Návrh usnesení - B7-0187/2012Návrh usnesení
B7-0187/2012

NÁVRH USNESENÍ o evropském integračním procesu v případě Kosova (2011/2885(RSP))

20. 3. 2012

předložený na základě prohlášení Rady a Komise
v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu

Ulrike Lunacek za Výbor pro zahraniční věci


Postup : 2011/2885(RSP)
Průběh na zasedání

B7‑0187/2012

Usnesení Evropského parlamentu o evropském integračním procesu v případě Kosova (2011/2885(RSP))

Evropský parlament,

–   s ohledem na sdělení Komise ze dne 12. října 2011 nazvané „Strategie rozšíření a hlavní výzvy v letech 2011–2012“ (COM(2011)666) a zprávu Komise o pokroku Kosova za rok 2011 (SEC(2011)1207), která je k němu připojena,

–   s ohledem na závěry zasedání Rady pro obecné záležitosti ze dne 7. prosince 2009, 14. prosince 2010 a 5. prosince 2011, v nichž Rada, aniž by byla dotčena stanoviska členských států ke statusu Kosova, zdůrazňuje a znovu připomíná, že z perspektivy případného uvolnění vízového režimu by po splnění všech podmínek mělo těžit i Kosovo, vítá záměr Komise zahájit ke konci roku dialog o vízovém režimu a vyzývá Komisi, aby zaujala strukturovaný přístup, který přiblíží kosovské občany EU,

–   s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1244/2009 ze dne 30. listopadu 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 539/2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni, a zejména na jeho přílohu I, v níž se odkazuje na osoby s bydlištěm v Kosovu z důvodů právní jistoty a bezpečnosti[1],

–   s ohledem na společnou akci Rady 2008/124/SZBP ze dne 4. února 2008 o misi Evropské unie na podporu právního státu v Kosovu EULEX KOSOVO pozměněnou společnou akcí Rady 2009/445/SZBP ze dne 9. června 2009 a rozhodnutím Rady 2010/322/SZBP ze dne 8. června 2010,

–   s ohledem na společnou akci Rady 2008/123/SZBP ze dne 4. února 2008 o jmenování zvláštního zástupce Evropské unie v Kosovu a na rozhodnutí Rady 2011/478/SZBP ze dne 28. července 2011 o prodloužení mandátu zvláštního zástupce Evropské unie v Kosovu,

–   s ohledem na prohlášení vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku EU, místopředsedkyně Komise o situaci v Kosovu ze dne 27. července 2011,

–   s ohledem na tiskové zprávy Rady Evropské unie o dialogu zprostředkovaném ze strany EU,

–   s ohledem na společná prohlášení přijatá na zasedáních meziparlamentního shromáždění EP-Kosovo ve dnech 28.–29. května 2008, 6.–7. dubna 2009 a 22.–23. června 2010 a dne 20. května 2011,

–   s ohledem na závěrečnou zprávu volební mise odborníků Evropské unie vyslané do Kosova ze dne 25. ledna 2011,

–   s ohledem na svá předchozí usnesení,

–   s ohledem na rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 1244(1999),

–   s ohledem na rezoluci Valného shromáždění OSN ze dne 9. září 2010 o dialogu mezi Bělehradem a Prištinou (A/RES/64/298), kterou společně předložily Srbsko a 27 členských států EU, která byla přijata na základě obecné shody a která uvádí, že cílem dialogu je „podpora spolupráce, dosažení pokroku na cestě k Evropské unii a zlepšení života občanů“, a vítá ochotu EU napomáhat tomuto dialogu,

–   s ohledem na závěrečnou zprávu zvláštního vyslance OSN o budoucím statusu Kosova a na souhrnný návrh na řešení statusu Kosova ze dne 26. března 2007, a zejména na jeho ustanovení týkající se lidských práv a základních svobod společenství a jejich členů, náboženského a kulturního dědictví a decentralizace,

–   s ohledem na poradní stanovisko Mezinárodního soudního dvora ze dne 22. července 2011 ohledně souladu jednostranného vyhlášení nezávislosti prozatímními orgány samosprávy Kosova s mezinárodními právními předpisy,

–   s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že na zasedání Evropské rady v Soluni ve dnech 19. a 20. června 2003 bylo všem západobalkánským státům přislíbeno, že budou moci přistoupit k Evropské unii, a vzhledem k tomu, že tento příslib byl znovu zopakován na zasedání na vysoké úrovni o západním Balkánu v Sarajevu dne 2. června 2010;

B.  vzhledem k tomu, že Evropská unie vždy obhajovala udržitelnost multietnických států s několika náboženstvími na západním Balkáně, které by se zakládaly na hodnotách demokracie, tolerance a multikulturalismu;

