Процедура : 2012/2604(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B7-0202/2012

Внесени текстове :

B7-0202/2012

Разисквания :

Гласувания :

PV 20/04/2012 - 10.5

Приети текстове :

P7_TA(2012)0142

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 147kWORD 82k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B7-0202/2012
17.4.2012
PE486.756v01-00
 
B7-0202/2012

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността


относно положението в Бирма


(2012/2604(RSP))

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Robert Goebbels, Marc Tarabella, Pino Arlacchi от името на групата S&D

Резолюция на Европейския парламент относно положението в Бирма (2012/2604(RSP))  
B7‑0202/2012

Европейският парламент,

–   като взе предвид набора от рестриктивни мерки на Европейския съюз, изложени в Общата позиция (2010/232/ОВППС) на Съвета и изменени наскоро от Регламент (ЕС) № 1083/2011 на Съвета от 27 октомври 2011 г.,

–   като взе предвид заключенията на Съвета от 12 април 2011 г. относно преустановяването на срещите на високо равнище, както и относно визовата забрана по отношение на цивилните членове на правителството (Решение 2011/239/ОВППС на Съвета),

–   като взе предвид изявлението на генералния секретар на ООН от 2 април 2012 г. относно изборите в Бирма/Мианмар,

–   като взе предвид изявлението на председателя на Европейския съвет от 30 януари 2012 г. относно пътя на реформите в Мианмар,

–   като взе предвид заключенията на Съвета на ЕС по външни работи относно Бирма/Мианмар от 23 януари 2012 г.,

–   като взе предвид изявленията на върховния представител и по-специално изявленията от 13 ноември 2010 г. относно освобождаването на Аун Сан Су Чи, от 13 януари 2011 г. и 12 октомври 2011 г. относно освобождаването на политическите затворници и от 2 април 2012 г. относно произвеждането на частични избори,

–   като взе предвид изявлението от срещата на най-високо равнище на АСЕАН на 3 април 2012 г. относно резултата от частичните избори, проведени на 1 април 2012 г.,

–   като взе предвид доклада на специалния докладчик на ООН за състоянието на правата на човека в Бирма Tomás Ojea Quintana, представен пред Съвета на ООН по правата на човека на 12 април 2012 г.,

–   като взе предвид неотдавнашното посещение на делегацията на ЕП в Бирма/Мианмар и по-специално заседанията, проведени с участието на президента Thein Sein и на Aung San Suu Kyi,

–   като взе предвид предходните си резолюции относно Бирма/Мианмар, по-специално резолюциите от 25 ноември 2010 г. и 20 май 2010 г.,

–   като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

A. като има предвид, че на 1-ви април 2012 г. бяха проведени частични избори с цел попълването на 44 свободни места в парламента; като има предвид, че 43 места бяха спечелени от НЛД и изборите бяха проведени в сравнително положителна атмосфера, въпреки някои информации за нередности и сплашвания; като има предвид, че поради тази причина тези избори не могат да бъдат считани за наистина свободни и справедливи;

Б.  като има предвид, че изборите от 2010 г. бяха бойкотирани от Националната лига за демокрация въз основа на това, че бяха организирани в съответствие с конституцията от 2008 г. и приети впоследствие закони, възпрепятстващи установяването на действителна демокрация в Бирма/Мианмар;

В.  като има предвид, че понастоящем опозицията разполага едва с 6,6% от местата в Парламента (43 от общо 659), докато огромното мнозинство от местата се контролира от управляващата Съюз за солидарност и развитие (USDP), включително 25% от местата, запазени за военните офицери, което не гарантира, че опозицията ще има възможност да играе активна роля в предлагането на реформи, необходими за приближаването на страната до демокрацията;

Г.  като има предвид, че следващите общи избори, планирани за 2015 г., когато 75% от местата ще бъдат предмет на оспорване, ще представляват реалният тест за волята на органите на Бирма за демократизация на страната;

Д. като има предвид, че президентът Thein Sein възприе политика на по-голямо разбирателство спрямо продемократично настроената опозиция след встъпването му на власт през март 2011 г., с освобождаването на стотици политически затворници, с откриването на диалог с Aung San Suu Kyi и със стартирането на процес на реформа в страната;

Е.  като има предвид, че при подготовката за частичните избори правителството отслаби политиката си спрямо медиите, организациите на гражданското общество, както и по отношение на организираната политическа опозиция и дисидентите; като има предвид, че това бяха първите избори в историята на Бирма, при които бяха поканени чужди наблюдатели;

Ж. като има предвид, че по данни на доклада на специалния докладчик за положението с правата на човека в Бирма/Мианмар все още съществуват сериозни проблеми при зачитането на правата на човека, включително задържането на много лицата, лишени от свобода поради убежденията им при ужасяващи условия; липса на напредък при гарантиране на независимостта на съдебната система и правните реформи и непрекъснати преследвания на някои етнически малцинства;

З.  като има предвид, че въпреки факта, че правителството започна преговори за прекратяване на огъня с редица въоръжени етнически бунтовнически групи, сблъсъците в провинция Качин продължават с множество информации за нарушаване на правата на човека и разселване на над 75 000 души;

