Predlog resolucije - B7-0187/2012Predlog resolucije
B7-0187/2012

PREDLOG RESOLUCIJE o procesu vključevanja Kosova v Evropsko unijo (2011/2885(RSP))

20.3.2012

ob zaključku razprave o izjavah Sveta in Komisije
v skladu s členom 110(2) Poslovnika

Ulrike Lunacek v imenu Odbora za zunanje zadeve


Postopek : 2011/2885(RSP)
Potek postopka na zasedanju

B7‑0187/2012

Resolucija Evropskega parlamenta o procesu vključevanja Kosova v Evropsko unijo

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 12. oktobra 2011 z naslovom „Strategija širitve in glavni izzivi za obdobje 2011–2012“ (COM(2011) 666) in priloženega poročila o napredku za Kosovo za leto 2011 (SEC(2011) 1207),

–   ob upoštevanju sklepov sej Sveta za splošne zadeve z dne 7. decembra 2009, 14. decembra 2010 in 5. decembra 2011, v katerih je poudarjeno in ponovno potrjeno, da bi bilo treba po izpolnitvi vseh pogojev tudi za Kosovo brez poseganja v stališče držav članic do njegovega statusa uvesti liberalizacijo vizumske ureditve, ter ob podpiranju namena Komisije, da do konca leta sproži dialog o vizumih ter da si na podlagi strukturiranega pristopa še naprej prizadeva za približevanje kosovskega prebivalstva EU,

–   ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1244/2009 z dne 30. novembra 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 539/2001 o seznamu tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve, in zlasti njene Priloge I, ki zaradi pravne jasnosti in varnosti omenja osebe, ki prebivajo na Kosovu[1],

–   ob upoštevanju Skupnega ukrepa Sveta 2008/124/SZVP z dne 4. februarja 2008 o misiji Evropske unije za utrditev pravne države na Kosovu, EULEX KOSOVO, kakor je bil spremenjen s Skupnim ukrepom Sveta 2009/445/SZVP z dne 9. junija 2009 in Sklepom Sveta 2010/322/SZVP z dne 8. junija 2010,

–   ob upoštevanju Skupnega ukrepa Sveta 2008/123/SZVP z dne 4. februarja 2008 o imenovanju posebnega predstavnika Evropske unije na Kosovu in Sklepa Sveta 2011/478/SZVP z dne 28. julija 2011 o podaljšanju mandata posebnega predstavnika Evropske unije na Kosovu,

–   ob upoštevanju izjave visoke predstavnice Evropske unije za zunanje zadeve in varnostno politiko/podpredsednice Komisije o razmerah na Kosovu z dne 27. julija 2011,

–   ob upoštevanju sporočil Sveta Evropske unije za javnost o dialogu, ki ga spodbuja EU,

–   ob upoštevanju skupnih izjav z medparlamentarnih srečanj predstavnikov Evropskega parlamenta in Kosova 28. in 29. maja 2008, 6. in 7. aprila 2009, 22. in 23. junija 2010 ter 20. maja 2011,

–   ob upoštevanju končnega poročila misije strokovnjakov EU za volitve na Kosovu z dne 25. januarja 2011,

–   ob upoštevanju svojih predhodnih resolucij,

–   ob upoštevanju resolucije varnostnega sveta Organizacije združenih narodov št. 1244(1999),

–   ob upoštevanju soglasne resolucije generalne skupščine ZN z dne 9. septembra 2010 (A/RES/64/298), ki so jo skupaj vložile Srbija in 27 držav članic EU, o dialogu med Beogradom in Prištino, v kateri je navedeno, da je cilj tega dialoga spodbujanje sodelovanja, doseganje napredka na poti v Evropsko unijo in izboljšanje življenja ljudi ter ki pozdravlja pripravljenost EU, da to omogoči;

–   ob upoštevanju končnega poročila posebnega odposlanca ZN o prihodnjem statusu Kosova in celovitega predloga za dogovor o statusu Kosova z dne 26. marca 2007 ter zlasti določb tega predloga o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah skupnosti in njihovih članov, verski in kulturni dediščini ter decentralizaciji,

–   ob upoštevanju svetovalnega mnenja Meddržavnega sodišča z dne 22. julija 2011 o skladnosti enostranske razglasitve neodvisnosti Kosova, za katero so se odločile začasne institucije samouprave na Kosovu, z mednarodnim pravom,

–   ob upoštevanju člena 110(2) Poslovnika,

A. ker je Evropski Svet v Solunu 19. in 20. junija 2003 vsem državam zahodnega Balkana obljubil, da se bodo včlanile v Evropsko unijo, in ker je bila ta obljuba ponovljena na srečanju na visoki ravni o zahodnem Balkanu 2. junija 2010 v Sarajevu,