C. vzhledem k tomu, že z hlediska procesu evropské integrace a zajištění bezpečnosti a stability v regionu má zásadní význam regionální spolupráce a dobré sousedské vztahy;

D. vzhledem k tomu, že Ahtisaariho plán zůstává dobrým rámcem pro řešení sporů ohledně severu a pro udržení územní a politické celistvosti Kosova;

E.  vzhledem k tomu, že přetrvávající slabost právního státu vede k pomalejšímu dosažení vyzrálé demokracie a poškozuje hospodářství, což podkopává dlouhodobý rozvoj;

F.  vzhledem k tomu, že mezi hlavní priority mise EULEX patří boj proti korupci a organizované trestné činnosti a vyšetřování a trestní stíhání válečných zločinů;

1.  konstatuje, že vyhlášení nezávislosti Kosova uznalo 85 zemí, včetně 22 členských států EU; uvítal by, kdyby zbývajících pět členských států EU tento krok učinilo také; uvítal by rovněž jejich aktivnější zapojení do zprostředkování rozhovorů mezi Srbskem a Kosovem; připomíná, jak je pro EU důležité, aby se zavázala k dialogu s touto zemí, a pokládá tento závazek za zásadní pro zachování stability a bezpečnosti v bezprostředním sousedství EU;

2.  klade důraz na evropskou perspektivu Kosova, která je v souladu s evropskou perspektivou celého západobalkánského regionu, což je významnou motivací k provádění nezbytných reforem; upozorňuje na to, že strategie EU, která měla pro občany Kosova takovou budoucnost učinit skutečností, nebyla dosud úspěšná a že bylo dosaženo jen skromných výsledků; vítá jmenování zvláštního vyslance EU, který zároveň zastává funkci vedoucího úřadu EU;

3.  zdůrazňuje potřebu zlepšit spolupráci mezi misemi EU a dalšími mezinárodními misemi působícími v Kosovu, aby se zabránilo překrývání činnosti a aby se zajistilo účinné hospodaření se zdroji;

4.  znovu opakuje své stanovisko vyjádřené v usneseních ze dne 29. března 2007, 5. února 2009 a 8. července 2010, že je nutné odmítnout možnost rozdělení Kosova;

5.  vyjadřuje znepokojení nad závažnými nedostatky, které provázely parlamentní volbyprosinci 2010; vyzývářádnému vyšetření volebních podvodů, které by odhalilo jednotlivé osoby nesoucí politickou odpovědnost za nesrovnalosti, a k rychlémupřiměřenému potrestání všech pachatelů, včetně místních volebních úředníků,cílem ukončit stav beztrestnosti, který podkopává důvěru společnosti ve státní orgányjejich legitimitu; naléhavě požaduje, aby se pozornost soustředila na vyřešení případů volebních podvodů,proto vyzývá kosovské státní instituce (státního zástupce, Nejvyšší soudkosovskou Soudní radu)tomu, aby zdokonalily způsob koordinace své práce; zdůrazňuje, že dobře fungující volební rámec má pro fungování demokratických institucí zásadní význam;

6.  vyzývá všechny strany, ať už se jednávládu, neboopozici, aby urychleně pokročily ve slibovaných ústavníchvolebních reformách, jak se zavázaly voličům po volbách,cílem zajistit větší transparentnost volebního systémujeho souladmezinárodními normami, zejménanormami Rady Evropy;

7.  konstatuje, že kosovské orgány úspěšně vyřešily krizi spojenou s volbou prezidenta na počátku roku 2011; blahopřeje Kosovu ke zvolení první ženy do čela státu a poukazuje na to, že prezidentka Jahjagová je také nemladší demokraticky zvolenou hlavou státu v Evropě;

8.  lituje, že zahájení vízového dialogu bylo několikrát odloženo,opakuje, že jeho zahájení podporuje; vítá záměr Komise konečněsouladupředchozími závazky týkajícími se naplnění evropské perspektivy západního Balkánu zahájit tento proces ke konci roku, aniž by tím byla dotčena stanoviska členských států ke statusu Kosova,cílem působit proti vzrůstající izolaci kosovských občanů, což má negativní dopad zejména na nejohroženější skupinyna mládež; vítá, že Rada podpořila tento záměr na svém zasedání dne 5. prosince 2011, kdy znovu zopakovala, že jakmile budou splněny veškeré podmínky,liberalizaci vízového režimuKosovu skutečně nakonec dojde; zdůrazňuje, že lepší mezilidské kontakty jsou významnou pobídkou pro demokratizacihnací silou dalších reforemregionu;

