Förslag till resolution - B7-0183/2012Förslag till resolution
B7-0183/2012

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om situationen i Vitryssland (2012/2581(RSP))

13.3.2012

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen

Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Michał Tomasz Kamiński för ECR-gruppen

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B7-0178/2012

Förfarande : 2012/2581(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B7-0183/2012
Ingivna texter :
B7-0183/2012
Debatter :
Antagna texter :

B7‑0183/2012

Europaparlamentets resolution om situationen i Vitryssland (2012/2581(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av sina tidigare resolutioner om situationen i Vitryssland,

–   med beaktande av rådets beslut 2010/639/Gusp, såsom det genomförts genom rådets genomförandebeslut 2012/126/Gusp, samt av rådets förordning (EU) nr 765/2006, såsom den genomförts genom rådets genomförandeförordning (EU) nr 170/2012 om restriktiva åtgärder mot Vitryssland,

–   med beaktande av rådets beslut 2011/69/Gusp om ändring av förteckningen över personer som är föremål för restriktiva åtgärder till att omfatta personer som i samband med presidentvalen i Vitryssland den 19 december 2010 varit ansvariga för överträdelser av internationella normer för val,

–   med beaktande av FN:s konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, som Vitryssland är part i,

–   med beaktande av rådets slutsatser om Vitryssland, antagna vid rådets (utrikes frågor) 3 065:e möte i Bryssel den 31 januari 2011,

–   med beaktande av förklaringen från toppmötet om det östliga partnerskapet, som hölls i Prag den 7–9 maj 2009, och förklaringen om situationen i Vitryssland, som antogs vid toppmötet om det östliga partnerskapet i Warszawa den 30 september 2011,

–   med beaktande av resolution 1857(2012) av den 25 januari 2012 från Europarådets parlamentariska församling om situationen i Vitryssland,

–   med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. I rådets beslut 2012/126/Gusp kom de restriktiva åtgärderna mot Vitryssland att utvidgas till att omfatta även nitton domare och åklagare och två polistjänstemän som ansågs ansvariga för undertryckande av den demokratiska oppositionen och aktivister inom det civila samhället. Dessa sanktioner var resultatet av en överenskommelse mellan EU:s 27 utrikesministrar.

B.  Den 28 februari 2012 beordrade de vitryska myndigheterna EU:s och Polens ambassadörer i Minsk att lämna landet och återkallade sina chefer för beskickningarna vid Europeiska unionen och Warszawa till Minsk för konsultationer.

C. EU beslutade samma dag att bemöta de vitryska myndigheternas agerande med att hemkalla alla EU-medlemsstaters ambassadörer i Minsk för konsultationer.

D. Som ett resultat av Lukasjenkoregimens fortsatta undertryckande av det civila samhället, den politiska oppositionen och de oberoende medierna har EU redan fryst inne tillgångarna för 210 personer och belagt dem med viseringsförbud.

E.  EU har tillkännagett att det i mars 2012 ska hållas en diskussion om sanktioner mot affärsmän som bekostar Lukasjenkoregimen.

F.  Ryssland, Vitryssland och Kazakstan ansåg i ett gemensamt uttalande att ekonomiska sanktioner mot Minsk är oacceptabla och Vladimir Putin framhöll att Ryssland motsatte sig alla sanktioner eftersom de leder till ingripanden såsom i de tragiska fallen med Libyen och Irak.

G. De som försvarar de mänskliga rättigheterna i Vitryssland trakasseras och frihetsberövas hela tiden och Lukasjenkoregimen skärpte förtrycket av aktivister inom det civila samhället, den demokratiska oppositionen och de fria medierna.

H. I Vitryssland har man inte tillräckligt förtroende för att landet är en rättsstat eller att rättsväsendet är oberoende och det är uppenbart att rättegångarna inte följer internationellt erkända normer.

I.   Ett stort antal oppositionspolitiker, aktivister inom det civila samhället och försvarare av de mänskliga rättigheterna sitter fortfarande i fängelse eller straffkolonier, bland annat Michail Statkevitj, Andrej Sannikau, Pavel Sevjarynets, Dmitrij Bandarenka och Ales Bjaljatski.

J.   Siarhiej Kavalenka, som är medlem av det kristligt-konservativa partiet, har dömts till fängelse i två år och en månad för att i en julgran i Vitebsk ha hängt upp en vit-röd-vit flagga (en symbol för det självständiga Vitryssland). Siarhiej Kavalenka har nu hungerstrejkat i 86 dygn mot ett orättvist straff.