B.  ker je Evropska unija vedno zagovarjala trajnost večetničnih in večverskih držav na zahodnem Balkanu, ki temeljijo na vrednotah demokracije, strpnosti in večkulturnosti,

C. ker so regionalno sodelovanje in dobri sosedski odnosi bistveni v procesu evropskega povezovanja ter za zagotavljanje varnosti in stabilnosti v regiji;

D. ker je Ahtisaarijev načrt še naprej dober okvir za rešitev spora na severu ter za ohranitev ozemeljske in politične celovitosti Kosova;

E.  ker nespremenjena šibkost pravne države ovira utrjevanje demokracije in škodi gospodarstvu, s čimer preprečuje dolgoročni razvoj;

F.  ker so med ključnimi prednostnimi nalogami misije EULEX boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu ter preiskovanje in pregon vojnih zločinov;

1.  ugotavlja, da je neodvisnost Kosova doslej priznalo 85 držav, vključno z 22 državami članicami EU; bi pozdravil, če bi preostalih pet držav članic EU storilo enako; bi tudi pozdravil njihovo bolj aktivno udeležbo pri posredovanju med Srbijo in Kosovom; ponavlja, kako pomembno je za EU, da vzpostavi odnose s Kosovom, ter meni, da je ta zaveza bistvena za ohranitev stabilnosti in varnosti v neposrednem sosedstvu EU;

2.  poudarja evropsko perspektivo Kosova, skupaj z evropsko perspektivo celotnega zahodnega Balkana, ki je pomembna spodbuda za izvajanje potrebnih reform; poudarja, da strategija EU, s katero naj bi to prihodnost napravili oprijemljivo za kosovske državljane, doslej ni bila uspešna in da je bilo doseženih malo rezultatov; pozdravlja imenovanja posebnega predstavnika EU, ki je hkrati tudi vodja urada EU;

3.  poudarja, da morajo misije EU in druge mednarodne misije na Kosovu bolje medsebojno sodelovati, da ne bi prišlo do prekrivanja njihovih dejavnosti in da bi zagotovili učinkovito upravljanje virov;

4.  ponovno izraža mnenje iz svojih resolucij z dne 29. marca 2007, 5. februarja 2009 in 8. julija 2010, v katerih zavrača možnost delitve Kosova;

5.  je zaskrbljen zaradi hudih nepravilnosti med parlamentarnimi volitvami decembra 2010; poziva k ustrezni preiskavi volilnih prevar, ki bo izpostavila tudi posameznike, ki so politično odgovorni za nepravilnosti, in k hitrem in ustreznem kaznovanju vseh storilcev, vključno z lokalnimi volilnimi uradniki, da se odpravi kultura nekaznovanja, ki spodkopava zaupanja družbe v državne institucije in v njihovo legitimnost; poziva k prednostnem reševanju primerov, povezanih z volitvami, in zato poziva državne institucije Kosova (državno tožilstvo, vrhovno sodišče in sodni svet Kosova), da izboljšajo usklajevanje svojega dela; poudarja, da je dobro delujoč volilni okvir bistven za delovanje demokratičnih institucij;

6.  poziva vse strani, vlado in opozicijo, da hitro nadaljujejo z obljubljenimi ustavnimi in volilnimi reformami, kot so volivcem prisegli po volitvah, da bo volilni sistem postal bolj pregleden ter da bo usklajen z mednarodnimi standardi, zlasti s standardi Sveta Evrope;

7.  ugotavlja, da so se kosovske institucije uspešno soočile s krizo v začetku leta 2011 glede predsedovanja; čestita Kosovu za izvolitev prve ženske voditeljice države in ugotavlja, da je predsednica Jahjaga hkrati tudi najmlajša demokratično izvoljena voditeljica države v Evropi;

8.  obžaluje številne zamude pri začetku dialoga o vizumih in ponovno izraža podporo za njegov začetek; pozdravlja namero Komisije, da bi postopek končno začela pred koncem leta, v skladu s prejšnjimi zavezami glede uresničitve evropske perspektive zahodnega Balkana in brez poseganja v stališča držav članic do statusa Kosova, da bi delovala proti čedalje močnejši izoliranosti med kosovskimi državljani, ki ima negativen vpliv, zlasti na najbolj ranljive skupine in na mlade; pozdravlja, da je to namero podprl Svet na srečanju 5. decembra 2011, ko je potrdil liberalizacijo vizumske ureditve za Kosovo, ko bodo izpolnjeni vsi pogoji; poudarja, da so boljši stiki med ljudmi pomembna spodbuda za demokratizacijo in gonilna sila nadaljnjih reform v tej regiji;