9.  upozorňuje, že problémem pro Kosovo zůstává návrat uprchlíkůosob, které byly ve vlastní zemi přesídleny; vítá snahu kosovských orgánůtéto oblastivyzývádalšímu úsilí na ústřednímístní úrovni, které by zajistilo sociálně-ekonomickou integraci navrátilců se zvláštním přihlédnutímpotřebám srbských, romských, aškalskýchegyptských navrátilců;

10. poukazuje na nutnost zajistit účinnou spoluprácikoordinaci mezi veškerými příslušnými ministerstvyna potřebu poskytovat ve spoluprácimezinárodními zúčastněnými stranami školení, zajistit budování kapacitodbornou pomoc místním institucímkoordinačním strukturám; zdůrazňuje, že je důležité vyřešit otázku restitucí majetku navrátilcůzajistit navrácení majetkových právpřípadě srbských občanů Kosova;

11. zdůrazňuje nutnost dosáhnout zásadního pokroku v jednáních o dohodě mezi Kosovem a sousedními zeměmi, pokud jde o právní nástupnictví a majetková práva;

12. zdůrazňuje význam dialoguBělehradem probíhajícího po dosažení dohody mezi SrbskemKosovemrámci Valného shromáždění OSNzáří 2010, kterému je EU nápomocna, pro regionální spoluprácidosažení evropské perspektivypřípadě obou zemí; je potěšen tím, že dosud proběhlo osm kol těchto rozhovorů, které vyústilyněkolik předběžných dohod,nichž poslední dohodaintegrované správě hraničních přechodůseverní části země, která zavedla jednotnou společnou integrovanou kontrolu, byla vyjednána dne 2. prosince 2011;

13. je nicméně znepokojen tím, že předchozí dohody, jež jsou důležité pro zlepšení každodenního života občanů na obou stranách hranic, např. dohodacelních kolcích, nebyly srbskou stranou provedeny, což vedlo vládu Kosovačervenci 2011rozhodnutí přijmout odvetná opatření; vyzývá srbskou vládu, aby prokázala ochotu dosáhnout cílů dialogudohod, zejména snahu nalézt pravidla, která by Kosovu umožnila plně se zapojit do regionální spolupráce,aby je bez prodleníúčinně uplatňovala;

14. zdůrazňuje, že obě strany by podle očekávání mělytéto problematice přistupovat pragmaticky, což vyžaduje angažovanost, vytrvalostsmysl pro odpovědnost při hledání řešení; doufá, že bude brzy dosaženo dohodvšech zbývajících otázkách, aby mohla být otevřena cestadosažení skutečné regionální stabilitydobrých sousedských vztahůaby Kosovo mohlo dosáhnout smluvních vtahůEU;

15. zdůrazňuje, že je důležité zajistit, aby parlamentyspolečnosti obou států bylyvýsledcích tohoto dialogu odpovídajícím způsobem informovány, aby byla zajištěna transparentnostlegitimita tohoto procesu; upozorňuje na to, že EU by mělatéto komunikaci sehrát svou úlohu, stejně jako ve sbližování obou stranusnadňování mezilidských kontaktů;

16. naléhavě žádá Radu a Komisi Evropské unie, aby co nejdříve vyjednaly obchodní dohodu s Kosovem, což má pro rozvoj této země a pro úspěšný boj proti nezaměstnanosti zásadní význam;

17. je hluboce znepokojen nestabilnínapjatou situací na severu zemědůrazně odsuzuje nepřijatelné násilí vůči misi KFORkosovským orgánůmtéto oblasti, jež vede ke ztrátám na životechke zraněním; vyzýváobnově právního státutéto oblasti na základě intenzivnějšího boje proti organizované trestné činnostikriminálním strukturám využívajícím tuto oblast jako útočiště, které je mimo kontrolu jakéhokoli orgánu; vyzýváurychlenémuúplnému odstranění silničních zátarasů a k zajištění volného pohybu lidízboží, včetně přístupu mezinárodního společenstvícelních orgánů Kosovahraničním přechodům,vítá prohlášení srbského prezidentatomto ohledu; vyzývá srbskou vládu, aby rozpustila paralelní struktury působící na území Kosova;

18. zdůrazňuje, že uplatnění Ahtisaariho plánu na severu země by kosovským Srbům poskytlo širokou autonomiizaručilo by jim jejich právazákladní svobody; opakuje, že pouze výsledky dosažené na základě dialogu přinesou trvalé řešení,vyzývá kosovskou vládu, aby vynaložila veškeré úsilívypracováníuplatnění efektivní strategie zaměřené na občany na severu Kosovacílem usnadnit realizaci tohoto plánu; naléhavě žádá mezinárodní společenství, aby nadále podporovalo kosovskou vládu při hledání dlouhodobého mírového řešení situace na severu země;