K. Vitryske medborgaren Ivan Sjyla, som studerar i Polen, greps den 14 februari 2012 av styrkor från Spetsnaz framför PEN Centers kontor i Minsk, där han skulle delta i prisutdelningstillfället ”I love Belarus”. Rätten dömde Ivan Sjyla till 22 dagars fängelse för fjolårets solidaritetskampanj för Dmitrij Dasjkevitj.

L.  VM i ishockey förväntas gå av stapeln i Vitryssland 2014.

M. De vitryska myndigheterna har undertecknat förklaringen från toppmötet i Prag om det östliga partnerskapet, där de åtog sig att iaktta principerna för internationell rätt samt grundläggande värden, såsom demokrati, rättsstatsprincipen och respekten för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter.

1.  Europaparlamentet fördömer skarpt Lukasjenkoregimens fortsatta trakasserier mot och frihetsberövande av människorättsförsvarare och uppmanar med kraft de vitryska myndigheterna att sluta undertrycka aktivister inom det civila samhället och oberoende journalister.

2.  Europaparlamentet uppmanar de vitryska myndigheterna att omedelbart och villkorslöst försätta alla frihetsberövade oppositionspersoner på fri fot, att låta de frihetsberövade obehindrat få träffa sina anhöriga och få medicinsk vård samt garantera en korrekt och rättvis rättegång mot alla dem som står brottsåtalade för upplopp. Parlamentet uppmanar med kraft de vitryska myndigheterna att omedelbart försätta Siarhiej Kavalenka på fri fot och låta honom få den medicinska hjälp han behöver.

3.  Europaparlamentet fördömer att en ung aktivist inom ”Ung front”, nämligen Ivan Sjyla, gripits och dömts. Parlamentet påpekar att solidaritetshandlingar som inriktas på politiska fångar inte får tas som förevändning för tillslag mot oppositionen.

4.  Europaparlamentet fördömer skarpt de metoder som används av KGB, den vitryska polisen och andra myndigheter såsom tortyr, trakasserier och frampressande av falska bekännelser med våld från frihetsberövade personer. Parlamentet fördömer hoten mot oppositionsaktivister, journalister, advokater och aktivister inom det civila samhället.

5.  Europaparlamentet välkomnar EU:s tidigare sanktioner mot företrädare för den vitryska regimen och uppmanar unionens höga representant samt kommissionen och rådet att överväga att ytterligare bygga ut sanktionerna.

6.  Europaparlamentet uppmanar de vitryska myndigheterna att trygga respekten för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, i enlighet med den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna och med internationella instrument för de mänskliga rättigheterna som ratificerats av Vitryssland.

7.  Europaparlamentet betonar med skärpa att någon dialog med den vitryska regimen inte kan komma på fråga, annat än om dess myndigheter fullgör sina författningsenliga och internationella skyldigheter i fråga om rättsstat, mänskliga rättigheter och demokrati. Parlamentet upprepar att dialogen mellan EU och Vitryssland inte kan gå framåt om inte Vitryssland utvecklas i riktning mot en demokratisk rättsstat med mänskliga rättigheter.

8.  Europaparlamentet uppmanar Internationella ishockeyförbundet och de nationella ishockeyförbunden att byta värdland för världscupen i ishockey 2014 och flytta evenemanget till ett land där befolkningens mänskliga rättigheter respekteras. Parlamentet betonar att ett så pass prestigefyllt evenemang inte bör hållas i ett land vars brutala självhärskarregim medfört lidande och förtryck för tusentals medborgare.

9.  Europaparlamentet uppmanar än en gång kommissionen att med alla ekonomiska och politiska medel stödja den strävan som finns hos det civila samhället, oberoende medier (bland dem TV-kanalen Belsat, European Radio for Belarus, Radio Racyja med flera) och icke-statliga organisationer i Vitryssland att främja demokrati och bekämpa regimen.

10. Europaparlamentet välkomnar den brittiska regeringens beslut att tillämpa EU:s reseförbud mot president Lukasjenko som avser att besöka Storbritannien i samband med olympiaden i sommar. Den brittiska regeringen är värd beröm för att den beslutat att EU:s reseförbud i juridiskt hänseende ska ta företräde framför regeringens åtaganden inför Internationella olympiska kommittén.

11. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament, OSSE:s och Europarådets parlamentariska församlingar samt Vitrysslands regering och parlament.