Propunere de rezoluţie - B7-0187/2012Propunere de rezoluţie
B7-0187/2012

PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la procesul de integrare europeană a Kosovo (2011/2885(RSP))

20.3.2012

depusă pe baza declarațiilor Consiliului și Comisiei
în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

Ulrike Lunacek în numele Comisiei pentru afaceri externe


B7‑0187/2012

Rezoluția Parlamentului European referitoare la procesul de integrare europeană a Kosovo (2011/2885(RSP))

Parlamentul European,

–   având în vedere Comunicarea Comisiei din 12 octombrie 2011 intitulată „Strategia de extindere și principalele provocări 2011-2012” (COM 2011/666) și Documentul Comisiei de însoțire a raportului privind progresele înregistrate de Kosovo pe durata anului 2011 (SEC(2011)1207),

–   având în vedere concluziile reuniunii Consiliului Afaceri Generale din 7 decembrie 2009, 14 decembrie 2010 și 5 decembrie 2011, în care se subliniază și se reafirmă că, fără a aduce atingere poziției exprimate de statele membre cu privire la statutul său, Kosovo ar trebui să beneficieze, de asemenea, de perspectiva unei liberalizări a vizelor în cele din urmă, odată ce vor fi îndeplinite toate condițiile, se salută intenția Comisiei de a lansa către sfârșitul anului un dialog privind vizele și se adresează Comisiei invitația de a urma în continuare o abordare structurată pentru a apropia cetățenii Kosovo de UE,

–   având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1244/2009 al Consiliului din 30 noiembrie 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 539/2001 de stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație și în special Anexa I la acesta, în care s-a făcut trimitere la persoanele care își au reședința în Kosovo din motive de claritate și securitate juridică[1],

–   având în vedere Acțiunea comună 2008/124/PESC a Consiliului din 4 februarie 2008 privind misiunea Uniunii Europene de sprijinire a supremației legii în Kosovo, EULEX KOSOVO, modificată prin Acțiunea comună 2009/445/PESC a Consiliului din 9 iunie 2009 și Decizia Consiliului 2010/332/PESC din 8 iunie 2010,

–   având în vedere Acțiunea comună 2008/123/PESC a Consiliului din 4 februarie 2008 de numire a unui Reprezentant Special al Uniunii Europene în Kosovo și Decizia 2011/478/PESC a Consiliului din 28 iulie 2011 de prelungire a mandatului Reprezentantului Special al Uniunii Europene în Kosovo,

–   având în vedere declarația Înaltului Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate/Vicepreședintele Comisiei privind situația din Kosovo din 27 iulie 2011,

–   având în vedere comunicatele de presă ale Consiliului Uniunii Europene privind dialogul lansat sub egida UE,

–   având în vedere declarațiile comune ale reuniunilor interparlamentare PE-Kosovo din 28-29 mai 2008, 6-7 aprilie 2009, 22-23 iunie 2010 și 20 mai 2011,

–   având în vedere raportul final al misiunii UE de experți electorali din Kosovo din 25 ianuarie 2011,

–   având în vedere rezoluțiile sale anterioare,

–   având în vedere Rezoluția nr. 1244(1999) a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite,

–   având în vedere rezoluția Adunării Generale a ONU din 9 septembrie 2010 (A/RES/64/298) adoptată prin consens și depusă în comun de Serbia și de cele 27 de state membre ale UE privind dialogul Belgrad-Pristina în care se declară că scopul său este de a „promova cooperarea, de a realiza progrese pe calea către Uniunea Europeană și de a îmbunătăți viața popoarelor” și salutând disponibilitatea UE de a o facilita,

–   având în vedere raportul final al trimisului special al ONU privind viitorul statut al Kosovo și propunerea globală de stabilire a statutului Kosovo din 26 martie 2007 și, în special, prevederile acesteia privind drepturile omului și libertățile fundamentale ale comunităților și ale membrilor acestora, patrimoniul religios și cultural și descentralizarea,

–   având vedere avizul consultativ al Curții Internaționale de Justiție din 22 iulie 2011 privind conformitatea cu legislația internațională a declarației unilaterale de independență a instituțiilor provizorii de autoguvernare din Kosovo,

–   având în vedere articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât la Consiliul European de la Salonic din 19-20 iunie 2003 s-a promis tuturor statelor din Balcanii de Vest că vor deveni membre ale Uniunii Europene, iar această promisiune a fost repetată la reuniunea la nivel înalt privind Balcanii de Vest din Sarajevo la 2 iunie 2010;

B.  întrucât Uniunea Europeană a apărat dintotdeauna sustenabilitatea statelor multietnice și multiconfesionale din Balcanii de Vest, pe baza valorilor democrației, toleranței și multiculturalismului;