19. zdůrazňuje, že kosovské orgány musejí přijmout další opatření zaměřená na srbskou menšinu zejména na severu zeměcílem plně ji začlenit do kosovské společnosti;této souvislosti vítá výraznější zastoupení kosovských Srbůmístníchcelostátních správních orgánech, aby tak byla zajištěna propagace zájmů srbské menšinyposílena její schopnost podílet se na rozhodovacím procesu, což by přispělojednotnosti Kosova;

20. vítá větší zapojení srbské komunity žijící jižně od řeky Ibar do institucionálního rámce Kosova, o čemž svědčí zvýšená účast ve volbách a při sčítání lidu; zdůrazňuje v této souvislosti klíčovou roli procesu decentralizace a vyzývá k dalšímu úsilí, má-li být korunován úspěchem, a zejména k zajištění úzké spolupráce mezi všemi úrovněmi správy; vyzývá k navýšení kapacity a rozpočtů místní správy; doufá, že tento model spolupráce může být rychle rozšířen i na sever, jak je stanoveno v Ahtisaariho plánu, a vyzývá také k tomu, aby byl v této oblasti prováděn účinný proces decentralizace, a to v zájmu zmírnění etnického napětí a upevnění stability;

21. zdůrazňuje význam mise na podporu právního státu EULEX, která je hmatatelným důkazem angažovanosti celé EUjejích 27 členských států při zdokonalování fungování právního státuKosovu,žádá Evropskou unii, aby vytvořila iniciativy zaměřené na zvýšení účinnosti této důležité mise na celém území Kosovana to, aby byla tato mise přijímána pozitivněji; vyzývá kosovské orgány, aby upevnily spoluprácimisí EULEXaby zajistily podporu práci mise EULEX ve všech oblastech jejího mandátu; bere na vědomí činnost mise EULEX na severu Kosovazároveň ji vyzývá, aby zvýšila své úsilícílem naplnit svůj mandáttéto oblasti; konstatuje, žesoučasné době probíhá přehodnocení mandátu mise, zejména pokud jdejejí plánování, operace, správukontrolu,cílem přizpůsobit ji měnící se situaci na místě;

22. uznává významný pokrok, jehož bylo dosaženoněkterých oblastech, jako jsou policejnícelní orgány,domnívá se, že je nutné zintenzivnit základní činnosttěchto oblastech zaměřenou na boj proti korupciorganizované trestné činnostitaké na válečné zločiny, tak aby tato mise přinesla hmatatelnější výsledky; jetomto ohledu znepokojen velkým množstvím nevyřešených případů, jehož důvodem bylo to, že prozatímní správní mise OSNKosovu převedla na misi EULEX velký počet případů; zdůrazňuje odpovědnost mise EULEX, pokud jdejejí výkonné pravomocijejí mandát pro sledování, instruováníposkytování poradenství;tomto ohledu vybízí misi EULEX, aby přijala konkrétní opatřenídosažení rychlejšího pokroku při řešení případů korupce na vysoké úrovni;této souvislosti upozorňuje na zásadní význam práce státních zástupcůsoudcůvyzývá členské státy EU, aby zajistily jejich dostatečný počet vysláním vhodných pracovníků, a v případě potřeby využilypostupy najímání smluvních pracovníkůcílem obsadit volná místa;

23. vyzývá EUjejí členské státy, aby zajistily odpovídající logistická opatření, která by umožnila pracovníkům mise EULEX naplňovat její poslání i v krizových situacích, jako je např. situace, kterásoučasné době vzniklaseverních přechodůoblasti Mitrovice; upozorňuje na význam zajištění kontinuity činnosti mise; je znepokojen tím, že několik členských států EU oznámilo, že stáhnou své speciální policejní jednotky,žádá je, aby své rozhodnutíohledem na neustálou potřebu přítomnosti těchto jednotek přímo na místě přehodnotily;

24. zdůrazňuje nutnost účinného vnitřního řízení, koordinace a spolupráce v rámci mise EULEX; upozorňuje na potřebu počínat si při činnosti mise EULEX transparentně a odpovědně a prokázat citlivost k politickému kontextu její práce s cílem zvýšit její legitimitu v očích občanů; kromě toho zdůrazňuje, že je důležité být v neustálém úzkém kontaktu s vládou Kosova, jejími občany a sdělovacími prostředky; vyzývá misi EULEX, aby občany Kosova informovala o dosažených výsledcích a aby usilovala také o získání větší důvěry a věnovala pozornost očekávání občanů;

25. domnívá se, že mise EULEX by měla naléhavě vyřešit některé strukturální nedostatky, jako je nedostatečná vnitřní odpovědnost a slabý vnější dohled;