9.  poudarja, da ostaja vračanje beguncev in notranje razseljenih oseb izziv za Kosovo; pozdravlja prizadevanja kosovskih oblasti na tem področju in spodbuja nadaljnja prizadevanja na centralni in lokalni ravni, da se zagotovi družbeno-gospodarsko vključevanje povratnikov ob posebnem upoštevanju potreb romskih, aškalskih in egipčanskih povratnikov;

10. poudarja, da je treba zagotoviti učinkovito sodelovanje in usklajevanje med vsemi ustreznimi ministrstvi in v sodelovanju z mednarodnimi zainteresiranimi stranmi poskrbeti za dodatno usposabljanje, krepitev zmogljivosti in tehnično pomoč lokalnim institucijam in strukturam usklajevanja; poudarja pomembnost vračanja premoženja povratnikom in zagotavljanje vnovične dodelitve lastninske pravice srbskim državljanom na Kosovu;

11. poudarja, da je treba doseči vsebinski napredek, da bi dosegli sporazum med Kosovom in sosednjimi državami glede vprašanja pravnega nasledstva in lastninskih pravic;

12. poudarja pomen dialoga z Beogradom o regionalnem sodelovanju in evropski perspektivi obeh držav, ki je potekal po dogovoru med Srbijo in Kosovom na generalni skupščini ZN septembra 2010 in ga je omogočila EU; pozdravlja dejstvo, da je doslej potekalo že osem krogov, pri katerih je bilo doseženih več predhodnih dogovorov, zadnji 2. decembra 2011 o celostnem upravljanju na mejnih prehodih v severnem delu države z uvedbo skupnih celostnih ureditev za spremljanje;

13. vendar je zaskrbljen, da srbska stran še ne izvaja prejšnjih dogovorov, pomembnih za izboljšanje vsakodnevnega življenja državljanov na obeh straneh, kot je dogovor o carinskih oznakah, zaradi česar je kosovska vlada julija 2011 sklenila, da bo uvedla povračilne ukrepe; poziva srbsko vlado, naj pokaže pripravljenost za doseganje ciljev dialoga in doseganje dogovorov, zlasti da bi našla ureditev, ki bi omogočala celovito udeležbo Kosova v regionalnem sodelovanju, ter njihovo hitro in učinkovito izvajanje;

14. poudarja, da se od obeh strani pričakuje pragmatičen pristop, kar terja zavzetost, vztrajnost in občutek odgovornosti za iskanje rešitev; upa, da bodo kmalu doseženi dogovori o vseh preostalih temah za vzpostavitev regionalne stabilnosti in dobrih sosedskih odnosov ter da se Kosovu omogoči sklepanje pogodbenih dogovorov z EU;

15. poudarja pomen zagotavljanja primerne obveščenosti parlamentov in družb obeh držav o izidih dialoga, da se zagotovita preglednost in legitimnost procesa; opozarja, da bi morala pri tej komunikaciji, pa tudi pri zbliževanju obeh strani in omogočanju stikov med ljudmi, sodelovati tudi EU;

16. poziva Svet in Komisijo, naj čim prej dokončata pogajanja o trgovinskem sporazumu s Kosovom, ker je ključen za razvoj države in za učinkovit boj proti brezposelnosti;

17. je globoko zaskrbljen zaradi nestabilnega in napetega stanja na severu Kosova in obsoja nesprejemljivo nasilje do KFOR in kosovskih oblasti na tem območju, ki je že zahtevalo smrtne žrtve in povzročilo poškodbe ljudi; poziva k naporom za ponovno vzpostavitev pravne države na tem območju z okrepljenim bojem proti organiziranemu kriminalu in kriminalnim združbam, ki to območje uporabljajo kot varno zatočišče, njihovega delovanja pa ne nadzoruje nobena oblast; poziva k hitremu umiku cestnih zapor in zagotovitvi svobode gibanja oseb in blaga, vključno z dostopom do vstopnih točk za mednarodno skupnost in kosovske carinske uradnike ter pozdravlja izjavo predsednika Srbije v zvezi s tem; poziva srbsko vlado, naj razpusti vzporedne strukture, ki delujejo na kosovskem ozemlju;

18. poudarja, da bi izvajanje Ahtisaarijevega načrta na severu Kosova kosovskim Srbom dalo precejšnjo avtonomijo ter zagotavljalo njihove pravice in temeljne svoboščine; ponavlja, da bi samo rezultat, dosežen s pogajanji v dialogu, prinesel trajne rešitve, in poziva kosovsko vlado, naj si prizadeva za razvoj in izvajanje uspešne spodbujevalne strategije za prebivalce na severu Kosova, da se to omogoči; poziva mednarodno skupnost, naj še naprej podpira kosovsko vlado pri iskanju dolgotrajne mirne rešitve za ureditev razmer na severu Kosova;