C. întrucât cooperarea regională și relațiile de bună vecinătate sunt esențiale în cadrul procesului de integrare europeană și pentru a asigura securitatea și stabilitatea în regiune;

D. întrucât planul Ahtisaari rămâne un cadru propice pentru soluționarea conflictului din nord și pentru menținerea integrității teritoriale și politice a Kosovo;

E.  întrucât vulnerabilitatea persistentă a statului de drept întârzie maturarea democrației și afectează economia, subminând dezvoltarea pe termen lung;

F.  întrucât printre prioritățile principale ale misiunii EULEX se află lupta împotriva corupției și a criminalității organizate și investigarea și judecarea crimelor de război,

1.  ia act de faptul că declarația de independență a Kosovo a fost recunoscută de 85 de țări, inclusiv de 22 de state membre ale UE; ar saluta recunoașterea acestei declarații de către celelalte 5 state membre ale UE; ar saluta, de asemenea, participarea mai activă a acestor state la procesul de mediere între Serbia și Kosovo, reafirmă importanța asumării de către UE a unui angajament în ceea ce privește Kosovo și consideră că acest angajament este esențial pentru menținerea stabilității și securității în vecinătatea imediată a UE;

2.  subliniază perspectiva europeană a Kosovo, în conformitate cu perspectiva europeană a întregii regiuni a Balcanilor de Vest, care reprezintă un stimulent puternic pentru reformele necesare; subliniază că strategia UE de a face această perspectivă tangibilă pentru cetățenii kosovari nu a avut succes până acum și că s-au obținut puține rezultate; salută numirea în funcție dublă a Reprezentantului Special al UE/Șefului Biroului UE;

3.  subliniază necesitatea unei mai bune cooperări între misiunile UE și alte misiuni internaționale prezente în Kosovo pentru a se evita suprapunerea activităților și pentru a se asigura o gestionare eficientă a resurselor;

4.  își reafirmă poziția exprimată în rezoluțiile sale din 29 martie 2007, 5 februarie 2009 și 8 iulie 2010 potrivit căreia posibilitatea împărțirii Kosovo ar trebui respinsă;

5.  este preocupat de neregulile grave din cursul alegerilor parlamentare din decembrie 2010; solicită o investigație corespunzătoare a fraudelor electorale, care să expună și persoanele responsabile din punct de vedere politic pentru nereguli, precum și pedepsirea rapidă și adecvată a tuturor vinovaților, inclusiv a funcționarilor electorali locali, pentru a pune capăt culturii impunității care subminează legitimitatea instituțiilor statului și încrederea societății în acestea; îndeamnă la acordarea de prioritate soluționării cauzelor referitoare la alegeri și, în acest scop, invită instituțiile statului din Kosovo (Procurorul General, Curtea Supremă și Consiliul Judiciar din Kosovo) să-și îmbunătățească modalitatea de coordonare a activităților; subliniază că funcționarea eficientă a unui cadru electoral este esențială pentru funcționarea instituțiilor democratice;

6.  invită toate părțile, aflate la putere sau în opoziție, să demareze rapid reformele constituționale și electorale promise, așa cum s-au angajat față de electorat după alegeri, pentru a face sistemul electoral mai transparent și pentru a-l alinia la standardele internaționale, în special la cele ale Consiliului Europei;

7.  observă faptul că instituțiile din Kosovo au soluționat cu succes criza prezidențială de la începutul anului 2011; felicită Kosovo pentru faptul că șeful de stat este reprezentat pentru prima dată de o femeie și constată că președintele Jahjaga este, de asemenea, cel mai tânăr șef de stat din Europa ales în mod democratic;

8.  regretă întârzierile în ceea ce privește inițierea dialogului privind vizele și își reafirmă sprijinul pentru lansarea acestuia; salută intenția Comisiei de a iniția în sfârșit procesul către sfârșitul anului, în conformitate cu angajamentele anterioare privind realizarea perspectivei europene a Balcanilor de Vest și fără a aduce atingere pozițiilor statelor membre în ceea ce privește statutul Kosovo, pentru a contracara izolarea din ce în ce mai accentuată a cetățenilor kosovari, care are un efect negativ în primul rând asupra celor mai vulnerabile grupuri și asupra tinerilor; salută faptul că această intenție a fost sprijinită de Consiliu în cadrul reuniunii sale din 5 decembrie 2011, când a reafirmat că liberalizarea vizelor va avea loc în cazul Kosovo în momentul în care sunt îndeplinite toate condițiile; subliniază faptul că îmbunătățirea contactelor interpersonale reprezintă un stimulent puternic pentru procesul de democratizare și resortul pentru noi reforme în regiune;