26. vítá postupný přesun odpovědnosti, pokud jde o ochranu kulturních a náboženských míst na místní policii, což dokazuje, že místní orgány řádně fungují;

27. vybízí Kosovské shromáždění, aby posilovalo svou úlohu v demokratických a legislativních procesech v Kosovu; zdůrazňuje potřebu posílit kontrolní funkci shromáždění vůči činnosti vlády, a to zejména v oblasti kontroly rozpočtových výdajů; je znepokojen nejasnostmi v jednacím řádu shromáždění a jeho dodržováním; zdůrazňuje, že aby mohl tento orgán efektivně plnit svou funkci, musí fungovat v souladu s jasně stanoveným jednacím řádem a mít k dispozici odpovídající kapacity; vítá připravovaný program partnerství a vyzývá k větší podpoře rozvoje provozních kapacit shromáždění i odborného poradenství;

28. zdůrazňuje významnou úlohu Výboru pro evropskou integraci a Ministerstva pro evropskou integraci a vítá zlepšení vztahů mezi oběma orgány; vyzývá však kosovskou vládu, aby dále posilovala tyto instituce a zlepšovala jejich spolupráci;

29. vítá zřízení zvláštní vyšetřovací komise mise EULEX pro posouzení údajného nelidského zacházení s občany a nezákonného obchodování s lidskými orgány, jak požaduje rezoluce Rady Evropy ze dne 25. ledna 2011; žádá důkladné vyšetření zmíněných záležitostí; vyzývá všechny dotčené subjekty, včetně kosovských a albánských orgánů, aby při vyšetřování plně spolupracovaly, a všechny sousední země, aby práci vyšetřovací komise plně podpořily;

30. zdůrazňuje, že je třeba vyvinout další úsilí k nalezení osob pohřešovaných od dob konfliktu v letech 1998–1999 i osob, které zmizely později; zdůrazňuje, že je základním lidským právem rodin, aby se dozvěděly, jaký byl osud jejich příbuzných, a že je to nezbytným předpokladem pro usmíření mezi společenstvími a pro mírovou budoucnost v regionu; plně tudíž podporuje úsilí pracovní skupiny pro pohřešované osoby a mise EULEX o modernizaci soudního lékařství v Kosovu; vyzývá k vynaložení většího úsilí při řešení případů souvisejících s událostmi z března 2004, neboť vyšetřování trestních případů v této souvislosti nadále brání neochota a nízká efektivita;

31. zdůrazňuje, že hlavním problémemzemi, stejně jako ve zbytku západobalkánského regionu, jenadále rozsáhlásystémová korupce, která podkopává důvěru občanůprávní státbrání jimpřístupuveřejným službám; vítá veškerá zlepšení legislativního rámce, která se připravují,vybízíjejich rychlémuřádnému zavedení a k vyvinutí většího úsilíaktivnější řešení tohoto problému, zejména prostřednictvím posílení kapacit donucovacích orgánůsoudnictvítomto ohledurovněž zajištěním transparentnosti při zadávání veřejných zakázekvýběrových řízeních; zdůrazňuje, že je nezbytný aktivní přístuplepší spolupráce mezi Agenturou pro bojkorupcí, policiístátním zastupitelstvím; zdůrazňuje, že stávající klima beztrestnostinedostatek přiměřených trestů za korupci jsou jednímhlavních problémů Kosova,naléhavě žádá kosovské orgány, aby vypracovaly shrnutí dosavadních výsledků stíháníoblasti boje proti korupci, včetně nejvyšších úrovní politickéhospodářské moci;

32. domnívá se, že otázka právního státu v Kosovu představuje nadále závažný problém a vyžaduje naléhavou pozornost; vybízí příslušné orgány, aby urychleně přijaly reformy, které jsou nezbytné pro přiblížení evropské perspektivy Kosova, která bude v konečném důsledku prospěšná pro veškeré obyvatelstvo;

33. vyjadřuje vážné znepokojení nad úlohou, již hraje organizovaná trestná činnostKosovu při páchání různých trestných činůtomto regionu, včetně drogobchodulidmi; konstatuje, že policejnísoudní kapacity pro boj proti organizované trestné činnosti jsou dosud nedostatečné,vyzývá kosovské orgány, aby neprodleně přijaly opatřeníjejich zlepšení; rovněž vyzývá kosovské orgány, aby zvýšily kvalitutransparentnost legislativního procesucílem zajistit Kosovu spolehlivý právní rámeczlepšit důvěruprávní systém;

