, którą przyjęto na szczycie Partnerstwa Wschodniego w dniu 30 września 2011 r. w Warszawie,

–   uwzględniając rezolucję Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy 1857 (2012) z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie sytuacji na Białorusi,

–   uwzględniając art. 110 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że mocą decyzji Rady 2012/126/WPZiB środki ograniczające dotyczące Białorusi zostały rozszerzone na 19 sędziów i prokuratorów oraz dwóch policjantów uważanych za odpowiedzialnych za represje wobec opozycji demokratycznej i działaczy społeczeństwa obywatelskiego; mając na uwadze, że sankcje te zostały uzgodnione przez ministrów spraw zagranicznych 27 państw UE;

B.  mając na uwadze, że w dniu 28 lutego 2012 r. władze białoruskie wezwały ambasadorów UE i Polski do opuszczenia kraju i odwołały szefów swoich przedstawicielstw dyplomatycznych przy Unii Europejskiej i w Warszawie na konsultacje do Mińska;

C. mając na uwadze, że w odpowiedzi na działania władz Białorusi Unia Europejska tego samego dnia zdecydowała o wezwaniu na konsultacje wszystkich ambasadorów państw członkowskich UE w Mińsku;

D. mając na uwadze, że UE już wprowadziła zamrożenie aktywów i zakaz udzielania wiz wobec 210 osób ze względu na nieustające represje reżimu Łukaszenki wobec społeczeństwa obywatelskiego, opozycji politycznej i niezależnych mediów;

E.  mając na uwadze, że Unia Europejska ogłosiła przeprowadzenie w marcu 2012 r. debaty na temat sankcji wobec przedsiębiorców finansujących reżim Łukaszenki;

F.  mając na uwadze, że we wspólnym oświadczeniu Rosja, Białoruś i Kazachstan uznały sankcje wobec Mińska za niedopuszczalne; mając na uwadze, że Władimir Putin powiedział, że Rosja sprzeciwia się wszelkim sankcjom, ponieważ kończą się one interwencją, jak w przypadku Libii czy Iraku;

G. mając na uwadze, że nadal trwają prześladowania i zatrzymania obrońców praw człowieka na Białorusi, a reżim Łukaszenki wzmógł represje wobec działaczy społeczeństwa obywatelskiego, opozycji demokratycznej i wolnych mediów;

H. mając na uwadze, że na Białorusi zaufanie do rządów prawa i niezależności sądownictwa jest niewystarczające, a procesy sądowe wyraźnie nie spełniają standardów uznanych międzynarodowo;

I.   mając na uwadze, że wielu opozycyjnych działaczy politycznych, działaczy społeczeństwa obywatelskiego i obrońców praw człowieka nadal przebywa w więzieniach i koloniach karnych, jak np. Mikałaj Statkiewicz, Andrej Sannikau, Paweł Seweryniec, Dzmitryj Bandarenka i Aleś Bialacki;

J.   mając na uwadze, że Siarhiej Kawalenka, członek Partii Konserwatywno-Chrześcijańskiej, został skazany na dwa lata i miesiąc więzienia za wywieszenie biało-czerwono-białej flagi (symbol niepodległej Białorusi) na choince miejskiej w Witebsku; mając na uwadze, że Siarhiej Kawalenka już od 86 dni prowadzi strajk głodowy przeciwko niesprawiedliwemu wyrokowi;

K. mając na uwadze, że w dniu 14 lutego 2012 r. Iwan Szyła, obywatel Białorusi studiujący w Polsce, został zatrzymany przez funkcjonariuszy specnazu przed budynkiem PEN-Centrum w Mińsku, gdzie miał uczestniczyć w uroczystości przyznania nagród „Kocham Białoruś”; mając na uwadze, że sąd orzekł, że Iwan Szyła spędzi w więzieniu 22 dni za ubiegłoroczną kampanię solidarności z Dzmitryjem Daszkiewiczem;