19. poudarja, da morajo kosovske oblasti sprejeti dodatne ukrepe za približevanje srbski manjšini, zlasti na severu, da bi se ta v celoti vključila v kosovsko družbo; v ta namen pozdravlja večjo zastopanost kosovskih Srbov v lokalni in nacionalni upravi, ki je potrebna, da bodo jasno izraženi interesi srbske manjšine in da bo ta lahko bolje sodelovala v procesu odločanja, kar bi prispevalo k enotnosti Kosova;

20. pozdravlja večjo vključenost srbske skupnosti južno od reke Ibar v institucionalni okvir Kosova, ki se kaže v povečani udeležbi na volitvah in sodelovanju pri popisu prebivalstva; poudarja odločilno vlogo procesa decentralizacije in poziva k nadaljevanju prizadevanj za njen uspeh in zlasti za zagotovitev dobrega sodelovanja med vsemi ravnmi uprave; poziva h krepitvi zmogljivosti in povečanju proračunov lokalnih uprav; upa, da je mogoče to obliko sodelovanja hitro razširiti na sever Kosova, kot je predvideno v Ahtisaarijevem načrtu, in tudi poziva, naj se učinkovit proces decentralizacije izvaja tudi na tem območju, da se zmanjšajo etnične napetosti in okrepi stabilnost;

21. poudarja pomen misije EULEX za krepitev pravne države, ki predstavlja oprijemljiv dokaz za zavezo celotne EU in njenih 27 držav članic za okrepitev pravne države na Kosovu in poziva Evropsko unijo, naj pripravi pobude za večjo učinkovitost te pomembne misije na celotnem ozemlju Kosova; poziva kosovske oblasti, naj tesneje sodeluje z misijo EULEX in zagotovijo podporo misiji EULEX na vseh področjih delovanja v okviru njenega mandata; se zaveda dejavnosti te misije na severu Kosova in jo poziva, naj okrepi svoja prizadevanja, da bi izpolnila svoj mandat na tem območju; ugotavlja, da se mandat misije, zlasti kar zadeva načrtovanje, operacije, upravljanje in nadzor, trenutno preverja, da bi ga prilagodili spremenjenemu položaju na kraju samem;

22. priznava, da je bil na nekaterih področjih, kot na primer pri policiji in carinah, dosežen precejšen napredek, in meni, da je treba pospešiti osrednje dejavnosti na teh področjih, da bi rešili vprašanje korupcije, organiziranega kriminala in vojnih zločinov, da bo misija lahko zagotovila bolj oprijemljive rezultate; v zvezi s tem je zaskrbljen zaradi velikih sodnih zaostankov, do katerih je prišlo, ker je misija ZN za začasno upravo Kosova misiji EULEX prepustila veliko število primerov; poudarja, da je misija EULEX odgovorna tako glede svojih izvršnih pooblastil kot tudi glede mandata za spremljanje, usmerjanje in svetovanje; v zvezi s tem spodbuja EULEX, naj sprejme konkretne ukrepe za doseganje napredka pri pomembnih zadevah korupcije; zato opozarja na zelo pomembno delo tožilcev in sodnikov ter poziva države članice EU, naj napotijo dovolj primernega osebja in po potrebi sklenejo nove pogodbe za zapolnitev vrzeli;

23. poziva EU in njene države članice, naj zagotovijo ustrezne logistične ureditve, da bo lahko osebje EULEX izpolnilo mandat misije tudi v kriznih razmerah, kakršne so zdaj na severnem vstopu na območje Mitrovice; opozarja, da je treba zagotoviti neprekinjeno delo misije; je zaskrbljen zaradi napovedi več držav članic EU, da bodo umaknile svoje kontingente formiranih policijskih enot, in jih poziva, naj ob upoštevanju nenehnih potreb na terenu ponovno razmislijo o svoji odločitvi;

24. poudarja, da je treba v okviru misije EULEX zagotoviti učinkovito notranje upravljanje, usklajevanje in sodelovanje; poudarja, da mora misija EULEX pri svojem delu poskrbeti za preglednost in odgovornost ter upoštevati zapletene politične razmere, da bi v očeh državljanov okrepila svojo legitimnost; nadalje poudarja, da je treba ohranjati tesne stike z vlado, državljani in mediji Kosova; spodbuja misijo EULEX, naj kosovske državljane obvešča o uspehih misije, naj si prizadeva povečati zaupanje v misijo, pozorna pa naj bo tudi do pričakovanj državljanov;

25. meni, da mora EULEX nujno odpraviti nekatere strukturne pomanjkljivosti, kot so šibka notranja odgovornosti in šibek zunanji nadzor;

26. pozdravlja postopni prenos odgovornosti glede zaščite kulturnih in verskih objektov na lokalno policijo, kar kaže, da lokalne oblasti delujejo;