34. zdůrazňuje význam mezinárodní spolupráce pro účinný boj proti organizované trestné činnosti; vyjadřuje politování nad tím, že vzhledem k neochotě některých členů mezinárodního společenství uznat kosovský stát nemohlo Kosovo navázat přímou spolupráci s Europolem a Interpolem; lituje toho, že výměna informací mezi misemi EULEX a UNMIK dosud řádně nefunguje; vyzývá Europol a Interpol, aby zahájily účinnou výměnu informací s Kosovem, a to buď prostřednictvím dohod o spolupráci, nebo tak, že Kosovu přiznají status pozorovatele; zdůrazňuje význam výměny informací mezi agenturou FRONTEX a Kosovem;

35. vítá pokrokreformě soudnictví, požaduje však, aby bylo vyvinuto větší úsilízajištění profesionality soudcůstátních zástupcůtaké jejich nezávislosti na jakémkoli politickém vměšování, jakož i k řešení korupcejejich řadách;této souvislosti vítá aktivní roli Ústavního soudu při zajišťování ústavnosti parlamentních postupůobjasňování funkční imunity; konstatuje, že soudní systémKosovu jepřes pokrokněkterých oblastech nadále slabývelké množství případů zůstává nevyřízeno; zdůrazňujetéto souvislosti potřebu pokračovatreformách; zdůrazňuje zásadní význam zavedení plně funkčníchúčinných programů ochranypřemisťování svědků pro řádné fungování soudního systémuvyzýváokamžitému přijetí opatřeníuplatňování právních předpisůochraně svědkůvytvoření oddělení ochrany svědkůrámci kosovské policiesoudnictví; mimoto vyzývá členské státy EUdalší země, které se účastní mise EULEX, aby se zavázalyúčasti na programech přemisťování svědků; vyjadřuje politování nad tím, že soudMitrovici stále nefunguje na plný výkon,vyzývá kosovskésrbské orgány, aby tento problém vyřešilycílem zlepšit přístup občanů na severu země ke spravedlnosti;

36. zdůrazňuje význam profesionální, nezávislé, spolehlivé a dostupné veřejné služby pro řádné fungování státních institucí; za tímto účelem vyzývá k urychlenému přijetí akčního plánu k provedení reforem stanovených ve strategii veřejné správy; zdůrazňuje, že veřejná správa musí odrážet genderové i etnické složení kosovské společnosti a že o jejím složení by se mělo rozhodovat na základě profesionálních zásluh a bez politického vměšování do procesu jmenování úředníků;

37. zdůrazňuje, že svobodné, nestranné, silnénezávislé sdělovací prostředky fungujícísouladumezinárodními mediálními normamizajišťující svobodu slovapřístupinformacím, jsou základním kamenem demokracie; vyzývá proto vládu, aby vytvořila vhodný právní rámeczajistila jeho účinné provádění, včetně vynětí pomluvykategorie trestných činů; se znepokojením poukazuje na pokračující politické zásahy do činnosti sdělovacích prostředkůvyzývá příslušné orgány, aby učinily okamžité krokyochraně novinářů před hrozbamijiným nátlakemrámci jejich práce,to včetně využívání veřejných informačních kampaní ve vybraných případech,cílem podporovat nezávislépluralitní sdělovací prostředky,zajistit tak kosovským občanům přístupinformacím; vyzývázajištění ochrany novinářůke stanovení minimálních pracovních právpodmínek pro novináře; vyzývápřijetí opatření zajišťujících transparentní vlastnictví sdělovacích prostředkůfinančníredakční nezávislost veřejnoprávního vysílání, mimo jinéodpovídající (např. 20%) podíl nezávislých producentů na programové nabídce, včetně publicistických pořadů na aktuální témata;

38. je znepokojen tím, že diskriminace zůstávázemi nadále vážným problémem,vyzývá vládu, abysouladumezinárodními standardyoblasti ochrany lidských práv uplatňovala rozsáhlou antidiskriminační strategii zaručující rovnost všech lidí bez ohledu na jejich etnický původ, pohlaví, věk, náboženské vyznání, sexuální orientaci nebo zdravotní postižení,cílem podporovat toleranci, respektporozuměnírámci úsilízvýšení povědomílidských právech na centrálnístí úrovni; zdůrazňuje, že je třeba přijmout další opatřenívětšímu posílení právníchsprávních prostředkůnápravě porušování lidských práv; upozorňuje zejména na situaci ženromské, aškalskéegyptské komunityna potřebu zajistit integraci všech dětí do vzdělávacího systému prostřednictvím vzdělávánímateřském jazyce; vzhledemetnické rozmanitosti Kosova naléhavě žádá příslušné orgány, abysouladumezinárodnímievropskými standardy zajistily přístupúčinným mnohojazyčným veřejným službám;