9.  subliniază că repatrierea refugiaților și a persoanelor strămutate în interiorul țării rămâne o provocare pentru Kosovo; salută eforturile autorităților kosovare în acest domeniu și încurajează în continuare eforturile la nivel central și local pentru a asigura integrarea socioeconomică a persoanelor repatriate, ținându-se seama în mod deosebit de nevoile repatriaților sârbi, romi, ashkali și egipteni;

10. subliniază nevoia de a asigura o reală cooperare și coordonare între toate ministerele pertinente și, în cooperare cu părțile interesate de pe plan internațional, de a oferi în continuare asistență tehnică și asistență pentru formare și pentru consolidarea capacităților instituțiilor și structurilor de coordonare locale; subliniază importanța soluționării problemelor legate de restituirea proprietăților persoanelor repatriate și a asigurării reinstituirii dreptului de proprietate pentru cetățenii sârbi din Kosovo;

11. subliniază necesitatea realizării unor progrese considerabile pentru a se ajunge la un acord între Kosovo și țările vecine în ceea ce privește succesiunea legală și drepturile de proprietate;

12. subliniază importanța dialogului cu guvernul de la Belgrad, desfășurat în urma încheierii acordului dintre Serbia și Kosovo la Adunarea Generală a ONU din septembrie 2010 și facilitat de UE, pentru cooperarea regională și pentru perspectiva europeană a ambelor țări; salută faptul că până acum au avut loc opt runde, care au dus la încheierea mai multor acorduri preliminare, dintre care cel mai recent, încheiat la 2 decembrie 2011, referitor la gestionarea integrată a punctelor de trecere (IBM) din nordul țării, introduce un sistem de control unic, comun și integrat;

13. își exprimă totuși îngrijorarea cu privire la faptul că acordurile anterioare, importante pentru a îmbunătăți viața de zi cu zi a cetățenilor de ambele părți, cum ar fi acordul privind ștampilele vamale, nu au fost puse în aplicare de către partea sârbă, ceea ce a condus la decizia guvernului kosovar din iulie 2011 de a aplica măsuri reciproce; invită guvernul sârb să-și manifeste voința de a îndeplini obiectivele dialogului și să încheie acorduri, în special pentru a găsi metode care să permită participarea deplină a Kosovo la cooperarea regională, precum și să pună în practică rapid și eficient aceste acorduri;

14. subliniază că se așteaptă ca ambele părți să continue o abordare pragmatică, ceea ce necesită angajament, perseverență și un simț al responsabilității în căutarea de soluții; își exprimă speranța că se vor încheia în scurt timp acorduri privind toate celelalte subiecte restante, pentru a pregăti calea către o stabilitate regională reală și către bune relații de vecinătate și pentru a permite Kosovo să încheie acorduri contractuale cu Uniunea Europeană;

15. subliniază că este important să se ia măsuri pentru ca parlamentele și societățile ambelor state să fie informate în mod corespunzător despre rezultatele dialogului, pentru a se asigura transparența și legitimitatea procesului; subliniază faptul că UE ar trebui, de asemenea, să joace un rol în această comunicare, precum și în procesul de apropiere a celor două părți și în facilitarea contactelor interpersonale;

16. îndeamnă Consiliul și Comisia Uniunii Europene să negocieze cât mai curând posibil un acord comercial cu Kosovo, întrucât acest lucru este esențial pentru dezvoltarea țării și pentru combaterea cu succes a șomajului;

17. este foarte preocupat de instabilitatea și situația tensionată din nord și condamnă ferm violența inacceptabilă din zonă fața de KFOR și de autoritățile din Kosovo, care conduce la pierderi de vieți omenești și la rănirea persoanelor; solicită eforturi pentru reintroducerea statului de drept în această zonă, prin intensificarea luptei împotriva criminalității organizate și a structurilor infracționale care utilizează această zonă ca pe o zonă sigură, în afara controlului oricărei autorități; solicită înlăturarea rapidă și totală a tuturor blocadelor rutiere și asigurarea liberei circulații a persoanelor și a bunurilor, inclusiv accesul reprezentanților comunității internaționale și al ofițerilor vamali kosovari la punctele de trecere, și salută declarația președintelui Serbiei în această privință; invită guvernul sârb să dizolve structurile paralele care operează pe teritoriul Kosovo;

18. subliniază faptul că punerea în aplicare a planului Ahtisaari în partea de nord ar oferi sârbilor kosovari o largă autonomie, garantându-le drepturile și libertățile fundamentale; repetă că doar un rezultat negociat va aduce soluții sustenabile și invită guvernul kosovar să depună toate eforturile pentru a dezvolta și aplica o strategie eficientă de sensibilizare a cetățenilor din nord pentru a facilita acest lucru; îndeamnă comunitatea internațională să continue să sprijine guvernul kosovar în găsirea unei soluții pașnice și de durată la situația din nord;