27. spodbuja skupščino Kosova, naj okrepi svojo vlogo pri demokratičnih in zakonodajnih procesih na Kosovu; poudarja, da je treba okrepiti nadzorno funkcijo skupščine nad dejavnostmi vlade, zlasti pri nadziranju proračunske porabe; je zaskrbljen zaradi jasnosti poslovnika skupščine in ravnanjem v skladu z njim; poudarja, da mora institucija za uspešno izpolnjevanje svojih nalog delovati v skladu z jasnim poslovnikom in z ustreznimi zmogljivostmi; pozdravlja načrtovani program za sodelovanje in poziva k okrepitvi podpore za razvoj operativnih zmogljivosti in strokovnega znanja v skupščini;

28. poudarja pomembno vlogo odbora za evropsko integracijo in ministrstva za evropske integracije ter pozdravlja otoplitev odnosov med tema institucijama; vendar poziva kosovsko vlado, naj bolj okrepi oba organa in sodelovanje med njima;

29. pozdravlja ustanovitev posebne preiskovalne delovne skupine EULEX za preiskavo domnevnega nečloveškega ravnanja z ljudmi in nezakonite prodaje človeških organov na Kosovu, ki jo je zahteval Svet Evrope v svoji resoluciji z dne 25. januarja 2011; poziva k temeljiti preiskavi teh zadev; poziva vse zadevne akterje, tudi kosovske in albanske oblasti, naj v celoti sodelujejo pri preiskavah, in vse sosednje države, naj popolnoma podpirajo delo delovne skupine;

30. poudarja potrebo po nadaljnjih prizadevanjih, da bi našli osebe, ki so pogrešane od spopadov v letih 1998 in 1999, kot tudi tiste, ki so izginile kasneje; poudarja, da je temeljna človekova pravica družin, da so seznanjene z usodo svojih sorodnikov, in da je to nujen pogoj za spravo med skupnostmi in mirno prihodnost na tem območju; zato v celoti podpira prizadevanja delovne skupine za pogrešane osebe in misije EULEX za modernizacijo forenzične medicine na Kosovu; zahteva okrepitev prizadevanj za obravnavo primerov, ki so povezani z dogodki iz marca 2004, saj je obravnava teh kazenskih primerov še naprej otežena zaradi pomanjkanja volje in neučinkovitosti;

31. poudarja, da je razširjena in sistematična korupcija, ki slabi zaupanje državljanov v pravno državo in vpliva na dostop do javnih storitev, še vedno velik izziv na Kosovu, kot tudi na preostalem Zahodnem Balkanu; pozdravlja napovedane izboljšave zakonodajnega okvira in poziva k njihovemu hitremu in pravilnemu izvajanju ter k okrepitvi prizadevanj, da bi se tega izziva lotili bolj proaktivno, zlasti s krepitvijo zmogljivosti organov pregona in sodstva na tem področju, kot tudi z zagotavljanjem preglednosti postopkov oddaje javnih naročil in razpisnih postopkov; poudarja potrebo po proaktivnem pristopu in boljšem sodelovanju med protikorupcijsko agencijo, policijo in državnim tožilstvom; poudarja, da sedanji občutek, da zločini ostanejo nekaznovani, ter odsotnost ustreznih kazni v primeru korupcije predstavlja enega največjih problemov Kosova, ter poziva kosovske oblasti, naj zagotovijo uspešen pregon primerov korupcije, ki vključuje tudi najvišje ravni politike in gospodarstva;

32. meni, da je vprašanje pravne države na Kosovu še vedno zelo zaskrbljujoče in se mu je treba nujno posvetiti; spodbuja oblasti, naj hitro izvedejo potrebne reforme za krepitev evropske perspektive Kosova, ki bodo v končni fazi koristne za prebivalstvo;

33. je resno zaskrbljen zaradi vloge kosovskega organiziranega kriminala pri različnih kriminalnih dejavnostih v regiji, ki vključujejo droge in trgovino z ljudmi; ugotavlja, da so zmogljivosti policije in pravosodnega sistema za boj proti organiziranemu kriminalu še v zgodnji fazi razvoja in poziva kosovske oblasti, naj nemudoma ukrepajo, da bi izboljšali te zmogljivosti; prav tako poziva kosovske oblasti, naj izboljšajo kakovost in preglednost zakonodajnega procesa, da bi zagotovile trden zakonodajni okvir za Kosovo in bi se povečalo zaupanje v pravni sistem;