39. zdůrazňuje význam úřadu veřejného ochránce práv pro ochranu právsvobod občanůvybízí vláduKosovské shromáždění, aby zvýšily úsilíprovádění doporučení veřejného ochránce práv; žádávětší politickou, správnífinanční podporu tohoto úřadu, který by měl hrát klíčovou roli jako záruka dodržování lidských práv; konstatujetéto souvislosti, že nedostatečné lidskéfinanční zdrojenedostatek přiměřených pracovních prostor jsou nadále překážkou jeho řádného fungování;

40. naléhavě žádá vládu Kosova, aby zajistila dodržování ústavních ustanovení zaměřených na zajištění respektu a ochrany menšin v praxi;

41. zdůrazňuje, že právní rámec Kosova stanovuje základy pro institucionalizaci rovnosti žen a mužů a pro provedení rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1325 o ženách, míru a bezpečnosti; zdůrazňuje nicméně, že sociální normy, tradice, špatné ekonomické podmínky a slabé instituce, zejména v oblasti soudnictví, umožňují nadále systematické odchylky od uplatňování stávajících právních předpisů, jejichž příkladem je omezený přístup žen k majetku, váhavost při uplatňování dědických práv a neschopnost žen požadovat svěření dítěte do péče; konstatuje, že nedostatečná ochrana žen před domácím násilím, nedostatečný přístup ke spravedlnosti za spáchané trestné činy, nerovný přístup dívek ke vzdělání, hospodářská nerovnost mezi ženami a muži a pokračující nedostatečné zastoupení žen v politickém rozhodování na všech úrovních svědčí o tom, že rezoluce č. 1325 zdaleka není respektována; vyzývá v tomto ohledu příslušné orgány Kosova, aby vynaložily veškeré úsilí o provádění této rezoluce;

42. vítá pokrok dosažený v oblasti ženských práv a rovnosti žen a mužů, jehož příkladem je zavedení placené mateřské dovolené v délce 9 měsíců; je však znepokojen vysokým procentem dívek, které předčasně ukončují školní docházku, a nedostatečným zastoupením žen na pracovním trhu, včetně klíčových odvětví společnosti; vyzývá příslušné orgány Kosova, aby aktivněji podporovaly účast žen na trhu práce a posilovaly jejich postavení;

43. připomíná klíčovou úlohu mezikulturního vzdělávání v Kosovu při posilování ducha respektu, přijímání ostatních a tolerance mezi národy, etnickými a náboženskými skupinami, kdy je chráněna identita každé skupiny a uznávána identita druhé skupiny; naléhavě žádá příslušné orgány Kosova, aby zajistily vzdělávací program zahrnující historii, kulturu a další atributy všech komunit, jež jsou tradičně v Kosovu přítomny, a posílily tak ducha tolerance;

44. vybízí vládu a parlament Kosova k vybudování moderního vzdělávacího systému veřejných a soukromých škol, který bude respektovat oddělení náboženských komunit a státu a který bude založen na kulturní a náboženské rozmanitosti a starodávné tradici tolerance v kosovské společnosti;

45. vyzývávětšímu úsilíochranu kulturníhonáboženského dědictví Kosova, především srbských pravoslavných kostelůklášterůvšech dalších památek, které představují světovéevropské kulturní dědictví; vyzývátéto souvislostiúčinnému uplatňování zvláštních ochranných zón, mimo jiné i k zastavení nezákonné výstavbytěchto zónách i v jejich blízkosti a k zajištění jejich trvalého začlenění do místních komunit; upozorňuje na nutnost přijmout zákonyochraně srbských středověkých klášterů pravoslavné církve označených organizací UNESCO za světové kulturní dědictvíhistorického centra města Prizrenobce Velika Hoča/Hoça e Madhe; vyzývápřijetí komplexního seznamu objektů kulturního dědictví, které podléhají ochraně,cílem dosáhnout právní jasnostipředcházet nesrovnalostem;

46. vyzývá k vynaložení dalšího úsilí o sjednocení univerzity v Prištině, která je nyní rozdělena, a vyzývá Komisi, aby předložila návrhy iniciativ, které by mohla Evropská unie vyvinout s cílem sjednotit fakulty v Mitrovici a Prištině;

47. vyzývá Radu, aby neprodleně pověřila Komisi zahájením jednání o rámcové dohodě s Kosovem týkající se jeho účasti na programech Společenství; bere na vědomí doporučení Komise zahájit účast Kosova nejprve na programech „Kultura“ a „Evropa pro občany“, avšak zdůrazňuje, že je důležité, aby byla co nejdříve rozšířena i na další programy;