19. subliniază că autoritățile kosovare trebuie să ia măsuri suplimentare pentru a comunica cu minoritatea sârbă, în special cu cea din nord, pentru a o integra pe deplin în societatea kosovară; în acest scop, salută sporirea reprezentării sârbilor kosovari în cadrul administrației locale și naționale, necesară pentru a asigura vizibilitatea intereselor minorității sârbe și pentru a spori capacitatea acestei minorități de a participa la procesul decizional, contribuind la unitatea Kosovo;

20. salută angajamentul sporit al comunității sârbe de la sud de râul Ibar în cadrul instituțional al Kosovo, așa cum demonstrează participarea crescută la alegeri și recensământ; subliniază rolul esențial al procesului de descentralizare în acest scop și solicită eforturi continue pentru a-l realiza și, în special, pentru a asigura buna cooperare între toate nivelurile de administrație; solicită sporirea capacității și a bugetelor administrației locale; speră că acest model de cooperare poate fi extins rapid către nord, așa cum prevede planul Ahtisaari, și solicită, de asemenea, aplicarea unui proces eficient de descentralizare în această zonă pentru a atenua tensiunile etnice și pentru a promova stabilitatea;

21. subliniază importanța misiunii EULEX pentru statul de drept, care reprezintă o dovadă concretă a angajamentului UE în ansamblu și al celor 27 de state membre pentru consolidarea statului de drept în Kosovo, și solicită inițiative din partea Uniunii Europene pentru consolidarea eficienței și acceptării acestei misiuni importante pe întreg teritoriul Kosovo; solicită autorităților kosovare să își intensifice cooperarea cu EULEX și să asigure sprijin pentru activitatea EULEX în toate domeniile mandatului său; ia act de activitățile EULEX în nord și invită misiunea să-și sporească eforturile pentru a-și îndeplini mandatul în zonă; ia act de faptul că mandatul misiunii, în special în ceea ce privește planificarea, operațiunile, gestionarea și supravegherea, este în prezent în curs de revizuire în vederea adaptării sale la situația schimbătoare de pe teren;

22. ia act de progresele semnificative realizate în anumite domenii, cum ar fi cel polițienesc și cel vamal, și consideră că principalele activități în aceste domenii pentru abordarea problemelor legate de corupție și criminalitatea organizată, precum și de crimele de război, ar trebui intensificate, astfel încât misiunea să poată oferi rezultate mai concrete; este preocupat, în acest sens, de volumul mare de cazuri nesoluționate generat de transferul de către Misiunea administrativă interimară a ONU în Kosovo a unui mare număr de cazuri către EULEX; subliniază responsabilitatea EULEX în ceea ce privește competențele sale executive, precum și mandatul său de a monitoriza, de a îndruma și de a oferi consultanță; în acest sens, încurajează EULEX să ia măsuri concrete pentru a avansa în procesul de soluționare a cazurilor de corupție la nivel înalt; în acest context, atrage atenție asupra importanței fundamentale a activității procurorilor și judecătorilor și invită statele membre UE să asigure un număr suficient al acestora prin detașarea de personal adecvat și, dacă este nevoie, făcând recurs la procedurile de contractare pentru a umple golurile;

23. invită UE și statele sale membre să asigure infrastructura logistică necesară pentru a permite personalului EULEX să-și îndeplinească mandatul misiunii și în situații de criză, precum cea care are loc în prezent la porțile de nord în regiunea Mitrovicë/Mitrovica; atrage atenția asupra importanței asigurării continuității în activitatea misiunii; este preocupat de anunțul câtorva state membre UE privind retragerea contingentelor lor de unități formate de poliție și invită statele membre respective să-și reconsidere deciziile având în vedere nevoile continue de pe teren;

24. subliniază necesitatea unei gestionări, coordonări și cooperări interne eficiente în cadrul EULEX; subliniază necesitatea transparenței și a răspunderii în cadrul activității EULEX, precum și necesitatea de a da dovadă de sensibilitate față de contextul politic al activităților sale cu scopul de a-i consolida legitimitatea în ochii cetățenilor; în plus, subliniază importanța menținerii unei comunicări strânse cu guvernul, cetățenii și mass-media din Kosovo; încurajează EULEX să facă cunoscute realizările misiunii în rândul cetățenilor kosovari, să depună eforturi pentru a crește încrederea în misiune și să acorde atenție așteptărilor cetățenilor;

25. consideră că EULEX ar trebui să abordeze urgent anumite deficiențe structurale, cum ar fi responsabilitatea internă slabă și supravegherea externă redusă;