34. poudarja, da je za učinkovit boj proti organiziranemu kriminalu pomembno mednarodno sodelovanje; obžaluje, da zaradi nepripravljenosti nekaterih članov mednarodne skupnosti, da priznajo Kosovo kot državo, Kosovo ne more neposredno sodelovati z Europolom in Interpolom; obžaluje, da izmenjava informacij, ki poteka prek misij EULEX in UNMIK, zaenkrat še ni ustrezna; poziva Europol in Interpol, naj zagotovita učinkovit pretok informacij s Kosovom v okviru sporazumov o sodelovanju ali tako, da se Kosovu dodeli status opazovalke; poudarja pomembnost izmenjave informacij med agencijo FRONTEX in Kosovom;

35. pozdravlja napredek reforme sodstva, vendar poziva k dodatnim prizadevanjem za zagotavljanje strokovnosti sodnikov in tožilcev ter njihove neodvisnosti od vsakršnih političnih vplivov, kakor tudi k odpravljanju korupcije v vrstah sodnikov; pozdravlja dejavno vlogo ustavnega sodišča pri zagotavljanju ustavnosti parlamentarnih postopkov in jasnosti glede funkcionalne imunitete; ugotavlja, da pravosodni sistem na Kosovu kljub napredku na nekaterih področjih ostaja šibek in da je veliko sodnih zaostankov; v zvezi s tem poudarja potrebo po nadaljevanju reform; poudarja velik pomen učinkovitih programov za zaščito in preselitev prič za dobro delovanje pravosodnega sistema ter poziva k takojšnjemu začetku izvajanja zakona o zaščiti prič in ustanovitvi enot za zaščito prič v policiji in pravosodju; poleg tega poziva države članice EU in druge države, ki sodelujejo v misiji EULEX, naj se obvežejo, da bodo sodelovale pri programih za preselitev prič; obžaluje, da sodišče v Mitrovici še vedno ne deluje s polno zmogljivostjo, in poziva kosovske in srbske oblasti, naj rešijo zadevo, da bi izboljšali dostop do sodnega varstva za državljane s severa Kosova;

36. poudarja pomen strokovne, neodvisne, odgovorne in dostopne javne uprave za pravilno delovanje državnih ustanov; zato poziva k hitremu sprejetju akcijskega načrta za izvedbo reform, predvidenih v strategiji za javno upravo; poudarja, da mora uprava odražati kosovsko družbo v smislu zastopanosti spolov in etnične sestave ter da jo je treba sestaviti na podlagi poklicne ustreznosti, v sistem imenovanja uslužbencev pa se ne sme vmešavati politika;

37. poudarja, da so svobodni, nepristranski, močni in neodvisni mediji, skladni z mednarodnimi medijskimi standardi, ki zagotavljajo svobodo govora in dostop do informacij, temelj demokracije; zato poziva vlado, naj vzpostavi ustrezen zakonodajni okvir in zagotovi njegovo učinkovito izvajanje, vključno z dekriminalizacijo razžalitve časti; z zaskrbljenostjo ugotavlja, da se politika še naprej vmešava v delo medijev, in poziva oblasti, naj nemudoma zaščitijo novinarje pred grožnjami in drugimi pritiski pri njihovem delu, vključno s selektivno uporabo državnega oglaševanja, z namenom spodbujanja neodvisnih in pluralnih medijev, da se tako kosovskim državljanom zagotovi dostop do informacij; poziva k zaščiti novinarjev in k zagotovitvi minimalnih delovnih pravic in pogojev za novinarje; poziva k ukrepom za zagotovitev preglednosti v zvezi z lastništvom medijev in zagotavljanje finančne in uredniške neodvisnosti javne radiotelevizije, med drugim tako, da ustrezen delež njenega programa, npr. 20 %, prispevajo neodvisni producenti, vključno z aktualnimi informativnimi oddajami;

38. je zaskrbljen, da je diskriminacija na Kosovu še vedno velika težava, in poziva vlado, naj izvede obsežno protidiskriminacijsko strategijo, s katero bi zagotovila enakost vseh ljudi, ne glede na njihov etnični izvor, spol, starost, vero, spolno usmerjenost ali invalidnost; da bi spodbujala strpnost, spoštovanje in razumevanje drugih ter tako povečala ozaveščenost o človekovih pravicah na centralni in lokalni ravni; poudarja, da je treba storiti več za boljše izvajanje pravnih in upravnih ukrepov v primeru kršitev človekovih pravic; zlasti opozarja na položaj žensk ter romske, aškalske in egipčanske skupnosti ter na potrebo po vključevanju vseh otrok v izobraževanje v njihovem maternem jeziku; ob upoštevanju etnične raznolikosti Kosova in v skladu z mednarodnimi in evropskimi standardi poziva oblasti, naj zagotovijo dostop do učinkovitih večjezičnih javnih služb;