L.  mając na uwadze, że w 2014 r. na Białorusi mają odbyć się mistrzostwa świata w hokeju na lodzie;

M. mając na uwadze, że władze białoruskie podpisały praską deklarację na szczycie Partnerstwa Wschodniego, w której zobowiązały się do „przestrzegania zasad prawa międzynarodowego i podstawowych wartości, takich jak demokracja, praworządność oraz poszanowanie praw człowieka i podstawowych wolności”;

1.  zdecydowanie potępia nieustanne prześladowania i zatrzymania obrońców praw człowieka prowadzone przez reżim Łukaszenki i nalega na władze białoruskie, by zaprzestały represji skierowanych przeciwko działaczom społeczeństwa obywatelskiego i niezależnym dziennikarzom;

2.  wzywa władze Białorusi do natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia działaczy opozycji, zapewnienia zatrzymanym opieki zdrowotnej i nieskrępowanego kontaktu z rodziną, a także zapewnienia uczciwego i sprawiedliwego procesu oskarżonym w procesie karnym w sprawie masowych rozruchów; nalega na władze Białorusi, by natychmiast i bezwarunkowo uwolniły Siarhieja Kawalenkę oraz zapewniły mu niezbędną opiekę lekarską;

3.  potępia aresztowanie i skazanie młodego działacza organizacji „Młody Front” Iwana Szyły, przypomina, że akcje solidarności z więźniami politycznymi nie mogą być pretekstem do prześladowania opozycji;

4.  zdecydowanie potępia metody stosowane przez KGB, białoruską policję i inne organy państwowe, takie jak tortury, nękanie i używanie siły w celu uzyskania fałszywych zeznań od osób przetrzymywanych; potępia groźby wobec członków rodzin działaczy opozycji, dziennikarzy, prawników i działaczy społeczeństwa obywatelskiego;

5.  z zadowoleniem przyjmuje poprzednie sankcje UE przeciwko przedstawicielom reżimu białoruskiego i wzywa Wysokiego Przedstawiciela UE, Komisje i Radę do rozważenia dalszego rozszerzenia sankcji;

6.  wzywa władze białoruskie do zapewnienia poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności zgodnie z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka i innymi międzynarodowymi dokumentami dotyczącymi praw człowieka ratyfikowanymi przez Białoruś;

7.  podkreśla, że jakikolwiek dialog z białoruskim reżimem będzie możliwy tylko wtedy, gdy białoruskie władze wypełnią swoje konstytucyjne i międzynarodowe zobowiązania dotyczące praworządności, praw człowieka i demokracji; przypomina, że nie może być mowy o postępach w dialogu między UE a Białorusią, jeżeli Mińsk nie poczyni postępów na rzecz demokracji, praw człowieka i praworządności;

8.  wzywa Międzynarodową Federację Hokeja na Lodzie i krajowe związki hokeja na lodzie do zmiany gospodarza i przeniesienia mistrzostw świata w hokeju na lodzie, które mają odbyć się w 2014 r., do państwa, które przestrzega praw swoich obywateli; podkreśla, że tak prestiżowe wydarzenie nie powinno odbywać się w kraju, którego autokratyczne i brutalne władze doprowadziły do cierpień i prześladowań tysięcy obywateli;

9.  ponownie wzywa Komisję, aby wspierała wszelkimi środkami finansowymi i politycznymi wysiłki białoruskiego społeczeństwa obywatelskiego, niezależnych mediów (w tym telewizji Biełsat, Europejskiego Radia dla Białorusi, Radia Racyja i innych) i organizacji pozarządowych na Białorusi mające propagować demokrację i przeciwstawiać się reżimowi;

10. z zadowoleniem przyjmuje decyzję brytyjskiego rządu o zastosowaniu zakazu podróży wobec prezydenta Łukaszenki, który chciał udać się do Zjednoczonego Królestwa z okazji tegorocznych igrzysk olimpijskich; należy pogratulować brytyjskiemu rządowi decyzji o udzieleniu pierwszeństwa zakazowi podróży wydanemu przez UE przed zobowiązaniami wobec Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego;

11. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, Radzie, Komisji, parlamentom i rządom państw członkowskich, zgromadzeniom parlamentarnym OBWE i Rady Europy oraz parlamentowi i rządowi Białorusi.