26. salută transferul treptat al responsabilității în ceea ce privește protecția siturilor culturale și religioase către poliția locală, ceea ce demonstrează că autoritățile locale funcționează;

27. încurajează Adunarea din Kosovo să își sporească rolul în procesul democratic și legislativ din Kosovo; subliniază necesitatea consolidării funcției de control al activităților guvernamentale a Adunării, în special în ceea ce privește controlul cheltuielilor bugetare; este preocupat în ceea ce privește claritatea normelor de procedură ale Adunării și respectarea acestora; subliniază că pentru a-și îndeplini funcțiile în mod eficient, instituția trebuie să opereze în conformitate cu un set clar de norme de procedură și cu capacități adecvate; salută programul planificat de înfrățire și solicită mai mult sprijin pentru dezvoltarea capacităților operaționale și a cunoștințelor de specialitate ale Adunării;

28. subliniază rolul important al Comisiei pentru integrare europeană și al Ministerului Integrării Europene și salută relațiile îmbunătățite dintre cele două instituții; invită, cu toate acestea, guvernul kosovar să își consolideze în continuare organismele și să îmbunătățească cooperarea dintre acestea;

29. salută stabilirea Grupului special de investigații din EULEX privind presupusul tratament inuman și traficul ilicit de organe umane, așa cum se solicită în rezoluția Consiliului Europei din 25 ianuarie 2011; solicită o anchetă minuțioasă asupra acestor chestiuni; invită toți actorii în cauză, inclusiv autoritățile kosovare și albaneze, să coopereze pe deplin în cadrul investigațiilor, și invită toate țările vecine să ofere sprijin complet activității Grupului;

30. subliniază necesitatea unor eforturi suplimentare de localizare a persoanelor dispărute odată cu conflictul din 1998-1999, precum și a celor care au dispărut după această dată; subliniază că este un drept uman fundamental ca familiile să cunoască soarta rudelor și că este o condiție prealabilă esențială pentru reconcilierea dintre comunități și pentru un viitor pașnic în regiune; prin urmare, sprijină pe deplin eforturile grupului de lucru privind persoanele dispărute și eforturile EULEX de modernizare a medicinii legale în Kosovo; solicită depunerea de eforturi sporite în abordarea cazurilor legate de evenimentele din martie 2004, întrucât gestionarea cazurilor penale în acest context continuă să fie obstrucționată de ostilitate și de ineficiență;

31. subliniază că fenomenul răspândit și sistematic al corupției continuă să fie o provocare majoră în țară, precum și în restul regiunii Balcanilor de Vest, subminând încrederea cetățenilor în statul de drept și afectând accesul acestora la serviciile publice; salută îmbunătățirile anunțate ale cadrului legislativ și solicită aplicarea rapidă și corespunzătoare a acestora, precum și eforturi de abordare într-un mod mai proactiv a acestei provocări, în special prin sporirea capacităților agențiilor de respectare a legii și a sistemului judiciar în acest domeniu, precum și prin asigurarea transparenței procedurilor de achiziții și licitații publice; subliniază nevoia unei abordări proactive și a unei mai bune cooperări între Agenția de luptă împotriva corupției, poliție și parchet; subliniază faptul că climatul de impunitate existent și absența sancțiunilor adecvate pentru corupție reprezintă una dintre cele mai mari probleme în Kosovo și îndeamnă autoritățile kosovare să întocmească o situație a urmăririlor penale ale cazurilor de corupție, inclusiv la cel mai înalt nivel al puterii politice și economice;

32. consideră că problema statului de drept în Kosovo continuă să creeze îngrijorări serioase și necesită să i se acorde atenție imediată; încurajează autoritățile să întreprindă rapid reformele necesare pentru progrese în ceea ce privește perspectiva europeană a Kosovo care, în cele din urmă, vor aduce beneficii populației;

33. este profund îngrijorat de rolul pe care îl joacă criminalitatea organizată din Kosovo în numeroase activități infracționale din regiune care implică droguri și traficul de persoane; observă că capacitatea poliției și a sistemului judiciar de a combate criminalitatea organizată se află încă într-un stadiu timpuriu de dezvoltare și invită autoritățile kosovare să ia imediat măsuri pentru a îmbunătăți această capacitate; invită, de asemenea, autoritățile kosovare să îmbunătățească transparența și calitatea procesului legislativ pentru a oferi Kosovo un cadru juridic solid și pentru a spori încrederea în sistemul juridic;