39. poudarja pomen urada varuha človekovih pravic za varovanje pravic in svoboščin prebivalcev ter spodbuja vlado in skupščino Kosova, naj si bolj prizadevata za izvajanje priporočil varuha človekovih pravic; poziva k večji politični, upravni in finančni podpori tej instituciji, saj bi morala imeti poglavitno vlogo pri zagotavljanju človekovih pravic; poudarja, da nezadostni človeški in finančni viri ter pomanjkanje ustreznih delovnih prostorov še naprej ostajajo ovira za ustrezno delovanje tega urada;

40. poziva kosovsko vlado, naj zagotovi praktično izvajanje ustavnih določb o spoštovanju in zaščiti manjšin;

41. poudarja, da je kosovski pravni okvir podlaga za institucionalizacijo enakosti spolov in izvajanje resolucije Varnostnega sveta ZN št. 1325 o ženskah, miru in varnosti; kljub temu poudarja, da socialne norme, tradicija, slabe gospodarske razmere in šibke institucije – zlasti v pravosodju – še naprej omogočajo sistematične izjeme pri izvajanju veljavne zakonodaje, ki se kažejo v omejevanju dostopa žensk do lastnine, oklevanju pri uveljavljanju pravic do dedovanja in oviranju pravice do skrbništva nad otroki; ugotavlja, da nezadostna zaščita žensk pred nasiljem v družini, premajhen dostop do sodišč zaradi storjenih zločinov, neenak dostop deklic do izobraževanja, ekonomska neenakost med ženskami in moškimi ter nenehna premajhna zastopanost žensk v političnem odločanju na vseh ravneh še dodatno potrjujejo, da resolucija št. 1325 še zdaleč ni spoštovana; v zvezi s tem poziva kosovske oblasti, naj si čim bolj prizadevajo za izvajanje te resolucije;

42. pozdravlja doseženi napredek na področju pravic žensk in enakosti spolov, kot kaže uvedba plačanega porodniškega dopusta do devetih mesecev; vendar je zaskrbljen zaradi visoke stopnje šolskega osipa med deklicami in premajhne zastopanosti žensk na trgu delovne sile, tudi v ključnih sektorjih družbe; poziva kosovske oblasti, naj dejavneje spodbujajo udeležbo žensk na trgu delovne sile in krepitev njihovega položaja;

43. opozarja na ključno vlogo medkulturnega izobraževanja na Kosovu za spodbujanje spoštovanja, medsebojnega sprejemanja in strpnosti med narodi ter med etničnimi ali verskimi skupinami, pri čemer se ohranja identiteta vsake skupine in priznava identiteta drugih; poziva kosovske oblasti, naj zagotovijo izobraževalni program, ki zajema zgodovino, kulturo in druge značilnosti vseh skupnosti, ki so tradicionalno navzoče na Kosovu, ter tako spodbujajo duh strpnost;

44. spodbuja kosovsko vlado in parlament , naj razvijeta sodoben izobraževalni sistem javnih in zasebnih šol, ki spoštuje ločenost verskih skupnosti od države ter temelji na kulturni in verski raznolikosti in stari tradiciji strpnosti v kosovski družbi;

45. poziva k intenzivnejšim prizadevanjem za zaščito kulturne in verske dediščine na Kosovu, zlasti srbskih pravoslavnih cerkva, ter vseh drugih spomenikov, ki predstavljajo univerzalno in evropsko kulturno dediščino; s tem v zvezi poziva k učinkovitemu izvajanju posebnih zaščitenih območij, tako da se zaustavi nezakonita gradnja ob teh območjih in na njih, pa tudi z njihovim trajnostnim vključevanjem v lokalne skupnosti; opozarja na potrebo po sprejetju zakonov o zaščiti srednjeveških samostanov srbske pravoslavne cerkve, ki jih je Unesco umestil v svetovno kulturno dediščino, in zgodovinskega mestnega središča Prizrena in Velike Hoče; zahteva sprejetje celovitega seznama kulturnih spomenikov, ki so upravičeni do zaščite, da bi zagotovili pravno jasnost in preprečili nejasnosti;

46. poziva k dodatnim prizadevanjem za združitev zdaj razdeljene univerze v Prištini ter poziva Komisijo, naj predlaga pobude, s katerimi bi lahko Evropska unija prispevala k združitvi fakultet v Mitrovici in Prištini;

47. poziva Svet, naj takoj pooblasti Komisijo za začetek pogajanj o okvirnem sporazumu s Kosovom glede sodelovanja Kosova v programih Skupnosti; ugotavlja, da je Komisija priporočila, naj se začneta izvajati programa „Kultura“ in „Evropa državljanov“, vendar poudarja, da je treba Kosovo čim prej vključiti tudi v druge programe;