И. като има предвид, че правителството на Бирма продължава да блокира достъпа до хуманитарна помощ на мнозинството от разселените лица;

Й. като има предвид, че мнозинството от политическите затворници са освободени само условно;

К. като има предвид, че на малцинството Rohyingya и на други малцинства се отказва гражданство въз основа на закона за гражданството от 1982 г. и тези малцинства продължават да са обект на жестоко преследване;

Л. като има предвид, че намиращите се понастоящем в сила рестриктивни мерки ще бъдат подложени на преразглеждане на следващото заседание на Генералния съвет на 23 април;

М. като има предвид, че много сектори на икономически дейности в Бирма/Мианмар, като например миньорското дело, дърводобива, добива на петрол и газ, изграждането на язовири са били пряко свързани със сериозно потъпкване на правата на човека и екологични разрушения, а в същото време представляват основния източник на приходи на военното правителство;

Н. като има предвид, че Aung San Suu Kyi подкрепя условното преустановяване на рестриктивните мерки на ЕС, тъй като то запазва натиска върху правителството на Бирма да продължи реформите и предлага перспективи за по-нататъшно възнаграждаване на усилията, при условие че процесът на реформи продължи;

О. като има предвид, че има планирано посещение на върховния представител по въпросите на външните работи и политиката на сигурност на ЕС веднага след решението на Съвета относно санкциите;

1.  приветства положителния резултат от частичните избори, проведени на 1 април, като първа стъпка в процеса на демократизация на Бирма/Мианмар, който – ако бъде продължен по устойчив и необратим начин, предлага перспектива за установяване на нови отношения на сътрудничество с ЕС;

2.  настоятелно призовава правителството на Бирма да предприеме по-нататъшни стъпки като доказателство за истинската му ангажираност с демократизацията на страната; призовава по-специално за бързо и безусловно освобождаване на оставащите политически затворници, разрешаване на безпрепятствен достъп на международните и местните хуманитарни организации до зоните на конфликт, реформиране на законите, които пенализират свободното изразяване, позволяват цензуриране на медиите и отменят закона за гражданството от 1982 г.;

3.  призовава ЕС и върховния представител по въпросите на външните работи и политиката на сигурност да подчертае по време на предстоящото си посещение належащата необходимост от приемане на политически реформи в четири ключови области:

–   продължаващото задържане на лишените от свобода поради убежденията им и тормоза на политическите активисти

–   продължаващите нападения срещу цивилни граждани и сериозните престъпления срещу етническите малцинства

–   репресивните закони и съдебната система, зависима от политиките на правителството

–   правосъдието и отговорността за минали и настоящи нарушения на правата на човека;

4.  призовава правителството и парламента на Бирма/Мианмар да променят конституционните разпоредби, които предоставят на военните правомощия да контролират гражданското правителство преди изборите през 2015 г.;

5.  приветства положителните жестове на ЕС в подкрепа на началото на политически преход в страната, включително обещаните 150 милиона евро за хуманитарна помощ, насочена най-вече към развитието на здравни и образователни заведения в страната и към подпомагане на разселените лица;

6.  призовава ЕС да се ангажира с гражданското общество във връзка с обучението и изграждането на институционален капацитет с оглед на подготовката за изборите през 2015 г.; призовава за помощ за развитие от ЕС с цел подкрепа на напредъка към изпълнение на специфични референтни критерии и увеличаване на броя на граждани на Бирма, които извличат ползи от рeформите; отново подчертава, че помощта за развитие следва да бъде свързана със стандартите на управление и с диалога с гражданското общество и властите;

7.  призовава Съвета да спре временно сега действащите мерки за начален период от една година и да наблюдава внимателно положението в страната, по-специално по отношение на политическите реформи, с оглед след това да се премине към постепенното намаляване на санкциите в отговор на значими стъпки към реформи, предприети от правителството на Бирма, и на подобряване на положението с правата на човека в страната;

8.  настоятелно призовава президента Thein Sein да разреши на международните агенции за хуманитарна помощ безпрепятствен достъп до всички зони на конфликт в щатите, населени от етнически малцинства, за да предоставят хуманитарна помощ на вътрешно разселените лица;

9.  приветства решението на 19-та сесия на Съвета на ООН по правата на човека за удължаване на мандата на специалния докладчик по положението с правата на човека в Бирма/Мианмар за още една година;

10. приветства предстоящото официално посещение на върховния представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, както и решението за установяване на дипломатическо присъствие в страната и откриване на бюро на ЕС по този повод;

11. отново отправя покана към лауреата на наградата "Сахаров" Aung San Suu Kyi да посети Европейския парламент, за официалното връчване на наградата "Сахаров", която й бе присъдена през 1991 г.;

12. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на върховния представител, на парламентите и правителствата на държавите членки, на генералния секретар на ООН, на Парламентарните асамблеи на генералния секретар на АСЕАН, както и парламента и правителството на Бирма/Мианмар.

Правна информация - Политика за поверителност