34. subliniază importanța cooperării internaționale în scopul combaterii în mod eficient a criminalității organizate; regretă faptul că, având în vedere lipsa voinței unor membri ai comunității internaționale de a recunoaște statul Kosovo, acesta nu a reușit să stabilească o cooperare directă cu Europol și Interpol; regretă faptul că schimbul de informații realizat prin intermediul EULEX și UNMIK nu a funcționat în mod adecvat până în prezent; invită Europol și Interpol să stabilească fluxuri informaționale eficiente cu Kosovo, fie prin intermediul acordurilor de cooperare, fie prin acordarea acestuia a statutului de observator; subliniază importanța schimbului de informații între FRONTEX și Kosovo;

35. salută progresele în ceea ce privește reforma sistemului judiciar, dar solicită mai multe eforturi pentru a asigura profesionalismul judecătorilor și procurorilor, precum și independența acestora față de orice intervenție politică, și pentru a combate corupția în rândul acestora; salută, în acest scop, rolul activ al Curții Constituționale de a asigura constituționalitatea proceselor parlamentare și de a oferi claritate în problema imunității funcționale; constată că, în pofida progreselor înregistrate în unele domenii, sistemul judiciar din Kosovo rămâne vulnerabil și un număr semnificativ de cauze rămân nesoluționate; subliniază, în acest sens, nevoia de a continua reformele; subliniază faptul că, pentru ca sistemul de justiție să funcționeze adecvat, este extrem de important să fie instituite programe complet funcționale și eficiente de protecție și relocare a martorilor și solicită măsuri imediate pentru a pune în aplicare legislația privind protecția martorilor și pentru a înființa unități de protecție a martorilor în cadrul poliției și al sistemului judiciar; invită, în plus, statele membre UE și alte țări care participă la EULEX să se angajeze pentru a participa la programul de relocare a martorilor; regretă faptul că tribunalul din Mitrovicë/Mitrovica încă nu funcționează la capacitatea maximă și invită autoritățile kosovare și sârbe să rezolve problema pentru a îmbunătăți accesul la justiție al cetățenilor din nord;

36. subliniază importanța unui serviciu public profesionist, independent, responsabil și accesibil pentru funcționarea adecvată a instituțiilor statului; în acest scop, solicită adoptarea rapidă a planului de acțiune pentru punerea în aplicare a reformelor prevăzute de strategia administrației publice; subliniază că administrația trebuie să reflecte componența societății kosovare în ceea ce privește genul și etniile, iar componența administrației ar trebui decisă pe baza meritului profesional și să nu depindă de intervențiile politice în sistemul de numiri;

37. subliniază că o mass-media liberă, imparțială, puternică și independentă, în conformitate cu normele internaționale privind mass-media care garantează libertatea de exprimare și accesul la informație, constituie un element de bază al democrației; în acest scop, invită guvernul să instituie un cadru juridic adecvat și să-i asigure aplicarea reală, inclusiv dezincriminând defăimarea; ia act cu îngrijorare de intervenția continua a politicii în activitatea mass-mediei și îndeamnă autoritățile să ia măsuri imediate pentru a proteja jurnaliștii de amenințări și alte presiuni în activitatea lor, inclusiv de utilizarea selectivă a cotelor de publicitate de către stat, pentru a promova o mass-media independentă și pluralistă, oferind astfel cetățenilor din Kosovo acces la informații; solicită protecția jurnaliștilor și instituirea unor drepturi și condiții de muncă minime pentru aceștia; solicită măsuri pentru asigurarea transparenței în ceea ce privește proprietatea asupra mass-mediei și pentru asigurarea independenței financiare și editoriale a serviciului public de radio și televiziune, și anume prin intermediul alocării unui procent adecvat, de exemplu 20 %, din programele sale, inclusiv programe de actualități, unor producători independenți;

38. este preocupat de faptul că discriminarea rămâne o problemă gravă în țară și invită guvernul să aplice o strategie amplă antidiscriminare, în conformitate cu standardele internaționale privind drepturile omului, garantând egalitatea tuturor persoanelor, indiferent de origine etnică, gen, vârstă, religie, orientare sexuală sau dizabilitate, pentru a promova toleranța, respectul și înțelegerea pentru celălalt, într-un efort de a crește nivelul de conștientizare în ceea ce privește drepturile omului la nivel central și local; subliniază necesitatea de a se lua în continuare măsuri pentru o mai bună aplicare a soluțiilor juridice și administrative în cazurile de încălcare a drepturilor omului; în special, atrage atenția asupra situației femeilor și a comunităților rome, ashkali și egiptene, precum și asupra necesității de a asigura integrarea școlară a tuturor copiilor prin intermediul învățământului în limba maternă; îndeamnă autoritățile ca, având în vedere diversitatea etnică din Kosovo și în conformitate cu normele internaționale și europene, să asigure accesul la servicii publice multilingve reale;