48. ponovno izraža svojo podporo dejavnostim civilne družbe ter vlado in skupščino poziva, naj razvijeta strukture in platforme za dialog z organizacijami civilne družbe; hkrati spodbuja institucije, naj pri oblikovanju socialnih in gospodarskih politik upoštevajo prispevek akterjev civilne družbe; poudarja pomen nevladnih organizacij pri spremljanju dejavnosti oblasti, zlasti na področju boja proti korupciji in oblikovanja medetničnega zaupanja; spodbuja dialog med predstavniki civilne družbe, da bi opredelili skupne prednostne naloge in se povezali v prizadevanjih, da vplivajo na javne politike;

49. se zaveda, da so še vedno potrebne izboljšave glede osnovnih sindikalnih in delavskih pravic, čeprav je svoboda združevanja v sindikat zagotovljena z zakonom; spodbuja Kosovo, naj okrepi socialni dialog v procesih odločanja, oblikovanja politik in razvoja zmogljivosti socialnih partnerjev;

50. je zaskrbljen zaradi gospodarskih razmer na Kosovu; poudarja pomen proračunske discipline in trajnostnih makroekonomskih politik za razvoj države ter da je treba proces privatizacije izvesti popolnoma pregledno; pozdravlja sprejete ukrepe za poenostavitev postopkov ustanovitve podjetja, katerih cilj je povečati proračunske prihodke in zmanjšati visoko stopnjo brezposelnosti v državi, zlasti med mladimi; zato obžaluje zamude pri podaljšanju avtonomnih trgovinskih ukrepov;

51. pozdravlja sprejetje strategije za razvoj malih in srednjih podjetij v obdobju 2012–2016 ter poziva agencijo za podporo malim in srednjim podjetjem, ki deluje v okviru ministrstva za trgovino in industrijo, naj strategijo tudi izvaja; poziva agencijo, naj si bolj prizadeva za uveljavljanje malih in srednjih podjetij ter jim v ta namen zagotavlja dostop do financiranja, zmanjša upravno breme in jih spodbuja k sodelovanju z drugimi malimi in srednjimi podjetji na Kosovu, v regiji in v EU;

52. poziva Svet in Komisijo, naj v tesnem sodelovanju z lokalnimi, regionalnimi in nacionalnimi oblastmi na Kosovu podpreta razvoj sodobnega, okolju prijaznega in trajnostnega kmetijstva ter malih in srednjih podjetij za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov;

53. opozarja, da je mogoče vsebinsko perspektivo za trajnostnost dolgoročnega gospodarskega razvoja Kosova zagotoviti le s trgovinskim sporazumom med Evropsko unijo in Kosovom; pozdravlja poziv Sveta Komisiji, naj predlaga nadaljnje korake za sklenitev trgovinskega sporazuma, takoj ko bo dosežen zadosten napredek, in poziva Komisijo, naj čim prej pošlje prvo misijo strokovnjakov na Kosovo, da ocenijo napredek Kosova na tem področju;

54. pozdravlja številne sprejete ukrepe na področju varovanja okolja; obžaluje, da kosovske oblasti niso dovolj raziskale možnosti, ki bi bile alternativa gradnji nove termoelektrarne na premog za nadomestitev proizvodnje energije iz elektrarn Kosovo A in B; se zaveda, da bo treba vse večje potrebe po energiji kratkoročno pokrivati z nadaljnjo uporabo premoga kot najpomembnejšega vira energije, vendar poziva k povečanju naložb v alternativne, čistejše tehnologije in v izboljševanje energetske učinkovitosti elektroenergetskega sistema v skladu s cilji EU; poziva k povečanju deleža energije iz obnovljivih virov, da bo mogoče čimprej zapreti elektrarni Kosovo A in Kosovo B;

55. glede na to, da je trdna infrastruktura temeljni pogoj za trajnostni razvoj, poudarja pomen izboljšanja prometnega omrežja in njegovega povezovanja s sosednjimi državami, da se omogoči gibanje oseb in blaga; meni, da je javni prevoz, zlasti pa železniški sistem, stroškovno učinkovita in trajnostna alternativa cestnemu prometu ter poziva vlado in mednarodne donatorje, naj v svojih naložbenih načrtih njegov razvoj in modernizacijo določijo kot prednostno nalogo;

56. pozdravlja krepitev odnosov Kosova z večino sosednjih držav in poziva k popolni vključitvi Kosova v regionalno sodelovanje; ugotavlja, da je kosovsko predsedovanje Srednjeevropskemu sporazumu o prosti trgovini (CEFTA) potekalo uspešno; vendar je zaskrbljen, ker napetosti s Srbijo negativno vplivajo na svobodo gibanja oseb in blaga ter na splošno sodelovanje v okviru CEFTE;

57. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji ter vladi, predsedniku in parlamentu Kosova.