48. znovu zdůrazňuje svou podporu činnosti občanské společnosti a vyzývá vládu a Kosovské shromáždění, aby vytvořily struktury a platformy pro dialog s organizacemi občanské společnosti; vyzývá zároveň příslušné orgány, aby při formulování sociálních a hospodářských politik zohledňovaly přínos činitelů občanské společnosti; zdůrazňuje význam nevládních organizací při monitorování činnosti příslušných orgánů, zejména v oblasti boje proti korupci a při budování důvěry mezi etniky; podporuje dialog mezi zástupci občanské společnosti s cílem stanovit společné priority a soustředit úsilí při ovlivňování veřejných politik;

49. uznává, že ačkoli je svoboda vstupovat do odborových organizací zaručena zákonem, je stále třeba zlepšovat situaci v oblasti základních pracovních a odborových práv; vybízí Kosovo, aby posílilo sociální dialog v rámci rozhodovacího procesu a v oblasti utváření politik a budování kapacit sociálních partnerů;

50. je znepokojen hospodářskou situací v Kosovu; zdůrazňuje význam rozpočtové kázně a udržitelných makroekonomických politik pro rozvoj země a zdůrazňuje, že proces privatizace musí probíhat naprosto transparentně; vítá opatření zaměřená na zjednodušení postupů pro začínající podniky, jejichž cílem je zvýšit rozpočtové příjmy a zároveň snížit vysokou nezaměstnanost v zemi, a to zejména mezi mladými lidmi; v této souvislosti lituje zpoždění při prodlužování platnosti autonomních obchodních opatření;

51. vítá přijetí strategie pro rozvoj MSP na období 2012–2016 a vyzývá agenturu Ministerstva průmyslu a obchodu pro podporu MSP, aby tuto strategii uplatňovala; naléhavě žádá tuto agenturu, aby zvýšila úsilí o větší nárůst počtu malých a středních podniků (MSP) tím, že jim zajistí přístup k finančním prostředkům, sníží administrativní zátěž a bude podporovat spolupráci mezi MSP v Kosovu, v celém regionu a v EU;

52. vyzývá Radu a Komisi, aby v úzké spolupráci s místními, regionálními a celostátními orgány v Kosovu podporovaly rozvoj moderního, ekologického a udržitelného zemědělství a MSP vyrábějících obnovitelnou energii;

53. připomíná, že konkrétní perspektivu pro udržitelný dlouhodobý hospodářský rozvoj Kosova lze zajistit pouze prostřednictvím obchodní dohody mezi Evropskou unií a Kosovem; vítá skutečnost, že Rada vyzvala Komisi, aby navrhla postup vedoucí k uzavření obchodní dohody, jakmile bude dosaženo dostatečného pokroku, a naléhavě žádá Komisi, aby do Kosova urychleně vyslala první misi odborníků s cílem posoudit pokrok země v této oblasti;

54. vítá řadu kroků, jež byly učiněny v oblasti ochrany životního prostředí; lituje skutečnosti, že kosovské orgány neprovedly adekvátní průzkum alternativ k vybudování nové tepelné elektrárny spalující uhlí, kterou má být nahrazena výroba energie v elektrárnách Kosovo A a B; uznává zároveň, že rostoucí energetické potřeby Kosova budou muset být v krátkodobém časovém horizontu nadále uspokojovány využíváním uhlí jako nejdůležitějšího zdroje energie, požaduje však, aby se v souladu s cíli EU více investovalo do alternativních, čistějších technologií a zlepšování energetické účinnosti elektrické rozvodné sítě; žádá, aby byl zvýšen podíl energie z obnovitelných zdrojů s ohledem na to, že provoz elektráren Kosovo A a B musí být co nejdříve ukončen;

55. je toho názoru, že náležitá infrastruktura je zásadním předpokladem udržitelného rozvoje; zdůrazňuje význam zlepšení dopravní sítě a dopravního propojení se sousedními zeměmi s cílem usnadnit pohyb osob a zboží; považuje veřejnou dopravu a zejména železnice za nákladově efektivní a udržitelnou alternativu k silniční dopravě a vyzývá vládu a mezinárodní dárce, aby ve svých investičních plánech upřednostňovaly její rozvoj a modernizaci;

56. vítá upevňování vztahů Kosova s většinou sousedních zemí a vyzývá k plnému začlenění Kosova do regionální spolupráce; konstatuje, že předsednictví Kosova ve Středoevropské dohodě o volném obchodu (CEFTA) v roce 2011 proběhlo hladce; je však znepokojen tím, že napětí ve vztahu se Srbskem negativně ovlivňuje volný pohyb osob a zboží a obecně spolupráci v rámci dohody CEFTA;

57. pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě, Komisi a vládě, prezidentovi a parlamentu Kosova.