39. subliniază importanța funcției Avocatului Poporului pentru protecția drepturilor și libertăților cetățenilor și încurajează guvernul și Adunarea din Kosovo să își intensifice eforturile de punere în aplicare a recomandărilor Avocatului Poporului; solicită acordarea unui sprijin politic, administrativ și financiar sporit acestei instituții, întrucât ar trebui să joace un rol esențial în calitate de garant al drepturilor omului; observă, în acest sens, faptul că resursele umane și financiare insuficiente și lipsa unor spații de lucru adecvate reprezintă în continuare un obstacol în calea bunei funcționări a instituției;

40. îndeamnă guvernul kosovar să se asigure că dispozițiile constituționale menite să asigure respectarea și protecția minorităților sunt garantate în practică;

41. subliniază că cadrul juridic al Kosovo stabilește un fundament pentru instituționalizarea egalității de gen și pentru punerea în aplicare a Rezoluției 1325 a Consiliului de Securitate al ONU privind femeile, pacea și securitatea; subliniază totuși că normele sociale, tradiția, condițiile economice precare și instituțiile vulnerabile, în special sistemul judiciar, permit excepții sistematice continue de la aplicarea legislației existente, exemplificate prin accesul limitat al femeilor la proprietate, ezitarea acestora în a solicita drepturile de succesiune și incapacitatea lor de a solicita custodia copilului; ia act de faptul protecția insuficientă a femeilor față de violența domestică, lipsa accesului la justiție pentru infracțiunile comise, accesul inegal la educație pentru fete, inegalitatea economică dintre femei și bărbați și subreprezentarea continuă a femeilor în procesul decizional politic la toate nivelurile reprezintă dovezi suplimentare că Rezoluția 1325 este departe de a fi respectată; în acest sens, solicită autorităților kosovare să depună toate eforturile pentru a pune în aplicare această rezoluție;

42. salută progresele realizate în domeniul drepturilor femeilor și al egalității de gen, așa cum o arată introducerea concediului de maternitate plătit de până la 9 luni; cu toate acestea, se arată îngrijorat cu privire la ratele ridicate de abandon școlar în rândul fetelor și la subreprezentarea femeilor pe piața forței de muncă, inclusiv în sectoare cheie ale societății; invită autoritățile din Kosovo să aibă o atitudine mai activă în promovarea participării femeilor pe piața forței de muncă și în consolidarea poziției lor;

43. reamintește rolul esențial al educației interculturale în Kosovo pentru încurajarea unui spirit de respect, acceptare și toleranță în rândul națiunilor și al grupurilor etnice sau religioase, în care identitatea fiecărui grup este conservată, iar identitatea celuilalt este recunoscută; îndeamnă autoritățile kosovare să ofere un curriculum educațional care să acopere istoria, cultura și alte caracteristici ale tuturor comunităților prezente în mod tradițional în Kosovo și astfel să încurajeze un spirit de toleranță;

44. încurajează guvernul și parlamentul din Kosovo să dezvolte un sistem educațional modern cu școli publice și private, care să respecte separarea dintre comunitățile religioase și stat și să se bazeze pe diversitatea culturală și religioasă și pe vechea tradiție a toleranței din societatea kosovară;

45. solicită eforturi mai mari de a proteja moștenirea culturală și religioasă din Kosovo, în special bisericile și mănăstirile ortodoxe sârbe, precum și orice alte monumente care fac parte din patrimoniul cultural universal și european; solicită, în acest scop, punerea efectivă în aplicare a zonelor de protecție specială, și anume prin intermediul stopării construcțiilor ilegale din jurul și din vecinătatea unor astfel de situri și prin asigurarea integrării în mod sustenabil a acestora în comunitățile locale; atrage atenția asupra necesității de a adopta legi privind protecția mănăstirilor medievale sârbe ale Bisericii Ortodoxe desemnate drept patrimoniu cultural mondial de către UNESCO, precum și a centrului istoric din Prizren și Velika Hoča/Hoça e Madhe; solicită adoptarea unei liste cuprinzătoare a siturilor reprezentând patrimoniu cultural care se califică pentru protecție, pentru a asigura claritatea juridică și pentru a evita ambiguitățile;

46. solicită eforturi suplimentare pentru a unifica Universitatea din Pristina separată în prezent și invită Comisia să prezinte propuneri cu privire la inițiativele pe care le-ar putea lua Uniunea Europeană pentru a uni facultățile din Mitrovica cu cele din Pristina;

47. invită Consiliul să autorizeze imediat Comisia să deschidă negocierile pentru un acord-cadru cu Kosovo privind participarea Kosovo la programele comunitare; luând act de recomandarea Comisiei de a începe cu programele „Cultură” și „Europa pentru cetățeni”, subliniază totuși importanța extinderii participării Kosovo la alte programe cât mai curând posibil;

48. își reafirmă sprijinul pentru activitățile societății civile, și invită guvernul și Adunarea să dezvolte structuri și platforme de dialog cu organizațiile societății civile; în același timp încurajează instituțiile care elaborează politicile sociale și economice să ia în considerare contribuția actorilor societății civile; sprijină importanța ONG-urilor în monitorizarea activităților autorităților, în special în domeniul anticorupției și în construirea încrederii interetnice; încurajează dialogul între reprezentanții societății civile în vederea definirii unor priorități comune și pentru a-și centraliza eforturile pentru a influența politicile publice;

49. recunoaște că, deși libertatea de a se afilia la sindicate este garantată prin lege, este încă necesară o îmbunătățire a drepturilor de bază ale lucrătorilor și ale sindicatelor; încurajează Kosovo să consolideze dialogul social în cadrul procesului decizional, în elaborarea politicilor și în procesul de consolidare a capacităților partenerilor sociali;

50. este preocupat de situația economică a Kosovo; subliniază importanța disciplinei bugetare și a unor politici macroeconomice sustenabile pentru dezvoltarea țării și subliniază că procesul de privatizare trebuie să se desfășoare cu respectarea transparenței absolute; salută măsurile luate în vederea simplificării procedurilor pentru crearea întreprinderilor, cu scopul atât de a crește veniturile la buget, cât și de a diminua rata ridicată a șomajului din țară, în special în rândul tinerilor; regretă, în acest sens, întârzierile referitoare la prelungirea măsurilor comerciale autonome;

51. salută adoptarea Strategiei privind dezvoltarea IMM-urilor pentru perioada 2012-2016 și invită Agenția de sprijin pentru IMM-uri din cadrul Ministerului Industriei și Comerțului să pună în aplicare această strategie; îndeamnă agenția să își intensifice eforturile pentru a facilita înmulțirea întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) prin acordarea de acces la finanțare, prin reducerea obligațiilor administrative și prin încurajarea cooperării în rândul IMM-urilor din Kosovo, din regiune și din UE;

52. invită Consiliul și Comisia Uniunii Europene să sprijine, în strânsă cooperare cu autoritățile locale, regionale și naționale din Kosovo, dezvoltarea unei agriculturi moderne, ecologice și sustenabile și dezvoltarea IMM-urilor pentru producerea de energie din surse regenerabile;

53. reamintește că o perspectivă substanțială pentru sustenabilitatea dezvoltării economice pe termen lung a Kosovo nu poate fi furnizată decât prin intermediul unui acord comercial între Uniunea Europeană și Kosovo; salută invitația Consiliului adresată Comisiei de a propune calea de urmat în vederea încheierii unui acord comercial de îndată ce se înregistrează progrese suficiente și îndeamnă Comisia să trimită rapid prima misiune de experți în Kosovo pentru a evalua progresele țării în acest domeniu;

54. salută luarea mai multor măsuri în domeniul protecției mediului; regretă că autoritățile din Kosovo nu au efectuat cercetări adecvate privind alternativele la construirea unei noi centrale energetice pe bază de cărbune pentru a înlocui producția de energie de la centralele Kosovo A și B; recunoaște faptul că sporirea nevoilor energetice ale Kosovo pe termen scurt va trebui acoperită de utilizarea în continuare a cărbunelui ca cea mai importantă sursă de energie, dar solicită totuși mai multe investiții în tehnologii alternative mai ecologice și în ameliorarea eficienței energetice a sistemului de energie electrică, în conformitate cu obiectivele UE; solicită ca o proporție mai mare de energie să provină din surse regenerabile având în vedere faptul că centralele Kosovo A și B urmează să fie închise cât mai curând posibil;

55. având în vedere că o infrastructură solidă este o condiție prealabilă esențială a dezvoltării sustenabile, subliniază importanța îmbunătățirii rețelei de transport și interconectarea acesteia la țările vecine pentru a facilita circulația persoanelor și a bunurilor; consideră că transportul public și în special sistemul de cale ferată este o alternativă rentabilă și sustenabilă la transportul rutier și invită guvernul și donatorii internaționali să acorde prioritate dezvoltării ș modernizării sale în planurile lor de investiții;

56. salută consolidarea relațiilor Kosovo cu majoritatea țărilor vecine și solicită integrarea deplină a Kosovo în cooperarea regională; ia act de faptul că președinția kosovară a Acordului central european de comerț liber (CEFTA) în 2011 a decurs fără probleme; este totuși îngrijorat de faptul că atât libera circulație a persoanelor și a bunurilor, cât și cooperarea generală în cadrul CEFTA, sunt afectate de relațiile tensionate cu Serbia;

57. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei, precum și guvernului, președintelui și parlamentului Kosovo.